Lesuitval, een mondkapjesplicht, onzekerheid over de eindexamens... Wij zijn benieuwd hoe jij met de coronacrisis omgaat en wat jij vindt van de maatregelen. Doe mee met ons corona-onderzoek! 😷🦠🏫 We zoeken nog extra jongens!

Doe mee


ADVERTENTIE
1500 euro winnen met je pws of sectorwerkstuk?

Check de online masterclasses van het Rijksmuseum waarin experts hun kennis en tips delen, zodat jij tot een goed onderwerp komt. En wist je dat je mee kunt doen aan de Rijksmuseum Junior Fellowship wedstrijd? Je maakt dan met jouw pws of sectorwerkstuk kans op 1500 euro en een traineeship!

Hoofdstuk 1
1. afwisselend alternately
2. bekwaamheid competence
3. bijwonen to attend
4. decennium decade
5. gevorderd advanced
6. nauwkeurigheid accuracy
7. omringd door to be surrounded by
8. opslaan to store
9. schikken, uitkomen to suit
10. tijdperk era
11. verstrekkend far-reaching
12. beoordelen to assess
13. overwegen to contemplate
14. studiepunt credit
15. eentonig werk drudgery
16. onderwijsdeskundige educationalist
17. vernieuwing innovation


18. ouderwets, ongewoon quaint
19. radikaal veranderen to revolutionise
20. onderwijs tuition
21. inluiden to usher in
22. concurreren om to compete for
23. deelnemen aan to participate in
24. erkenning recognition
25. gênant embarrassing
26. opbrengst proceeds
27. prestatie accomplishment
28. roem fame
29. slipje underpants, knickers
30. steeds meer incresingly
31. uitzenden to air
32. vereiste requisite
33. vernedering humiliation
34. vertrouwen op to rely on
35. iets op het spoor zijn to be on to something
36. verkrijgen to come by
37. nuttig voorwerp commodity


38. belachelijk maken to deride
39. verachten to disdain
40. uitwissen to efface
41. betovering enchantment
42. verleidelijk enticing
43. in het niets verdwijnen to evaporate
44. het zich helemaal blootgeven exhibitionism
45. onthulling exposure
46. gebroken fractured
47. als een beeld iconic
48. trefwoord lemma
49. overgevoeligheid squeamishness
50. onderworpenheid submission
51. kortstondig, vergankelijk transient
52. ondermijnen to undermine
53. aanzienlijk substantial
54. apparaat, toestel appliance
55. censuur sensorship
56. eigentijds contemporary
57. gezondheidszorg healthcare
58. hellend oppervlak slope
59. kromme lijn curve
60. onderhouden to service
61. voertuig vehicle
62. gevolg corollary
63. steeds sneller exponential
64. vooraanstaande foremost
65. ingebed imbedded
66. onverbiddelijk inexorable
67. gecompliceerde situatie mesh
68. naadloos seamless
69. aanstellen to assign
70. afwijzen to reject
71. contributie subscription
72. grondwet constitution
73. grove gross
74. minderjarig persoon minor
75. nadeel drawback
76. onfatsoenlijk indecent
77. overdrijving exaggeration
78. recept recipe
79. roofdier predator
80. schoolhoofd principal
81. stimulans incentive
82. toelichten to clarify
83. vijandig hostile
84. nuttig beneficial
85. samenhangend consistent
86. kloppend met consistent with
87. verspreiden to disseminate
88. benaming epithet
89. duidelijk, gedetailleerd graphic
90. in praktijk brengen implement
91. inbreuk maken op to infringe on
92. in gevaar at jeopardy
93. verplicht mandatory
94. plotselinge toename proliferation
95. wereld van realm of
96. smerigheid smut
97. aankoop purchase
98. bedenkingen reservations
99. beleefd weigeren to decline
100. beoogd targeted
101. bijeenkomst gathering
102. concurrent competitor
103. hoofdzakelijk primarily
104. jaarlijks annual
105. kassabon receipt
106. korting discount
107. lokken to lure
108. ondernemer entrepreneur
109. persen to squeeze
110. rage craze
111. school afmaken en diploma behalen to graduate
112. sportschoenen sneakers
113. stapelbed bunk bed
114. uiteenlopend diverse
115. verbieden to prohibit
116. verscheidenheid aan variety of
117. winkelprijs retail price
118. helpen, steunen to aid
119. volgepropt cluttered
120. heftigheid fervor
121. studentenclub voor mannen fraternity
122. winkel outlet
123. te slim af zijn to outmanoeuver
124. apotheek pharmacy
125. winkelprijs retail price
126. een serie a run of
127. kennis van zaken hebben savvy
128. grondig doorzoeken to scour
129. op de kop tikken to snap up
130. produceren to spawn
131. onverwachte controle spot check
132. ondermijnen to subvert
133. op zijn hoede voor wary of
134. aanboren to tap into
135. advertentie advert
136. bedrieglijk deceptive
137. beweren to claim
138. bewering claim
139. carrièregericht career-oriented
140. doelgroep target audience
141. een grens trekken to draw a line
142. hard, sterk tough
143. inhouden to imply
144. mannelijkheid masculinity
145. merk brand
146. niet achterblijven bij anderen to keep up with Joneses
147. onterecht falsely
148. onzekerheid insecurity
149. opmerkelijk remarkable
150. prestatiegericht competitive
151. puist pimple
152. sporter sportspeople
153. tonen to display
154. iets plotseling veroorzaken to trigger
155. zelfbeeld self-image
156. een onvolkomenheid a blemish
157. iets dat symbool staan voor een bepaalde periode icon
158. heel, zeer keenly
159. schoolgala prom
160. lassen to weld
161. aanpakken to address
162. kan niet genoeg benadrukken can't emphasize enough
163. grote bereidheid om je in te zetten voor iets commitment
164. in brend steken ignite
165. dringend verzoeken to urge
166. een eind maken aan to put an end to
167. erfenis inheritance
168. hedendaags contemporary
169. juichen to cheer
170. medeplichtig persoon aan accessory to
171. recht hebben op to be intitled
172. rechtvaardigen to justify
173. kenmerken vertonen van to smack of
174. stedelijk urban
175. tegenzin reluctance
176. van tevoren in advance
177. vastberadenheid determination
178. veroordelen to condemn
179. iemand erop wijzen to point out to someone
180. tweeslachtige houden ambivalence
181. vriendelijk benign
182. bruidschat dowry
183. afnemen to dwindle
184. eigen aan endemic in
185. afgrijselijk ghastly
186. iemand aanvallen door dingen naar hem te gooien to pelt
187. brandstapel pyre
188. vervolgens subsequently
189. afspraak maken to arrange a meeting
190. overwegen to consider
191. beperking restriction
192. burgerlijk civil
193. controle monitoring
194. onder controle houden to keep under surveillance
195. controleren to monitor
196. eerder, vorig previous
197. hartslag heart rate
198. meten te measure
199. misbruik abuse
200. omstreden controversial
201. onderschatten to underesimate
202. opleggen to impose
203. opsporen to track
204. speelplaats playground
205. standpunt point of view
206. toch anyway
207. toezicht op supervision of
208. uitbreiding extension
209. uitvoering execution
210. verdachte suspect
211. verdoving anaesthetic
212. vernederend humiliating
213. veroordelen to convict
214. veroordeling conviction
215. verplichten to oblige
216. voorwaardelijk vrijgelaten zijn to be on parole
217. vrijheden liberties
218. vrijlaten to release
219. wijzen op het gevaar to alert to
220. zwaarder wegen to outweight
221. temidden van amid
222. uitgaansverbod, avondklok curfew
223. naderend imminent
224. herhalen to replicate
225. officiële inbeslagneming seizure

REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.