ADVERTENTIE
Luisterboeken: de makkelijke optie? Lars is niet echt een fan van lezen. Daarom gaat hij op zoek naar de beste manieren om door zijn leeslijst heen te komen. Red je het met alleen maar samenvattingen, of is een e-reader of luisterboek een betere optie? Deze video wordt mede mogelijk gemaakt door Storytel.

Probeer 30 dagen gratis
1 Corinthische vrouwen, ik ben naar buiten gegaan van huis,
heb geen kritiek op mij, want ik weet dat veel mensen
hooghartig zijn, sommigen die zich afzonderen, anderen die
aan het openbare leven deelnemen en weer anderen kregen
door hun teruggetrokken levenswijze een slechte naam van
arrogantie. Want er is geen gerechtigheid in de ogen van de
mensen. Als 1 van hen voordat hij het innerlijk van een man
goed heeft leren kennen, hem haat, terwijl hij hem alleen
maar gezien heeft, zonder enige onrecht te hebben ondervonden.
Een vreemdeling moet zich in zeer hoge mate aanpassen aan
de stad. Ik heb geen waardering voor de burger die hooghartig
zijnde, bot voor de burgers is door lompheid. Deze zaak die
mij onverwachts overvallen is, heeft mijn leven vernietigd.
Ik ben verloren, en omdat ik mijn levensvreugde ben verloren
verlang ik te sterven, o meisjes. Mijn echtgenoot blijkt de
slechtste van de mannen te zijn, bij wie inderdaad voor mij
mogelijk was in alles goed wil leren kennen. Van alles wat
bezield is en gedachten heeft, zijn wij vrouwen het ongelukkigste
schepsel. Het is allereerst nodig dat wij met een grote hoeveelheid
geld een echtgenoot kopen en hem nemen als meester van ons
lichaam. Want dit is wel het toppunt van alle ellende: en hierin
zit het grootste risico: krijg je een slechte echtgenoot of een
goede echtgenoot. Want een echtscheiding is niet fatsoenlijk
voor de vrouwen en het is niet mogelijk een echtgenoot af te
wijzen. Zij moet wanneer ze bij nieuwe gewoonten en wetten
is gekomen helderziend zijn terwijl zij van huis uit niet heeft
geleerd hoe ze het beste met haar echtgenoot moet omgaan.
En als onze echtgenoot met ons samenleeft terwijl wij hierin
goed slagen, het huwelijk juk niet met tegenzin dragend dan
is het leven benijdenswaardig. Zo niet, dan is het beter dood
te gaan. Wanneer een man er genoeg van heeft van zijn huisgenoten
gaat hij weg en na weg te zijn gegaan heeft zijn hart rust van
afkeer, zich wendend tot een vriend of een leeftijdsgenoot.
Het is noodzakelijk om te kijken naar 1 persoon. Ze zeggen
dat wij een gevaarloos leven leven in huis, maar dat zij strijden
met ene lans, de dwazen, hoezeer zou ik mij wel driemaal in het
gelid willen opstellen, dan eenmaal een kind te baren. Want voor
jou en mij geldt niet hetzelfde, want jij hebt deze stad en huis
van jouw vader en levensvreugde en gezelschap van vrienden,
maar ik word vernederd door mijn man terwijl ik eenzaam en zonder
stad ben. Buitgemaakt, vanuit een niet Grieks land, geen moeder,
geen broer, geen familielied hebbend om naar toe te vluchten vanuit
dit ongeluk. Slechts dit zal ik nu van jou willen verkrijgen, als er
door mij ene uitweg en een middel gevonden wordt, mijn echtgenoot
te laten boeten voor deze ellende en diegene die hem ene dochter
heeft gegeven en zij die hem getrouwd heeft te zwijgen. Want een
vrouw is in alle andere opzichten vol vrees en laf om zich te
verdedigen en om naar een zwaard om te zien; maar wanneer ze wat
betreft haar huwelijk onrechtvaardig behandeld is, is er geen ander
hart bloeddorstiger. Ik zal dit doen; want terecht zal jij je echtgenoot
laten boeten, medea. Ik verwonder me niet dat jij treurt om
jouw lot. Maar daar zie ik ook Kreon, de heerser van dit land aankomen,
brenger van nieuwe besluiten.

2 De situatie is hopeloos in alle opzichten: wie spreekt dat
tegen? Maar zo zal het niet aflopen, denk dat nog niet. Nog
is er een strijd voor het jonge bruidspaar en voor degene die
het huwelijk tot stands hebben gebracht zijn er niet kleine
inspanningen. Want denkt u dat ik hem ooit gevlijd zou
hebben, als ik niet uit was op enig voordeel of list: Ik zou
hem niet aangesproken hebben, hem niet met mijn handen
hebben aangeraakt. En hij kwam tot zo’n groot punt van
dwaasheid dat hij, hoewel hij in staat was mijn plannen te
verijdelen, door mij het land uit te zetten, mij heeft toegestaan
deze een dag te blijven waarin ik 3 van mijn vijanden zal
vermoorden, de vader, zijn dochter, en mijn echtgenoot. Hoewel
ik veel wegen heb om hem te doden, ik weet niet op welke
manier ik het eerst moet proberen, vriendinnen. Steek ik eerst
het huis van het jonge paar in brand, stoot ik met een scherp
zwaard door zijn lever, na stiekem het huis in te zijn gegaan,
waar hun bed staat. Maar ik heb 1 probleem: Als ik betrapt zal
worden terwijl ik het huis binnenga en mijn plannen uitvoer
zal ik door te sterven voorwerp van gelach zijn voor mijn
vijanden. Het is het best om hen te pakken met vergif langs
de directe weg, waarin wij van nature het meest slim zijn.
Goed dan: veronderstel dat ze dood zijn: welke stad zal mij
ontvangen? Welke vreemdeling zal mijn persoon beschermen
door een veilig land en betrouwbaar huis te verschaffen? Die
bestaat niet. Door het wachten dus nog in latere tijd, als voor
ons ene veilige burcht verschenen is, zal ik deze moord begaan
met list en in stilte. Als ene hopeloos lot mij wegdrijft, nadat ik
zelf het zwaard genomen heb, ook al zal ik sterven, zal ik hen
doden en ik zal het uiterste wagen. Want niet bij mij meesteres
die ik meest van alle vereer die ik als helpster heb gekozen,
Heketa, die in het binnenste gedeelte van mijn huis woont, zal
iemand van hen mijn hart pijn doen, met vreugde. Pijnlijk en
smartelijk zal ik voor hen het huwelijk maken, pijnlijk de
verwantschap en mijn ballingschap van dit land. Maar vooruit,
spaar niets van de dingen die je weet, medea, terwijl jij beslist
en plannen maakt. Ga tot het uiterste: nu komt het op moed
aan. Je ziet hoe jij lijdt het is niet nodig dat jij uitgelachen
wordt door dit verraderlijke huwelijk van Jason, afstammelinge
van de edele vader en van Helios. Jij weet het: en bovendien
zijn wij vrouwen het minst in staat om dingen goed te doen,
wij zijn de slimste aanstichters van al wat kwaad is.

3 Ik heb niet nu voor het eerst maar al vaker gezien jou
heftig temperament als ene hopeloos kwaad. Want terwijl
het mogelijk was voor jou dit land en het huis te hebben
terwijl je berustte in de besluiten van de sterkeren, zal je
wegens de ondoordachte woorden verbannen worden uit
het land. Mij kan het niets schelen; houd nooit op te zeggen
dat Jason de slechtste man is; maar wat betreft de dingen
die door jou zijn gezegd tegen de heersers beschouwt het als
pure winst dat je wordt gestraft met ballingschap. En ik
probeerde altijd de woede van boze heersers weg te nemen
en ik wilde dat je bleef; maar jij hield niet op met de onzin,
steeds kwaad sprekend over de heersers; daarom zou je
verbannen worden uit het land. Toch ben ik desondanks
gekomen, omdat ik mijn dierbaren niet in de steek laat,
vrouw, en omdat ik jouw belang op het oog heb, om te
voorkomen dat je verbannen wordt zonder geld met kinderen
en noch dat je gebrek zult hebben aan iets: De ballingschap
brengt veel rampen met zich mee. Want ook al haat jij mij,
ik zou jou niet slecht gezind kunnen zijn.
Jij allerslechtste, want ik kan jou zo noemen, met mijn tong,
als ergste scheldwoord naar jou lafhartigheid: ben je
gekomen naar ons nadat je de grootste vijand van de
goden bent geworden en voor mij en voor het hele geslacht
van de mensen? Dit is bepaald geen moed noch durf, nadat
je de geliefden slecht behandeld hebt (hen recht in de
ogen te kijken), maar het is de grootste van alle menselijke
ziekten, schaamteloos: jij hebt er goed aan gedaan door te
komen: want ik zal opgelucht raken nadat ik je de waarheid
heb verteld, wat mijn ziel betreft, en jij zal pijn voelen
door het horen. Bij het begin zal ik eerst beginnen met
zeggen. Ik redde jou, zoals alle van de Grieken weten die
gezamenlijk aan boord gingen van hetzelfde schip Argo,
nadat je was gezonden om de vuurspuwende stieren te
temmen met een juk en om een bouwland die doodbrengt te
zaaien. En doordat ik de draak doodde, die zonder te slapen
het gulden vlies met veelvuldige kronkelingen omstrengeld
houdend bewaakte, hield ik de fakkel van je redding
omhoog. Zelf ging ik samen met jou naar Jolkos, bij het
Peliongebergte gelegen, nadat ik mijn vader en mijn huis
had verraden, meer enthousiast dan wijs: en ik doodde
Pelias, zoals het slechtste is te sterven, door zijn eigen
kinderen, en ik vernietigde het hele huis. En nadat je deze
dingen hebt ondervonden door ons, o slechtste van de
mannen, verraadde jij ons en verwierf jij een nieuw bed,
terwijl er kinderen zijn. Want als je nog kinderloos was,
dan was het vergeeflijk geweest voor jou te verlangen naar
dit huwelijk. Jouw trouw aan de eden is weg, en ik kan er
niet achter komen of jij denkt dat de goden van toen niet
meer bestaan, of dat nieuwe wetten gelden voor de mensen
van nu, omdat jij er je van bewust bent dat ten opzichte van
mij je niet trouw bent aan de eden. O, rechterhand, die jij
vaak beetpakte en deze knieën, hoe zijn wij vergeefs aangeraakt
door een slechte man en werden wij teleurgesteld in onze
verwachtingen. Kom: want ik zal jou raadplegen alsof jij een
vriend bent- wat voor succes denk ik bij jou te hebben? Toch:
want wanneer je ondervraagt bent, zul je schandelijker blijken.
Waarheen moet ik mij nu richten? Of naar het huis van mijn
vader, dat ik, evenals mijn vaderland, voor jou verraden heb,
toen ik hierheen kwam. Of naar de ongelukkige peliaden? Die
zouden mij dus graag ontvangen in hun huis.(de peliaden) wiens
vader ik gedood heb. Voor de familie thuis ben ik een vijand
geworden en diegene die ik niet slecht had moeten behandelen heb
ik als vijanden behandeld, doordat ik jou een dienst heb bewezen.
Daarom als dank hiervoor heb jij mij gelukkig gemaakt in de ogen
van vele Griekse vrouwen. Ik heb jou als bewonderenswaardig en
trouw echtgenoot, arme ik. Als ik in ballingschap zal gaan omdat
ik het land ben uitgezet, verlaten van familie, alleen met mijn
kinderen- mooie schande voor de kersverse echtgenoot, dat zijn
kinderen rondzwerven als bedelaars en ik die jou gered heeft. Oh,
Zeus, waarom gaf jij van goud dat onecht is duidelijke kenmerken
van de mensen, maar is er van de mannen op het lichaam geen
stempel aanwezig, waarmee men een slecht man moet
onderscheiden? Verschrikkelijk en moeilijk te genezen is een
woede wanneer de dierbaren ruzie krijgen met dierbaren.

4 Oh Zeus en Dike, Zeus dochter, en het licht van Helios, nu
zullen wij zege vieren over mijn vijanden, vriendinnen, en
wij zijn al op weg naar de overwinning: nu is er hoop dat mijn
vijanden gestraft zullen worden. Want die man is op het punt
waar wij het het moeilijkst hadden, een haven gebleken voor
mijn plannen. We zullen de kabel van de achtersteven vast
maken, nadat we naar de stad en burcht van Pallas zijn gegaan.
Ik zal je dan nu al mijn plannen zeggen: Luister naar mijn
woorden, niet voor uw plezier: Ik zal iemand van mijn dierbaren
naar Jason sturen en hem vragen te komen voor een onderhoud
met mij, en als hij komt zal ik vriendelijke woorden zeggen aan
hem, namelijk dat ook mij hetzelfde goed lijkt en dat het goed is
een huwelijk met de heersers, waarvoor hij ons verraden heeft
en dat het gunstig is en goed besloten. En ik zal vragen dat mijn
kinderen blijven omdat ik mijn kinderen niet zou willen achterlaten
in een vijandelijk land, voor vijanden om ze te mishandelen,
maar opdat ik met listen de koningsdochter dood. Want ik zal
hen sturen met geschenken in de handen, aan de bruid brengend,
smekend niet in ballingschap te hoeven gaan, een fijn gewaad
en een uit goud gedreven diadeem: indien zij, nadat zij het sieraad
heeft aangenomen, het zal aandoen aan de huid. Dan zal zij
gruwelijk ten gronde gaan en ieder die het meisje aanraakt: Met
dergelijk gif zal ik de geschenken inwrijven. Daarna zal ik echter
dat verhaal beëindigen: Ik begin met jammeren om zo’n werk dat
vervolgens gedaan moet worden door mij: want ik zal de kinderen
doden, de mijne. Er is niemand die ze zal redden. Nadat ik het
gehele huis van Jason heb doen instorten zal ik het land uitgaan,
de straf van de moord op de meest geliefde kinderen ontvluchtend,
en verdragend het meest goddeloze werk. Want o, vriendinnen, het
is onverdraaglijk om uitgelachen te worden door mijn vijanden.
Genoeg hierover: wat heeft het leven voor mij nog zin? Ik heb geen
vader, geen huis en geen mogelijkheid te ontvluchten van de ellende.
Ik heb een fout gemaakt toen wanneer ik het huis van mijn vader heb
verlaten, overreed door de woorden van een Griekse man, die met de
hulp van god door ons gestraft zal worden. Want noch zal hij ooit
de kinderen van mij voortaan in leven zien, noch zal hij bij zijn
pasgetrouwde jonge vrouw een kind verwekken, omdat het
noodzakelijk is dat zij, de slechte, ellendig sterft door mijn gif.
Niemand moet mij beschouwen als laf en zwak, noch passief, maar
van een tegenovergesteld karakter, zwaar voor mijn vijanden en
voor vrienden goedgezind: want voor zulke mensen is het leven
het meest roemrijk. Omdat jij nu eenmaal dit verhaal
gemeenschappelijk heb gemaakt aan ons, en omdat ik jou wil helpen,
en omdat ik het opneem voor de wetten van de mensen, ik raad
jou af dit te doen. Het kan niet anders: voor jou is er een excuus
omdat te zeggen, omdat jij niet slecht lijdt, zoals ik. Maar zul jij
durven jouw kind te doden, vrouw. Want op deze manier kan mijn
echtgenoot het meest verdrietig worden. Je zou een zeer ongelukkige
vrouw worden. Vooruit: alle verdere woorden zijn overbodig.
Maar vooruit, ga en haal Jason: want wij gebruiken jou, voor alle
vertrouwelijke opdrachten, zeg niets van de dingen die door mij
besloten zijn, als je je heerser goed gezind bent en van nature een
vrouw bent.

5 Kinderen, kinderen, hierheen, verlaat het huis, kom naar buiten,
begroet jullie vader en spreek tegen hem met ons en houd
tegelijkertijd op met de vroegere haatgevoelens voor jouw vader
samen met je moeder: want we hebben verzoening en de woede
is verdwenen. Neem zijn rechterhand: Ach, verschrikkelijk,
hoezeer besef ik iets van de rampen die verborgen zijn. Kinderen,
zullen jullie zo’n lange tijd levend jullie lieve arm uitstrekken?
Arme ik, ik moet bijna huilen en vol vrees ben ik. Terwijl ik tenslotte
de ruzie met jullie vader bijlegde, voelde ik dit tere gezicht met tranen.
Ook bij mij druppelen natte tranen van mijn ogen: moge het leed niet
groter worden dan het huidige. Ik prijs deze houding van je oh vrouw
en ik keur niet af de houding van zo-even: want het is begrijpelijk
dat vrouwen moeilijk doen tegenover hun echtgenoot wanneer deze
een ander huwelijk erbij neemt. Maar je hart is ten goede gekeerd
en je begreep eindelijk het beste besluit: dat is het werk van een
verstandige vrouw. Aan jullie, kinderen, verschafte de vader veel
redding met behulp van de goden niet zonder zorg: want ik geloof
dat jullie nog eens de eerste plaats zullen innemen van dit Korintische
land met jullie broers. Maar groei op: mijn vader, en wie van de
goden goedgezind is, brengt de rest tot stand. Moge ik zien dat jullie
gezond de volwassenheid bereiken, sterker dan mijn vijanden, Jijzelf,
waarom bevochtig jij je ogen met natte tranen, nadat jij je witte
wangen hebt afgewend? En accepteer jij deze woorden niet blij van
mij? Dat is het niet.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.