CAO en Overeenkomsten

Beoordeling 6.8
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • 4e klas vwo | 1098 woorden
  • 7 februari 2009
  • 23 keer beoordeeld
Cijfer 6.8
23 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Sturen mensen in jouw appgroep ongevraagd naaktbeelden door?

Weinig mensen zitten te wachten op ongevraagde naaktbeelden, maar toch worden ze massaal doorgestuurd. Het verspreiden van zulke beelden is eenvoudig, maar kan grote gevolgen hebben voor degene over wie het gaat. Het is dus belangrijk om in actie te komen als je ongevraagd naaktbeelden van iemand hebt ontvangen. Weten wat jij het beste kunt doen? 

Check het nu!

Inleiding:
Voor een schoolopdracht economie moesten we uitzoeken over de CAO en overeenkomsten. Ik begin met het verwerken van overeenkomsten dan heb ik een stukje over arbeidsovereenkomsten en daarna ga ik verder met de CAO.

Overeenkomsten algemeen:
Een overeenkomst is een afspraak. Als twee mensen een overeenkomst sluiten, hebben ze allebei rechten en plichten. Werkgever en werknemer zijn de partijen die de overeenkomst sluiten. De rechten en plichten die ze aangaan noemen je verbintenissen. Een overeenkomst kun je mondeling en schriftelijk sluiten. Soms moet je voor de wet een akte hebben om een overeenkomst te sluiten. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen: Een authentieke akte en een onderhandse akte

Authentieke akte;
Een authentieke akte dat is een akte die door een notaris wordt opgemaakt.

Onderhandse akte;
Een onderhandse akte is in onderling overleg door de partijen zelf opgesteld.

Iemand die een authentieke akte laat zien aan iemand hoeft niet te bewijzen of deze akte echt is. Een notariële authentieke akte is onder andere verplicht voor de levering van onroerende zaken, een testament en het sluiten van een hypotheek. Wie een onderhandse akte als bewijs wil gebruiken, moet zelf aantonen dat de akte echt is.
Als je de onderhandse akte inschrijft bij de Inspectie Registratie en Successie, en daar de datum en inhoud vermeld dan is je akte makkelijk als echt aan te tonen. Het Inspectie Registratie en Successie is registratiekantoor. Een andere manier om de bewijskracht van een onderhandse akte te vergroten, is de handtekeningen te laten legaliseren bij de Kamer van Koophandel. Er zijn 4 eisen waaraan elke overeenkomst moet voldoen om rechtsgeldig te zijn:
1. Beide partijen moeten het volledig eens zijn.
2. De partijen moeten handelingsbekwaam en handelingsbevoegd zijn.
3. De overeenkomst moet duidelijk zijn.
4. De overeenkomst moet toegestaan zijn.

Als mensen een overeenkomst sluiten, moeten ze het volledig met elkaar eens zijn. Er mag geen sprake zijn van: Dwaling, Bedrog, Bedreiging of Misbruik van omstandigheden.

Arbeidsovereenkomst:
Een arbeidsovereenkomst is een afspraak tussen een werkgever en een werknemer om tegen betaling van loon in dienstverband arbeid te verrichten. In dienstverband betekend dat de werknemer het werk zelf moet doen. Je mag dus niet een ander sturen. Het betekend ook dat hij het werk op gezag van een ander doet. Je moet werken volgens de instructies van je chef.

Binnen een arbeidsovereenkomst kunnen allerlei afspraken gemaakt worden. De werkgever en werknemer zijn daarin niet volledig vrij. De volgende dingen zijn belangrijk voor een arbeidsovereenkomst:
1. Het recht (dwingend)
2. De Collectieve Arbeidsovereenkomst
3. De verschillende bedingen
4. De personeelsgids of het arbeidsreglement

CAO:
Een CAO, oftewel een Collectieve ArbeidsOvereenkomst, is een gezamenlijke afspraak over arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen. Een CAO wordt gesloten door een of meer werkgevers of werkgeversorganisaties en door een of meer werknemersorganisaties (vakbonden).

Een werkgever moet zich houden aan de CAO als;
· Hijzelf of zijn werkgeversorganisatie de CAO heeft gesloten
· De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de CAO verbindend heeft verklaard voor alle werkgevers en werknemers in de gehele bedrijfstak.

De afspraken in een individuele arbeidsovereenkomst tussen een werkgever en een werknemer mogen niet in strijd zijn met de CAO.
In een CAO worden afspraken over lonen en andere arbeidsvoorwaarden vastgelegd. CAO's kunnen per onderneming en per bedrijfstak worden afgesloten. Volgens de wet moet een CAO aangemeld worden bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Heeft een onderneming of een bedrijfstak een CAO dan werken ze door in een individuele arbeidsovereenkomst. Iedere werkgever is verplicht in de individuele arbeidsovereenkomst te vermelden of een CAO van toepassing is.
Wat moet er minimaal staan in een CAO?
· Loon/vakantie geld
· Aantal vrije dagen
· Opzegtermijn
· Scholing
· VUT-regeling
· Arbeidstijdverkorting
· Medezeggenschap
· Sociaal beleid

Grote ondernemingen hebben een eigen CAO. Deze CAO is dan het resultaat van overleg tussen 1 werkgever en een groot aantal werknemers. Hierbij moet je denken aan een bedrijf als Sony en Shell bijvoorbeeld. Deze soort CAO noem je ook wel een ondernemings-CAO.

Het verschil met een arbeidsovereenkomst en een CAO;
Een CAO is voor een hele branche en een arbeidsovereenkomst is per persoon.

De wettelijke gevolgen van het niet-nakomen van een arbeidsovereenkomst zijn(door de werknemer): Ontslag op staande voet, Ontslag goedkeuring door beide partijen of Kantonrechter.

Niet alleen werknemers kunnen fout zitten, maar natuurlijk kan een werkgever zich ook niet houden aan de arbeidsovereenkomst.

De wettelijke gevolgen van het niet-nakomen van een arbeidsovereenkomst zijn(door de werkgever); Arbeidsvoorwaarde niet nakomen, Slechte werkomgeving

De arbeidsovereenkomst kan met wederzijds goedvinden van werkgever en werknemer op elk moment worden beëindigd. De arbeidsovereenkomst mag tijdens de proeftijd door de werkgever of door de werknemer zonder opgaaf van redenen worden beëindigd. Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt automatisch op de afgesproken datum of op het afgesproken tijdstip.
Voorwaarden voor eenzijdig opzeggen;
- Een ontslagvergunning aanvragen bij het CWI (centrum voor werk en inkomen).
- De kantonrechter vragen om ontbinding van de arbeidsovereenkomst.
- Een dringende reden hebben voor ontslag op staande voet.

Een werknemer die arbeidsongeschikt is door ziekte of zwangerschap mag niet worden ontslagen.

Opzegtermijn;
Voor de opzegtermijn moet de werkgever rekening houden met het aantal dienstjaren. Is in het arbeidscontract geen opzegtermijn genoemd dan ligt deze op de grond van de Flexwet tussen 1 en 4 maanden. Wil de werknemer eenzijdig opzeggen dan moet hij rekening houden met de opzegtermijn die in het arbeidscontract genoemd is. Is geen opzegtermijn genoemd dan geldt op de grond van de Flexwet een opzegtermijn van 1 maand.

Ontslagvergunning CWI;
Een ontslagvergunning kan slechts op grond van een gewichtige reden worden aangevraagd. Gewichtige redenen zij bijvoorbeeld:
- Ongeschiktheid voor het werk, terwijl geen ander geschikt werk voor handen is
- Samenwerkingsproblemen met chef of collega’s
- Plichtsverzuim (b.v. regelmatig te laat komen)
- Reorganisatie of inkrimping van het bedrijf
- Arbeidsongeschiktheid (ziekte) langer dan 2 jaar

Het CWI geeft de werknemer gelegenheid zich te verweren en vraagt advies van de Arbeidsinspectie en eventueel ook van de Arbo-dienst. Beslist het CWI dat de arbeidsovereenkomst mag worden beëindigd, dan moet de werkgever nog rekening houden met de opzegtermijn.

Ontslag op staande voet;
Voor ontslag op staande voet is een dringende reden vereist zoals werkweigering, diefstal, fraude of mishandeling. Het ontslag moet onmiddellijk ingaan en de werkgever moet de reden van ontslag niet mondeling, maar ook schriftelijk meedelen. Ontslag op staande voet betekent ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Gaat de werknemer niet akkoord, dan kan hij bij de kantonrechter het ontslag aanvechten.

Ontbinding van arbeidsovereenkomst door kantonrechter;
Een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst bij de kantonrechter heeft in de regel een spoedeisend karakter. Ook hier moet de werkgever aantonen dat er sprake is van een gewichtige reden. De kantonrechter bepaalt de datum waarop de arbeidsovereenkomst wordt ontbonden en bepaalt tevens of aan de werknemer een schadevergoeding moet worden betaald.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.