Grondwater

Beoordeling 5.3
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • 3e klas vwo | 1576 woorden
  • 24 mei 2001
  • 111 keer beoordeeld
Cijfer 5.3
111 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Fix onze energie!

Studeer energie & techniek. Iedereen staat te springen om jou! We hebben namelijk veel technische toppers nodig die de energie van morgen fixen. Met een opleiding in energie & techniek ben je onmisbaar voor de toekomst. Check Power Up The Planet en ontdek welke opleiding het beste bij je past! 

Check Power Up The Planet!

Voorwoord

Aan de lezer: Een beetje stress en vermoeidheid zijn de perfecte gemoedstoestanden om snel werk te verrichtten. De stress was niet nodig geweest, maar dat was bij ons dus wel het geval, wel op tijd begonnen maar toen nooit meer afgemaakt. Dus hadden we het probleem wie gaat het afmaken? Nou ja, daar zijn we dus uitgekomen, samen ging iets wat moeilijk omdat de een thuis was wanneer de ander weg was en andersom. Maar het is uit eindelijk afgekomen en daar zijn we blij mee, er ligt nu hier voor u een uitgebreid (volgens ons dan) verslag over grondwater, de winning en hoe het verder er mee gaat. Hopelijk is het boeiend genoeg voor u om niet in slaap te vallen, want dan hadden wij dat ook beter kunnen doen, dan net iets te lang door te werken waardoor we iets wat moe nu de hele dag in alle lokalen zitten. We vonden dit weer een leerzame opdracht en bedanken u voor al u hulp erbij.

Vervuiling

Omdat water stroomt, vervoert het ook giftige stoffen. Dze stoffen kunnen zich verspreiden ook buiten het gebied van de oorsprong, hierdoor kan het drinkwater vervuild worden. Om deze verspreiding tegen te gaan, worden er damwanden geslagen, dit zijn metalen platen in de grond, die een soort dam vormen en zo het vervuilde water tegen houden, dit vervuilde water word met pompen weggehaald.

Doordat het grondwater vervuild is wordt de grond ook vervuild, dit heeft als gevolg dat er allerlei zuren vrij komen, die tasten het gesteente weer aan en dan krijg je het gevolg dat er gebouwen zo erg worden aangetast dat ze moeten worden afgebroken. Zie het plaatje hieronder:

Water en wet

Veel instanties zijn belast met het waterbeheer, ieder met een onderscheiden taak- afbaking. Op het hoogste nivieau staat het ministerie van Verkeer en Water-staat, dat op nationaal niveau het beleid op het gebied van water-huishouding bepaalt, onder andere door middel van de Derde Nota Waterhuishouding, dit ministerie is ook oppertoezichthouder over de rijkswateren.

Wettelijke kaders en regelementen omschrijven vrij nauwkeurig wie waar wat over heeft te zeggen heeft. Tenminste als het gaat over de stand van het oppervlaktewater en de grondwateronttrekking voor industrie en drinkwaterleiding bedrijven. Grondwaterwinning is sinds 1954 onderhevig aan vergunningverlening. Tot begin jaren tachtig lag dit voor het grondwaterpeil anders, toen had nog niemand er iets over te zeggen.

De voorwaarden voor een boring

Een bedrijf wat boringen doet, moet voor dat het kan gaan boren een aantal zaken nagaan.

-Is er genoeg ruimte om een boortoren op een terrein teplaatsen? -Wat is de geologische ligging van de plek, ( dit is om te weten wat voor grond het is ) -Wat zijn de kosten? Maak je niet meer kosten dan dat je verdient. -Hoeveel druk heeft het waterleidingnet nodig? -Wat is het uiteindelijke doel van het water? -Moet het water ook uiteindelijk als drinkwater worden gebruikt?

Over het algemeen geldt voor het boren van water hoe dieper je boort des te beter het water ( minder vervuiling, zakt niet zo ver de bodem in), maar dit is ook sterk afhankelijk van de geologische ligging

Het winnen van grond- en oppervlaktewater

Dit wil je ook lezen:

De winning: Grondwater is water dat in de ondergrond is doorgedrongen. Op een bepaalde plaats heeft grondwater uit diepe lagen bijna steeds dezelfde samenstelling. Het is vrij van chemische en bacteriologische vervuiling en is van een uitmuntende kwaliteit. Dat is minder het geval met ondiep grondwater omdat de kans bestaat dat er scheikundige stoffen of bacteriën in doordringen.

Grondwater wordt voor de drinkwaterproductie "gewonnen" door de volgende manieren: -bronnen brengen het op natuurlijke wijze weer aan de oppervlakte; -uit grondwaterlagen wordt het langs galerijen opgevangen; -putten worden tot op grote diepte geboord vanwaar het wordt opgepompt; -oppomping kan ook gebeuren uit oude mijnschachten. -Boortorens, hier voor moet je wel een vergunning aanvragen om op het winningsgebied te mogen pompen.

Water uit vast gesteente De winnings mogelijkheden uit vast gesteente: De winningsmogelijkheden uit vast gesteente is in nederland niet erg groot. In Twente is de Brentheimer zandsteen ( onder-krijt) in gebruik als drinkwaterresevoir, en daarnaast wordt er water gewonnen uit de zuid-limburgse kalksteen ( boven-krijt). De totale produktie bedraagt per jaar zo'n 30 miljoen m3.

De gevolgen van een winning Omdat er in de randstad een tekort aan drinkwater is, wordt er algauw overtollig drinkwater uit de duinen ontrokken, dit heeft als gevolg verdroging en in de polders neemd de verzilting toe door uitdroging, ( verzilting is teveel zouten in het water) Om verzilting te voorkomen wordt het water voor de landbouw met water uit de polders gemengd.

De omzetting van gewonnen water in drinkwater

Het productie proces dat er voor zorgt dat het gewonnen grondwater als drinkwater kan worden gebruikt.

-Beluchting, het opgepompte water wordt in fijne druppeltjes verdeeld om in contact te komen met de lucht. De druppeltjes nemen zuurstof op en tegelijkertijd verdwijnen gassen, zoals ammoniak en zwavelwaterstof, uit het water. -Decantatie, in deze fase van de zuivering gaan zich in het water vlokjes vormen. Die zakken naar beneden en vormen slib. Dit slib wordt langs onder afgevoerd. Het gezuiverde water stroomt langs boven verder. -Filtratie, de filters zijn gevuld met zand dat functioneert als zeef. Het water loopt van boven door het zand naar beneden en de overgebleven onzuiverheden blijven achter. Hieruit blijft kristal helder water over. -Reinwaterkelders, als het nodig is, wordt het nog gedesinfecteerd. Het zuiver water loopt naar de ondergrondse reinwaterkelders. -Hoge-druk pompen, de pompen zuigen het drinkwater op uit de kelders en stuwen het naar de watertorens en de consumenten in de verschillende gemeentes. -Watertorens, ze zorgen voor de noodzakelijke reserves en vangen drukschommelingen en piekverbruiken op.

Oppervlakte water: Oppervlakte water is het water wat we onder andere in rivieren, meren, kanalen, en beken vinden.

In oppervlakte water zit altijd opgelost zuurstof, maar de samenstelling van het water blijft veranderen, het is dan ook vervuild door slib, algen, organische stoffen die reuk- en smaakproblemen veroorzaken, door de bactieren die er in zitten. Om oppervlakte water om te zetten in drinkwater kost ook meer moeite dan grondwater, het gaat als volgt:

Het werkstuk gaat verder na deze boodschap.

Verder lezen

In oppervlakte water zit altijd opgelost zuurstof, maar de samenstelling van het water blijft veranderen, het is dan ook vervuild door slib, algen, organische stoffen die reuk- en smaakproblemen veroorzaken, door de bactieren die er in zitten. Om oppervlakte water om te zetten in drinkwater kost ook meer moeite dan grondwater, het gaat als volgt:

-Het water wordt opgeslagen in spaarbekken en stuwmeren en van de natuur wordt verwacht dat die het werk doet, er worden in het water vlokken gevormd waar bacterien, organisch matriaal en zwevende stoffen aan vast blijven zitten, en als deze blokken worden verwijderd, wordt dus ook het vuil verwijderd. -In zandfilters worden de eventuele overgebleven blokken en ammonium verwijderd. -Ozon ontsmet het water en breekt de organische stoffen af. -Hierna laat men het water door actieve kool stromen. De sporen die over zijn van organische vervuiling zoals pesticiden, hechten zich hier aanvast. -En tenslotte wordt het water nog een keer ontsmet om de bactieren in de leidingen te doden.

Opslagplaatsen van water

Water vinden we op velen plaatsen, denk maar aan oceanen, zeeën, meren, rivieren, maar ook aan de regenwolken, ijsbergen en gletsjers. Bovendien zit er ook water in de grond. De hier voor genoemde plaatsten zijn allemaal wateropslagplaatsen, het grootste gedeelte van al het water op de wereld zit in de oceanen en zeeën, namelijk 97%. Het kleinste gedeelte van het water zit in de grond, 1%. Water wat op de aarde komt, kan dus in de grond zakken, maar hoe diep? Dit hangt af van de grondsoorten op die plaats, lagen van zand en grind laten beter het water door dan lagen van klei en leem. Als water op grondlagen van klei en leem valt zakt het niet of namelijks weg hier onstaat dan oppervlakte water, als er een groot gebied is met klei of leem grond, kan er dus een meer of veen ontstaan.

Drinkwater uit de grond

Het grondwater is dus maar een klein deel van al het water op de wereld bol, maar het is wel van erg groot belang. Het grondwater is meestal schoon en zoet, dus water wat we kunnen gebruiken als drinkwater. Dus het is niet zo gek dat mensen vroeger al putten groeven om bij dit water te komen. Er zijn ook plaatsen waar het water uit zichzelf al naar de oppervlakte komt, dit noemen we bronnen. Daar ontstonden vaak nederzettingen (woonplekken). Ook nu wordt grondwater gebruikt om drinkwater van te maken. In pompstations wordt het water opgepompt, deze stations liggen in zogenaamde waterwingebieden. Vaak zijn deze niet toegankelijk voor publiek, soms mag je er wel wandelen, maar men is eigenlijk veel te bang dat er anders schadelijk stoffen in het water zouden komen en dat het water dan vervuild wordt. Als het water door pompen omhoog is gebracht is het nog geen zuiver drinkwater, het moet nog verschillende bewerkingen ondergaan, hier over wordt later meer verteld.

Waar is water nog meer goed voor, behalve dan voor drinkwater

Het grondwater en oppervlakte water wordt niet alleen als drinkwater gebruikt, Het ongezuiverde water wordt gebruikt voor:

-Huishoudwater: dit is voor de WC, wasmachine, afwasmachine ect. -Industriewater: Als koelwater, proceswater ( basisgrondstof, reagens, oplos- of transportmiddel), en als voedingswater voor stoom- of heetwaterketels. -Land- en tuinbouwwater: drink- en schoonmaakwater voor het vee, of als sproeiwater op het land. -Infiltratiewater -Bluswater, Dit water komt allemaal uit zeer verschillende bronnen, o.a. grondwater en hemelwater (regen, sneeuw, hagel ect.),

De bronvermelding

Wij hebben onze informatie grotendeels van internet, Van de pagina www.pidpa.be, als je op deze site komt, kan je via links bij informatie over grondwater komen.

Ook hebben wij uit het boek: Grondwater beneden peil informatie gehaald, het ging vooral om de informatie over vervuiling, de schrijfster van dit boekje was, Sascha Wijmer.

REACTIES

S.

S.

Wat een klut werkstuk maak jij zeg, kutslet

19 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.