Verschillen tussen religies.

Beoordeling 5.7
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • 4e klas havo | 2433 woorden
  • 27 november 2009
  • 42 keer beoordeeld
Cijfer 5.7
42 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
CKV
ADVERTENTIE
Stap in jouw toekomst

Kom naar de Open Avond van Inholland op woensdagavond 29 maart van 17:00 - 20:00 uur. Proef de sfeer en ontdek onze opleidingen.

Meld je aan!

Ckv verslag
Rituelen

Het geloof:

Islam:
De islam is een monotheïstische godsdienst en heeft dus 1 god, Allah. De islam is een van de 3 grote Abrahamitische religies.
Het wijst op het fundamentele, religieuze principe dat een moslim zich overgeeft aan Gods wil en wetten.
Het heilige boek voor de moslims is de Koran. De moslims geloven dat God via de aartsengel Gabriël aan Mohammed als profeet en boodschapper doorgaf.
God wordt door moslims aanbeden als schepper van alles.
Moslims geloven dat engelen bestaan en dat die geschapen zijn door God. De engelen zijn de dienaren van God.
De islam kent vier aartsengelen en miljoenen beschermengelen.
Moslims spreken de godheid van Allah uit met: Allahu Akbar (Allah is de grootste).

Symbool van de islam.

Jodendom:
Het jodendom is de religie van het Joodse volk en een van de oudste monotheïstische godsdiensten. Het behoort tot de oudste religieuze tradities die nog steeds worden beoefend.
God wordt opgevat als eeuwig en de schepper van het heelal en de bron van ethiek. Hij is alleskunnend, binnen de grenzen van de logica, en alleswetend (omniscent).
Hij beloont alleen degenen die zijn geboden nakomen, degenen die de geboden overtreedt, zal hij straffen.
De Tenach is het product van goddelijke openbaring. De Thora is de primaire tekst van het jodendom.
De woorden van de profeten binnen het jodendom zijn waarheden. De voornaamste profeet was Mozes.

Symbool van het jodendom.

Christendom:
Het christendom is een religie dat is gebaseerd op het evangelie en het leven van Jezus zoals die beschreven staat in Het Nieuwe Testament.
Het Nieuwe Testament is het tweede gedeelte van het heilige boek van de christenen, de Bijbel.
Het christendom is een monotheïstische godsdienst; de christenen geloven in één God.
Binnen het christendom bestaan veel verschillende soorten stromingen. De twee grootste stromingen zijn de rooms-katholieken en de protestanten.
De katholieken hebben een leider, en de protestanten hebben geen leider.
Het protestantisme is ontstaan uit het rooms-katholicisme, dat tot de westerse traditie behoort.

Het kruis waaraan Jezus gekruizigt is.

Hindoeïsme:
Het hindoeïsme is een dharmische religie. Het is een groep met veel religieuze opvattingen en praktijken. Een groep van religieuze tradities.
Het hindoeïsme heeft zijn oorsprong op het Indische subcontinent.
Binnen het hindoeïsme bestaan veel verschillende stromingen. Sommige hindoes zijn monotheïstisch, weer andere hindoes zijn polytheïstisch, en weer een andere groep hindoes zijn monistisch.
De monotheïsten zien elke God als facet van de andere God.
De monisten geloven dat God en de ziel één zijn.
Een aantal bekende Goden in het hindoeïsme zijn Brahma, Vishnu, Shiva en Krishna.

Overgang van kind naar volwassenheid:
(De puberteit)

Islam:
Islamitische kinderen die in de puberteit zitten, zijn allemaal lid van de oemma. Dit is een wereldwijde islamitische gemeenschap.
Kinderen die lichamelijk al volwassen zijn, moeten zich aan de regels van de islam houden. Ze zijn nu ook verplicht om de regels op te volgen van de islam. Deze regels leren ze thuis, op school en in de moskee.
Moslimmeisjes dragen vaak een hoofddoek. Dit is verplicht in de islamitische wereld, als de meisjes in de puberteit zitten.
De 5 belangrijkste regels van de islam:
1. De shahada (geloofsbelijdenis). Hierin moet je uitspreken dat er maar één God is en dat Mohammed zijn boodschapper is.
2. Salaat (bidden). Moslims moeten 5 keer per dag bidden.
3. Zakaat (liefdadigheid). Moslims zijn verplicht een deel van hun geld te geven aan de mensen die het nodig hebben.
4. Saum (vasten). Tijdens de ramadan vasten de moslims als het licht is. Ze drinken en eten dan overdag niet.
5. Hadj (bedevaart). Eens in je leven bezoek je Mekka. Daar staat de ka'ba, het eerste gebedshuis op aarde.

Jodendom:
Een meisje is vanaf haar 12e verjaardag bat mitswa. Dit betekend: 'dochter van de wet'.
Bij een jongen is dit vanaf zijn 13e verjaardag, dan is hij bar mitswa. Dit betekend: 'zoon van de wet'.
Vanaf dat moment zijn ze helemaal lid van de joodse gemeenschap. Dan moeten ze zich als volwassenen aan de Joodse regels houden en zijn ze zelf verantwoordelijk voor het opvolgen van deze regels.
De bekendste regels van het jodendom zijn de tien geboden, maar er zijn nog veel meer regels.
Bijvoorbeeld: Je moet je medemens helpen. Of: Je mag geen varkensvlees eten.
Deze regels leren ze thuis en op de joodse les. Deze regels zijn heel erg belangrijk en ze moeten zich eraan houden.
Het is een bijzondere gebeurtenis voor de jongens en de meisjes als ze 12 (de meisjes) of 13 (de jongens) zijn geworden.
De jongens lezen op deze dag de thora in de synagoge. Dit lezen ze in het Hebreeuws. Dit leren ze op de joodse les.
In sommige synagogen mogen ook meisjes een stukje uit de thora lezen. Of ze houden een toespraak.
Hierna gaan ze feesten, krijgen cadeaus en gaan heerlijk eten.

Christendom:
Christelijke kinderen horen vanaf hun doop bij de kerk, maar ze horen pas echt bij de kerk als ze hun vormsel of belijdenis doen.
In de katholieke kerk doe je vormsel als je 12 jaar bent.
Belijdenis doe je in de protestantse kerk als je ongeveer 20 jaar bent.
Protestantse jongeren gaan naar de catechisatie. Hier leren ze wat het is om belijdenis te doen. Hier word veel over het geloof uitgelegd.
Het moment van belijdenis doen gebeurt ook voorin de kerk.
Dit spreken ze dan uit:
'Ik geloof in één God, de almachtige vader,
schepper van hemel en aarde
en in zijn eniggeboren zoon Jezus Christus.'

Hindoeïsme:
Volwassen worden is in het hindoeïsme een belangrijk moment in het leven, er word daarom dan ook een ceremonie gehouden als een hindoe volwassen is geworden.
Als hindoe ben je pas echt volwassen tijdens je bruiloft, als je trouwt.
In het hindoeïsme is het tandvijlen een van de belangrijkste rituelen van het volwassen worden.

Trouwen:

Islam:
In de islam is er alleen een relatie mogelijk tussen een man en een vrouw.
Een moslim mag met iemand trouwen die geen moslim is. Een moslim kan dus met een joods of christelijk iemand trouwen. Een vrouw mag niet met een man trouwen die een andere religie heeft. Dit is omdat de man de leider is in de familie in de islam.
Bij een islamitisch huwelijk moet de man en de vrouw allebij instemmen met het huwelijk. Ouders mogen hun kinderen wel begeleiden met het kiezen van hun partner, maar in de islam mag niemand gedwongen worden tot een huwelijk.

Jodendom:
In het jodendom is het huwelijk een heel belangrijk iets. Man en vrouw worden weer één.
Meestal trouwen joden in de synagoge.
Huwelijk bestaat uit 2 delen: verloving en de bruiloft.
Tijdens de bruiloft staan de bruidegom (de chatan) en de bruid (de kallah) onder een soort afdak. Deze afdak wordt een hoeppa genoemd. Deze hoeppa is een symbool voor het huis waar het echtpaar zal gaan wonen. De hoeppa is meestal versierd met bloemen.
Het echtpaar drinkt wijn en ze beloven het joodse godsdienst trouw te blijven.
Ook geeft de bruidegom iets van goud, meestal een trouwring, aan de bruid en spreekt een speciale belofte uit in het hebreeuws als teken de bruid te kunnen onderhouden.
Daarna wordt de huwelijksakte voorgelezen en ondertekend door de bruid en de bruidegom.

Christendom:
Christenen trouwen niet alleen op het stadhuis, maar ze trouwen ook in de kerk. Daar beloven ze dat ze voor elkaar zullen zorgen. Ze beloven elkaar lief te hebben en dat ze elkaar trouw zullen blijven.
Voordat de bruid en de bruidegom deze belofte doen, spreken ze met de voorganger, de prieser of de dominee.
Hij vertelt de bruid en de bruidegom hoe de kerk over het huwelijk denkt. Het bruidspaar vertelt ook hoe zij over het huwlijk denken.
Ze bereiden de plechtigheid ook goed voor met elkaar.
In de kerk vraagt de voorganger aan de bruid en de bruidegom of ze voor elkaar zullen zorgen en elkaar zullen liefhebben.
Dan schuift de bruidegom de trouwring aan de vinger van de bruid. De bruid schuift daarna ook een trouwring om de vinger van de bruidegom.
Dan zijn ze man en vrouw.

Hindoeïsme:
In een hindoe huwelijk komen veel gebruiken en rituelen voor.
Het huwelijk en het trouwfeest worden meestal geregeld door de ouders van de bruid en de bruidegom.
De bruid draagt speciale sieraden en een rode zijden sari.
Het huwelijk vind vaak plaats in de huiskamer of in een gehuurd zaaltje. Daar zitten de bruid en de bruidegom samen met de pandit (de priester) om een heilig vuur. Dit word Havan genoemd. Het vuur brandt in een metalen, soms een stenen, pot.
De bruidegom laat ghi (geklaarde boter) en graan vallen in de Havan. Hij bedankt daarmee voor alles wat hij gekregen heeft.
Daarna nemen de bruid en de bruidegom de 7 stappen:
Stap 1 voor voedsel.
Stap 2 voor kracht.
Stap 3 voor voorspoed.
Stap 4 voor geluk.
Stap 5 voor kinderen.
Stap 6 voor het genieten van genoegens.
Stap 7 voor levenslange vriendschap.

De dood:

Islam:
De dood is in de islam geen eindpunt.
Volgens de islam is alles in de handen van Allah: wanneer je dood gaat, waar je dood gaat, en hoe je dood gaat.
Na de dood gaat de ziel naar een tussenwereld. Hier wacht de ziel.
Iedereen krijgt wat hij of zij verdient, bepaald door wat diegene heeft gedaan op de aarde.
Dan word bepaald of de ziel een beloning of een straf krijgt.
Allah beslist of hij je naar de hemel of naar de hel stuurt.
De dood betekend voor de moslims heel veel. Het betekend het begin van een nieuw leven.

Jodendom:
In het jodendom zijn het leven en de dood geen twee aparte werelden.
Joden ervaren het als een voorrecht om aanwezig te zijn bij het sterven van iemand. Als het stervendichtbij komt, doet de familie een gebed, het widdoej.
Als het einde van het leven zeker is, word het joodse geloofsbelijdenis, Sjeimes genoemd:
'Hoor Israel de Heer is onze God de Heer is één.'
Ze proberen het woord 'één' (echad) uit te spreken op het moment van sterven, omdat de eenwoording van Gods naam de uiteindelijke opdracht en bestemming is.
Daana wordt het gebed 'Adon Olam' (Heer der Wereld) uitgesproken, waarin je laat zien dat je vertrouwen hebt in God.
Als de stervende zijn laatste adem heeft uitgeblazen, wordt het Alenoegebed uitgesproken:
'De Eeuwige zal Koning zijn over de hele wereld. Op die dag zal de Eeuwige één zijn en Zijn Naam één'. 'Hoor Israel, de Eeuwige is onze God, de Eeuwige is één'.
Na de dood wordt Ps.91 uitgesproken.

Christendom:
Voor de christenen is de dood een lichamelijk einde, maar de ziel leeft verder. De dood is voor hun dus niet het einde. Het is alleen het einde van het leven op aarde.
De ziel van de mens leeft verder bij God. Daar is geen verdriet of pijn meer, maar de dood is toch een verdrietige gebeurtenis. Daarom troosten familieleden en vrienden elkaar.
Tijdens de uitvaartdienst in de kerk voor de dode, bedankt de priester God voor het leven dat de dode geleefd heeft.
Protestanten houden een rouwdienst voor hun doden. De dominee bidt het 'Onze Vader'. Dat is het belangrijkste gebed van de christenen.
Christenen kiezen er vaak voor om te worden gecremeerd.

Hindoeïsme:
Bij het hindoeïsme is er een duidelijke opvatting over de dood. Het leven is voor hen een grote kringloop.
De hindoes geloven dat bij een geboorte de geest zich met het lichaam verenigt. Ze geloven dus ook dat er een onderscheid is tussen de geest en het lichaam.
De geest blijft bij het lichaam tot de dood. Daarna gaat de geest weer in een ander lichaam. Dit word een Wedergeboorte genoemd.
De wens van de Hindoe is om niet voor altijd door te leven. Door goede daden word je bevrijd uit de kringloop van leven en dood. Dit wordt Verlossing genoemd.
De goede daden en alles wat daarbij hoort, wordt Karma genoemd.

De conclusie:

Geloof:
De islam, het jodendom, het christendom en het hindoeïsme zijn allemaal monotheïstische godsdiensten. En ze geloven dus allemaal in één God.
Maar in het hindoeïsme zijn er ook hindoes die een polytheïstische of monistische godsdienst hebben. De polotheïsten geloven in meerdere Goden en de monisten geloven dat God en ziel één zijn.
De leefregels zijn heel verschillend, maar toch hebben ze allemaal één doel: zorgen dat de volgelingen als goede mensen leven en wat voor een ander over hebben.
Bij de islam staat in de regels wat je allemaal moet doen, zoals gebeden en de bedevaart naar Mekka, maar bij christenen en joden wordt beschreven wat je niet moet doen en regels waar je aan moet houden. Er staat niet iets in wat je moet doen.

Overgang van kind naar volwassenheid:
(De puberteit)
Bij het jodendoem ben je als meisje na je 12e bat mitswa en als jongen op je 13e bar mitswa.
Bij het christendom doe je als je ongeveer 20 jaar bent belijdenis bij de protestanten. En bij de katholieken doe je vormsel als je 12 jaar bent.
Bij de islam word je geen bat mitswa of bar mitswa en doe je geen geloofsbelijdenis of vormsel.
Als je bij de islam in de puberteit komt ben je lid van de oemma en hoor je helemaal bij de moslimgemeenschap en moet je je aan de regels houden waar volwassenen zich ook aan moete houden.
Bij het hindoeïsme ben je pas echt volwassen met je bruiloft.

Trouwen:
Bij het jodendom bestaat het huwelijk uit 2 delen: de verloving en het trouwen zelf.
Bij het christendom kan dit ook, maar de verloving is geen gewoonte zoals bij het jodendom.
Bij het hindoeïsme is er helemaal geen verloving, alleen maar een bruiloft.
Bij de islam is de betekenis van het huwlelijk anders, daar worden 2 families bij verbonden.
Bij het jodendom, het christendom en het hindoeïsme worden 2 mensen met elkaar verbonden

De dood:
Bij het jodendom wordt de overledene net voordat hij overlijdt de sjeimes gebeden voorgelezen. Dit is de geloofsbelijdenis.
Bij de katholieken uit het christendom geeft de priester het sacrament der zieken mee. De christenen hebben ook een speciale uitvaartdienst.
Bij de islam wordt de geloofsbelijdenis vertelt net voordat degene overlijdt.
De persoon wordt binnen 24 uur begraven, want ze willen dat de ziel zo snel mogelijk terug gaat naar de plaats waar hij vandaan komt.
De hindoes geloven in wedergeboorte.
Het jodendom, het christendom en de islam geloven dat er iets is na deze wereld. Ze denken dat God of Allah over hen beslissen of ze naar de hemel of naar de hel gaan.
Bij de islam gaan de zielen van de dode mensen naar een tussenwereld. Daar krijgen ze te horen of ze beloond of gestraft worden.

REACTIES

H.

H.

hoi

5 jaar geleden

H.

H.

hoi

5 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.