India

Beoordeling 6.1
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • 3e klas vwo | 2238 woorden
  • 9 maart 2004
  • 158 keer beoordeeld
Cijfer 6.1
158 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

ADVERTENTIE
Twijfel je nog over jouw studiekeuze?

Of heb je hulp nodig bij het inschrijven? Bezoek dan onze Extra Open Avond op 7 juni. Kom een kijkje nemen en voel hoe het is om te studeren bij Hogeschool Inholland. Wij staan voor je klaar! 

Meld je aan!

Inleiding India is een complex land. Qua rijkdom, qua kennis en qua natuur. De tegenstelling van arm en rijk, van dom en slim, tropisch klimaat en woestijn. Dat is waar de komende 4 deelvragen over gaan en uiteindelijk de hoofdvraag. De politiek komt in deze onderzoeksopdracht jammer genoeg niet aan de beurt, want dan komt het nooit af.

Wat zijn de kenmerken van onderontwikkeling?

1. Armoede: Een laag BNP per hoofd. 2. Honger: Kwantitatief: als er niet genoeg eten is, kwalitatief: als er wel eten is, maar te eenzijdig. 3. Ziekte: Omdat er geen schoon drinkwater en slechte voeding is. 4. Laag ont-wikkelings-peil: Als er weinig of gebrek aan kennis is. 5. Snelle bevolkings-groei: Als de geboortecijfers omhoog gaan, en de sterftecijfers omlaag of blijven hetzelfde, heb je een groot geboorteoverschot. 6. Hoog percentage werkers in de landbouw: Veel (zelfverzorgende)boeren. 7. Laag percentage werkers in de industrie: Als er weinig industrie is, is het percentage werkers in de industrie ook laag. 8. Dienstsector als vlucht-sector: Op de tweede plaats na de landbouw, alleen als je geen werk kan vinden. 9. Laag ener-gieverbruik: Spierkracht van mensen en dieren is daar nog steeds de belangrijkste vorm van energie. 10. Percentage stedelingen laag, maar toch overmatig: Tegenover rijke landen, in procenten minder, maar voor een stad, te veel mensen en dan ontstaan bidonvilles. 11. Slechte infrastruc-tuur: Slecht: weg-, trein-, vlieg-, scheepvaart-, post-, telefoon-, internet- en geldverkeer. 12. Slechte sociale structuur: De verhouding tussen bepaalde groepen mensen en culturen is niet goed. 13. Natuurlijke factoren: · Invloed van het klimaat (de warmte) op de gezondheid: bedorven voedsel, dus bacteriën en ziekteverwekkende insecten en microben.· Invloed van het klimaat (de regen) op de bodem: de regen spoelt de vruchtbare grond weg, dus is die landen de bodem ongeschikt voor landbouw.· De woestijn is weer te droog, geen water en dus kan daar ook geen landbouw plaatsvinden. · Dan is er alleen nog extensieve veeteelt mogelijk, aan de rand van de woestijn.

Wat is per kenmerk de positie van India en (ter vergelijking) Nederland? India Nederland
1. Armoede: Ja, India heeft hele grote verschillen tussen arm en rijk. 36% van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Nee, in Nederland is niemand zo arm, dat hij geen voedsel kan kopen. Ook zijn hier de verschillen niet zo groot. 2. Honger: Ja, die 36% die onder de armoedegrens leeft, kan zijn voedsel niet betalen en is ondervoed. Nee, in Nederland bestaat er nauwelijks armoede en al helemaal geen honger. 3. Ziekte: Ja, omdat hetzelfde water als drinkwater, waswater en rioolwater, bij gebrek aan beter. Dit veroorzaakt veel ziekte. Minder, in Nederland is er voor iedereen schoon drinkwater, maar er zijn natuurlijk ook hier ziektes als kanker en aids. 4. Laag ontwik-kelingspeil: Ja, ongeveer de helft van de mensen daar is analfabeet. Voor de andere helft is er hbo of universiteit. Nee, iedereen heeft leerplicht in Nederland en kinderarbeid in Nederland is verboden, dus vrijwel iedereen gaat naar school of is naar school geweest. 5. Snelle bevolkings-groei: Ja, die is er, omdat je daar aan kinderen verdient. Een kind brengt meer op dan je er aan uitgeeft. Door veel meer kinderen is er een heel groot geboorteoverschot. Nee, in Nederland is er geen sprake van een snelle bevolkingsgroei, want we hebben geen groot geboorteoverschot. 6. Hoog percentage werkers in de landbouw: Ja, in India is er een groot percentage werkers in de landbouw, tweederde deel van de bevolking. Omdat daarbij geen machines worden gebruikt, is de productie heel laag. Nee, in Nederland is er een laag percentage werkers in de landbouw, 5%. 7. Laag percentage werkers in de industrie: Ja, als er weinig industrie is, kan je er ook niet in werken. Dus het percentage in India is erg laag en daar wordt ook nog het ambacht bij gerekend. Nee, in Nederland werkt 25% van de bevolking in de industrie. 8. Dienstsector als vluchtsector: Ja, de lage banen van de dienstsector worden gebruikt om naar toe te vluchten. Je werkt er alleen maar als je geen werk kan vinden in de landbouw en ook geen opleiding hebt. Nee, 70% van de Nederlandse bevolking werkt in dienstsector. 9. Laag ener-gieverbruik: Ja, er wordt vrijwel alleen maar gebruik gemaakt van spierkracht van dieren en mensen, machines zijn er niet eens in de landbouw en op het platteland is echt geen elektriciteit, dus er is een laag energieverbruik. Nee, in Nederland wordt ontzettend veel energie gebruikt, ook voor allerlei nutteloze dingen. 10. Percentage stedelingen laag, maar toch overmatig: Ja, het grootste gedeelte van de bevolking van India woont op het platteland, maar veel mensen die geen werk kunnen vinden in de landbouwsector, trekken ook naar de stad, zodat er per stad eigenlijk toch te veel mensen zijn. Nee, het percentage stedelingen in Nederland is vrij hoog, maar de steden zijn niet overbelast. 11. Slechte infrastruc-tuur: Ja, de wegen zijn en de enige verkeersregel is :”Het recht van de sterkste.” De bussen en vrachtauto’s hebben dus voorrang, waardoor het verkeer nogal rommelig is. Nee, de wegen in Nederland zijn goed en de verkeersregels ook. 12. Slechte sociale structuur: Ja, want er wordt veel gediscrimineerd door het kastensysteem, bijvoorbeeld de onaanraakbaren. Ook de wat donker gekleurde inwoners van India worden gediscrimineerd en de vrouwen. Nee, de discriminatie in Nederland valt best mee, hier is ook geen kastensysteem en mannen en vrouwen zijn (ook voor de wet) gelijk. 13. Natuurlijke factoren: India is een groot gebied en heeft zowel woestijnen als tropische gebieden, wat van invloed is op de landbouw. Er valt ook veel te veel regen, wat ook niet goed is voor de landbouw. Er zijn wel veel hoge temperaturen, waardoor veel bedorven voedsel wordt gegeten, wat veel ziektes oplevert. Ook zijn er hier veel meer ziekteverwekkende insecten en microben door de warmte. Nederland heeft geen tropisch klimaat en ook geen woestijnen. Wel veel water, dus landbouw is goed mogelijk. Ook zijn er geen hele hoge temperaturen, dus voedsel bederft veel minder snel. Wat is het kastensysteem en wat is de invloed ervan op de samenleving en ontwikkeling van India?

Het kastensysteem is een manier om via godsdienst de mensen te onderdrukken en de sociale ongelijkheid te bewaren. Officieel is het afgeschaft en het komt in de steden vrijwel niet meer voor, maar op het platteland bestaat het kastensysteem nog steeds. Het kastensysteem bestaat uit duizenden verschillenden kasten. De ene kaste is hoger dan de andere, waardoor een hele grote ongelijkheid ontstaat. Tot een kaste behoor je vanaf je geboorte en tot je dood, want dit kan nooit veranderen. Je moet het beroep kiezen van je kaste en ook met iemand uit die kaste trouwen. Als je in een van de onderste kasten zit, is dat je eigen schuld. Dan had je je maar beter moeten gedragen in je vorige leven. Een kaste is niet vergelijkbaar met een klasse, want hier in Nederland behoor je tot een klasse aan de hand van je opleiding en inkomen en je kan altijd zakken of stijgen. Dit is ook wel vergelijkbaar met een status. Terwijl je in een kaste absoluut nooit kan stijgen. De enige mogelijkheid om hoger te komen is Reïncarnatie (wedergeboorte). Op deze manier blijven de mensen door het kastensysteem altijd onderdrukt. Het is ook wel logisch dat er dan ook weinig mensen aan de top van het kastensysteem en veel mensen aan de onderkant van de berg. Daarom kan je het kasten systeem ook wel vergelijk met Hiërarchie (rangorde).

Het werkstuk gaat verder na deze boodschap.

Verder lezen
Gids Leraar worden

Alles wat je moet weten over leraar worden

De invloed van het kastensysteem op de samenleving in India is bijvoorbeeld in verband met het niet mogen aanraken van de onaanraakbaren, als je in de bus zit, wordt dat moeilijk. Of dat restaurants hun koks uit een hogere kaste willen hebben. Of als je goed ergens in bent, maar je mag dat niet als beroep kiezen door je kaste. Een vrouw is ondergeschikt aan mannen en moet alleen maar de hele tijd kinderen baren en voor ze zorgen, waardoor je niet eens aan carrière kan denken. Allemaal de negatieve invloed van het kastensysteem, wat de samenleving heel ingewikkeld maakt.

De ontwikkeling van India kan pas beter gaan, als het kastensysteem niet meer bestaat en al die mensen die nu gediscrimineerd worden, normaal kunnen bestaan en iedereen daardoor gewoon kan samenwerken, want als mensen elkaar niet eens kunnen aanraken, is er ook wel iets mis. Ik vrees dat dit moeilijk is, want dit hoort bij het Hindoeïsme: reïncarnatie en het rein, onrein en ook het kastensysteem,want als dat afgeschaft word, stort die hele godsdienst in elkaar, want die steunt voornamelijk op het kastensysteem. Hierdoor kom je in strijd met een godsdienst en dan krijg je problemen, want wie pikt dat? Wat is de invloed van de godsdienst(en) op de samenleving en ontwikkeling van India?

Dit wil je ook lezen:

De voornaamste godsdienst in India is het Hindoeïsme. De invloed daarvan op de samenleving is het kastensysteem, de vervuiling van de rivier de Ganges door het ronddrijven van rituele, maar half verbrande lijken, wat veel ziektes veroorzaakt. Het rondlopen van heilige koeien op straat, in het verkeer. De veel voorkomende discriminatie van donkere inwoners van India, van mensen uit lagere kasten en niet te vergeten de vrouwen. Verder is er door het Hindoeïsme ook geen veeteelt, want Hindoes leven vegetarisch. Dit alles is de invloed van het Hindoeïsme. Dat mensen hier heilig in geloven is te zien aan dat niemand in India de samenleving op deze manier onredelijk vindt, want het is zelfs normaal en gebruikelijk. Verder kan je hier ook uit opmaken dat men heilig gelooft in het Hindoeïsme, omdat er bijvoorbeeld door grote innerlijke rust door middel van Yoga, er naalden en andere stekend voorwerpen in lichaamsdelen gestoken worden. Door de discriminatie van de lagere kasten en de Harijans (kinderen van god), de onaanraakbaren hebben velen van hun zich in het verleden bekeerd tot het boeddhisme, de islam, de sikh – godsdienst of het christendom. Wat het er niet beter op maakt, want voor de Hindoes zijn dit afvalligen. Aangezien het Boeddhisme door de eeuwige discriminatie en ruzie een slechte sociale cultuur heeft, wat bij de eigenschappen van een ontwikkelingsland hoort, kan er nooit meer ontwikkeling komen, want er is geen goede samenwerking. Wat zijn de kenmerken van het ontwikkelingsland India en hoe is het (voort)bestaan daarvan te verklaren?

De kenmerken van het ontwikkelingsland India zijn als elk ander ontwikkelingsland: Armoede, honger, ziekte, laag ontwikkelingspeil, snelle bevolkingsgroei, hoog percentage werkers in de landbouw, laag percentage werkers in de industrie, dienstsector als vluchtsector, laag energieverbruik, percentage stedelingen laag maar toch overmatig, slechte infrastructuur, slechte sociale structuur en verschillende natuurlijke factoren, zoals: tropische klimaat, woestijnen en zeer veel regen. * Armoede komt onder andere door de ontzettend grote bevolking en de grote tegenstellingen van arm en rijk. Mensen worden erg aan hun lot overgelaten en krijgen bijvoorbeeld de kans niet om te studeren. * Honger komt door de extreme armoede van sommige mens, dus als de armoede zou worden opgelost, zal de honger ook verdwijnen. * Ziekte komt voornamelijk door de slechte voeding en het gebrek aan schoon drinkwater. Dit zou bij het verdwijnen van de armoede ook oplosbaar kunnen zijn. * Het lage ontwikkelingspeil komt ook door de armoede, omdat je dan wel onzinnig werk moet doen voor de kost en niet kan studeren, want er moet brood op de plank komen. * Het snelle groeien van de bevolking komt ook door de armoede, want mensen hebben veel kinderen nodig om veel geld te kunnen verdienen en om later op je oude dag kinderen te hebben om voor je te zorgen. * Het hoge percentage werkers is makkelijk te verklaren, omdat landbouw zelfvoorzienend is in India en het belangrijkste bestaansmiddel. Zolang er geen andere mogelijkheden zijn, blijft dit onder andere door de armoede hetzelfde. * Het lage percentage werkers in de industrie is om dezelfde reden. Als er geen of nauwelijks industrie is en dan enkel in de vorm van ambachten,zijn er ook weinig werkers in de industrie, waardoor landbouw ook de belangrijkste sector blijft. * De dienstsector als vluchtsector is ook alleen maar door de armoede, waardoor mensen geen of geen goede opleiding hebben en het werk in de dienstsector dus alleen maar rotkarweitjes zijn. Je gaat dan ook pas in de dienstsector werken als er geen werk is in de landbouw. * Het lage energieverbruik komt ook door armoede, want de enige vorm van energie die op het platteland wordt gebruikt, is spierkracht. Dit komt alweer door armoede, bij gebrek aan beter. * Het percentage stedelingen is laag in vergelijking met rijke landen, maar toch overmatig. Dit betekent dat er dus te veel mensen in een stad zijn. Dit komt door de armoede van mensen, die geen werk kunnen vinden in de landbouw, op het platteland en massaal naar de steden trekken om daar proberen werk te vinden in de dienstsector. * De slechte infrastructuur komt ook door armoede, bijvoorbeeld slecht wegdek. * De slechte sociale structuur komt door het Hindoeïsme, het kastensysteem dus, waardoor er geen goede onderlinge samenwerking is. * Natuurlijke factoren: ♫ Door het klimaat bederven etenswaren, maar door gebrek aan beter moeten ze toch worden opgegeten. ♫ Warmte in combinatie met veel regen zijn ideaal voor ziekteverwekkende insecten en microben. ♫ Door veel regen neemt de kwaliteit van de bodem af, omdat de goede voedingsstoffen dan wegspoelen, waardoor de grond niet meer geschikt is voor landbouw. ♫ Door de droogte in woestijnen is er ook geen landbouw mogelijk, behalve met irrigatie water in de buurt. ♫ Veeteelt is in woestijnen alleen nog maar aan de rand mogelijk, maar aangezien Hindoes vegetarisch leven, komt dat ook weinig voor. Bronvermelding De informatie: · De Geo (basisboek) · De Geo (lesboek) · De studiemap · Het tijdschrift Politiek · Mijn aantekeningen

De kenmerken van het ontwikkelingsland India zijn als elk ander ontwikkelingsland: Armoede, honger, ziekte, laag ontwikkelingspeil, snelle bevolkingsgroei, hoog percentage werkers in de landbouw, laag percentage werkers in de industrie, dienstsector als vluchtsector, laag energieverbruik, percentage stedelingen laag maar toch overmatig, slechte infrastructuur, slechte sociale structuur en verschillende natuurlijke factoren, zoals: tropische klimaat, woestijnen en zeer veel regen. * Armoede komt onder andere door de ontzettend grote bevolking en de grote tegenstellingen van arm en rijk. Mensen worden erg aan hun lot overgelaten en krijgen bijvoorbeeld de kans niet om te studeren. * Honger komt door de extreme armoede van sommige mens, dus als de armoede zou worden opgelost, zal de honger ook verdwijnen. * Ziekte komt voornamelijk door de slechte voeding en het gebrek aan schoon drinkwater. Dit zou bij het verdwijnen van de armoede ook oplosbaar kunnen zijn. * Het lage ontwikkelingspeil komt ook door de armoede, omdat je dan wel onzinnig werk moet doen voor de kost en niet kan studeren, want er moet brood op de plank komen. * Het snelle groeien van de bevolking komt ook door de armoede, want mensen hebben veel kinderen nodig om veel geld te kunnen verdienen en om later op je oude dag kinderen te hebben om voor je te zorgen. * Het hoge percentage werkers is makkelijk te verklaren, omdat landbouw zelfvoorzienend is in India en het belangrijkste bestaansmiddel. Zolang er geen andere mogelijkheden zijn, blijft dit onder andere door de armoede hetzelfde. * Het lage percentage werkers in de industrie is om dezelfde reden. Als er geen of nauwelijks industrie is en dan enkel in de vorm van ambachten,zijn er ook weinig werkers in de industrie, waardoor landbouw ook de belangrijkste sector blijft. * De dienstsector als vluchtsector is ook alleen maar door de armoede, waardoor mensen geen of geen goede opleiding hebben en het werk in de dienstsector dus alleen maar rotkarweitjes zijn. Je gaat dan ook pas in de dienstsector werken als er geen werk is in de landbouw. * Het lage energieverbruik komt ook door armoede, want de enige vorm van energie die op het platteland wordt gebruikt, is spierkracht. Dit komt alweer door armoede, bij gebrek aan beter. * Het percentage stedelingen is laag in vergelijking met rijke landen, maar toch overmatig. Dit betekent dat er dus te veel mensen in een stad zijn. Dit komt door de armoede van mensen, die geen werk kunnen vinden in de landbouw, op het platteland en massaal naar de steden trekken om daar proberen werk te vinden in de dienstsector. * De slechte infrastructuur komt ook door armoede, bijvoorbeeld slecht wegdek. * De slechte sociale structuur komt door het Hindoeïsme, het kastensysteem dus, waardoor er geen goede onderlinge samenwerking is. * Natuurlijke factoren: ♫ Door het klimaat bederven etenswaren, maar door gebrek aan beter moeten ze toch worden opgegeten. ♫ Warmte in combinatie met veel regen zijn ideaal voor ziekteverwekkende insecten en microben. ♫ Door veel regen neemt de kwaliteit van de bodem af, omdat de goede voedingsstoffen dan wegspoelen, waardoor de grond niet meer geschikt is voor landbouw. ♫ Door de droogte in woestijnen is er ook geen landbouw mogelijk, behalve met irrigatie water in de buurt. ♫ Veeteelt is in woestijnen alleen nog maar aan de rand mogelijk, maar aangezien Hindoes vegetarisch leven, komt dat ook weinig voor. Bronvermelding De informatie: · De Geo (basisboek) · De Geo (lesboek) · De studiemap · Het tijdschrift Politiek · Mijn aantekeningen

De plaatjes: · www.google.nl

REACTIES

D.

D.

He ik ken jouw/u niet maar bedankt voor de info van www.scholieren.nl(de info over india).

18 jaar geleden

C.

C.

Heeey !
Thanks voor je werkstuk heh :P wij moeten precies dezelfde maken , wat voor cijfer had je ervoor (A) ?
Kusjes Charlotte

18 jaar geleden

P.

P.

Ik vind egt dat u een pragtig werkstuk heb gemaakt hoa..:)

dikke zoen Piet!

18 jaar geleden

!.

!.

het is een heel goed werkstuk, veel aan gehad!

18 jaar geleden

S.

S.

Hallo
Ik ben Sahdia Waris.ik moet een werkstuk maken over een land en ik wil graag over india. alleen we moeten ook info zoeken over het ontstaan is. dta kan ik niet vinden. Als je daar info over hebt kun je het dan naar mij sturen?

18 jaar geleden

L.

L.

hoi,

k ben op soek naar het onderwys vab india en het geloof.
sou juh muh daar wat info over willen sture??

alvast bedant!

groet..laura

18 jaar geleden

F.

F.

geweldig

18 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.