Opta

Beoordeling 3.8
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • 4e klas havo | 1161 woorden
  • 21 januari 2005
  • 4 keer beoordeeld
  • Cijfer 3.8
  • 4 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Ga jij de uitdaging aan?

Op EnergieGenie.nl vind je niet alleen maar informatie voor een werkstuk over duurzaamheid, maar ook 12 challenges om je steentje bij te dragen aan een beter klimaat. Douche jij komende week wat korter of daag je jezelf uit om een week vegetarisch te eten? Kom samen in actie!

Check alle challenges!
Inleiding.

We moesten voor het vak economie kregen we de opdracht uit drie onderwerpen te kiezen en daar een werkstuk over te maken. Wij kozen voor OPTA omdat dit ons wel een leuk onderwerp leek en erg leerzaam omdat het bij ons niet zo bekend was. Op zich vonden wij het niet erg om te maken alleen door tijdgebrek werd het toch wel minder leuk om er aan te werken omdat het een gestres werd. We zijn er wel wat van opgestoken, we weten nu wat OPTA inhoud, wat zijn doel is, wat het wel en niet behaald heeft, wat het van plan is te gaan doen, hoe het ontstaan is ect. Ook werd ons al snel duidelijk dat OPTA dus vel tegen monopolie is.
Het was wel moeilijk om informatie te vinden over OPTA zelf. De meeste sites leken op nieuwsberichten.


Hoofd- en deelvragen.

Hoofdvraag: Wat is OPTA?

Deelvragen:
- Hoe is de OPTA ontstaan?

- Wat is het doel van OPTA?

- Hoe haalt OPTA haar doelen en met welke middelen/instrumenten doet ze dat?

- Wat heeft OPTA op dit moment behaald en welke doelen zijn niet behaald en waarom niet?

Hoe is de OPTA ontstaan?

De OPTA werd opgericht op 1 augustus 1997 als opvolger van de Directie Toezicht Netwerken en Diensten (TND) van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. OPTA is bij wet belast met het toezicht op de post- en telecommunicatiemarkt.

Relatie met de Nederlandse Mededingingsautoriteit

OPTA en de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) hebben in 1998 een samenwerkingsprotocol opgesteld. Het samenwerkingsprotocol heeft onder meer ten doel:
• wederzijds samenhangende besluiten nemen in geval van samenloop van Telecomwet en Mededingingswet;
• overeenstemmende uitleg geven aan verwante begrippen in mededingingsrecht, telecommunicatierecht en postrecht; daar waar nuttig gezamenlijk beleidsregels vaststellen.

Relatie met het ministerie van Economische Zaken
OPTA is een Zelfstandig Bestuursorgaan (ZBO) en opereert op grond van deze status op afstand van het ministerie van Economische Zaken. De minister van Economische Zaken is wel politiek verantwoordelijk voor een aantal taken van OPTA, maar heeft geen directe zeggenschap over de besluiten die het OPTA-college neemt.

Wat is het doel van OPTA?

Het doel van OPTA is het creëren van concurrentie. Concurrentie tussen aanbieders is goed voor consumenten, omdat daarmee keuzevrijheid ontstaat en producten en diensten goedkoper worden voor consumenten. Al jaren zegt de Consumentenbond dat dat niet automatisch gebeurt en consumenten ondervinden dagelijks dat de voordelen echt niet zo voordelig zijn. De schuld van het uitblijven van voordelen voor consumenten ligt niet bij OPTA, maar juist de overheid zou meer moeten doen voor consumenten.

Ten eerste vindt de Consumentenbond dat het eigendom van het telefoonnetwerk en het kabelnet niet in handen kan zijn van bedrijven die ook zelf diensten over dat net aanbieden. Dat is vragen om moeilijkheden. Iemand die een dienst wil aanbieden heeft daarvoor een netwerk nodig, een kabel of een telefoonlijn. Maar waarom zou de eigenaar van een netwerk die ook een dienst heeft, bereidwillig meewerken aan het toelaten van een concurrerende dienst?

Ten tweede moet de overheid wetten maken die goed zijn voor consumenten. Zo moeten overstapbelemmeringen bij mobiele telefonie worden opgeheven. Voorbeelden daarvan zijn: Waarom raakt een prepaid beller bij overstappen naar een andere aanbieder nog steeds zijn beltegoed kwijt? Waarom zijn opzegtermijnen voor mobiele abonnees maar liefst 3 maanden? Waarom is er nog steeds geen heldere informatie over prijs en kwaliteit? Daarnaast worden veel diensten eerst duurder, in de hoop dat er concurrenten komen, zodat de prijzen daarna misschien weer zakken. Denk aan voice mail: eerst gratis, maar nu betaald. Concurrenten zijn er nog steeds niet. Wordt het niet tijd dat voice mail nu weer gratis mag worden? Een ander voorbeeld is concurrenten komen die iets dergelijks gaan aanbieden. Maar wat als de concurrentie uitblijft, mag 118 da118, de nummerinformatiedienst van KPN. Die wordt vanaf juli 2003 duurder, in de hoop dat er dan weer voor het oude bedrag worden aangeboden?

Een derde punt is het ontbreken van een visie van de overheid op telecommunicatie. Wat wil de overheid bereiken met de telecommunicatiemarkt? En, wanneer is OPTA klaar met het creëren van concurrentie? Daarover is niet nagedacht en de Consumentenbond vindt het hoog tijd dat de overheid nu eens zegt wat ze wil.

De vertegenwoordiger van de overheid heeft op het OPTA-congres de Consumentenbond gelijk gegeven op punten twee en drie: wetten zullen dus consumentvriendelijker worden en de overheid zal met een visie komen. Er wordt nu druk gewerkt aan een nieuwe telecommunicatiewet

die in juli 2003 klaar moet zijn. De Consumentenbond zal in de gaten houden of die nieuwe wet inderdaad beter is voor consumenten. Ook zal de Consumentenbond de overheid houden aan het maken van een visie. Uiteraard moet ook die visie goed uitpakken voor consumenten. En natuurlijk moet OPTA dan de opdracht krijgen van de overheid om toe te zien op juiste naleving van de wet door bedrijven.

Wettelijke taken
OPTA houdt toezicht op de naleving van de wet- en regelgeving op het gebied van post en telecommunicatie. Het gaat daarbij vooral om de Postwet, de Telecommunicatiewet, de op deze wetten gebaseerde lagere regelgeving en Europese regelgeving. Op grond van de Postwet ziet OPTA toe op de uitvoering van de taken die zijn opgedragen aan de zogeheten concessiehouder. TPG Post is wettelijk verplicht het vervoer van postzendingen tot tien kilo uit te voeren. Op grond van de Telecommunicatiewet houdt OPTA toezicht op alle telecombedrijven. De belangrijkste taken en bevoegdheden die uit de hierboven genoemde wet- en regelgeving voortvloeien zijn:
 Het aanwijzen van aanbieders met aanmerkelijke marktmacht
 Het beslechten van geschillen tussen aanbieders
 Goedkeuren van interconnectie- en eindgebruikerstarieven
 De uitgifte van telefoonnummers
 De bescherming van de privacy
 Het toezicht op de postconcessie van TPG Post
Bevoegdheden en sancties
Om toezicht uit te kunnen oefenen heeft OPTA bevoegdheid tot:
 Het inwinnen van inlichtingen en het inzien van stukken
 Regels stellen bij geschillen tussen aanbieders
 Boetes opleggen bij overtreding van de wet
 Dwangsommen opleggen om naleving van wettelijke verplichtingen af te dwingen
 Als daar aanleiding toe is eerder uitgegeven telefoonnummers intrekken

Conclusie.

OPTA is een zelfstandige organisatie zonder directe invloed van de regering. De organisatie is aangewezen door het ministerie van verkeer en waterstaat. De OPTA is bevoegd om telecom bedrijven te controleren, regels maken waar door er een betere concurrentie kan ontstaan en als deze regels worden overtreden dan kan de OPTA zelfs boetes opleggen.

De organisatie van de OPTA bestaande uit dit moment uit 130 medewerkers die zich bezig houden met Strategie en Communicatie, Juridische Zaken en Bedrijfsvoering. Al deze medewerkers zijn in dienst van de overheid.
In de organogram kan je zien hoe de organisatie bij de OPTA is verdeeld en hoe de lijnen binnen de OPTA is.
Wat de OPTA voor de consument probeert te bereiken is een eerlijke markt, waarbij er geen prijs afspraken zijn en de prijzen niet opzettelijk hoog gehouden wordt. Ook probeert de OPTA het voor nieuwkomers makkelijker te maken om de markt te betreden. Bijvoorbeeld door lagere prijzen voor het gebruik van het KPN netwerk af te dwingen door middel van boetes.

REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.