Gezocht: VWO'ers uit de 4e/5e met N&T of interesse in techniek. Doe mee aan een online community over een nieuwe studie en verdien een cadeaubon van 50 euro!

Meedoen

Roma

Beoordeling 7.1
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • 3e klas vwo | 3854 woorden
  • 11 juni 2005
  • 60 keer beoordeeld
  • Cijfer 7.1
  • 60 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Ga jij de uitdaging aan?

Op EnergieGenie.nl vind je niet alleen maar informatie voor een werkstuk over duurzaamheid, maar ook 12 challenges om je steentje bij te dragen aan een beter klimaat. Douche jij komende week wat korter of daag je jezelf uit om een week vegetarisch te eten? Kom samen in actie!

Check alle challenges!
Inleiding

Mijn werkstuk gaat over de Roma. In dit verslag heb ik de Roma grondig onderzocht, en hun gewoontes, leefgebieden en natuurlijk ook hun geschiedenis bekeken.
Om het verslag een richtlijn te geven, wordt er in dit werkstuk een aantal aspecten en stellingen behandeld. Aan het einde trek ik de conclusies na van alle aspecten en stellingen en ook van de centrale vraag die luid: “In hoeverre kun je het door jouw gekozen volk als een homogeen volk beschouwen?”

Over de Roma

Wie zijn de Roma en wat is hun geschiedenis?

Roma zijn over de hele wereld verspreid en leven in verschillende leefgemeenschappen en familieverbanden. Vroeger trokken ze rond als nomaden. Hierdoor hadden ze geen vast land en werden dus vaak als vreemden aangezien. Hierdoor ontstond ook de “zigeuner – vervolging”. Ook in de 2e wereld oorlog, zijn de zigeuners het slachtoffer geworden. Hierover is weinig bekent omdat de naam zigeuner niet erg zuiver is.

Er zijn in totaal ongeveer 11 à 12 miljoen 'Mensen van de weg'. Ze behoren tot verschillende volken: Lovara, Kalderascha, Kale, Ursare, Lallere, Tschurara, Roma, Sinti en anderen.
In Nederland zijn dat er zo'n 5300, van wie het merendeel Sinti. 500 Roma zijn al generaties lang in Nederland, een 300 Roma zijn vluchtelingen uit Oost en Midden-Europa. De term 'zigeuner' heeft voor betrokkenen een erg negatieve betekenis gekregen. Dat komt vooral door de wijze waarop zij als (gedwongen) nomadische volkeren veracht en vervolgd zijn over de gehele wereld.
De zigeuners hebben ook een eigen taal en vele linguisten, historici en ethnologen hebben zich jarenlang over de herkomst van de zigeuners gebogen en zijn het er tegenwoordig over eens dat de Roma zigeuners uit Indië afkomstig zijn. In het kastesysteem van de Indiërs zouden zij tot de laagste kaste -de Paria of de zogenaamde Onaanraakbaren- hebben behoord. Wellicht zijn de zigeuners vanuit die laagste maatschappelijke positie omstreeks de 8ste eeuw na Christus Indië beginnen te ontvluchten.

Hoofdstuk 1 aspecten

Paragraaf 1.1 “de omgang met de directe leefomgeving”
Paragraaf 1.2 “de rol van onderwijs in het leven van de Roma”
Paragraaf 1.3 “zijn er subculturen aanwezig?”

In dit hoofdstuk behandel ik o.a. de omgang met de directe leefomgeving. Hier wordt beschreven in wat voor een leef omstandigheden de Roma in Tsjechië, Slowakije, Hongarije, Bulgarije en natuurlijk ook het algemene Europa heeft. Hoe de mensen tegen hun aan kijken en vooral wat de vooroordelen zijn van bijvoorbeeld de overheid of van het “gewone”volk.
Ook wordt er het begrip “onderwijs” behandelt. Hoe het leren van een vak of gewoon basis onderwijs in zijn werk gaat bij de Roma, in verschillende Europese landen.

In de laatste paragraaf staat beschreven welke subculturen het Roma ras heeft. Dit wordt weergegeven met de verschillen waar ze leven, uiterlijk en religie.

Naast werkloosheid, verlies van de zekerheid op woonst en gezondheidszorg worden de Roma nu ook openlijk het slachtoffer van racistisch geweld en indirecte discriminatie in openbare diensten, onderwijs en gezondheidszorg. Er is geen enkele etnische groep die zo uit wordt gesloten als de Roma. Toch proberen hulp organisaties de omstandigheden van de Roma, aangenamer te maken.

Paragraaf 1.1 “de omgang met de directe leefomgeving : milieu/ natuur”

Hongarije
De leefomstandigheden van Roma zijn slecht en onhygiënisch. Veel Roma hebben geen ziektekostenverzekering, terwijl er een toename van ernstige ziekten is.
De zelfgebouwde huizen zijn in ongeveer 80 procent van de gevallen illegaal. Kenmerkend voor de armoede is het grote aantal mensen op een klein oppervlak, meestal in een of twee kamer ‘huizen’. De wegen zijn onverhard, waardoor de hele wijk in een modderpoel verandert als het regent, zoals het geval was tijdens het werkbezoek. Afval ligt her en der verspreid, waardoor veel mensen besmet raken met verschillende ziekten.

Bulgarije en Roemenië
De meeste roma wonen in woonwagenkampen. Ze waren in de middeleeuwen gewend om rond te reizen als nomaden. Hierdoor werden ze vaak als “vreemd volk” aangezien. Na de 2e wereld oorlog, moesten de “zigeuners” zich woonwagencentra vestigen. Ze mochten niet meer rond trekken.
Onder het communisme had iedereen werk en huisvesting. Door de val van het communisme zijn veel Roma op straat komen te staan. Ze hadden nu geen inkomsten meer, ook konden ze nauwelijks een baan krijgen vanwege hun afkomst. Nu leven ze vaak in krottenwijken aan de randen van stad, verstoken van sanitaire basisvoorzieningen of elektriciteit.

Slowakije
De Roma-bevolkingsgroep leeft al eeuwenlang op het grondgebied van het huidige Slowakije.
Tussen 1959 en 1989 werd het de Roma van staatswege niet toegestaan door het land te trekken. Roma die een nomadisch bestaan leidden moesten dit opgeven.
Slowaakse bevolking kent de Roma-bevolkingsgroep een hoger percentage armoede, werkloosheid (40 tot 50 procent van de Roma-beroepsbevolking is werkloos), criminaliteit en ziekte. Veel Roma-families zijn volledig afhankelijk van sociale voorzieningen (kinderbijslag, werkloosheidsuitkeringen, enzovoorts). De armste Roma-gemeenschappen zijn te vinden in Spis en Saris. Met name in de verarmde streken van de provincie Oost -Slowakije geldt dat een groot deel van de Roma twee tot drie kilometer buiten de dorpen in aparte wijken of verlaten huizen leeft en woont, meestal zonder stromend water en/of elektriciteit.

Tsjechië
In het dagelijks leven krijgen Roma veelal te maken met vooroordelen en vormen van discriminatie, die tot uitdrukking komen op het terrein van onderwijs, huisvesting en werk. Ook overheidsdienaren maken zich soms schuldig aan onjuiste bejegening van Roma
De Roma zijn officieel erkend als nationale minderheid en hebben derhalve onder meer de volgende rechten: het recht op onderwijs in hun eigen taal, het recht om hun taal te gebruiken in officiële contracten, het recht op ontwikkeling van hun eigen cultuur en hebben het recht op het krijgen en ontvangen van informatie in hun eigen taal.

Europa in het algemeen
De Roma wordt vaak geconfronteerd met discriminatie, waardoor het leven een stuk onaangenamer wordt gemaakt. Het is opvallend dat de Roma nauwelijks geneigd zijn hun ervaringen met de discriminatie naar buiten te brengen. Gevallen van discriminatie worden niet gemeld bij de anti – discriminatiebureaus. Laat staan dat er aangifte bij de politie wordt gedaan. Daarnaast spelen taalproblemen bij Roma een rol en hun vrees dat klagen het probleem eerder zal verergeren dan verbeteren.

Paragraaf 1.2 “de rol van onderwijs in het leven”

Slowakije
Vergeleken met de rest van de Slowaakse bevolking hebben de Roma een grote achterstand in genoten onderwijs en opleidingen. Veel Roma-kinderen gaan naar speciale scholen voor geestelijk gehandicapten vanwege een achterstand in hun algemene ontwikkeling en omdat zij kampen met een onvoldoende kennis van de Slowaakse taal. Veel Roma-kinderen komen uit sociaal zwakke gezinnen waar weinig belangstelling bestaat voor het volgen van voortgezet onderwijs en waar ze in hun ontwikkeling onvoldoende worden gesteund. Dit betekent dat zelfs een Roma - kind met een gemiddelde intelligentie vaak niet geschikt wordt gevonden voor het “gemiddelde” onderwijs en dus op de speciale scholen wordt aangewezen, waardoor de achterstandspositie in stand blijft.

Tsjechië
Roma - kinderen komen niet terecht in het onderwijs dat aansluit bij hun studie - aanleg of vakkundigheid voor bepaalde beroepen, maar vindt onderwijsselectie plaats op basis van taalvaardigheid/achterstand en sociale achtergrond. Volgens schattingen van de Tsjechische overheid geldt voor 70 à 80 % van de Roma - scholieren dat zij van school zijn gegaan vóór dat zij 9 jaar het onderwijsplicht hebben voldaan. Dan wel omdat zij onderwijs hebben gevolgd aan een 'speciale school' wat niet gelijk staat aan het reguliere basisonderwijs. Zonder basisschool diploma worden leerlingen niet toegelaten tot het middelbaar onderwijs en worden ze niet toegelaten om deel te nemen aan een beroeps/vakopleiding.
Roma - kinderen, en vooral kinderen die komen uit arme gezinnen of uit gezinnen waar thuis geen Tsjechisch gesproken wordt, zijn niet goed ingelicht in het onderwijs aan deze speciale scholen. Deze scholen waren eigenlijk bestemd voor kinderen met een geestelijke of een lichamelijke handicap of met leesproblemen. Sommige Roma - ouders dienen echter zelf een verzoek in om hun kind naar een speciale school over te plaatsen, vanwege angst voor pesterijen door niet – Roma - leerlingen of om te voorkomen dat hun kind geïsoleerd raakt van andere Roma - kinderen uit de buurt.

Algemeen
Eigenlijk is het bovenstaande in Tsjechië en Slowakije ook het geval in andere Oost – Europese landen. Overal worden de Roma achtergesteld vanwege hun taalgebrek en cultuurgebrek. Dit hindert de latere carrière van de jonge Roma, doordat het geen middelbare onderwijs heeft gehad, zodat hij/ zij niet wordt toegelaten op een opleiding voor een vak.

De hulp van UNICEF in Roemenië met onderwijs van de Roma
Met directe steun van UNICEF België is een project opgestart om Roma meisjes een kans te geven naar school te gaan. Dit project is zo succesvol dat het snel verder wordt uitgebreid en daarvoor is geld nodig. In afgelegen landelijke gebieden worden kleuterscholen gebouwd zodat kinderen al vroeg toegang tot het schoolsysteem hebben.
UNICEF zorgt ervoor dat er boeken voor Roma - kinderen in hun eigen taal uitgegeven worden, zoals het eerste woordenboek Roma - Roemeens en het eerste schoolboek over de geschiedenis en traditie van de Roma - cultuur.
Voor meisjes die te vroeg van school af gaan omdat ze op jonge leeftijd moeten trouwen of werken worden inhaalklassen georganiseerd.

Paragraaf 1.3 “zijn er subculturen? En wat zijn de overeenkomsten en de verschillen?”

Slowakije en Hongarije subculturen van de Roma
Ook in de cultuur van de Roma zijn er subculturen. De Slowaakse en de Hongaarse Roma (veelal woonachtig langs de zuidgrens van Slowakije) worden hierbij onderscheiden. Deze 'oude(re)' Roma - groepen arriveerden tussen de 16e en 18e eeuw in Slowakije en hebben eenzelfde cultuur. Anderzijds bestaat er een 'nieuwe(re)' Roma - groep, de Olah Roma, die in de tweede helft van de 19e eeuw als nomaden naar Slowakije zijn getrokken. Deze Roma zijn veelal woonachtig in de steden en de meer welvarende gebieden in het zuiden van Slowakije en onderhouden minimale contacten met de oude Roma - groepen.

Tsjechië
Het Roma volk bestaat in Tsjechië uit:
- 170.000 Slowaakse Roma
- 20.000 Vlax of Olah Roma (nomadische levensstijl tot 1958)
- 15.000 Hongaarse Roma,
- 600 Tsjechische of Moravische Roma
- 100 Sinti (ongeveer) (Duits sprekende Roma)

Hoewel personen uit de Roma - bevolkingsgroep over heel Tsjechië woonachtig zijn, wonen de meeste Roma in de industriële steden in het noorden van Tsjechië (Noord-Bohemen en Noord-Moravië).

Hoofdstuk 2 stellingen

Paragraaf 2.1 “ik vind het verkeerd om aan geboortebeperking te doen; de natuur mag je niet ingrijpen”

Paragraaf 2.2 “als ik in deze samenleving opgroeide, zouden mijn familieleden veel voor mij beslissen”

Paragraaf 2.3 “over 50 jaar is mijn volk als aparte groep niet meer herkenbaar”

In dit hoofdstuk worden drie stellingen verwerkt. De eerste paragraaf gaat over geboorteregeling, hoe de Roma hier tegen aan kijkt. Of ze het juist verkeerd vinden of juist het er mee eens zijn, dat wordt behandeld in dit deel van het verslag.
De 2e stelling is een onderwerp waarbij de beslissingen van de familie naar voorkomen.
Dan hebben we de derde paragraaf met ook hier een stelling. Hier wordt onderzocht of deze stelling geldig is voor de Roma. Of de Roma hun volk niet “genoeg beschermen”waardoor deze “uitsterft” wordt bekeken in deze paragraaf.

Paragraaf 2.1 “als ik in deze samenleving opgroeide en tot de laagste klasse behoorde, had ik geen grote levensplannen. Maar leefde ik bij de dag en als ik een meisje was deed ik hetzelfde als mijn moeder”

Bij het Roma - volk heeft iedereen hun eigen taken. De vrouw zorgt voor het huishouden en voor de kinderen en ze zorgt dat de woonwagen schoon blijft.
De man neemt de beslissingen die niets te maken hebben met het huishouden. Hij grijpt ook in wanneer een nieuwe regels moeten komen of als er problemen zijn. Maar over het algemeen bepalen de grootouders over dingen die het hele kamp aan gaat.

De baby's en de kleuters van zigeuners worden verwend en vertroeteld.
Als het kind ouder wordt, dan wordt het minder vertroetelt, maar wordt er veel toegegeven. De ouders willen hun kinderen zo snel mogelijk als volwassene behandelen.
Daarom gaan de jongens al op jonge leeftijd mee met zijn vader bijvoorbeeld auto's verhandelen en de meisjes nemen al snel de taken van de moeder over.
Jonge meisjes passen op de jongste kinderen en doen veel in het huishouden. Ze nemen hierbij eigenlijk de taken van de moeder over.

Paragraaf 2.2 “Als ik in de samenleving opgroeide, zouden mijn familieleden veel voor mij beslissen”

De familieleden in een woonwagenkamp
De Roma leeft in geconcentreerde groepen van woonwagens, hier leven enkele families bij elkaar. In een woonwagenkamp mogen de Roma ’s gewoon in elkaars woonwagen binnenlopen. Ze zijn vrijwel heel gastvrij voor hun eigen kamp, en hebben weinig geheimen voor elkaar. Ze weten dus ook wat de ander zijn bezigheid is. Het groepsverband is heel belangrijk, ze komen dan ook altijd voor mekaar op en steunen elkaar bij aanvallen van buiten af. Ze zijn eigenlijk één grote familie, die een groot blok vormen “tegen” de buitenwereld.
In een woonwagenkamp hebben de grootouders (de oudste ) het meest te zeggen.

In het begin van de jonge levensjaren van een “Roma – baby” wordt er vrijwel alles beslist voor hem of haar. Toch proberen de ouders het kind zo snel mogelijk volwassen te behandelen, zodat ze zelf keuzes kunnen maken in hun leven.

Er wordt eigenlijk alleen dingen die noodzakelijk zijn beslist door de opa’s en oma’s. in het huishouden is dit meestal de verantwoording van de vader.

Kinderen mogen zelf beslissen als ze willen trouwen. Ze lopen eerst voor 1 á 2 dagen weg, om te laten zien dat ze oud en wijs genoeg zijn om in een eigen woonwagen te gaan wonen. De aanstaande echtgenote/echtgenoot wordt niet door de ouders uitgekozen. Dit is iets wat de kinderen zelf doen. Meestal gaat het om een jongen of een meisje die uit hetzelfde kamp is opgegroeid. Wat de familie wel beslist is in welke woonwagen het nieuwe echtpaar gaan wonen, ook is al vast gesteld dat de wagen naast de ouders van de bruid gaat staan.
Een net – getrouwd Roma echtpaar

Paragraaf 2.3 “over 50 jaar is mijn volk als aparte groep niet meer herkenbaar”

De Roma is een gesloten cultuur, dit betekent dat het niet erg gastvrij is voor “buitenstaanders”. (geen Roma – mensen) Het is een cultuur die nauwelijks gericht is op verzet, maar veel meer op bescherming van de eigen groep. . Officieel wordt het Romanes niet geschreven, om te voorkomen dat kennis over de taal uitlekt. En er zijn gebruiken waarover een Rom niet mag praten. Hierdoor wordt de cultuur beschermd, zodat hij lang(er) kan bestaan.
Roma leven meer afgesloten van de 'burgermaatschappij' zoals zij dat noemen. Het merendeel van de Roma leeft in woonwagens en 'burgers' hebben nog steeds het idee dat deze kampen broeinesten van criminaliteit zijn. Dit beeld heeft ertoe geleid dat de zigeuners door de overheid vooral als probleem worden gezien. De kans dat deze aparte groep uitgewist wordt door deze vooroordelen is hierdoor groter geworden.

Door de aparte leefwijzen van de Roma, is de kans ook kleiner dat deze cultuur vervaagd.
Ook omdat de Roma in slechte leefomstandigheden verkeerd in Oost – Europa, en er grote armoede heerst onder dit volk, hebben zij ook weinig geld om een “vast huis” te kopen. Waardoor de “woonwagencultuur” meer kans heeft op een langer bestaan.
Vooral de mensen zijn een groot blok in een woonwagenkamp, hierdoor laten ze minder snel mensen binnen van bijv. andere culturen die wat aanpassingen toepassen.

Kenmerken van het Roma volk

Kleding
Natuurlijk geeft de kleding van de Roma een bepaald karakter aan, en tradities die behouden worden.
De Roma vrouwen dragen kleurrijke kleding. Ze dragen lange rokken. Dit zijn geen rokken zoals die bij ons in de winkel hangen, maar eigenlijk zijn het twee schorten. Aan deze schorten zitten lange banden. Met het aantrekken van de rok, knoop je deze banden om je middel. Eerst komt de schort voor je rugkant en die knoop je dan voor je buik vast. Daarna pak je de andere schort voor je buik en die knoop je vast op je rug. Nu ziet het eruit als een hele rok, maar het zijn dus twee helften.
De rok is gemaakt van dunne stof met heel veel kleine plooitjes. De rokken zijn heel wijd. Zo kunnen de zigeunervrouwen zich er fijn in bewegen.
De rokken zijn altijd felgekleurd en vaak van bloemenstof gemaakt.
Boven deze rokken dragen de vrouwen wijde blouses. Ook deze blouses zijn felgekleurd.
De blouses zijn heel lang. De vrouwen stoppen ze bij hun rok in en trekken hem er dan weer een eindje uit. Zo bolt de blouse over de rand van de rok heen.

Bij feesten hebben zigeuners natuurlijk ook feestkleding. Zij houden van veel ruches en kantjes. En het liefst dragen ze er grote en felgekleurde sieraden bij. Als je op een zigeunerfeest een kijkje gaat nemen, is het dan ook een glitterende, kleurrijke menigte! Dat ziet er echt feestelijk uit!

Zigeuners vlechten hun haar met linten erdoor. De meeste zigeuners gaan nooit naar de kapper, dus die vlechten zijn heel lang! De kleur van het lint heeft ook een betekenis.
Getrouwde vrouwen maken een knot van hun vlechten.

Niet alle zigeuners dragen meer de traditionele zigeunerkleding. Steeds meer gaan ze hun kleding kant en klaar in de winkel kopen, zoals wij dat ook doen.

Eten
Het Roma - volk is niet gewend om uit kookboeken te werken. Als ze iets heel lekker vinden doen ze gewoon een grote hoeveelheid ervan door het eten. Daarom staan er bij gerechten in onze kookboeken ook niet de juiste hoeveelheden. Je kunt je aan die verhoudingen houden, maar je kunt ook zelf een beetje de hoeveelheden kiezen als je een gerecht klaar gaat maken van de Roma.

Muziek
Roma hebben altijd veel muziek gemaakt. Tijdens hun trektochten kwamen ze in veel verschillende landen en ze hebben de muziek van die landen ook in hun eigen muziek verwerkt. De Roma maakt muziek voor hun eigen plezier en om er geld mee te verdienen. Vanaf 1499 tot 1900 was het voor de zigeuners verboden rond te trekken door verschillende landen. Hun muziek werd toen ook niet meer beïnvloed door muziek uit andere landen.
Wel trokken de Roma in kleine muziekgroepjes door hun land en maakten daar muziek in koffiehuizen. Kleine muziekgezelschappen bestonden minimaal uit spelers op klarinet, viool, luit, tamboerijn of darbuka. (Een darbuka is een vaastrommel)
De Roma speelden vooral bekende volksliedjes omdat ze daardoor meer geld konden verdienen. De Roma hebben de viool en de panfluit meegenomen naar Europa.

De Conclusies

De centrale vraag
in hoeverre kun je jouw gekozen volk als een homogeen volk beschouwen?
De Roma vormen echter geen homogeen volk, ze bestaan uit meerdere volken (clans). Zoals in Slowakije heb je de oudere – Roma, en de nieuwere Roma ( de Olah Roma) de “nieuwere Roma” is een stuk welvarender dan de “oude Roma”

De aspecten
De omgang met de directe leef omgeving
De Roma worden flink gediscrimineerd, zelf brengen geven ze dit amper aan de buiten wereld aan. Ze hebben een armoedig bestaan in getto’s en woonwagens.

De rol van onderwijs in het leven van de Roma
De Roma heeft actueel slecht en onvoldoende onderwijs. De meeste Roma - meisjes maken niet eens hun lagere school af! De Roma kinderen moeten meestal naar een speciale school voor geestelijk - gehandicapten, omdat ze een enorme culturele en sociale achterstand hebben.

zijn er subculturen? En wat zijn de overeenkomsten en de verschillen?
Er zijn wel degelijk subculturen bij het Roma - volk. Ze bestaan ui: Slowaakse Roma, Vlax of Olah Roma, Hongaarse Roma, Moravische Roma en de Sinti.
De overeenkomsten zijn dat ze allemaal gediscrimineerd worden.
De verschillen zijn dat sommige welvarend zijn en andere leven in bittere armoede.

De stellingen
Als ik in deze samenleving opgroeide en tot de laagste klasse behoorde, had ik geen grote levensplannen. Maar leefde ik bij de dag en als ik een meisje was deed ik hetzelfde als mijn moeder
Bij de Roma klopt dit wel. Ze waren vroeger nomaden en die leven dag bij dag. Zeker als het geen rijke nomaden waren (laagste klassen) hadden ze alleen het vee waarvoor ze hoefden te zorgen. Dus niet erg grote levensplannen.
Bij dit volk is het een rolverdeling dat de vrouwen het “huishouden in de woonwagen” doen en de mannen alles daarom heen. De ouders van het Roma volk beginnen hun kinderen dit al vroeg te leren.

Als ik in de samenleving opgroeide, zouden mijn familieleden veel voor mij beslissen
De conclusie die ik hier uit heb getrokken bij dit volk klopt niet helemaal. De Roma – ouders proberen hun kind zo snel mogelijk volwassen te behandelen. Zodat hun kinderen een aantal taken over kan gaan nemen.

over 50 jaar is mijn volk als aparte groep niet meer herkenbaar
Uit mijn bronnen en samengevat verslag, komt er uit dat dit niet juist is. Tenminste ze zullen niet verdwijnen, en door hun aparte en opvallende manier van leven zouden zij ook zeker niet onherkenbaar worden!

Mijn mening van dit verslag

Ik vond het “onderzoeken” van de Roma interessanter dan ik had verwacht!
Ik zag het meer als een klus die snel geklaard moest worden, maar uiteindelijk vond ik het leuk om steeds meer over de Roma te weten te komen. Ik vond het ook zo raar dat ik nog nooit van die mensen gehoord had, terwijl ze net zo erg of waarschijnlijk het wel erger hebben gehad dan de joden in de 2e wereldoorlog! Dit vond ik wel het merkwaardigst aan mijn verslag.
Ik wist ook helemaal niet dat zigeuners een scheldwoord was en dat die mensen zo gediscrimineerd werden. In mijn woon plaats Abcoude heb je ook een kamp. Ik weet overigens niet of die zigeuners zijn of woonwagen bewoners. Maar in ieder geval, ze zien er niet zo uit als op de manier waar ik ze heb beschreven. In felle kleuren en blouses, met rokken. Ik neem aan dat dit het meeste voorkomt in de Oost – Europese landen.
Ik vond het verder een interessant en leuk onderwerp, en heb verder niks aan te merken.

Bronvermelding

www.google.nl
www.vcp.nu
www.spolu.nl
www.annefrank.org
www.johannes-wier.nl
www.alfredmozerstichting.nl
www.vrede.be
www.minbuza.nl
www.onderwijsmijnrecht.nl
www.czechslovakforum.nl
www.eurospirit.be
www.minvws.nl
www.rnw.nl
www.stormfront.org
www.elandnet.org
http://users.pandora.be/amarcord/selys/zigeun01.html
http://anjameulenbelt.sp.nl/weblog/2005/05/10/roma/
http://www2.fmg.uva.nl/encyclopedie_antropologie/index.cfm?doc=etnocentrisme
http://members.chello.be/ws35349/wout/levenop.htm
www.groene.nl
www.auschwitz.nl
http://indymedia.nl/nl/2004/04/17965.shtml
www.interaxis.org

ik heb ook veel dingen opgezocht op www.google.nl
daarvan heb ik ook de meest bovenstaande sites gevonden.

Inhoudsopgave

Voorblad

Inleiding

Voorblad hoofdstuk 1 met de aspecten

Paragraaf 1.1 “de omgang met de directe leefomgeving”
Paragraaf 1.2 “de rol van het onderwijs in het leven van de Roma”
Paragraaf 1.3 “zijn er subculturen aanwezig?”

Voorblad hoofdstuk 2 met de stellingen

Paragraaf 2.1 “als ik in deze samenleving opgroeide en tot de laagste klasse behoorde,had ik geen grote levensplannen, maar leefde ik bij de dag en als ik een meisje was deed ik hetzelfde beroep als mij moeder”
paragraaf 2.2 “als ik in deze samenleving opgroeide, zouden mijn familieleden veel voor mij beslissen”
paragraaf 2.3 “over 50 jaar is mijn volk als aparte groep niet meer herkenbaar”

Kenmerken van het Roma - Volk

De conclusies

Mijn mening van dit verslag

Bronvermelding

Inhoudsopgave

Instructieblad (bijlage)

REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.