Amerika raakt in Oorlog

Beoordeling 5.8
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • 4e klas havo | 3833 woorden
  • 25 april 2002
  • 427 keer beoordeeld
Cijfer 5.8
427 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Sturen mensen in jouw appgroep ongevraagd naaktbeelden door?

Weinig mensen zitten te wachten op ongevraagde naaktbeelden, maar toch worden ze massaal doorgestuurd. Het verspreiden van zulke beelden is eenvoudig, maar kan grote gevolgen hebben voor degene over wie het gaat. Het is dus belangrijk om in actie te komen als je ongevraagd naaktbeelden van iemand hebt ontvangen. Weten wat jij het beste kunt doen? 

Check het nu!

Inleiding.

Dit werkstuk gaat over hoe Amerika in de 2e Wereld Oorlog betrokken raakt. Mijn hoofdvraag is dan ook, Hoe raakte Amerika betrokken bij de 2e Wereld Oorlog? De deel vragen die ik zal beantwoorden in het komende werkstuk zijn:

-Wat gebeurde er allemaal in de politiek voordat Amerika in de
2e Wereld Oorlog betrokken raakte?

-Waarom viel Japan Amerika aan?

-Wat waren hier de gevolgen van?

Ik heb dit onderwerp gekozen omdat het ten eerste een gebeurtenis is die niet vergeten mag worden. Het was een verschrikkelijke tijd voor de Amerikanen en ook voor ander soldaten van de wereld . En als deze tijden niet vergeten worden weten de mensen van nu hoe erg een oorlog kan zijn en gaan ze zelf misschien geen oorlog voeren. Ten tweede is dat ik dit een heel interessant onderwerp vind. Ik ben namelijk wel geïnteresseerd in oorlogen. Ik weet niet precies waarom, maar het boeit mij heel veel en het trekt mij gewoon aan. Ten derde waarom ik dit onderwerp heb gekozen is dat er veel informatie over te vinden is.

Ik hoop dat u van dit werkstuk nog wat opsteekt en het met plezier zal lezen.

Wat gebeurde er allemaal in de politiek voordat Amerika in de
2e Wereld Oorlog betrokken raakte?
De in de VS heerste vroeger een Monroementaliteit, dat wil zeggen dat ze zich nergens mee bemoeide dat niet zaken die hun niet aan gaan. De mensen in de VS hadden niks met de buiten wereld van de VS te maken. Tijdens de 1e Wereld Oorlog van 1914 tot 1918 hadden de Amerikanen zich toch nog laten verleiden om aan het gevecht mee te doen. Dit was voor een goede zaak; een laatste oorlog om de wereld klaar te maken voor een goede democratie. Alleen met de afloop waren zij niet blij. Ze sloten zich daarom ook niet bij de volkenbonden aan. Dit was toen ook nog wel mogelijk om te doen. Het was immers een hele reis als je van Europa naar Amerika wou varen. Maar een halve eeuw later, was Amerika een super sterk en groot land met verantwoordelijkheden in alle hoeken van de wereld. Het begin van de 2e Wereld Oorlog in 1939 zagen de Amerikanen weer als een intern Europees conflict. De meeste Amerikanen wouden er dan ook niks mee te maken hebben. En zo buiten het conflict blijven. Maar er waren er enkele die er heel anders over dachten, zoals de invloedrijke man Bernard Baruch een vriend van Winston Churchill. Deze had brief contact met Churchill dat hij zich zorgen maakte over deze situatie. Dit deed ook een bekende van Bernard Baruch genaamd Harry Hopkins, een van de assistenten van de Amerikaanse President Roosevelt. President Roosevelt kwam uit een gezin waar ze veel interesse hadden voor het open leven. Zich zelf niet willen afzonderen van de rest van de wereld. Roosevelt was van 1913 tot en met 1921 onderminister van de marine tot hij op 39 jarige leeftijd werd getroffen door een kinderverlamming. Dit was fysiek en geestelijk heel zwaar voor hem. Hij heeft zich hier door heen weten te bijten en is in 1932 tot President gekozen. Later werd hij zelf herkozen. Al van af 1937 had hij de bedoeling om de agressieve machten te isoleren van de andere landen. Een jaar later waarschuwde hij zijn landgenoten dat Amerika niet langer een monroementaliteit had. Bij het uitbreken van de oorlog verklaarde de VS zich ondanks nadrukkelijk neutraal met een beroep op de Neutraliteitswet van 1937. Deze was toen de tijd gemaakt om wat erin te tijd van 1914 tot en met 1918 te verkomen. De president deed dit echter niet met veel plezier. Hij had een hekel aan dictaturen en voorzag, dat het mogelijk was dat uit de oorlog een wereldconflict kon ontstaan waar Amerika bij betrokken zou worden. Hij besloot een zo grote mogelijke hulp te bieden aan de vijanden van het fascisme. Zonder dat Amerika mee deed in de oorlog. Hij deed het op de manier door wapens te geven aan de landen die tegen het fascisme vochten. Maar ondanks dat hij dit deed maakte hij Amerika toch wel gereed tot deelnamen wanneer dit toch gedwongen gebeurden. De verklaring van Amerika dat zij neutraal wouden blijven was best wel nadelig voor Engeland. Dit was omdat het uitvoeren van wapens en munitie verboden was. Roosevelt stelde daarom in 1939 een wijziging van de neutraliteitswet voor. In de plaats kwam nu de afspraak ‘cash and carry’ of te wel halen en betalen. Dit was gunstig voor de Engelse omdat deze goede zeevaarders waren. In deze tijd speelde er wel meer af tussen Roosevelt en Churchill van Engeland. Op 11 september 1939 schreef Roosevelt een brief aan Churchill (die toen trouwens nog maar minister van marine was), waarin in o.a in stond ‘Ik wil u laten weten,dat het mij te allen tijde aangenaam zal zijn indien gij mij persoonlijk op de hoogte wilt houden van alles wat hij maar wenst.’ Winston Chuchill antwoordde en er ontstond een regelmatige correspondentie van meer dan duizend brieven. Dit had grote invloeden op de samenwerking tussen Engeland en Amerika.

De Amerikaanse politiek en dat gold dus inderdaad ook voor president Roosevelt, kreeg het lastig in 1940. Dit kwam omdat men in Amerika na de snelle val van Frankrijk wel moest afvragen of het Engelsen zou lukken om de strijd voor te zetten en ook of Engeland daar bereid voor was. Roosevelt was bang dat de Engelsen het hoofd zou laten hangen en een compromis zou sluiten met Hitler en hierdoor de veiligheid van Amerika in gevaar zou komen. In 1940 zag de President het conflict niet meer als een Europees conflict en dit bleek door zijn goed keuring van een plan van Dr. Vannevar Bush. Die vertelde hem dat ze zich moesten richten op het ontwerpen van nieuwe wapens. Hier kwam de atoombom uit.

De actieve belangstelling van President Roosevelt voor het oorlogsgebeuren leidde er toe, dat de Amerikaanse politiek duidelijk werd veranderd. Maatregelen tegen het fascisme werden genomen. Zoals op 30 maart 1940 werden Duitse en Italiaanse koopvaardijschepen in het Amerikaanse havens in beslag genomen. Op 16 juni werden de Duitse consulten in de VS gesloten. Op 1 augustus legden de Amerikanen een olie-embargo op de leveranties aan de landen van de vijand. Amerika bereidde zich ook al op een deelnamen aan de oorlog. Een krijgsplan voor het geval dat, werd al opgeteld en de productie voor wapens werd verhoogd. Stap voor stap werd het Amerikaanse volk over de ernst van de situatie voorgelicht. Dit werd gedaan door de President die dit door middel van persconferenties naar de mensen toe bracht, maar hij deed het ook via de radio.

Het werkstuk gaat verder na deze boodschap.

Verder lezen

In 1940 kwam Engeland ook met de opmerking voor Amerika dat zij de afspraak halen en betalen niet meer konden na komen. Omdat de Engelse de bodem van de geld kist bijna konden zien. Er kwam een nieuwe regeling waar mee beide partijen het eens waren. Het was namelijk zo dat Amerika zo veel wapens gaf en Engeland deze voor 5 jaar mocht lenen en na deze 5 jaar de wapens gewoon weer terug gaf. Zo kon Engeland toch blijven vechten en hielp Amerika toch mee het fascisme bestrijden. Door deze vele ‘samenwerking’ van Churchill en Roosevelt, had Roosevelt de behoefte om Winston Churchill is te ontmoeten. Het doel van deze ontmoeting was om tot een oplossing te komen. Tezamen kwamen zij tot de conclusie, dat aan de gezamenlijke inspanning een positief doel ten grondslag zou moeten worden gelegd en dat het niet voldoende was uitsluitend het fascisme te bestrijden. Er moest een gezamenlijk ideaal worden gevonden. Churchill kwam toen met een ideaal en beschreef dit. Er werd toen hevig gesproken over de voordelen en de nadelen en of het allemaal wel goed was. Tenslotte werden zij het eens over een ‘Atlantic Charter’, dat in grote lijnen beginselen aanduidde waarmede na de oorlog de wereld opnieuw wou worden opgezet. De Sovjet-Unie sloot zich bij de doelstellingen aan die gemaakt werden door de 2 andere landen. Het was namelijk zo, bij de ontmoeting was ook afgesproken dat Amerika de Sovjet –Unie ook zou helpen en dat de steun over zee naar Moermask zou worden vervoerd.

Op 7 april namen de Amerikanen de beveiliging van Groenland op zich en op 7 juni namen zij de beveiliging van IJsland ook op zich. Amerika was nu wel heel ver gegaan; en conflict kon moeilijk uitblijven. Op 4 september 1941 deed zich een ongeluk, een aanval op een Amerikaanse torpedojager Greer bij de kust van IJsland door een Duitse onderzeeboot. Maar de torpedojager kon ontsnappen. Hierdoor werd de Amerikaanse neutraliteitswet gewijzigd. Amerikaanse koopvaardijschepen kregen verlof door oorlogszones te varen en mochten worden bewapend.

Op 7 december 1941 waren het niet de Europese fascisten die Amerika in de oorlog betrokken maar de Jappen die op die dag een aanval deden op Pearl Harbor. Het was gelopen zoals de President had gedacht en ook enigszins had bevorderd. Amerika was bij de oorlog betrokken geraakt. Het moeilijke besluit om zelf de oorlog te verklaren was het Amerikaanse parlement bespaard gebleven. Vijanden van de President beschuldigden hem deze ontwikkeling te hebben uitgelokt en het Amerikaanse volk voorzichtig geestelijk en fysiek te hebben voorbereid op de oorlog en die door steun aan de geallieerden en acties tegen de fascistische landen onvermijdelijk te hebben gemaakt.

President Franklin Delano Roosevelt (1933-1945) Waarom viel Japan Amerika aan? Pearl Harbor, dat ligt op het Hawaiiaanse eiland Oahu, werd in 1884 min of meer Amerikaans grondgebied.Dit kwam door een verdrag tussen Hawaii en de VS. De eilandengroep die daar lag was een uitstekend,geschikte uitvalbases voor de handel met het verre Oosten en het was strategisch gezien zeer handig te gebruiken om het de Amerikaanse interesses in dat gebied te beschermen. Daarom had Amerika al wat jaren daarvoor al hun oog op de eilandengroep laten vallen. De wil van Japan om hun land uit te breiden. Na de Eerste Wereldoorlog kwam de stabiliteit van de regio in het geding door de uit breiding‘s wil van de Japanners, die zelf nauwelijks grondstoffen bezaten en dus afhankelijk waren van andere Aziatische landen. Om hun afhankelijkheid van het buitenland te verminderen, zocht Japan naar een mogelijkheid om andere gebieden zoals Mantsjoerije, China, Indochina en Indië (Indonesië), dat toen een Nederlandse kolonie was,in hun bezit te nemen.. De gebieden die hier boven al zijn genoemd hadden een overvloed aan grondstoffen als ijzer, kolen, rijst, rubber en olie, dit waren grondstoffen die Japan bijna niet had. In september 1931 ging Japan tot actie over en viel Mantsjoerije binnen. In 1932 hernoemden ze hun nieuwe veroverde gebied ‘Manchukuo.‘ Japan had in deze tijd verschillende verdragen met de VS. Ondanks die verdragen reageerde de VS helemaal niet op deze agressieve Japanse aanvallen in het Verre Oosten. Terwijl Japan toch verschillende verdragen overtrad met deze actie. President Herbert Hoover geloofde in vrede met Japan en weigerde niet alleen militair in te grijpen, maar zette zelfs niet aan tot economische sancties. Hier onder ziet u een foto van President Herbert Hoover. Hij was president van 1929 tot 1933.

Deze non-actie vergrootte de moed van de Japanners, die van Amerika zwaardere sancties had verwacht. De Volkerenbond veroordeelde de Japanse agressie wel, maar Japan verweerde zich door te zeggen dat Europa al jaren dezelfde kolonisatiemethode gebruikte en daarvoor nooit gestraft was. Een man die later President werd, namelijk in 1933 De heer Franklin Delano Roosevelt reageerde hier totaal anders op. In de tijd dat president Roosevelt aan de leiding was, nam de VS een andere houding ten opzicht van het Verre Oosten aan. Roosevelt begon door middel van economische en militaire hulp aan China te geven. Hij hoopte dan dat Amerika tegenwicht kon geven aan Japan. In 1935 kwam men er achter dat ze op deze manier het Japanse leger en de Japanse vloot niet konden tegen houden. In 1937 viel Japan China binnen (waardoor nog meer verdragen verbroken werden) en veroverde Shanghai en Nanking binnen een paar maanden. Weer kwam de Volkerenbond bijeen, maar toen de VS aankondigde eventuele sancties niet te steunen, werd de vergadering na een milde aanklacht tegen Japan snel ontbonden. In december van 1937 vielen Japanse bommenwerpers een Amerikaans oorlogsschip aan, waardoor 3 doden en 43 gewonden vielen. De VS accepteerde de verontschuldigingen van Japan echter snel, waardoor het voor Japan duidelijk werd dat Amerika zich niet meer met de gebeurtenissen in het Verre Oosten ging bemoeien. Japan kon zonder tegenstand zijn gang gaan. Nou, tot 1939 dan, want in juli van 1939 realiseerde de Secretary of State Cordell Hull zich dat de Amerikaanse exporten de Japanse oorlogsmachine alleen maar liet groeien. Hij begon van af dat moment te dreigen dat hij het vrij internationaal goederenverkeer zou verhinderen, maar Roosevelt floot hem terug omdat hij bang was dat Japan in het geval van deze bedreigingen zijn olie met geweld van Nederlands Indië ging halen. In 1940 moest Roosevelt, gedwongen door de oorlog in Europa, echter andere beslissingen gaan nemen. Nadat Frankrijk gevallen was en de collaboratie-regering in Vichy Japan uitnodigde de Franse territoria in Azië over te nemen, wist Roosevelt dat Nederlands Indië het volgende doel zou zijn. In september beveelt hij een verbied bij het schepen om ijzer en staal naar Japan te brengen. Dit doet hij om zo de meer gematigden in Japan te overtuigen dat vijandschap met de VS geen goed idee was. Japan reageerde echter compleet anders: het sloot zich aan bij Duitsland en Italië en tekende een niet-aanvalsverdrag met de Sovjet-Unie, dat grensde aan Mantsjoerije. Nu was Roosevelt gedwongen zwaardere maatregelen te nemen. In juli 1941 bevroor hij de Japanse tegoeden in de VS en kondigde een verhindering aan op alle schepen die staal, olie en of kerosine naar Japan wouden brengen. Dit was een gevoelige slag voor Japan, want Japan had de Amerikaanse grondstoffen hard nodig voor zijn uitbreidingsplannen in Azië. Gedurende de rest van 1941 onderhandelde Japan met de VS, maar zonder resultaat. Integendeel: de VS begon nu te eisen dat Japan zich terugtrok uit Indochina en China. Japan begon toe te geven en beloofde, in ruil voor opheffing van de sancties, niet verder zuidwaarts te trekken, de Sovjet-Unie niet aan te vallen, en geen oorlogsverklaring aan de VS af te geven als zij in oorlog zou komen met Duitsland. Ook moest Amerika in ruil hiervoor zijn hulp aan Tsjang Kai-Sjek, de rebellenleider van de Chinezen, stopzetten. Roosevelt weigerde dit.

In oktober viel de Japanse regering en nam generaal Hideki Tojo, een agressieve militant, de macht over op het eiland. De oorlog begon nu steeds dichterbij te komen. In november 1941 probeerde Japan nog een laatste maal om de VS zover te krijgen de sancties stop te zetten. Roosevelt en Hull weigerden weer, waardoor Japan besloot dat oorlog onvermijdelijk was en de Amerikaanse vloot het Japen nog wel is moeilijk zou kunnen maken met het veroveren van de landen in de Pacific. Pearl Harbor was het eerste doelwit wat de Jappen aanvielen op 7 december 1941.

Aanval op Pearl Harbor. De aanval op Pearl Harbor had ruim een jaar werk vereist. Maar ondanks dat jaar had Japan sowieso al 2 groten voordelen op Amerika. Ten eerste Japan bezat zelf het geografische tweeling zusje van Pearl Harbor. Dit werd in Japan de Kameoke Bay genoemd. Het tweede voordeel dat de Jappen hadden, en dat nog uit de eerste Wereld Oorlog stamt is dat de Jappen samen met de Amerikaanse soldaten hebben getraind. Op deze manier weet Japan precies hoe Amerika in zijn werk gaat.

Voor de Amerikanen was Pearl Harbor de perfecte basis voor hun vloot. De toegang tot de haven is heel ondiep en smal. Ford Island, waar de Amerikaanse marinebasis ligt, is goed afgeschermd. Voor de marine top was een vijandelijke aanval met schepen gewoon onmogelijk. Maar hierover dachten de Jappen heel anders over. Ze hadden torpedo’s ontworpen die ook in ondiep water bruikbaar waren. Voor dat de aanval begon hadden de Jappen veel berichten later onderscheppen door de Amerikanen, om de Amerikanen erg in verwarring te laten brengen. Er gingen berichten dat ze pearl harbor aan gingen vallen maar ook andere eilanden in de Pacific.

De aanval had met voorbereid in 3 golven. De eerste golf zou alle militaire bases aan vallen en niet allen Pearl Harbor maar het gehele eiland. De 2e golf, deze kwam uit het noorden en hun doel was ook om alle militaire bases te bestoken. Alleen deze aanval was veel gespecificeerd. De 3e aanvalsgolf richtte zich op olietanks, droogdokken en reparatie voorzieningen. Deze laatste aanvalsgolf werd niet uitgevoerd.

Het was 7 december 1941, vroeg in de morgen. Er vlogen 18 verkenningsvliegtuigen rond Pearl Harbor. En rond de klok van half 8 kwamen er 183 jacht vliegtuigen en bommenwerpers. Richting Pearl Harbor. De Amerikanen waren volledig verrast door deze aanval. Dit kwam mede doordat de vliegtuigen uit het bergachtige Oosten kwamen en er door 2 soldaten in een station de vliegtuigen opgemerkt werden en dit melde maar volgens de luitenant waren dit hun eigen vliegtuigen B-17’s waren. En zette de radar uit. Verder belemmerde de bergen het rader kwaliteit zodat ze nog niet gezien werden. Wat ook een voordeel was voor de Jappen was dat de Amerikaanse verkenningsvliegtuigen niet vlogen op zondag morgen. In de tijd dat de eerste golf vliegtuigen van maar liefst 183 vliegtuigen tussen de bergen vloog, steeg de 2e golf gevechtsvliegtuigen op dit waren maar liefst 268 stuks. Om 7:55 brak de hel los op Oahu. De 3e golf is niet meer op gestegen. De admiraal vond dat het verrassing effect er af was en hij niet wist waar de Amerikaanse vliegdek schepen lagen. Ze hadden een grote overwinning en er was geen reden om nu nog risico’s te nemen.

Om de te winnen beseft admiraal Yamamoto dat hij de vloot van de VS moet uitschakelen. Hij hoopte met deze aanval dat de VS ontmoedigd zou zijn geraakt en zich buiten de oorlog zou houden. Maar dit gebeurd niet. Het enige wat admiraal Yamamoto had gedaan was een slapende reus wakker gemaakt.

De verliezen bij Amerika waren erg groot. In totaal waren er 2388 doden en 1178 gewonden. Van de 96 schepen waren er 5 voor goed vernietigd en er waren er 14 die de Amerikanen nog konden repareren. Dit kon omdat de 3e golf vijandelijke vliegtuigen niet gekomen was om de droogdokken, olietanks en reparatie voorzieningen te bombarderen. De marine heeft 96 vliegtuigen verloren en er waren er 31 goed beschadigd. De landmacht was 96 toestellen kwijt en er waren er maar liefst 128 zwaar beschadigd. Terwijl er van de Jappen slechts 29 vliegtuigen zijn neer gehaald.

Wat waren hier de gevolgen van? Het grootste gevolg van deze aanval is dat Amerika op dit moment in de 2e Wereld Oorlog te recht komt.Op 8 december verklaarde Amerika,Groot-Brittannië, Australië en Canada de oorlog aan Japan, op 11 december reageerde Duitsland en Italië door op hun beurt Amerika de oorlog te verklaren. Dit leidde onmiddellijk tot een gigantische activiteit in de VS, die op enorme schaal de oorlog begon voor te bereiden. De Amerikanen lieten het hier niet bij zitten. Het hele land was in rep en roer. Vele mannen melde zich aan voor het leger. En schepen, vliegtuigen werden met een speer gebouwd. De vliegtuigen productie schoot omhoog van 6.000 in 1940 tot 47.000 in 1942 en zelfs verder tot 100.000 tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog in 1945. De Amerikaanse industriële productie was eind 1942 al even groot als die van alle drie vijanden (Japan, Duitsland en Italië) en 1944 wederom verdubbeld. Het Amerikaanse leger groeide snel uit tot meer dan 7 miljoen mannen in 1943. In het land zelf ontstond een sterke drang van racisme. Haat tegen over de Jappen en een ontzettend groot wraak gevoel. De Jappen die 50% van de bevolking waren om Oahu werden gediscrimineerd, ze werden niet meer vertrouwd. Er kwamen kampen. Er kwam ook een nachtklok om 8 mocht er geen licht meer door de ramen komen. Waren er lichten aan zag je dit van buiten af werd er op het huis geschoten. Alle radio apparatuur en telefoons werden uit huizen gehaald zodat ze geen contact meer konden hebben met hun vaderland. Na de aanval op Pearl Harbor veroverde Japan in de 2e Wereld Oorlog bijna heel Zuidoost Azië. De VS hadden zich tot dan toe beperkt tot wapenleverantie voor de andere landen. Nu gingen ze het anders doen. Ze deden van af nu mee in de oorlog. Ze gingen over tot het actieve deel van de oorlog. Al konden ze de eerste manden weinig uithalen tegen over de veroveringen van de Jappen. In het voorjaar van 1942 beheerste Japan Maleisië, Hongkong, de Filepijnen, Birma, Nederlands-Indië en het noorden van Nieuw-Guinea. Tokio wilde vervolgens ook de Midwayeilanden bezetten om zo de Amerikaanse marine te beroven van hun belangrijkste basis in de Stille Oceaan. Op deze manier hoopte Admiraal Isorokoe Jamamoto het restant van de in de Stille Oceaan gestationeerde Amerikaanse vloot te kunnen vernietigen. Begin Juni zette Japan de koers naar de Midwayeilanden. Maar omdat de Amerikanen de codes hadden gekraakt wisten ze precies wat de Jappen gingen doen. Op het moment dat de Jappen aanvielen greep Amerika in en kwam de Midwayeilanden te hulp. Ze brachten 4 vliegdek schepen tot zinken. En het koste de Amerikanen 1 schip. Maar ze hadden de vloot van Japan toch aardig verzwakt en beslag genomen op het strategisch beslissende luchtruim boven de Stille Oceaan. Om Jappen goed terug te dringen had Amerika de tactiek gebruikt die eilandspringen of ook wel in het engels island hopping werd genoemd. In April 1945 landden zij op het Japanse eiland Okinawa, dat van groot strategisch belang was, omdat het dicht in de buurt lag van het hoofdeiland Kyushu. De gevechten sleepten zich voort tot eind juni. Deze slag kostte 12500 Amerikaanse soldaten het leven. Om Japan sneller op de knieën te krijgen en het besparen van nog meer Amerikaanse soldaten had Washington besloten de atoombom te gebruiken. Dit gebeurde op 6 augustus 1945 op Hirosjima en de 2e op 7 augustus 1945 op Nagasaki. Na deze 2 bommen was de 2e Wereld Oorog in het Verre Oosten beëindigd. De Amerikanen waren nog niet klaar, omdat ze ook op het Noord-Afrikaanse front vochten en ook op het Europese front en hielpen daar de landen van Europa.

Wat waren hier de gevolgen van? Het grootste gevolg van deze aanval is dat Amerika op dit moment in de 2e Wereld Oorlog te recht komt.Op 8 december verklaarde Amerika,Groot-Brittannië, Australië en Canada de oorlog aan Japan, op 11 december reageerde Duitsland en Italië door op hun beurt Amerika de oorlog te verklaren. Dit leidde onmiddellijk tot een gigantische activiteit in de VS, die op enorme schaal de oorlog begon voor te bereiden. De Amerikanen lieten het hier niet bij zitten. Het hele land was in rep en roer. Vele mannen melde zich aan voor het leger. En schepen, vliegtuigen werden met een speer gebouwd. De vliegtuigen productie schoot omhoog van 6.000 in 1940 tot 47.000 in 1942 en zelfs verder tot 100.000 tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog in 1945. De Amerikaanse industriële productie was eind 1942 al even groot als die van alle drie vijanden (Japan, Duitsland en Italië) en 1944 wederom verdubbeld. Het Amerikaanse leger groeide snel uit tot meer dan 7 miljoen mannen in 1943. In het land zelf ontstond een sterke drang van racisme. Haat tegen over de Jappen en een ontzettend groot wraak gevoel. De Jappen die 50% van de bevolking waren om Oahu werden gediscrimineerd, ze werden niet meer vertrouwd. Er kwamen kampen. Er kwam ook een nachtklok om 8 mocht er geen licht meer door de ramen komen. Waren er lichten aan zag je dit van buiten af werd er op het huis geschoten. Alle radio apparatuur en telefoons werden uit huizen gehaald zodat ze geen contact meer konden hebben met hun vaderland. Na de aanval op Pearl Harbor veroverde Japan in de 2e Wereld Oorlog bijna heel Zuidoost Azië. De VS hadden zich tot dan toe beperkt tot wapenleverantie voor de andere landen. Nu gingen ze het anders doen. Ze deden van af nu mee in de oorlog. Ze gingen over tot het actieve deel van de oorlog. Al konden ze de eerste manden weinig uithalen tegen over de veroveringen van de Jappen. In het voorjaar van 1942 beheerste Japan Maleisië, Hongkong, de Filepijnen, Birma, Nederlands-Indië en het noorden van Nieuw-Guinea. Tokio wilde vervolgens ook de Midwayeilanden bezetten om zo de Amerikaanse marine te beroven van hun belangrijkste basis in de Stille Oceaan. Op deze manier hoopte Admiraal Isorokoe Jamamoto het restant van de in de Stille Oceaan gestationeerde Amerikaanse vloot te kunnen vernietigen. Begin Juni zette Japan de koers naar de Midwayeilanden. Maar omdat de Amerikanen de codes hadden gekraakt wisten ze precies wat de Jappen gingen doen. Op het moment dat de Jappen aanvielen greep Amerika in en kwam de Midwayeilanden te hulp. Ze brachten 4 vliegdek schepen tot zinken. En het koste de Amerikanen 1 schip. Maar ze hadden de vloot van Japan toch aardig verzwakt en beslag genomen op het strategisch beslissende luchtruim boven de Stille Oceaan. Om Jappen goed terug te dringen had Amerika de tactiek gebruikt die eilandspringen of ook wel in het engels island hopping werd genoemd. In April 1945 landden zij op het Japanse eiland Okinawa, dat van groot strategisch belang was, omdat het dicht in de buurt lag van het hoofdeiland Kyushu. De gevechten sleepten zich voort tot eind juni. Deze slag kostte 12500 Amerikaanse soldaten het leven. Om Japan sneller op de knieën te krijgen en het besparen van nog meer Amerikaanse soldaten had Washington besloten de atoombom te gebruiken. Dit gebeurde op 6 augustus 1945 op Hirosjima en de 2e op 7 augustus 1945 op Nagasaki. Na deze 2 bommen was de 2e Wereld Oorog in het Verre Oosten beëindigd. De Amerikanen waren nog niet klaar, omdat ze ook op het Noord-Afrikaanse front vochten en ook op het Europese front en hielpen daar de landen van Europa.

Antwoord op de hoofdvraag. Het begon allemaal dat Roosevelt contacten had met Engeland. Hij liep dit land door middel van wapens te leveren. Ook maakte hij afspraken over na de oorlog. President Roosevelt bereidde zijn land voor op een oorlog. De doorslag dat Amerika in oorlog te recht kwam was dat op 7 december 1941 Japan met veel vliegtuigen Pear Harbor aanviel. Hierbij werd de Vloot van Amerika zeer zwaar beschadigd. Vervolgens reageerde Amerika toen met het verklaren van de oorlog aan Japan. En op 11 december verklaarde Duitsland en Italië op hun beurt Amerika de oorlog. Bronvermelding Boeken:

- De kroniek van onze eeuw 1940-1949. De belangrijkste gebeurtenissen;de mooiste beelden - Samen gesteld onder leiding van Peter J. - De geschiedenis van de 20e eeuw - Lieke Mulder/Anne Doedens. - Oorzaken van de Tweede Wereld Oorlog in Azië en de Stille Oceaan - Akira Iriye. - De geschiedenis van Japan - Bob Tadema Sporry - Sesam – Geschiedenis van de 2e Wereld Oorlog deel 1 (1939-1942) – Mr.G.B.J. Hiltermann

Internetsites:

www.allesoveramerika.com
http://www.ibiscom.com/pearl.htm
http://plasma.nationalgeographic.com/pearlharbor/

Video materiaal:

Historische documentaire – Pearl Harbor the real story – Dutch Filmworks
Duur van de documentaire: 60 minute

REACTIES

I.

I.

in 1939 was roosevelt allang president van amerika hij was toen zelfs al 2 keer herkozen

15 jaar geleden

N.

N.

De monroementaliteit is geen geschiedkundig onderbouwde term, maar onjuist.

17 jaar geleden

P.

P.

Dit werkstuk is letterlijk overgeschreven van deze website:
http://www.allesamerika.com/pearl-harbor.html

Ik lees iets over copyright?

En aan de student, als je zinnen ombouwt, doe het dan goed. Het is onleesbaar. Je krijgt er hoofdpijn van. Grappig hoe je de betekenissen van woorden zelfs verkeerd hebt geinterpreteerd. Probeer eens echt iets te leren over de oorlog. Bekijk eens een goede film als je lezen moeilijk vindt. Dat ik hier terechtkwam is, omdat ik nu kijk naar "Colour of War. De Tweede Wereldoorlog zoals het echt gebeurde in kleur. Ik was vergeten hoe het nou ook al weer precies met die met die Jappen zat. Ik heb de info proberen te lezen van jou maar halverwege kreeg ik hoofdpijn. Eén klik verder op Google vond ik waar je je tekst vandaan had en gek genoeg krijg ik daar geen hoofdpijn van. Een aanrader die film. Niet geschikt voor kinderen maar je bent al 16 neem ik aan. Groeten Pascale!

13 jaar geleden

J.

J.

goed gezegd! Mee eens! (ik ben Jelle, die van de reactie van 12 december 2016!

6 jaar geleden

M.

M.

monroementaliteit is een verkeerde term voor de buitenlandse politiek in Amerika in die tijd, de goede term is isolationisme.

12 jaar geleden

J.

J.

leerzaam

6 jaar geleden

J.

J.

Ik vind dat je veel informatie heb gevonden, maar aan het begin schreef je: Het was een vreselijke tijd voor de Amerikanen en ook ander soldaten van de wereld. Waarom dan niet Japan? Japan bestaat ook hoor! Niet alleen Amerika en andere soldaten! De slachtoffers van die vreselijke atoombom dan? Ach, laat maar, doeg...

6 jaar geleden

W.

W.

Wat een typisch propaganda verhaal haha , america die zich niet wilde bemoeien met andere landen , ze doen niet anders en dat was in het verleden niet anders !! het zionisme is sterk aanwezig in usa en vandaaruit werd hitler dan ook vollop gefinancierd om de europese joden te verdrijven en ze zo grotendeels naar israel te krijgen om daar een eigen staat te beginnen en in de jaren daarna hun grond uit te breiden door het uitmoorden van de palesteinen. Maar wat ik nu zeg kom je niet tegen in de propaganda geschiedenis boekjes die wij hier in europa op school hebben.

6 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.