Bovenbouwers gezocht!

Ben je bezig met je studiekeuze en doe je havo of vwo? Doe mee aan dit onderzoek over een Nederlandse universiteit. Vul de vragenlijst in en maak kans op één van de Bol.com bonnen!

Doe mee!

Gandhi

Beoordeling 6
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • 4e klas havo | 2899 woorden
  • 14 juni 2003
  • 136 keer beoordeeld
Cijfer 6
136 keer beoordeeld

Persoon
Taal
Nederlands
Vak

~*Voorwoord

Ik heb voor dit onderwerp gekozen omdat ik er al iets van afwist en ik vind Ghandi een echte held. Zeker om wat hij allemaal voor de mens heeft gedaan. Dat is heel dapper en dat allemaal zonder geweld. De enige die eronder heeft geleden was hij, een goede man die door een fanatieke hindoe vermoord is. Ik hoop dat ik in mijn werkstuk voldoende informatie heb gezet en mijn deelvragen en hoofdvraag goed beantwoord heb.

~* Waar kwam Ghandi vandaan?

Mohandas Karamchand Ghandi werd geboren op 2 oktober 1869 in Porbandar, aan de westkust van India. Het land waarin hij geboren werd, was een land vol verschillen. Niet alleen het land, maar ook de bevolkingsgroepen verschilden zeer veel van elkaar wat betreft de leefwijze, ras, taal en godsdienst. Zelfs de huidkleur van mensen in het noorden was lichter dan de huidkleur van de mensen in het zuiden. In India had je vele godsdiensten. De meeste Indiërs waren Hindoes. Maar er waren ook wel wat Moslims. Verder trof je er nog enkele Boeddhisten, Joodse gemeenschappen, Oud Christenen en stammen die een natuurlijke godsdienst volgden. In India waren de Engelsen de baas toen Ghandi ter wereld kwam. India was een Engelse kolonie. Er bestond in die tijd een enorm verschil tussen rijkdom van een kleine groep mensen en armoede van het grootste gedeelte van de bevolking in India. De rijken, de blanke Engelse kolonisten, hoefden helemaal niets te doen. Alle rijke mensen hadden genoeg Indiase dienaren. Ghandi was Hindoe en behoorde tot de Vaisyakaste. Deze kaste kwamen in de Hindoemaatschappij op de derde plaats. De allerlaagste kaste was die van de paria’s. Hindoes uit hogere kasten geloofden dat ze onrein werden wanneer ze paria’s aanraakten. Daarom werden de paria’s ook wel de onaanraakbaren genoemd.

De vader van Ghandi, was minister van een klein vorstendom. De moeder van Ghandi was een zeer vrome Hindoe. Ze vastte dikwijls en ging elke dag naar de tempel. Dat Ghandi later de belangrijkste religieuze leider van India zou geworden had veel met de godsdienstige houding van zijn moeder te maken.

Religie en moraliteit waren een en hetzelfde voor Ghandi. Religieuze bezigheden waren niet gescheiden van de andere activiteiten die de samenleving bijeen hielden. De basisprincipes van deze moraal zijn waarheid en geweldloosheid (Satyagraha). Deze basisprincipes zijn weer onderdeel van de elf principes die Ghandi heeft opgesteld, namelijk:geweldloosheid, waarheid, niet stelen, kuisheid, bezitloosheid, fysieke arbeid, controle over de smaak, vrijheid van angst, gelijkheid van alle religies, verwerpen van onaanraakbaarheid. De eerste vijf principes vormen de uitgangspunten voor het hindoeïsme en jaïnisme. De andere zes zijn afgeleiden, die in bepaalde tijd en situatie toegepast kunnen worden. De Ghandiaanse religie is een raamwerk voor alle activiteiten die men dagelijks doet. Zowel in de politiek als prive. (Misschien ook geïnspireerd door Plato, die dezelfde ideeën over dat onderwerp had). In onze maatschappij wil men dit soort zaken zoveel mogelijk gescheiden houden met name politiek en religie.Waarbij vaak wordt gedacht aan het verleden toen de bemoeizucht en de soms rampzalige invloed van de kerk de vooruitgang in de samenleving blokkeerde. Gelovigen van verschillende godsdiensten en hun instanties werden vaak hebberig en stelden zich vijandig op tegen andere godsdiensten ook hadden zij vaak een bekeringsdrang bij andere mensen.

Ghandi wilde niet bekeren en legde niks op, maar hij was er ook van overtuigd dat politiek voeren zonder enige vorm van religie onmogelijk was. Maar met die religie bedoelde hij wat anders dan de instituten die als wereldstaten regeren en vechten voor behoud van hun positie en uitbreiding van hun macht. Voor Ghandi was religie niet de een of de andere godsdienst die de boventoon moest voeren,nee, hij omschreef religie als: “Het permanente element in de menselijke natuur dat de ziel geen rust geeft totdat ze zichzelf heeft gevonden”

Ghandi werd geinspireerd door verschillende godsdiensten, zo las hij op jonge leeftijd de bijbel en werd getroffen door de les die Jezus hem leerde, wanneer iemand je een klap geeft. Door met een passieve houding te reageren ontneem je de wind uit de zeilen van je tegenstander. Zoals hij zelf vaak lachend tegen Nehru zei die de weg van geweldloosheid niet altijd wilde volgen: “An eye for an eye will finally make the whole world blind”. In Ghandi’s opvattingen stonden gelovigen en atheïsten op een lijn; hij probeerde duidelijk te maken dat de moeite zinloos is die mensen vaak doen op grond van religie een aparte status op te eisen . De kern in die opvattingen is dat ieder mens – gelovig of niet – wel gelooft in een waarheid, dus door het woord “God” te vervangen door “Waarheid” ontneemt Ghandi zowel de ongelovigen als de fundamentalisten de argumenten om zich te onderscheiden. Ghandi was Hindoe, maar noemde zich tegelijkertijd moslim, christen, boeddhist en Hindoe. Over de verschillen tussen godsdiensten zij hij vaak: “Wat maakt het nou uit welke wegen men neemt, zolang het gemeenschappelijke doel maar bereikt wordt”?

Een van de belangrijkste feiten in het leven en de roeping van Ghandi was dat hij via het Westen het Oosten ontdekte. Zoals zo velen in India kreeg Ghandi als jongeman een volkomen westerse opvoeding. Hij moest tot op grote hoogte de geloofsovertuigingen, tradities, gewoonten en manier van denken van India terzijde schuiven. Hij sprak, dacht en handelde als een Engelsman. Hij was een vervreemde Aziaat, wiens enige functie in het leven was dat hij volmaakt Engels was zonder Engels te zijn en die door zijn eigen erfenis en eigen ik te verraden, door te denken als een blanke zonder dat hij ophield een `koelie' te zijn, de superioriteit van het Westen moest bewijzen.

Doordat hij bekend was met schrijvers als Tolstoi en Thoreau en hij daarna het Nieuwe Testament had gelezen, herontdekte Ghandi zijn eigen traditie en zijn hindoe-dharma (religie, wet, plicht). Ghandi ontdekte India - en dat was meer dan een traditie, meer dan een wijsheid die in boeken was doorgegeven of die in tempels werd vereerd - doordat hij zichzelf ontdekte. Het is dus uitermate belangrijk dat men Ghandi's politieke leven en met name zijn geweldloosheid ziet in het licht van die radicale ontdekking waaraan heel de rest zijn zin en betekenis ontleende. Een van de grote lessen van Ghandi's leven is deze: hij ontdekte als Indiër via de spirituele tradities van het Westen zijn Indiase erfgoed en daarmee zijn eigen `juiste geest'.

Er zou geen innerlijke vrede, geen innerlijke eenheid bereikt zijn en dezelfde verdeeldheid, conflicten en schandalen die de rest van de wereld teisterden, zouden gewoon blijven bestaan. Er kan op aarde geen vrede heersen zonder de innerlijke verandering die de mens terugvoert naar zijn `juiste geest'. Voor wie echt geïnteresseerd is in het lot van de mens in het atoomtijdperk zijn Ghandi 's opmerkingen een eerste vereiste en de handhaving van de orde die satyagraha, de gelofte van waarheid, met zich meebrengt. ~* Wat heeft Ghandi bereikt in de periode dat hij naar Zuid-Afrika ging?

In 1893 gaat Ghandi naar Zuid-Afrika en werkt daar voor een groothandelaar waar hij, door te oefenen, meer zelfvertrouwen in de rechtbank krijgt. Hij dacht niet veel aan zichzelf maar probeerde zijn klanten zo veel mogelijk te helpen want hij wilde niet dat zijn klanten veel betaalden zonder succes bij de rechtbank hebben. Hij wordt een goede advocaat en is erg succesvol. Hij blijft 21 jaar in Zuid-Afrika. In Zuid-Afrika zijn de blanken de baas en donkeren (negers en Indiërs) worden geminacht en hebben geen rechten. Ghandi vindt dit erg onrechtvaardig en dit wordt alleen maar erger als hij een keer in de trein zit, in de eerste klas met een eerste klas kaartje, en hij wordt door een blanke man uit de trein gegooid. Die beweert dat hij (,donker van huidskleur) zo’n kaartje niet kan betalen. Daardoor beslist hij dat hij tegen de onrechtvaardigheid te vechten. Hij begint anderen te helpen en wordt binnen korte tijd leider van de Indiase gemeenschap van Zuid-Afrika. Ook hij krijgt een eigen advocatenkantoor en wordt steeds succesvoller. Hij zei aan de Indiërs dat ze meer voor zichzelf moesten zorgen en voor en betere hygiëne moesten zorgen zodat ze er in ieder geval niet als slaven uitzagen en ook zei hij dat ze Engels moesten gaan leren, want het was belangrijk om met anderen te kunnen praten. In 1896 gaat hij naar India om zijn ouders op te halen en daar verteld hij dan meteen aan de mensen in India hoe de situatie is in Zuid-Afrika. Toen hij met zijn ouders terug ging naar Zuid-Afrika, werd hij bijna vermoord door een woedende menigte die via persberichten te weten waren gekomen dat hij het over hen had gehad in India. ~* Welke rol had Ghandi in de Congress-Partij?

In de tijd dat India was overheerst door de Engelsen, was de bevolking in India verdeeld. De Engelsen scheidden de verschillende geloven in India, en dan met name de twee belangrijkste, het hindoeïsme, en het mohammedisme. De Engelsen deden dit, omdat het volk van India te groot is om te kunnen overheersen. Er woonden destijds ongeveer 300 miljoen mensen in India. Het Britse Rijk kan deze mensen massa nooit aan. Hun manier om toch India te kunnen overheersen, is de verdeel en heers politiek. De Engelsen spelen de verschillende volken en geloven tegen elkaar uit, waardoor deze tegen elkaar vechten in plaats van tegen de Engelsen. Als er een groep mensen in opstand komt tegen de overheersing, is dit dus nooit een grote groep, en de Engelsen kunnen het dan wel aan. Ghandi wilde in zijn strijd tegen de Engelsen er voor zorgen dat hij het volk kon herenigen, zodat de verdeel en heers politiek van de Engelsen niet meer opging. Hoe kreeg Ghandi het Indiase volk zover dat ze zich herenigde, hoe kwam Ghandi aan het vertrouwen van zijn volk, waaruit zijn macht kwam.

In India leefden destijds ongeveer 300 miljoen mensen. Aan mensen massa zou de Engelsen nooit het land kunnen overheersen, maar de mensen massa is nooit verenigd. Ze leven in enkele grote steden en maar liefst 750.000 dorpen. De Engelsen verdeelden de twee grootste geloof groepen in India, De Hindoes en de Moslems. Hiervan was de Moslem groep het kleinste. De Engelsen verdeelden zo de twee groepen. Ze zorgden ervoor dat de Moslems in een vrij India een ondergeschikte groep zou worden, omdat deze groep de kleinste is, en zo ging het ook met de andere minderheden zoals de Christenen en de Joden. Ze maakten de Moslems dus bang door een vrij India als een gevaar voor de Moslem groep te weerspiegelen. De Engelsen lieten dan merken dat hun overheersing de redding voor de Moslems is. De Moslems moeten dus uit twee kwaden kiezen, waarvan de Engelsen zichzelf propageren als beter partij. Ghandi's doel was om dit tegen te gaan, de volken te herenigen. Zijn opvatting, dat de twee geloven, net als alle wereld godsdiensten, in de kern dezelfde is, dus dat alle mensen "kinderen van God" zijn, en elkaar dus niet moeten bestrijden. Ghandi was dus een leider waar meerdere gelovigen, en ook van andere godsdiensten zich in kunnen vinden. Ghandi was dus een leider voor meer dan één door Engeland verdeelde groep een leider.

India was echter ook een land met grote tegenstellingen tussen rijk en arm. Er waren veel armen, en slechts een kleine groep rijken. De meeste politieke leiders hadden een goede relatie met de Engelse overheerser. Zij beschikten over luxe, zoals auto's en mooie kleren. Ghandi was altijd eenvoudig gekleed, net als het volk. Hij liep bijvoorbeeld ook in plaats van een auto te nemen. Op deze manier was Ghandi ook een leider voor het arme deel van het volk, waardoor hij nog meer invloed kreeg over de mensen in India.

Ghandi verzette zich tegen de Engelsen, maar hij deed dat altijd geweldloos, onder het motto van "liefde voor en steun aan alles wat leeft". Ghandi heeft met jarenlang constructief werk de massa's mensen op geweldloze ongehoorzaamheid tegen het Engelse gezag voor te bereiden. Ghandi had toch een dwangmiddel. Hij gebruikte dit bijvoorbeeld in 1924 toen de eenheid tussen Hindoes en Mohammedanen verder weg was dan ooit. In het hele land ontstaan rellen tussen de twee groepen. Ghandi gaat over tot een hongerstaking. Hij legt zichzelf
21 dagen vasten op en hij weet zo het volk tot rust te brengen.

Maar India heeft ook andere leiders gekend, zoals de grote wijsgeer en staatsman Aurobindo Ghose, die een boycot organiseerde van alle Engelse waren in de provincie Bengalenen. Hij is echter nooit belangrijk voor India geworden als Ghandi. Wat is dan het wezenlijke verschil tussen deze leider, en anderen die ook het vertrouwen van het volk hadden, en Ghandi? Ten eerste was Ghandi de eerste leider die inzag dat de mensen massa nodig is om de onafhankelijkheid te bereiken. Hij propageerde niet alleen de ongehoorzaamheid, maar ook de positieve hervormingen zoals de sluiting van de drankhuizen en de boycot op alle in Engeland geweven stoffen. Vooral dat laatste was erg belangrijk. Veel boeren waren door de Engelsen gedwongen om in plaats van voedsel, kleding grondstoffen te verbouwen. Het gevaar hiervan was dat als bijvoorbeeld de textiel markt instortte, de boeren en mensen die hiervan hun inkomen kregen zonder voedsel zaten. Het zelf maken van kleding was dus een symbool voor de armoede. Door eigengemaakte kleding was immers een belangrijk imperialistisch middel ongedaan gemaakt, de kolonie als gedwongen afzetmarkt gebruiken. Het symbool voor het spinnen van eigen kleding, een soort spinnewiel, was hét symbool van Ghandi. Ook tijdens de zoutmars, een symbolische tocht om zout te halen uit de zee, liepen de mensen mee met het spinnewiel symbool, en de mensen aan de kant van de weg, toen de zoutmars langskwam hadden dit symbool. De zoutmars was een actie tegen de monopolie positie van de Engelsen op water en zout te doorbreken. Water en zout, een noodzakelijk middel om in leven te blijven, werd vaak gebruikt door de engelse heersers als chantage middel. Zo kregen Indiase werkers geen water of zout als ze niet werkten. Het
spinnewiel, symbool van de strijd tegen Engeland, is nu nog in de vlag van India terug te vinden. Ten tweede vereenzelvigde Ghandi, wat nog geen andere leider had gedaan, de laagste volksmassa. Het kleedde zich niet allen als hen, leefde zonder fortuin, maar hij nodigde zelfs mensen uit de laagste klasse van het Indiase kastensysteem, de “onaanraakbaren”, uit om met hem te eten. Dit onderscheidde Ghandi van andere leiders.

Ten slotte deed Ghandi iets wat geen andere politieke leider eerder had gedaan, zowel in India als in de hele wereld. Ghandi vestigde zijn politiek op het fundament van de godsdienst. Hij deed dat met absolute liefde voor de mens. Hij is de enige die op deze liefderijke manier het doel nastreefde de mensheid te bevrijden.

~* Welke invloed had Ghandi over de hele wereld met zijn woorden en daden?

Ghandi is veranderd van iemand die niet eens in het openbaar durft te praten, naar iemand die een bekend man is geworden, die door iedereen gerespecteerd wordt om zijn eerlijkheid.

Voor Ghandi ging waarheid samen met rechtvaardigheid. Hij ging steeds opzoek naar de waarheid. Hij vond het belangrijk om arm te zijn, zo kon je immers alleen je geestelijke rijkdom bereiken. Hij gaf zijn luxe op en droeg alleen nog maar een zelfgesponnen Dhoti “een omslagdoek en eenvoudige sandalen”.

De meeste acties van Ghandi waren een enorm succes, aangezien men niet wist hoe te reageren op een vijand die geen geweld gebruikte. Er kwam ook een enorme openbare druk vanwege de media. De enorme invloed van Ghandi kan verklaard worden door zijn idealisme, zijn gezag als Mahatma en door zijn beroep op enkele oude, hindoeïstische tradities.

Door het onderschatten van zijn taak schoot hij als politicus te kort, dit was vooral te wijten aan een gebrek aan realisme. In de praktijk konden velen, die respect voor Ghandi hadden, hem niet volgen. Enkele anderen beoordeelden “de man van de Godsdienst” met het onvolledige succes van zijn activiteit, weer anderen met het idealisme dat hem niet van compromissen afzijdig hield. ~*Hoofdvraag: Waarom is Ghandi een beroemd voorbeeld voor anderen geworden?

Iedereen die Ghandi kent weet dat hij een “oorlog” voerde voor de rechten van de mens zonder geweld. Hij kwam op voor de Indiase volk. Ghandi is ook het symbool van het Indiase volk geworden. Hij is het geweten van de mensheid. Hij leerde zijn volk oprechtheid en zelfrespect. Ze moesten voor zichzelf opkomen en zich niet als slaven laten behandelen. Hij gaf een revolutionair middel in handen om op te komen voor zijn rechten: "De geweldloze weerbaarheid". Op deze manier wist hij de hele wereld te beïnvloeden en te laten zien dat je iets kan bereiken zonder geweld te gebruiken. Hij heeft ervoor gezorgd dat de Indiërs hun rechten kregen die ze verdienden en dat ze niet door de Engelsen werden ingenomen. Ghandi heeft hier niet alleen voor gezorgd, hij liet ook zien dat hij als gewone jongen iets kon bereiken zonder anderen kwaad te doen. Na zijn dood heeft hij nog veel meer mensen beïnvloedt en die zijn daden nog steeds proberen voort te brengen. Velen zien hem dan ook als een echte grootheid. Alles wat hij heeft gedaan, dat is een erfenis aan de hele wereld.

~* Bronnenlijst

Boeken: · “Een leven zonder geweld”, Karl R. Seufert · “Vrijheidsstrijder zonder geweld”, Mike Nicholson

Internet: · www.leerlingen.com · www.huiswerk.pagina.nl · www.mahatma.com · www.google.nl (afbeeldingen)

Cd rom : · Encarta ‘00

REACTIES

L.

L.

heey!!
ik heb echt heel erg veel aan je werkstuk gehad!! ik moest het dan wel vertalen naar het engels maar dan nog, zonder jouw had ik het niet gered denk ik! heel erg bedankt!!
doeg -xxx- laura

19 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.