ADVERTENTIE
Proefstuderen vanuit huis? Wil je vóór dat je een studie kiest, zeker weten of het qua inhoud is wat je ervan verwacht? Dat kan! Volg één van de vijf online proefstudies en ontdek hoe het is om aan de universiteit van Wageningen te studeren. Je volgt videocolleges en maakt opdrachten, gewoon vanuit je slaapkamer. Je wordt begeleid door studenten, die je vragen kunt stellen over de inhoud van de proefstudie of gewoon over het studentenleven! Alles is vrijblijvend, je zit nergens aan vast.

Meld je aan!
AMERIKAANSE GESCHIEDENIS
Toen in 1492 columbus Amerika had ontdekt, kwamen er een hele stoet mensen zoals Spanjaarden, Portugezen, Nederlanders, Engelsen en Fransen
naar ‘’de nieuwe wereld".

Deze mensen wilde steeds meer land hebben. Dit vonden de oorspronkelijke bewoners (Indianen) niet leuk.

Ze gingen zich daarom verzetten tegen de indringers. Dat verzet begon al bij aankomst van de Pilgrim Fathers. Die in 1620 aan land waren gekomen. Ze kwamen in gevecht met de Indianen. Zo ontstonden nog vele oorlogen die uiteindelijk leidden tot verdrijving van de Indianen naar het westen.

In de negentiende eeuw kregen de Indianen kleine stukken land aangewezen. Dit heet reservaten. Op deze gebieden was vaak weinig vruchtbare grond.

Ondertussen had Engeland kolonies gesticht langs de oostkust van Amerika. In dat gebied kwamen ook andere groepjes Europeanen wonen, zoals Nederlanders die daar de kolonie Nieuw Amsterdam stichtte. (Dit werd later omgedoopt tot New York).

Velen Europeanen gingen naar Noord Amerika omdat er gratis landbouwgrond was of omdat ze in hun eigen land gezocht werden door de politie of om hun godsdienstige ideeën.

DE ONAFHANKELIJKHEIDSTRIJD
Op 17 december 1773 waren ‘s avonds ongeveer 50 mensen daaronder 15 verkleden indianen. Ze slopen Naar drie verschillende engelse schepen in de haven van boston. Toen ze aan boord waren stonden er ongeveer 300 kisten vol met thee uit India. De mensen gooiden de ladingen over boord. Deze actie stond bekend als de ‘’boston tea party’’ dit was de eerste zet tot de Amerikaanse revolutie.

DE GEVOLGEN
De actie die in boston had plaats gevonden was een protest tegen de belastingen op de thee. Deze belastingen waren gemaakt door de regering van Londen. Deze wouden van het rijke Amerika wel eens wat geld zien. En ze wouden ook wat meer zeggenschap over de kolonies. Want deze kolonies hadden zich wel erg zelfstandig gaan gedragen.

Er was wel in elke kolonie een koninklijke bestuurder en een eigen volksvertegenwoordigers.

De mensen die een eigen stuk grond hadden, hadden ook hun eigen kiesrecht. En haast alle mensen hadden toen hun eigen stuk grond dus het was eigenlijk een democratie.

Maar in Engeland was dat niet het geval. Want daar hadden de meeste mensen geen stuk eigen grond dus ook geen kiesrecht.

De engelse regering reageerde woedend op de ‘’boston tea party’’. Dus ze sloten de haven voor de handel compleet af. (terwijl dat toen een van de belangrijkste handelsteden was). En er werden troepen in de steden gehuisvest bij burgers. Boston was toen een bezette stad.

DE ONAFHANKELIJKSOORLOG
Toen boston bezet was kon verzet van de kolonies natuurlijk niet uitgesloten blijven. De opstand werd toen zelf zo erg dat er oorlog uit brak. (die duurde toen bijna 7 jaar). Er werd in 1783 weer vrede gesloten en erkende Engeland de onafhankelijkheid van Amerika. Toen was de Amerikaanse revolutie geslaagd. De beroeps militairen hadden uiteindelijk verloren van gewapende burgers. Zonder uniform en zonder discipline. Dit was eigenlijk niet te geloven. Maar het kwam door dat de Amerikanen een doel voor ogen hadden. En ze kregen steun van andere landen zoals frankrijk en nederland die hun het geld dat nodig was leenden. En natuurlijk dat ze een goede aanvoerder hadden george washington.

Dit was een plantage eigenaar. Later werd hij de eerste president van een nieuwe republiek. (naar hem is ook de hoofdstad genoemd).

DE ONAFHANKELIJKSHEIDVERKLARING
In 1776 nog ver voor het einde van de oorlog met Engeland hadden de dertien koloniën zich onafhankelijk verklaard. Dit is opgeschreven in de onafhankelijkheid verklaring. Hierin staat onder andere dat iedereen gelijk is en dat bepaalde rechten je niet kunnen worden afgenomen.

EEN NIEUWE STAAT
Nu de oorlog was gewonnen moest het land weer georganiseerd worden. Dit was een zware klus. Er kwamen allerlei vertegenwoordigers uit verschillende kolonies bijeen in philadelphia. Daar werd een grondwet gemaakt. Hierin staat precies geschreven hoe de staat zou worden en door wie
die werd bestuurd. Deze grondwet is in deze tijd ook nog heel belangrijk.

SLAVERNIJ
De slavernij is vooral ontstaan uit de gewoonte dat een in een oorlog overwonnen persoon of volk het eigendom werd van de overwinnaar. Daarnaast kwam het ook veel voor dat de arme mensen bescherming zochten bij de rijken, waardoor ze het bezit werden van de rijke mensen. Later kon iemand ook slaaf worden als straf, door het niet betalen van schulden, dit heet schuldslavernij. In tijden van hongersnood konden mensen
zichzelf of vrouw en kinderen verkopen als slaaf. En als de slavernij erfelijk was kon iemand ook slaaf worden door geboorte.

Er zijn verschillende soorten slaven. Daarmee bedoel ik het soort werk dat ze doen. Er waren slaven die in het leger moesten werken, je had ook de huisslaaf die het huishouden moest doen. En dan waren er natuurlijk nog de slaven die op de katoen- of suikerriet plantages werkten en de slaven die in de mijnen moesten werken. En zo heb je nog veel meer soorten slaven. De slaven die in het huishouden werkten hadden het iets beter dan
de slaven die op het land werkten. Slaven in het huishouden kregen ook eerder de kans om te worden vrijgelaten, soms gaf de eigenaar de vrijheid aan zijn slaaf voor het trouw zijn
of het goede werken. Ook kregen slaven soms de kans om geld te verdienen zodat ze hun vrijheid konden kopen. De slaven die in de mijnen werkten hadden het nog slechter dan de slaven op het land. Ze werden ontzettend afgebeuld, ze leefden dan ook niet zo lang.

Er waren ook kunstenaars of ambachtslieden die een of twee slaven hadden. Die slaven werden beschouwd als leerling en zij moesten de routineklusjes voor hun meester doen. Het was geen zwaar werk en de slaven werden vaak goed behandeld. Deze vorm
van slavernij kwam niet vaak voor.

Door de eeuwen heen heeft er altijd slavernij bestaan.
Bij volken in de Oude Tijd had de slavernij voornamelijk economische redenen. In Babylonie was de slavernij vrij mild. De slaven kregen de kans om hun vrijheid te kopen of ze konden worden vrijgelaten. Ze mochten zelfs wettelijk protesteren tegen hun verkoping.

De slavenhandel kwam in deze tijd niet zoveel voor, pas in de Nieuwe Tijd gingen de mensen in enorme aantallen in slaven handelen.

SLAVENHANDEL
Waardoor is de slavenhandel in de 17e en 18e eeuw ontstaan?
Toen de Europeanen bezit namen van de Nieuwe Wereld (Amerika), waren er veel arbeiders nodig voor de plantages en nederzettingen. Eerst gebruikten ze Indianen als slaven. De Indianen werden beroofd van hun goud en zilver en vervolgens moesten ze werken in de mijnen en op de plantages. De Indianen waren niet erg sterk, tienduizenden Indianen stierven als gevolg van het voor hun ongewone en zware werk of aan besmettelijk ziekten die de Spanjaarden hadden meegenomen uit Europa.

Daarom gingen in de 16e eeuw de eerste Europeanen naar Afrika om slaven te halen en in de 17e eeuw gebeurde dat in enorme aantallen. De Europeanen overvielen dorpjes en namen de bewoners mee. In Afrika was slavernij de gewoonste zaak van de wereld, de enige die volkomen vrij waren in Afrika waren de vorsten. Door de ontwikkeling van de Europese slavenhandel kregen de vorsten in Afrika besef van de economische waarde van de slaven. De Europeanen zetten een handelscontract op zodat ze de slaven niet zelf hoefden te vangen. In ruil voor wapens, alcohol en
verschillende metalen kregen ze slaven. De vorsten voelden daar wel wat voor en verzonnen ook meteen een paar misdaden die gestraft konden worden met slavernij, zodat ze nog meer slaven konden verhandelen. Nadat de vorst voor slaven had gezorgd werden de slaven naar de kust gebracht om daar in forten en gevangenissen van de Europeanen te wachten tot er een schip kwam om hen naar Amerika te brengen.

In de Nieuwe Tijd was de slavenhandel dus pas echt begonnen. In de 16e, 17e en 18e eeuw waren het de Portugezen, Spanjaarden, Nederlanders en de Engelsen die de slavenmarkt domineerden. Dat kwam voor een deel door de kolonisatie en de ruilhandel die daaruit ontstond.

De Europeanen maakten in die tijd drie opeenvolgende reizen. De reis begon in West- Europa, daarvandaan gingen de Europeanen met alcohol, wapens en metalen naar West-Afrika om de goederen te ruilen tegen slaven. De slaven werden als vee behandeld, ze werden geboeid en gebrandmerkt voordat ze met duizenden tegelijk op een boot werden gezet. De slaven werden opgesloten in ruimten van minder dan een meter hoog en een halve meter breed zodat ze zich nauwelijks konden bewegen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat veel slaven de tweede reis, van Afrika naar Amerika, niet overleefden. Ze stierven aan ziekten als pokken, tyfus, scheurbuik of tering. Het kwam ook voor dat slaven om het leven kwamen door verstikking. Maar ook als een slaaf de tocht wel overleefde zag zijn toekomst er niet veel belovend uit. In Amerika aangekomen werden de slaven als vee verhandeld op de markt. Ze werden gekeurd en als ze verkocht waren werden ze overgebracht naar hun werkplaats. Meestal moesten de slaven werken op de plantages of in de mijnen. Op hun werkplaats hadden de slaven te maken met strenge toezichthouders die bij het minste of geringste de slaven bestraften. Die strenge tucht kwam vooral voort uit angst onder de opzichters voor een opstand. Natuurlijk waren er ook slaven die probeerden te vluchten maar meestal kwamen die niet ver. Vanuit Amerika gingen de Europeanen terug naar West- Europa om daar hun producten zoals katoen, suiker, koffie en cacao die ze hadden meegenomen uit Amerika te verkopen. Kooplui werden steenrijk door deze handel. Deze handel werd de driehoekshandel genoemd. Door de driehoekshandel werd veel winst gemaakt en er werden dus heel veel slaven verhandeld. In het begin waren het de Spanjaarden en de Portugezen die zich er mee bezig hielden. Later namen de Nederlanders en de Engelsen de handel voor een groot deel over. Er wordt geschat dat de
Nederlandse slavenhandel in de tweede helft van de 17e eeuw tien keer zo groot was als die van de Engelsen, daarna kwamen de Engelsen meer op de voorgrond. Vooral de West-Indische Compagnie maakte haar winsten behalve door de kaapvaart, ook door de slavenhandel. De Nederlandse slavenhandel kwam daardoor tot
grote bloei.

NEDERLAND
Welke rol speelde Nederland bij de slavenhandel?

De eerste confrontatie met slavernij vond in Nederland plaats in 1596, toen in Middelburg een schip aankwam met slaven aan boord. De bedoeling was om hen te verkopen. De Middelburgse bevolking moest daar alleen niets van hebben, de mensen vonden dat de zwarten moesten worden vrijgelaten. Deze houding veranderde toen de West-Indische Compagnie koloniën probeerde te stichten. Veel kooplieden die bij de slavenhandel betrokken waren bezaten zelf ook plantages. En na de veroveringen in Brazilië kwam men al snel tot de conclusie dat, als er geen nieuwe slaven zouden worden aangevoerd, er geen winst gemaakt zou worden op de suikerplantages en de kooplieden daar zelf met hun investeringen onder zouden lijden.

De WIC was oorspronkelijk een handelscompagnie maar hield zich in werkelijkheid bezig met kaapvaart en later dus ook met de slavenhandel. De WIC kreeg het monopolie op de westkust van Afrika, op Amerika en alle eilanden in de Grote Oceaan.
De WIC ging zelf de slaven halen voor hun koloniën, dat zou het voordeligste zijn. En zo kwam er een eind aan de verliezen die de compagnie leed door het varen naar Amerika zonder lading. De vrachtschepen van de WIC gingen voortaan deelnemen aan de voordelige driehoekshandel. De Nederlandse slavenhandel kwam
hierdoor tot grote bloei.

De WIC probeerde het alleenrecht op de slavenhandel te behouden, maar omdat dit op zoveel manieren werd ontdoken werd dit monopolie in 1675 losgelaten. Vanaf 1734 was de slavenhandel geheel vrijgegeven met als enige voorwaarde dat per slaaf een vergoeding aan de compagnie werd betaald.

DE AFSCHAFFING VAN SLAVENHANDEL EN SLAVERNIJ
Op slaven schepen zijn weinig opstanden gehouden, hoewel daar alle reden toe was. Dat kan ten eerst komen door de angst die de slaven hadden, de behandeling op het schip was onmenselijk. Ten tweede hadden de slavenhalers gezorgd voor goede veiligheidsmaatregelen, zoals het boeien van de slaven. Een slavenhaler was ook altijd goed bewapend en een slaaf dacht er dan dus niet aan om in opstand te komen. En ten derde hadden de slaven onderling geen goed contact. Mannen en vrouwen werden gescheiden en gezinnen werden uit elkaar gehaald. De mensen verstonden elkaar niet dus konden ze niet samenwerken en een opstand houden.

In de Verenigde Staten van Amerika is er een burgeroorlog ontstaan om de afschaffing van de slavernij. De mensen in het noorden vonden dat de slavernij moest worden afgeschaft. Dat kwam omdat het noorden geïndustrialiseerd was en in het zuiden leefde de mensen nog van de katoenteelt en die mensen woonden op de grote plantages en ze hadden daarvoor veel slaven nodig. Daarom wilde de mensen in et zuiden dat de slavernij niet
afgeschaft zou worden. Uiteindelijk is dat wel gebeurd, in 1865 werd slavernij verboden door de wet. Slavernij is nu gelukkig voor een groot deel voorbij. Het is niet meer zo dat mensen echt als slaaf behandeld worden zoals in die tijd.

Ongelijkheid is er nog steeds. Er zijn nog steeds blanke mensen die zichzelf meer waard vinden dan zwarte mensen. Een goed voorbeeld daarvan is de Ku Klux Klan. De aanhangers van deze organisatie vermoorden nog steeds zwarten.

DE VERAMERIKANISERING VAN DE WERELD
Amerika is een van de machtigste landen van de wereld dit is te merken aan de grote strijdkrachten. Maar ook aan de producten van Amerika.

Een paar daar van hebben grote invloed op de wereld en worden dan ook haast overal gebruikt zoals: cola, levi’s, sigaretten en nog veel meer.

Maar het land heeft ook invloed op de leefstijl van de wereld want wij gaan steeds meer junkfood eten wat bedacht is in Amerika.

En we hebben ook veel uitvindingen van Amerika overgenomen.

En we kijken naar Amerikaanse tv programma’s.

En zo kan ik nog wel even doorgaan

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

gast

gast

gerrit

gerrit

ik kreeg een 1

6 maanden geleden

Antwoorden

gast

gast

J.

J.

het heeft heel erg geholpen met mijn werkstuk dank jewel

2 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast

N.

N.

mooie werkstuk

15 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast

T.

T.

goed gemaakt

17 jaar geleden

Antwoorden

@tim: zeker weten

2 jaar geleden

gast

gast