De Amerikaanse Ideologie

Beoordeling 5.7
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • 2e klas wo | 3301 woorden
  • 9 april 2004
  • 34 keer beoordeeld
Cijfer 5.7
34 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

ADVERTENTIE
Stap in jouw toekomst

Kom naar de Open Avond van Inholland op woensdagavond 29 maart van 17:00 - 20:00 uur. Proef de sfeer en ontdek onze opleidingen.

Meld je aan!

Inhoudsopgave:

Blz. 2 Inleiding
Blz. 3 Deelvraag 1; Hoe is de Amerikaanse ideologie ontstaan? Blz. 6 Deelvraag 2; Wat hield de Amerikaanse ideologie in? Blz. 8 Deelvraag 3; Werk aan de hand van 3 voorbeelden uit de Amerikaanse geschiedenis hoe die ideologie in praktijk werd gebracht. Blz. 10 Conclusie
Blz. 11 Literatuurlijst
Bijlage 1 The Declaration of independence
Bijlage 2 The constitution of the United States of America

Inleiding:

Zoals de titel van deze scriptie zegt ga ik onderzoeken wat de rol van de Amerikaanse Ideologie in de geschiedenis van de Verenigde Staten van Noord-Amerika heeft gespeeld. Daartoe is er mij een hoofdvraag toegereikt en 3 deelvragen. Namelijk: Hoofdvraag: Welke rol heeft de Amerikaanse ideologie in de geschiedenis van de Verenigde Staten van Noord-Amerika gespeeld? Deelvragen: 1. Hoe is de Amerikaanse ideologie ontstaan? 2. Wat hield (houdt) de Amerikaanse ideologie in? Op welke manier(en) werd deze in de Amerikaanse staatsinrichting vastgelegd? 3. Werk aan de hand van 3 voorbeelden uit de Amerikaanse geschiedenis, hoe die ideologie in de praktijk werd gebracht.

Om echt goed uit te kunnen leggen wat de Amerikaanse ideologie is en hoe die ontstaan is, zul je eerst moeten weten wat ideologie nu eigenlijk betekent. Daartoe heb ik een Van Dale woordenboek gebruikt dat de volgende betekenis opgaf: Ideologie = het geheel van ideeën dat ten grondslag ligt aan een wijsgerig stelsel, m.b.t. hun maatschappelijke of politieke strekking. Hieruit kun je dus halen wat de Amerikaanse ideologie inhoud. De Amerikaanse ideologie kun je dus opvatten als: “Het geheel van ideeën dat ten grondslag ligt aan het Amerikaans stelsel, m.b.t. de maatschappelijke of de politieke strekking. Tijdens het maken van deze scriptie ben ik er achter gekomen dat de Amerikaanse ideologie niet in enkele woorden te verwoorden is, doch heb ik het geprobeerd en al zeg ik het zelf, het is volgens mij aardig gelukt. Omdat ik toch een beeld wil geven waarom ik de kaft heb gekozen, staat hieronder een kleine verantwoording voor de kaft. De hedendaagse Amerikaanse vlag met de oude vlag ten tijde van de 13 staten lijkt mij erg voor de hand liggen dus daar zal ik niet verder op in gaan. Het Witte Huis heb ik gekozen omdat dit het centrale punt is van waaruit de Amerikaanse staten geregeerd worden en tevens omdat de residentie is van de President. Tevens staat er een cartoon van George Washington, deze heb ik er op gezet, omdat dit weer een extra komische factor aan de kaft geeft, het maakt de kaft gewoon vrolijker en minder stijf. Het plaatje met Uncle Sam staat er op omdat iedereen dit wel kent van het Amerikaanse Leger, tenslotte zie je in reclames van het Amerikaanse leger altijd wel de slogan: “Uncle Sam wants you!!” De boeken die ik gebruikt heb om tot dit werkstuk te komen waren zeer waardevol en gaven mij een goed beeld van de Amerikaanse geschiedkunde. De illustraties toegevoegd aan deze scriptie heb ik er bij gezet om U als lezer een beeld te kunnen geven van de persoon of de situatie.

Welke rol heeft de Amerikaanse ideologie in de geschiedenis van de Verenigde Staten van Noord-Amerika gespeeld? Deelvraag 1: Hoe is de Amerikaanse ideologie ontstaan? Welke rol hebben de immigranten in Noord-Amerika gespeeld bij het ontstaan van de Amerikaanse ideologie?

In 1607 zetten de eerste kolonisten voet aan wal in het zuiden van Noord-Amerika. Na hun kwamen er velen en werd in de 17e eeuw door Europese kolonisten aan de Nieuwe Wereld gebouwd aan de overzijde van de Atlantische Oceaan. Onder hen waren mensen van vele volkeren, zoals Engelsen, Fransen en Nederlanders. Deze laatsten stichtten onder leiding van Peter Stuyvessant aan de oostkust de stad Nieuw-Amsterdam. “Amerika is het fraeyst, vruchtbaerst en gezonst Landt ter werelt” (Historia blz. 96) schreef iemand over Noord-Amerika. De Nederlanders moesten in 1664 de kolonie afstaan aan de Engelsen, die Nieuw-Amsterdam omdoopten tot New-York. De Engelsen zouden een blijvend stempel op Noord-Amerika blijven drukken. De kolonisten begonnen zich hoe langer hoe meer tegen het moederland Engeland te verzetten. Dit kwam doordat zij zich veel minder “onderdaan” voelden en zich steeds meer zelfbewuster werden. De directe botsing tussen kolonisten en moederland begon in 1770, toen de bevolking van Boston een wacht Engelse soldaten met sneeuwballen en stenen bekogelde en met geweervuur uiteen werd gedreven. Op dat moment waren de gemoederen al zo verhit dat men al sprak van de Boston Massacre. Dit voorval werd gevolgd door andere uitbarstingen waarvan de belangrijkste toch wel de Boston Tea Party was. Bij dit voorval werden balen thee van een Engels theeschip afgegooid door als indianen verkleedde kolonisten. Deze Boston Tea Party was een protest tegen de economische politiek van de regering in Londen. Door dit voorval werd de Engelse regering wakker geschud en vaardigde toen de zogenaamde Coercive Acts uit. Dit hield in dat de haven van Boston werd geblokkeerd, soldaten ingekwartierd bij burgers en de rechtspraak viel nu onder Brits toezicht. Door deze Engelse maatregelen werden de Amerikaanse kolonisten in beroering gebracht. Het woord onafhankelijkheid was nog niet gevallen, maar het betoog dat het Parlement in de koloniën niets te vertellen had werd steeds heftiger. In een pamflet geschreven door de advocaat James Wilson werd bepleit dat de enige band met het moederland de koning was. Dit paste precies bij de 18e eeuwse theorieën dat het gezag berust op een verdrag tussen volk en koning. Niet snel daarna kwamen twee van de belangrijkste leiders met dezelfde gedacht. Thomas Jefferson riep in zijn Summary View of the Rights of British America de koning op tot het tonen van begrip voor de vrijheid. John Adams schreef onder de schuilnaam Novanglus enkele brieven waarin hij zei dat de koloniën zogenaamde realms waren, koninkrijken buiten de macht van het Engelse parlement. De Amerikaanse kolonisten geloofden gretig dat hu n vrijheden door een samenzwering in Londen belaagd werden. In deze ideeën werden zij sterk beïnvloed door een aantal Engelse oppositionele schrijvers, die wel de Real whigs worden genoemd. De Amerikanen zagen wel iets in deze ideeën, zij wilden ook politieke vrijheid. In april 1775 bereikte het Amerikaanse verzet zijn definitieve uitbarsting, de Amerikaanse Revolutie begon. De Engelse bevelhebber in Boston, Sir Thomas Gage, hoorde dat de patriotten bezig waren om een opslagplaats van kruit en kogels aan te leggen in het plaatsje Concord stuurde hij er troepen heen om de voorraden in beslag te nemen en tevens de voornaamste oproerkraaiers, Samuel Adams en John Hancock, te arresteren. Echter op hun tocht via Lexington naar Concord werden de Engelsen door de boeren uit de omgeving met geweervuur ontvangen. Die dag was het 19 april 1775, de Vrijheidsoorlog begon met die schoten ‘die door de hele wereld weerklonken’ (Citaat van de dichter Emerson). De Amerikanen leden in het begin de ene nederlaag na de andere. Dit kwam doordat zij geen geoefend leger hadden zoals de Engelsen. Hun voordeel bij veldslagen was dat zij het gebied kenden. Tevens hadden de Amerikanen in de persoon van George Washington een voortreffelijk leider gevonden. Hij werd door het Continentale Congres in de zomer van 1775 benoemd tot opperbevelhebber. Het Congres stond voor een dilemma, zij hadden de wapenen opgenomen tegen hun eigen koning die zij toch eigenlijk de gehoorzaamheid niet wouden ontzeggen. Doch enerzijds aanvaarden zij een resolutie genaamd: Declaration of the Causes and Necissities of taking up Arms, waarin de eigen zaak nog eens gerechtvaardigd werd in martiale taal: liever dood dan slaaf. En anderzijds bood het de koning een petitie aan genaamd: Olive Branch Petition, waarin het om verzoening vroeg. In juni 1776 werd uiteindelijk het volgende uitgesproken: de koloniën “are, and of right ought to be, free and independent states”. Hierin werd voor het eerst door het Amerikaanse Congres het woord onafhankelijkheid gepropagandeerd. Er werd een commissie ingesteld die een onafhankelijkheidsverklaring moest opstellen. De hoofdrol hierbij werd gespeeld door Thomas Jefferson. Hij trok zich 18 dagen terug op zijn kamer en schreef de Onafhankelijkheidsverklaring. Op 4 juli werd zijn voorstel aanvaard, men was toen al twee dagen onafhankelijk van Engeland. Op deze manier kreeg Amerika zijn nationale feestdag. The fourth of July, Independence Day. (De Onafhankelijkheidsverklaring opgesteld door Thomas Jefferson met enkele wijzigingen door het Congres heb ik bij dit verslag toegevoegd. Het is afkomstig van het internet. De page waar ik het vandaan heb is: http://www.claremont.org.) [plaatje0] Afbeelding 1: het opstellen van de onafhankelijkheidsverklaring (Historia blz. 101) Maar wat hield die Onafhankelijkheidsverklaring nu precies in en wat is er zo bijzonder aan? Het was vooral een helder betoog met verschillende ideeën van Europese filosofen erin verwerkt, uitgaande van de grote premisse dat de mens recht op vrijheid heeft. Na die inleiding kwam dan de praktische toepassing: de koning van Engeland had juist dát willen doen, de Amerikanen ontrechten, en daarom moest hij afgedankt worden. Hij kreeg overal de schuld van, met onbillijke argumenten. Maar de Onafhankelijkheidsverklaring is niet klassiek geworden door die partijdige uitleg maar om het edele begin. Wat ook zeer bijzonder aan dit klassieke papier is, is dat er met geen enkel woord gerept wordt over elk nationaal sentimenteel. De Amerikaanse opstand representeerde de mensheid enis overal ter wereld ook zo verstaan. De “Declaration of Independence” is niet alleen een doge constantering van feiten. De auteurs ‘bedoelden niet te zeggen dat alle mensen gelijk waren in kleur, grootte, verstand, zedelijke ontwikkeling of bekwaamheid. Ze definieerden met redelijke duidelijkheid in welk opzicht ze alle mensen als gelijk geschapen beschouwden – gelijk in zekere onvervreemdbare rechten, waaronder zijn leven, vrijheid en het nastreven van geluk. Dat zeiden en dat bedoelden ze […] Ze bedoelden een standaardregel op te stellen voor de vrije maatschappij, die aan allen bekend zou zijn en door allen geëerd, waar men voortdurend naar op zou zien, voortdurend voor zou werken, en die men weliswaar nooit volmaakt zou bereiken, maar toch steeds dichter benaderen, zodat zijn invloed steeds meer verspreid en verdiept werd en meer geluk en levensvreugde zou brengen aan alle mensen van elke kleur overal.’ Zo legde ruim 80 jaar later een advocaat tijdens een politieke campagne de betekenis van Jeffersons woorden uit, met blijvende geldigheid. Hij heette Abraham Lincoln. Die woorden van Abraham Lincoln zouden uiteindelijk de reden waarom de Amerikaanse Burgeroorlog gevoerd werd voortreffelijk verwoorden. Maar dat zal blijkeb bij deelvraag 3. [plaatje1]Afbeelding 2: de held in wie het volk de democratie belichaamd zag – Borstbeeld van Abraham Lincoln in het kapitool te Washington (Triomf en tragiek van de vrijheid) Deelvraag 2: Wat hield de amerikaanse ideologie in? Op welke manier(en) werd deze in de Amerikaanse staatsinrichting vastgelegd?

Het werkstuk gaat verder na deze boodschap.

Verder lezen

Allereerst om het begrip Amerikaanse ideologie uit te leggen moet je weten wat het woord ideologie inhoud. Daartoe heb ik het woordenboek ter hand genomen en de volgende betekenis gevonden: ‘het geheel van ideeën dat ten grondslag ligt aan een wijsgerig stelsel, m.b.t. hun maatschappelijke of politieke strekking.’ Om dit dus vanuit de Amerikaanse ideologie te zien zal het zoiets betekenen als: ‘het geheel van ideeën dat ten grondslag ligt aan het Amerikaanse stelsel, m.b.t. tot hun politiek en maatschappelijke strekking.’ Ten grondslag van de Amerikaanse staat ligt ongetwijfeld ‘The Declaration of Independence’ en de amerikaanse grondwet zoals opgesteld door The Founding Fathers in het jaar 1789. Maar wat heeft de Onafhankelijkheidsverklaring nu precies te maken met de Amerikaanse ideologie en met de Amerikaanse grondwet? Welnu het heeft alles met elkaar te maken. In de Onafhankelijkheidsverklaring wordt verteld dat iedereen gelijk is naar schepper. Of zoals Abraham Lincoln het verwoorde: “dat alle mensen gelijk waren in kleur, grootte, verstand, zedelijke ontwikkeling of bekwaamheid. Ze definieerden met redelijke duidelijkheid in welk opzicht ze alle mensen als gelijk geschapen beschouwden – gelijk in zekere onvervreemdbare rechten, waaronder zijn leven, vrijheid en het nastreven van geluk. Dat zeiden en dat bedoelden ze […] Ze bedoelden een standaardregel op te stellen voor de vrije maatschappij, die aan allen bekend zou zijn en door allen geëerd, waar men voortdurend naar op zou zien, voortdurend voor zou werken, en die men weliswaar nooit volmaakt zou bereiken, maar toch steeds dichter benaderen, zodat zijn invloed steeds meer verspreid en verdiept werd en meer geluk en levensvreugde zou brengen aan alle mensen van elke kleur overal.” Zoals verwoord door Abraham Lincoln wordt de Amerikaanse ideologie meteen makkelijker uit te leggen op het maatschappelijk gebied (politiek terrein volgt nog). De Amerikaanse ideologie heeft dus op het maatschappelijke terrein vooral te betekenen dat alle Amerikanen aan elkaar gelijk zijn ongeacht huidskleur, geloof of andere zaken. Of zoals verwoord in Artikel 4 van de Amerikaanse Grondwet; “The Citizens of each State shall be entitled to all Privileges and Immunities of Citizens in the several States.” In het jaar 1865 en 1868 werden toevoegingen aan de grondwet gedaan die o.a. slavernij geheel afschaften en alle mensen echt aan elkaar gelijk schakelde en iedereen de vrijheid gaf die zij verdient hadden. Zie ook de Amerikaanse Grondwet zoals toegevoegd aan deze scriptie. Nu zullen we dan naar de Amerikaanse ideologie gaan kijken op politiek gebied. In de Verenigde Staten heeft het Volk de hoogste macht. De regering is samengesteld volgens de driedeling van Montesquieu. Een uitvoerende macht, een rechtsprekende macht en een wetgevende macht. De uitvoerende macht ligt bij de President, vice-president en de ministers. De wetgevende macht ligt bij de Senaat en het Huis van Afgevaardigden. En de rechterlijke macht ligt in handen van het Hooggerechtshof. Het Senaat wordt om de twee jaar voor éénderde deel benoemd. Elke staat heeft in de Senaat 2 senatoren. Daarentegen heeft het Huis van Afgevaardigden een variërend aantal afgevaardigden per staat. Hier is namelijk de omvang van de bevolking van de staat belangrijk. Het hooggrechtshof bestaat uit 9 opperrechters die voor het leven benoemd worden. Uit bovenstaande kun je afleiden dat het staatssysteem in de Verenigde Staten eigenlijk op 2 pijlers rust, namelijk: de scheiding van de staatsmachten en een systeem van wederzijdse controle. Door de machtenscheiding wordt de staatsmacht verzwakt, zodat de burger een grotere rechtszekerheid heeft. Zo worden de posities van de burgers beschermd, hetgeen heel vernieuwend is, tenslotte waren in het Ancien Régime de rechten van de mens afhankelijk van zijn positie in de samenleving. Het volk dicteert in de grondwet de grenzen waarbinnen de staatsoverheid haar macht kan uitoefenen. In de Amerikaanse rechtsstaat kan elke burger zich vrij ontplooien. Hij leeft in een rechtsstaat en kan dus in een sfeer van vrijheid maximale ontplooiing nastreven.

[plaatje2]Afbeelding 3: standbeeld van Thomas Jefferson die voor zijn eigen woorden staat (Triomf en tragiek van de vrijheid)

Dit wil je ook lezen:

Deelvraag 3: Werk aan de hand van 3 voorbeelden uit de Amerikaanse geschiedenis hoe die ideologie in praktijk werd gebracht.

De Amerikaanse burgeroorlog.

Dit is de oorlog tussen de beide gedeeltes in de Verenigde Staten, Noord en Zuid, tussen 1861 en 1865. Van beide kanten lieten veel mensen hun leven en dit alleen maar, omdat de beide kemphanen het niet met elkaar eens waren. Maar waar waren ze het dan niet met elkaar mee eens? De moderne historici zien de slavernijkwestie eigenlijk als belangrijkste reden. In maart 1861 werd Lincoln president, tussen het moment van verkiezingen en benoeming hadden een paar zuidelijke staten zich weten af te scheiden van de overige staten. Zij noemden zich de Confederate States, zij kozen tevens een eigen president. Lincoln was toen amper benoemd of hij moest de politiek tegenover deze staten overdenken. Het grootste dilemma zat hem in het feit dat er nog steeds legers in het Zuiden gelegerd waren en of de Zuiderlingen toestonden dat deze bevoorraad zouden worden door het Noorden. Toen uiteindelijk de proef op de som werd genomen en het door zuidelijke troepen belegerde Fort Sumter bij Charleston werd geproviandeerd, begonnen de belegeraars te schieten. Het was die dag 12 april 1861, de Amerikaanse Burgeroorlog was begonnen met deze paar schoten. Net zoals toen de onafhankelijkheidsstrijd tussen de kolonisten en Engeland begonnen was. Na 4 jaar van oorlog, waarin moderne oorlogsvoering zoals bekend uit de eerste Wereldoorlog werd toegepast, capituleerde het Zuiden. In deze oorlog zijn 700.000 Amerikanen gestorven, dit zijn er meer dan in alle oorlogen samen die het land in zijn bestaan gevoerd heeft. Uiteindelijk vloeide uit deze oorlog het volgende amendement uit: “geen enkele vorm van slavernij of van welke onvrijwillige dienstbaarheid ook, behalve als straf voor bewezen misdaden, mag nog voorkomen in de Verenigde Staten of in welke plaats ook die aan de rechtspraak ervan is onderworpen.” Met de Amerikaanse Burgeroorlog werd dus uiteindelijk de vrijheid van ieder persoon in de Verenigde Staten eindelijk vastgelegd. De woorden van Abraham Lincoln kwamen dus uiteindelijk uit, de onafhankelijkheidsverklaring was eindelijk compleet. Echter de zwarten waren nog niet gelijk aan blanken maar daarover later meer.

Dit is de oorlog tussen de beide gedeeltes in de Verenigde Staten, Noord en Zuid, tussen 1861 en 1865. Van beide kanten lieten veel mensen hun leven en dit alleen maar, omdat de beide kemphanen het niet met elkaar eens waren. Maar waar waren ze het dan niet met elkaar mee eens? De moderne historici zien de slavernijkwestie eigenlijk als belangrijkste reden. In maart 1861 werd Lincoln president, tussen het moment van verkiezingen en benoeming hadden een paar zuidelijke staten zich weten af te scheiden van de overige staten. Zij noemden zich de Confederate States, zij kozen tevens een eigen president. Lincoln was toen amper benoemd of hij moest de politiek tegenover deze staten overdenken. Het grootste dilemma zat hem in het feit dat er nog steeds legers in het Zuiden gelegerd waren en of de Zuiderlingen toestonden dat deze bevoorraad zouden worden door het Noorden. Toen uiteindelijk de proef op de som werd genomen en het door zuidelijke troepen belegerde Fort Sumter bij Charleston werd geproviandeerd, begonnen de belegeraars te schieten. Het was die dag 12 april 1861, de Amerikaanse Burgeroorlog was begonnen met deze paar schoten. Net zoals toen de onafhankelijkheidsstrijd tussen de kolonisten en Engeland begonnen was. Na 4 jaar van oorlog, waarin moderne oorlogsvoering zoals bekend uit de eerste Wereldoorlog werd toegepast, capituleerde het Zuiden. In deze oorlog zijn 700.000 Amerikanen gestorven, dit zijn er meer dan in alle oorlogen samen die het land in zijn bestaan gevoerd heeft. Uiteindelijk vloeide uit deze oorlog het volgende amendement uit: “geen enkele vorm van slavernij of van welke onvrijwillige dienstbaarheid ook, behalve als straf voor bewezen misdaden, mag nog voorkomen in de Verenigde Staten of in welke plaats ook die aan de rechtspraak ervan is onderworpen.” Met de Amerikaanse Burgeroorlog werd dus uiteindelijk de vrijheid van ieder persoon in de Verenigde Staten eindelijk vastgelegd. De woorden van Abraham Lincoln kwamen dus uiteindelijk uit, de onafhankelijkheidsverklaring was eindelijk compleet. Echter de zwarten waren nog niet gelijk aan blanken maar daarover later meer.

Opstelling onafhankelijkheidsverklaring:

Doordat de koloniën onder de dictatuur van moederland Engeland uit wou komen, hebben zij een verbitterde strijd gestreden die uiteindelijk leidde tot het ondertekenen van de onafhankelijkheidsverklaring. Voor meer details over hoe die ontwikkeling is gekomen verwijs ik de lezer naar deelvraag 1, waar uitvoerig wordt ingegaan op deze gebeurtenis.

De zwarten zijn gelijk aan de blanken (amendement 13, 14 en 15)

Ook al was al in het jaar 1869 de zwarte inwoner van de Verenigde Staten gelijk gesteld aan de blanke. Toch bleef tot lang in de 20e eeuw de discriminatie van zwarten bestaan. Het beste voorbeeld is dat van Rosa Parks. Zij ging op 1 december 1955 van haar werk met de bus naar huis. Ze was moe van het werk en ging op een lege plaats zitten, echter toen was er de gewoonte dat de zwarten moesten opstaan voor de blanken als er geen zitplaats meer was. Rosa deed dit echter niet en de buschauffeur bemoeide zich ermee en liet haar bij de volgende halte arresteren. Ook was er nog steeds sparke van dat in het Zuiden blanke kinderen en zwarte kinderen niet op één school mochten zitten. De eerste poging om dit te doorbreken was in 1957 in Little Rock in de zuidelijke staat Arkansas. Toen werden voor het eerst zwarte kinderen onder de hoogst mogelijke beveiliging naar een blanke school gebracht. Bij dit delict moest het belang van een enkele staat wijken voor het belang van Amerika als geheel. De woorden van Abraham Lincoln werden na deze gebeurtenissen eindelijk waarheid en ook in het zuiden werden de zwarten als volwaardig burger behandeld. Jammer genoeg nog niet door iedereen.

Conclusie: Welke rol heeft de Amerikaanse ideologie in de Amerikaanse geschiedenis gespeeld?

Dat was een zeer grote rol. De Amerikaanse ideologie houdt tenslotte in dat mensen zowel maatschappelijk als politiek vrij zijn en gelijk zijn. Dit ideaal werd eigenlijk al verwoord in de Onafhankelijkheidsverklaring en in de Amerikaanse grondwet, zoals geschreven door de Founding Fathers en aangevuld in de loop der jaren. De Verenigde Staten speelt zelfs nog in deze tijd een heel belangrijke rol als bewaker van de vrijheid van andere volkeren en de gelijkheid van alle volkeren. Hierbij staan nog steeds de oude idealen van de Founding Fathers voorop. Je kunt eigenlijk zeggen dat de Verenigde Staten dankzij haar vooruitdenkende kolonisten het land is geworden dat het nu is. Het heeft het meeste te vertellen op deze wereld en kan als het wil anderen dwingen om haar zin te doen. Eigenlijk heeft elke gebeurtenis waarin de Verenigde Staten zich mengt wel iets te maken met de Amerikaanse ideologie. De bronnen die ik tot mijn beschikking had waren van zeer veel waarde en kunnen iemand een duidelijk beeld van de Amerikaanse geschiedenis geven. Per illustratie die bij dit werkstuk zijn toegevoegd zal ik een commentaar geven hieronder. Tevens bij de bronnen “The Declaration of Independence” en “The Constitution of the United States” zal ik nu beoordelen. Deze beide stukken hebben een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van de Verenigde Staten van kolonie naar Wereldland. Hierin staan de basisprincipes die belangrijk zijn voor elke Amerikaanse staatsburger. Daarom konden deze beide bronnen niet ontbreken bij deze scriptie. Tenslotte draait hier het volledige Amerikaanse denken om heen.

Literatuurlijst:

- Historia; geschiedenis & staatsinrichting voor de bovenbouw Havo / VWO

- Triomf en tragiek van de vrijheid; de geschiedenis van de Verenigde Staten – J.W. Schulte Nordholt; Dit boek is het meeste gebruikt.

- Geschiedenis en instellingen van de Verenigde Staten – J. Blomme

REACTIES

P.

P.

omg laggy werkstuk ouwe

13 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.