Vocabulaire Hoofdstuk 2

Beoordeling 4.8
Foto van een scholier
  • Vertaling door een scholier
  • 5e klas vwo | 490 woorden
  • 14 januari 2010
  • 4 keer beoordeeld
Cijfer 4.8
4 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
Sturen mensen in jouw appgroep ongevraagd naaktbeelden door?

Weinig mensen zitten te wachten op ongevraagde naaktbeelden, maar toch worden ze massaal doorgestuurd. Het verspreiden van zulke beelden is eenvoudig, maar kan grote gevolgen hebben voor degene over wie het gaat. Het is dus belangrijk om in actie te komen als je ongevraagd naaktbeelden van iemand hebt ontvangen. Weten wat jij het beste kunt doen? 

Check het nu!

Vocabulaire 2.B | F-N
1. afin de om te
2. l'ancêtre de voorouder
3. appartenir à behoren tot
4. au revers aan de achterkant
5. la baie de vensteropening
6. l'extrémité het uiteinde
7. la brique de baksteen
8. civique burger-
9. la coupole de koepel
10. le déménagement de verhuizing
11. l'édifice het gebouw
12. évoquer oproepen
13. la façade de voorgevel
14. hériter erven
15. jadis vroeger
16. le maçon de metselaar
17. la maîtrise het meesterschap
18. médiévale middeleeuws
19. le mépris de minachting
20. nettement duidelijk
21. clairement duidelijk
22. le pilier de zuil
23. pointu puntig
24. poser sur zetten op
25. se composer de bestaan uit
26. la statue het standbeeld
27. toutefois echter

Vocabulaire 2.B | N-F
1. behoren tot appartenir à
2. bestaan uit se composer de
3. burger- civique
4. duidelijk clairement
5. echter toutefois
6. erven hériter
7. het gebouw l'édifice
8. de koepel la coupole
9. het meesterschap la maîtrise
10. middeleeuws médiévale
11. de minachting le mépris
12. om te afin de
13. oproepen évoquer
14. puntig pointu
15. het standbeeld la statue
16. het uiteinde l'extrémité
17. de verhuizing le déménagement
18. de voorgevel la façade
19. de voorouder l'ancêtre
20. vroeger jadis
21. zetten op poser sur

Vocabulaire 2.C | F-N
1. accueillir ontvangen
2. l'amateur de liefhebber
3. les arts plastiques de beeldende kunst
4. le besoin de behoefte
5. dissimuler onttreken
6. l'étoffe de stof
7. éveiller ontwaken
8. le maire de burgemeester
9. la palissade de pui
10. la reconnaissance de erkenning
11. s'emparer de zich meester maken van
12. souhaiter wensen
13. stupéfait stomverbaasd
14. supprimer weghalen
15. surmonter overwinnen
16. tel que evenals
17. les tripes de ingewanden
18. le tube de buis
19. végétale plantaardig
20. verre glazen
21. le voeu de wens
22. voisiner bevinden naast

Vocabulaire 2.C | N-F
1. de beeldende kunst les arts plastiques
2. de behoefte le besoin
3. bevinden naast voisiner
4. de buis la tube
5. de burgemeester le maire
6. de erkenning la reconnaissance
7. evenals tel que
8. glazen verre
9. de liefhebber l'amateur
10. onttrekken dissimuler
11. ontvangen accueillir
12. ontwaken éveiller
13. overwinnen surmonter
14. plantaardig végétale
15. de pui la palissade
16. de stof l'étoffe
17. stomverbaasd stupéfair
18. weghalen supprimer
19. de wens le voeu
20. wensen souhaiter
21. zich meeste rmaken van s'emparer de

Vocabulaire 2.D | F-N
1. l'aube het begin
2. augmenter toenemen
3. la commodité het gemak
4. la cour het hof
5. le coussin het kussen
6. coître groeien
7. dès vanaf
8. le dossier de rugleuning
9. l'emballage de verpakking
10. en quelque sorte op een bepaalde manier
11. e'ère het tijdperk
12. l'essor de vlucht, de toename
13. fournir leveren
14. la frange de franje
15. le pouvoir de macht
16. précieux waardevol
17. la préoccupation de zorg
18. s'asseoir gaan zitten
19. le souci de zorg
20. le tabouret de kruk
21. la tapisserie het behang
22. le tissu de stof
23. la valeur de waarde
24. le vol de vlucht

Vocabulaire 2.D | N-F
1. het begin l'aube
2. gaan zitten s'asseoir
3. het gemak la commodité
4. groeien croître
5. het hof la cour
6. het kussen le coussin
7. leveren fournir
8. de macht le pouvoir
9. op een bepaalde manier en quelque sorte
10. de stof le tissu
11. toenoemen augmenter
12. vanaf dès
13. de verpakking l'emballage
14. de vlucht le vol
15. de waarde la valeur
16. waardevol précieux
17. de zorg le souci

REACTIES

.

.

slecht zeg

12 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.