Havisten en vwo'ers uit de bovenbouw gezocht! Vul deze korte vragenlijst over jouw studiekeuze in en maak kans op een Bol.com bon t.w.v. 15 euro.

Doe mee


1 Corinthische vrouwen, ik ben naar buiten gegaan van huis,

heb geen kritiek op mij, want ik weet dat veel mensen

hooghartig zijn, sommigen die zich afzonderen, anderen die

aan het openbare leven deelnemen en weer anderen kregen

door hun teruggetrokken levenswijze een slechte naam van

arrogantie. Want er is geen gerechtigheid in de ogen van de

mensen. Als 1 van hen voordat hij het innerlijk van een man

goed heeft leren kennen, hem haat, terwijl hij hem alleenmaar gezien heeft, zonder enige onrecht te hebben ondervonden.

Een vreemdeling moet zich in zeer hoge mate aanpassen aan

de stad. Ik heb geen waardering voor de burger die hooghartig

zijnde, bot voor de burgers is door lompheid. Deze zaak die

mij onverwachts overvallen is, heeft mijn leven vernietigd.

Ik ben verloren, en omdat ik mijn levensvreugde ben verloren

verlang ik te sterven, o meisjes. Mijn echtgenoot blijkt de

slechtste van de mannen te zijn, bij wie inderdaad voor mij

mogelijk was in alles goed wil leren kennen. Van alles wat

bezield is en gedachten heeft, zijn wij vrouwen het ongelukkigste

schepsel. Het is allereerst nodig dat wij met een grote hoeveelheid

geld een echtgenoot kopen en hem nemen als meester van onslichaam. Want dit is wel het toppunt van alle ellende: en hierin

zit het grootste risico: krijg je een slechte echtgenoot of een

goede echtgenoot. Want een echtscheiding is niet fatsoenlijk

voor de vrouwen en het is niet mogelijk een echtgenoot af te

wijzen. Zij moet wanneer ze bij nieuwe gewoonten en wetten

is gekomen helderziend zijn terwijl zij van huis uit niet heeft

geleerd hoe ze het beste met haar echtgenoot moet omgaan.

En als onze echtgenoot met ons samenleeft terwijl wij hierin

goed slagen, het huwelijk juk niet met tegenzin dragend dan

is het leven benijdenswaardig. Zo niet, dan is het beter dood

te gaan. Wanneer een man er genoeg van heeft van zijn huisgenoten

gaat hij weg en na weg te zijn gegaan heeft zijn hart rust van

afkeer, zich wendend tot een vriend of een leeftijdsgenoot.

Het is noodzakelijk om te kijken naar 1 persoon. Ze zeggen

dat wij een gevaarloos leven leven in huis, maar dat zij strijden

met ene lans, de dwazen, hoezeer zou ik mij wel driemaal in het

gelid willen opstellen, dan eenmaal een kind te baren. Want voor

jou en mij geldt niet hetzelfde, want jij hebt deze stad en huis

van jouw vader en levensvreugde en gezelschap van vrienden,

maar ik word vernederd door mijn man terwijl ik eenzaam en zonder

stad ben. Buitgemaakt, vanuit een niet Grieks land, geen moeder,

geen broer, geen familielied hebbend om naar toe te vluchten vanuit

dit ongeluk. Slechts dit zal ik nu van jou willen verkrijgen, als er

door mij ene uitweg en een middel gevonden wordt, mijn echtgenoot

te laten boeten voor deze ellende en diegene die hem ene dochter

heeft gegeven en zij die hem getrouwd heeft te zwijgen. Want een

vrouw is in alle andere opzichten vol vrees en laf om zich te

verdedigen en om naar een zwaard om te zien; maar wanneer ze wat

betreft haar huwelijk onrechtvaardig behandeld is, is er geen ander

hart bloeddorstiger. Ik zal dit doen; want terecht zal jij je echtgenoot

laten boeten, medea. Ik verwonder me niet dat jij treurt om

jouw lot. Maar daar zie ik ook Kreon, de heerser van dit land aankomen,

brenger van nieuwe besluiten.2 De situatie is hopeloos in alle opzichten: wie spreekt dat

tegen? Maar zo zal het niet aflopen, denk dat nog niet. Nog

is er een strijd voor het jonge bruidspaar en voor degene die

het huwelijk tot stands hebben gebracht zijn er niet kleine

inspanningen. Want denkt u dat ik hem ooit gevlijd zou

hebben, als ik niet uit was op enig voordeel of list: Ik zou

hem niet aangesproken hebben, hem niet met mijn handen

hebben aangeraakt. En hij kwam tot zo’n groot punt van

dwaasheid dat hij, hoewel hij in staat was mijn plannen te

verijdelen, door mij het land uit te zetten, mij heeft toegestaan

deze een dag te blijven waarin ik 3 van mijn vijanden zal

vermoorden, de vader, zijn dochter, en mijn echtgenoot. Hoewel

ik veel wegen heb om hem te doden, ik weet niet op welke

manier ik het eerst moet proberen, vriendinnen. Steek ik eerst

het huis van het jonge paar in brand, stoot ik met een scherp

zwaard door zijn lever, na stiekem het huis in te zijn gegaan,

waar hun bed staat. Maar ik heb 1 probleem: Als ik betrapt zal

worden terwijl ik het huis binnenga en mijn plannen uitvoer

zal ik door te sterven voorwerp van gelach zijn voor mijn

vijanden. Het is het best om hen te pakken met vergif langs

de directe weg, waarin wij van nature het meest slim zijn.

Goed dan: veronderstel dat ze dood zijn: welke stad zal mij

ontvangen? Welke vreemdeling zal mijn persoon beschermen

door een veilig land en betrouwbaar huis te verschaffen? Die

bestaat niet. Door het wachten dus nog in latere tijd, als voor

ons ene veilige burcht verschenen is, zal ik deze moord begaan

met list en in stilte. Als ene hopeloos lot mij wegdrijft, nadat ik

zelf het zwaard genomen heb, ook al zal ik sterven, zal ik hen

doden en ik zal het uiterste wagen. Want niet bij mij meesteres

die ik meest van alle vereer die ik als helpster heb gekozen,

Heketa, die in het binnenste gedeelte van mijn huis woont, zal

iemand van hen mijn hart pijn doen, met vreugde. Pijnlijk en

smartelijk zal ik voor hen het huwelijk maken, pijnlijk de

verwantschap en mijn ballingschap van dit land. Maar vooruit,

spaar niets van de dingen die je weet, medea, terwijl jij beslist

en plannen maakt. Ga tot het uiterste: nu komt het op moed

aan. Je ziet hoe jij lijdt het is niet nodig dat jij uitgelachen

wordt door dit verraderlijke huwelijk van Jason, afstammelinge

van de edele vader en van Helios. Jij weet het: en bovendien

zijn wij vrouwen het minst in staat om dingen goed te doen,

wij zijn de slimste aanstichters van al wat kwaad is.3 Ik heb niet nu voor het eerst maar al vaker gezien jou

heftig temperament als ene hopeloos kwaad. Want terwijl

het mogelijk was voor jou dit land en het huis te hebben

terwijl je berustte in de besluiten van de sterkeren, zal je

wegens de ondoordachte woorden verbannen worden uit

het land. Mij kan het niets schelen; houd nooit op te zeggen

dat Jason de slechtste man is; maar wat betreft de dingen

die door jou zijn gezegd tegen de heersers beschouwt het als

pure winst dat je wordt gestraft met ballingschap. En ik

probeerde altijd de woede van boze heersers weg te nemen

en ik wilde dat je bleef; maar jij hield niet op met de onzin,

steeds kwaad sprekend over de heersers; daarom zou je

verbannen worden uit het land. Toch ben ik desondanks

gekomen, omdat ik mijn dierbaren niet in de steek laat,

vrouw, en omdat ik jouw belang op het oog heb, om te

voorkomen dat je verbannen wordt zonder geld met kinderen

en noch dat je gebrek zult hebben aan iets: De ballingschap

brengt veel rampen met zich mee. Want ook al haat jij mij,

ik zou jou niet slecht gezind kunnen zijn.

Jij allerslechtste, want ik kan jou zo noemen, met mijn tong,

als ergste scheldwoord naar jou lafhartigheid: ben je

gekomen naar ons nadat je de grootste vijand van de

goden bent geworden en voor mij en voor het hele geslacht

van de mensen? Dit is bepaald geen moed noch durf, nadat

je de geliefden slecht behandeld hebt (hen recht in de

ogen te kijken), maar het is de grootste van alle menselijke

ziekten, schaamteloos: jij hebt er goed aan gedaan door te

komen: want ik zal opgelucht raken nadat ik je de waarheid

heb verteld, wat mijn ziel betreft, en jij zal pijn voelen

door het horen. Bij het begin zal ik eerst beginnen met

zeggen. Ik redde jou, zoals alle van de Grieken weten die

gezamenlijk aan boord gingen van hetzelfde schip Argo,

nadat je was gezonden om de vuurspuwende stieren te

temmen met een juk en om een bouwland die doodbrengt te

zaaien. En doordat ik de draak doodde, die zonder te slapen

het gulden vlies met veelvuldige kronkelingen omstrengeld

houdend bewaakte, hield ik de fakkel van je redding

omhoog. Zelf ging ik samen met jou naar Jolkos, bij het

Peliongebergte gelegen, nadat ik mijn vader en mijn huis

had verraden, meer enthousiast dan wijs: en ik doodde

Pelias, zoals het slechtste is te sterven, door zijn eigen

kinderen, en ik vernietigde het hele huis. En nadat je deze

dingen hebt ondervonden door ons, o slechtste van de

mannen, verraadde jij ons en verwierf jij een nieuw bed,

terwijl er kinderen zijn. Want als je nog kinderloos was,

dan was het vergeeflijk geweest voor jou te verlangen naar

dit huwelijk. Jouw trouw aan de eden is weg, en ik kan er

niet achter komen of jij denkt dat de goden van toen niet

meer bestaan, of dat nieuwe wetten gelden voor de mensen

van nu, omdat jij er je van bewust bent dat ten opzichte van

mij je niet trouw bent aan de eden. O, rechterhand, die jij

vaak beetpakte en deze knieën, hoe zijn wij vergeefs aangeraakt

door een slechte man en werden wij teleurgesteld in onze

verwachtingen. Kom: want ik zal jou raadplegen alsof jij een

vriend bent- wat voor succes denk ik bij jou te hebben? Toch:

want wanneer je ondervraagt bent, zul je schandelijker blijken.

Waarheen moet ik mij nu richten? Of naar het huis van mijn

vader, dat ik, evenals mijn vaderland, voor jou verraden heb,

toen ik hierheen kwam. Of naar de ongelukkige peliaden? Die

zouden mij dus graag ontvangen in hun huis.(de peliaden) wiens

vader ik gedood heb. Voor de familie thuis ben ik een vijand

geworden en diegene die ik niet slecht had moeten behandelen heb

ik als vijanden behandeld, doordat ik jou een dienst heb bewezen.

Daarom als dank hiervoor heb jij mij gelukkig gemaakt in de ogen

van vele Griekse vrouwen. Ik heb jou als bewonderenswaardig en

trouw echtgenoot, arme ik. Als ik in ballingschap zal gaan omdat

ik het land ben uitgezet, verlaten van familie, alleen met mijn

kinderen- mooie schande voor de kersverse echtgenoot, dat zijn

kinderen rondzwerven als bedelaars en ik die jou gered heeft. Oh,

Zeus, waarom gaf jij van goud dat onecht is duidelijke kenmerken

van de mensen, maar is er van de mannen op het lichaam geen

stempel aanwezig, waarmee men een slecht man moet

onderscheiden? Verschrikkelijk en moeilijk te genezen is een

woede wanneer de dierbaren ruzie krijgen met dierbaren.4 Oh Zeus en Dike, Zeus dochter, en het licht van Helios, nu

zullen wij zege vieren over mijn vijanden, vriendinnen, en

wij zijn al op weg naar de overwinning: nu is er hoop dat mijn

vijanden gestraft zullen worden. Want die man is op het punt

waar wij het het moeilijkst hadden, een haven gebleken voor

mijn plannen. We zullen de kabel van de achtersteven vast

maken, nadat we naar de stad en burcht van Pallas zijn gegaan.

Ik zal je dan nu al mijn plannen zeggen: Luister naar mijn

woorden, niet voor uw plezier: Ik zal iemand van mijn dierbaren

naar Jason sturen en hem vragen te komen voor een onderhoud

met mij, en als hij komt zal ik vriendelijke woorden zeggen aan

hem, namelijk dat ook mij hetzelfde goed lijkt en dat het goed is

een huwelijk met de heersers, waarvoor hij ons verraden heeft

en dat het gunstig is en goed besloten. En ik zal vragen dat mijn

kinderen blijven omdat ik mijn kinderen niet zou willen achterlaten

in een vijandelijk land, voor vijanden om ze te mishandelen,

maar opdat ik met listen de koningsdochter dood. Want ik zal

hen sturen met geschenken in de handen, aan de bruid brengend,

smekend niet in ballingschap te hoeven gaan, een fijn gewaad

en een uit goud gedreven diadeem: indien zij, nadat zij het sieraad

heeft aangenomen, het zal aandoen aan de huid. Dan zal zij

gruwelijk ten gronde gaan en ieder die het meisje aanraakt: Met

dergelijk gif zal ik de geschenken inwrijven. Daarna zal ik echter

dat verhaal beëindigen: Ik begin met jammeren om zo’n werk dat

vervolgens gedaan moet worden door mij: want ik zal de kinderen

doden, de mijne. Er is niemand die ze zal redden. Nadat ik het

gehele huis van Jason heb doen instorten zal ik het land uitgaan,

de straf van de moord op de meest geliefde kinderen ontvluchtend,

en verdragend het meest goddeloze werk. Want o, vriendinnen, het

is onverdraaglijk om uitgelachen te worden door mijn vijanden.

Genoeg hierover: wat heeft het leven voor mij nog zin? Ik heb geen

vader, geen huis en geen mogelijkheid te ontvluchten van de ellende.

Ik heb een fout gemaakt toen wanneer ik het huis van mijn vader heb

verlaten, overreed door de woorden van een Griekse man, die met de

hulp van god door ons gestraft zal worden. Want noch zal hij ooit

de kinderen van mij voortaan in leven zien, noch zal hij bij zijn

pasgetrouwde jonge vrouw een kind verwekken, omdat het

noodzakelijk is dat zij, de slechte, ellendig sterft door mijn gif.

Niemand moet mij beschouwen als laf en zwak, noch passief, maar

van een tegenovergesteld karakter, zwaar voor mijn vijanden en

voor vrienden goedgezind: want voor zulke mensen is het leven

het meest roemrijk. Omdat jij nu eenmaal dit verhaal

gemeenschappelijk heb gemaakt aan ons, en omdat ik jou wil helpen,

en omdat ik het opneem voor de wetten van de mensen, ik raad

jou af dit te doen. Het kan niet anders: voor jou is er een excuus

omdat te zeggen, omdat jij niet slecht lijdt, zoals ik. Maar zul jij

durven jouw kind te doden, vrouw. Want op deze manier kan mijn

echtgenoot het meest verdrietig worden. Je zou een zeer ongelukkige

vrouw worden. Vooruit: alle verdere woorden zijn overbodig.

Maar vooruit, ga en haal Jason: want wij gebruiken jou, voor alle

vertrouwelijke opdrachten, zeg niets van de dingen die door mij

besloten zijn, als je je heerser goed gezind bent en van nature een

vrouw bent.5 Kinderen, kinderen, hierheen, verlaat het huis, kom naar buiten,

begroet jullie vader en spreek tegen hem met ons en houd

tegelijkertijd op met de vroegere haatgevoelens voor jouw vader

samen met je moeder: want we hebben verzoening en de woede

is verdwenen. Neem zijn rechterhand: Ach, verschrikkelijk,

hoezeer besef ik iets van de rampen die verborgen zijn. Kinderen,

zullen jullie zo’n lange tijd levend jullie lieve arm uitstrekken?

Arme ik, ik moet bijna huilen en vol vrees ben ik. Terwijl ik tenslotte

de ruzie met jullie vader bijlegde, voelde ik dit tere gezicht met tranen.

Ook bij mij druppelen natte tranen van mijn ogen: moge het leed niet

groter worden dan het huidige. Ik prijs deze houding van je oh vrouw

en ik keur niet af de houding van zo-even: want het is begrijpelijk

dat vrouwen moeilijk doen tegenover hun echtgenoot wanneer deze

een ander huwelijk erbij neemt. Maar je hart is ten goede gekeerd

en je begreep eindelijk het beste besluit: dat is het werk van een

verstandige vrouw. Aan jullie, kinderen, verschafte de vader veel

redding met behulp van de goden niet zonder zorg: want ik geloof

dat jullie nog eens de eerste plaats zullen innemen van dit Korintische

land met jullie broers. Maar groei op: mijn vader, en wie van de

goden goedgezind is, brengt de rest tot stand. Moge ik zien dat jullie

gezond de volwassenheid bereiken, sterker dan mijn vijanden, Jijzelf,

waarom bevochtig jij je ogen met natte tranen, nadat jij je witte

wangen hebt afgewend? En accepteer jij deze woorden niet blij van

mij? Dat is het niet.


REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.