Schiphol

Beoordeling 4.9
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • 3e klas vwo | 1055 woorden
  • 13 maart 2002
  • 34 keer beoordeeld
Cijfer 4.9
34 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

ADVERTENTIE
Sturen mensen in jouw appgroep ongevraagd naaktbeelden door?

Weinig mensen zitten te wachten op ongevraagde naaktbeelden, maar toch worden ze massaal doorgestuurd. Het verspreiden van zulke beelden is eenvoudig, maar kan grote gevolgen hebben voor degene over wie het gaat. Het is dus belangrijk om in actie te komen als je ongevraagd naaktbeelden van iemand hebt ontvangen. Weten wat jij het beste kunt doen? 

Check het nu!

Deelvraag 2. Waarom is Schiphol zo schadelijk ? Er wordt veel onderzoek gedaan naar de schadelijkheid van Schiphol. Zo ook in 1996, toen werd in het kader van de ‘Gezondheidskundige Evaluatie Schiphol’(GES) in november een grootscheepse enquête gehouden onder 30.000 bewoners van Noord- en Zuid-Holland naar hun mening over hun woonomgeving. Het milieu en de gezondheid. Eén van de doelen was om de gezondheidstoestand van de omwonenden van de luchthaven in kaart te brengen (nulmeting). En vervolgens bij te gaan houden of die situatie verandert (monitoring). Bij de onderzoeken is ondermeer aandacht besteed aan: - De invloed van vliegverkeer op pasgeborenen - De relatie tussen vliegverkeer en het voorkomen van kanker - De gevolgen van geluidshinder

De invloed van vliegverkeer op pasgeboren
Hieruit is niet gebleken dat er een verband is tussen de geluidsbelasting door vliegverkeer en verlaagd geboortegewicht en korte zwangerschapsduur. Relatie vliegverkeer en kanker
Uit onderzoek is gebleken dat in de omgeving van Schiphol iets meer kanker voorkomt dan gemiddeld over heel Nederland. Relatie met het vliegverkeer kon helaas niet worden aangetoond. De verschillen in soorten kanker tussen het meest dichtbij Schiphol gelegen en de gebieden daaromheen, zijn volgens onderzoekers waarschijnlijk te wijten aan het gebruik van pesticiden in de tuinbouw en aan verschillen in leefgewoonten, zoals roken. Gevolgen geluidshinder
Uit onderzoek van de Universiteit van Utrecht naar het geneesmiddelengebruik in de omgeving van Schiphol, bleek dat het gebruik van slaapmiddelen in gebieden met een hoge geluidsbelasting (meer dan 30Ke) 8% hoger is dan in gebieden met een lage belasting (20Ke).

Bijdrage Schiphol aan lokale luchtverontreiniging
Studies uit 1990 en 1997 wijzen uit dat Schiphol slechts beperkt bijdraagt aan de lokale luchtverontreiniging. De laatste studie (1997) wijst bovendien uit dat ondanks de toename van het vliegverkeer de luchtkwaliteit in de regio Schiphol sinds 1990 niet is verslechterd. Beide onderzoeken wijzen erop dat het autoverkeer in de regio Schiphol verreweg de belangrijkste bron is voor luchtvervuiling. In het onderzoek van 1990 is uitgewezen dat in een straal van 10 km. Schiphol voor slechts 7% van de luchtverontreiniging verantwoordelijk is. In de woongebieden rond Schiphol was dit nog minder maar 1 tot 3%.

Deelvraag 3. Hoe is de schadelijkheid van Schiphol te verminderen ? Om geluidsoverlast en andere overlasten te verminderen zijn er afspraken gemaakt. Er zijn regels en normen voor opgesteld en er gelden geluidsbeperkende maatregelen: Er zijn dus grenzen waaraan de overlast is gebonden. De grenzen zijn er in vorm van geluidszones, de overlast mag niet over deze grenzen heenkomen. Het geluid wordt berekent in Ke dat is geluidsoverlast per heel etmaal. Er zijn ook nachtnormen, die zijn lager dan de dagnormen. Deze nachtnormen gelden van 23:00 uur tot 06:00 uur. Dit geluidsniveau mag niet meer bedragen dan 26 decibel. Deze norm mag nergens overschreden worden. Geluidszones De voor Schiphol vastgestelde geluidszones zijn gebaseerd op geluidscontouren, uitgedrukt in Ke. Deze geluidszones worden onder meer gebruikt als planologische maatregel; om de woningbouw en de luchtvaart zoveel mogelijk van elkaar te scheiden. De grenzen zijn: - Binnen de 30 Ke-zone is geen grootschalige woningnieuwbouw toegestaan; - vanaf 35 Ke ook geen andere woningnieuwbouw; - vanaf 40 Ke komen woningen in aanmerking voor geluidsisolatie; - vanaf 55 Ke moeten ze, als de bewoners eruit gaan, worden gesloopt. De grens die sterk bepalend is in het beleid van de Nederlandse overheid is de 35 Ke-zone. 35 Ke is een geluidsbelasting waarbij volgens enquêtes in de jaren '60 en '70 circa 25% van de bewoners regelmatig ernstige overlast ondervindt van vliegtuiglawaai. De 35 Ke-zone krimpt overigens al jaren, ondanks de toename van het aantal vliegtuigen. Dat komt vooral door de vervanging van lawaaiige door stillere vliegtuigen. In 1995 is in de Tweede Kamer tijdens de behandeling van de uitbreidingsplannen voor Schiphol het volgende vastgesteld: - er mogen niet meer dan 15.100 woningen in de 35 Ke-zone liggen tot in 2003 de parallelle vijfde baan in gebruik wordt genomen; - deze zone mag nergens worden overschreden, tenzij de minister van Verkeer en Waterstaat hiervoor ontheffing verleent. - Vanaf de ingebruikname van de vijfde baan moet het aantal onder de 10.000 blijven. Daarmee is Schiphol de eerste luchthaven ter wereld met geluidzones die een grens stellen aan de geluidsbelasting die de omgeving mag ondervinden. Het geluid word gemeten met 2 systemen: NOMOS en FANOMAS

Verder worden er steeds schonere motoren gebruikt en worden veel vliegtuigen die oud en lawaaiig zijn meestal niet toegelaten dit helpt ook in het voordeel van de veiligheid van de vliegtuigen. Die oude en lawaaiige vliegtuigen komen meestal uit landen waar niet veel geld is om nieuwe moderne vliegtuigen te kopen of om de oude goed te onderhouden.

Vrijwaringszones
Ongeveer de 35 Ke grens, binnen deze zone: - mogen geen nieuwe woningen gebouwd worden, tenzij dit is vastgelegd in bestaande bestemmingsplannen - mag geen grootschalige woningbouw plaatsvinden als daardoor het risico voor omwonenden toeneemt - wordt incidentele woningbouw alleen toegestaan wanneer daarvoor zwaarwegende argumenten aanwezig zijn. Advies aan de regering
Hoe moet het verder met de luchtvaart op Schiphol
Wij denken dat Schiphol wel kan groeien omdat het niet echt veel uitmaakt in de luchtverontreiniging omdat het grootste deel van die verontreiniging toch komt van autoverkeer. Aan de problemen met de geluidsoverlast wordt ook al hard gewerkt en veel oplossingen blijken zeer effectief. Gewoon geen nieuwe woningen meer bouwen in de gebieden waar de geluidsovelast te groot is. En voor de gebieden waar nu al woningen staan aanbieden het huis op te kopen zodat ze geld hebben om een ander huis te kopen. Als ze dat niet willen dan kun je hun huis laten isoleren op kosten van schiphol of de regering. Ook is Amsterdam Airport Schiphol een belangrijke mainport van Nederland. Het levert veel geld op ook voor de regering. Vooral als ze uitbreiden verdienen ze meer geld daarmee kunnen ze dan de maatregelen makkelijk terugbetalen. Op schiphol wordt veel geld verdient en dat is ook belangrijk want zonder die start- en landingsbanen hebben veel mensen geen werk meer. En dan heb je een nog groter probleem.

Hoofdvraag
Hoe moet het verder met de luchtvaart op Schiphol ?
Niet uitbreiden en niet verkleinen lijkt de beste optie. De vervuiling en overlast worden verminderd en groeien dan niet opnieuw. Dan een nieuwe locatie vinden voor verdere uitbreiding, de economie moet er niet onder lijden. De oplossingen voor de problemen zijn er al dus daar kunnen ze bij nieuwe locatie zoeken rekening mee houden en alvast voorzorgsmaatregelen nemen. Voor de oude problemen zijn ze bezig en dat gaat wel goed. Vergeleken met andere luchthavens is Schiphol ver geavanceerd.

Het werkstuk gaat verder na deze boodschap.

Verder lezen

Hoofdvraag
Hoe moet het verder met de luchtvaart op Schiphol ?
Niet uitbreiden en niet verkleinen lijkt de beste optie. De vervuiling en overlast worden verminderd en groeien dan niet opnieuw. Dan een nieuwe locatie vinden voor verdere uitbreiding, de economie moet er niet onder lijden. De oplossingen voor de problemen zijn er al dus daar kunnen ze bij nieuwe locatie zoeken rekening mee houden en alvast voorzorgsmaatregelen nemen. Voor de oude problemen zijn ze bezig en dat gaat wel goed. Vergeleken met andere luchthavens is Schiphol ver geavanceerd.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.