Prinsjesdag

Beoordeling 5.6
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • 3e klas vmbo | 733 woorden
  • 2 oktober 2002
  • 50 keer beoordeeld
Cijfer 5.6
50 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

ADVERTENTIE
"Hij was echt die meester die iedereen voor de klas wil hebben"

Pabo-student Melle wil graag leraar worden. Wij spreken hem over zijn rolmodel en hoe het is om stage te lopen. Wil je meer weten over hoe het is om voor de klas te staan en hoe je zelf leraar kunt worden? Check onze pagina over ‘leraar worden’! 

Naar de pagina

Wat is Prinsjesdag? Prinsjesdag wordt gehouden op de derde dinsdag van september. Op die dag biedt de minister van Financiën de rijksbegroting en de Miljoenennota aan. Aan de Tweede Kamer. Daar gaat een lange voorbereiding aan vooraf. Na de aanbieding van de rijksbegroting op Prinsjesdag. Wordt de rijksbegroting behandeld en goedgekeurd.

Wat is er fout aan “Miljoenennota”? De fout aan het woord “Miljoenennota” dat het niet om miljoenen gaat maar om miljarden

Wat heeft de gouden koets te maken met prinsjesdag? Omdat de koningin daar eerst in rond rijdt voor dat ze de rijksbegroting en de Miljoenennota gaat voor lezen

Welke ministers zitten er op welk ministerie? - Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Eduard Bomhoff - Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Johan Remkes - Minister van Buitenlandse Zaken Jaap de Hoop Scheffer - Minister van Justitie Piet Hein Donner - Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen Maria van der Hoeven - Minister van Financiën Hans Hoogervorst - Minister van Defensie Benk Korthals - Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Henk Kamp - Minister van Verkeer en Waterstaat Roelf de Boer - Minister van Economische Zaken Herman Heinsbroek - Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij Cees Veerman - Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aart Jan de Geus - Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie (Justitie) Hilbrand Nawijn.

Wat zijn de hoogte punten van elk ministerie in de rijksbegroting en de miljoenennota?

Financiën, sociale en economische zaken: - de zalmsnip verdwijnt(45,38 euro) - de fiscale tegemoetkoming voor herintreders op de arbeidsmarkt sneuvelt. - de fiscale korting op aanschaf van een milieuvriendelijke auto verdwijnt - de lijfrenteaftrek wordt geschrapt - de standaard ziekenfondspremie gaat met enkele tien tallen euro’s omhoog - ecotax op groene stroom - de wao-boete voor bedrijven met minder dan 25 medewerkers wordt afgeschaft.

Landbouw, verkeer en milieu: - er komen 11 nieuwe spits stroken - 300 miljoen voor het achterstallige onderhoud van de spoorwegen - geleidelijke invoering OV-chipkaart - landbouw 70 miljoen bezuinigen op de aankoop van grond voor de natuur - makkelijk toelaten van nieuwe bestrijdingsmiddelen - de huur subsidie na inkomen van de aanvrager en niet aan het huur bedrag - 600 miljoen voor stedelijke vernieuwing.

Binnenlandse zaken, justitie, vreemdelingenbeleid en intergratie: - veiligheid: het kabinet gebruikt er 800 miljoen euro extra voor tot 2006 - de politie krijgt er volgend jaar 60 miljoen euro extra bij - 280 miljoen euro voor veiligheid: bestrijding terrorisme en drugskoeriers - 115 miljoen euro voor (ver)bouw cellen - hogere straffen voor ernstige delicten - politie moet 20.000 zaken extra aanpakken - meer cameratoezicht, algemene identificatie - instroom asielzoekers naar 18.000 per jaar.

Defensie: - moet in 4 jaar tijd 816 miljoen euro bezuinigen.

Onderwijs en cultuur: - 2003: universiteiten en hogescholen krijgen 36 miljoen minder - zorg voor minder fusies en vorming van grote scholen behalven universiteiten en hogescholen - geen geld meer voor allochtonen voor taal van hun eigen land van herkomst - voor musea, archieven en rijksdiensten komt in 2003 2 miljoen euro extra.

Volksgezondheid en welzijn: - gezondheidszorg 44 miljard euro extra - uitgaven geneesmiddelen sterk afgeremd - voor sport is 76 miljoen euro beschikbaar.

De strip De strip gaat over prinsjesdag. Over hoe alles dan gaat, wat er allemaal gebeurt. Dat de koningin de troonrede voorleest. En wat er met de rijksbegroting gebeurt na dat de koningin hem heeft voor gelezen.

De begrippenlijst van de strip - Prinsjesdag = de derde dinsdag van september. - Troonrede = in de troonrede onthult de koningin de belangrijkste plannen van de regering van het komende jaar. - Rijksbegroting = geeft een over zicht van alle inkomsten en uitgaven van de overheid voor het komende jaar - Miljoenennota = een algemene toelichting op de rijksbegroting - Staten-Generaal = de eerste en tweede kamer - Begrotingen = de inkomsten en uitgaven van één bepaald ministerie

Verwacht de overheid een tekort of een overschot voor 2003? De overheid verwacht een tekort

Dit wil je ook lezen:

Wat zou ik er aan doen: Ik zou de diversen uitgaven laten vallen dat scheelt al weer wat en dan zou ik ook nog de accijnzen met 1% verhogen niet meer want er wordt toch veel drank en tabak verkocht. En aan alles wat we niet genoeg hebben toch maar weer lenen maar niet te veel al het niet anders kan schrappen we maar de helft van sociale zaken en werkgelegenheid.

Waarom? Omdat, ik denk dat dit de beste oplossing is ik zou verder niet weten wat je anders zou moeten doen je kunt moeilijk alle belastingen met 50% verhogen want dat is ook niks

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.