ADVERTENTIE
Luisterboeken: de makkelijke optie? Lars is niet echt een fan van lezen. Daarom gaat hij op zoek naar de beste manieren om door zijn leeslijst heen te komen. Red je het met alleen maar samenvattingen, of is een e-reader of luisterboek een betere optie? Deze video wordt mede mogelijk gemaakt door Storytel.

Probeer 30 dagen gratis
Old bag Ouwe taart
To dolly oneself up Zich mooi maken
War paint Oorlogskleuren
fancy Opvallend
vacancy Vacature
fume Stank
Dolly bird Stuk
To grease up slijmen
Down to the ground Precies
Shelves Schappen
It is a drudge Het is doodsaai
Stock Voorraad
Expiry date Uiterste verkoopdatum
The occasional bottle Af en toe een fles
On the sly Stiekem
To prosecute Aanklagen
Goody two-shoes Kwezel/ schijnheilige
To moralize De les lezen
To embark on Beginnen

I haven’t got enough pocket money
Ik heb niet genoeg zakgeld

I can’t manage on that
Ik kan er niet mee rondkomen

I like a job as a cashier
Ik wil graag een baantje achter de kassa

I hate dirty work
Ik heb een hekel aan vuil werk

How about a meat-factory or a slaughterhouse
Wat vind je van een vleesfabriek of een abattoir

I loathe the smell. I can’t stand it
Ik walg van de stank. Ik kan er niet tegen

By the way, how much do I get paid
Tussen haakjes, hoeveel krijg ik betaald.

You’ll get minimum youth wage
Je krijgt het minimum jeugdloon

Delivering papers is very tiring work
Kranten bezorgen is erg vermoeiend werk

I would like to work at a travel agency or at an office
Ik zou graag bij een reisbureau willen werken of op een kantoor

I hate raking or weeding
Ik heb een hekel aan harken of schoffelen

Do I get discount
Krijg ik korting?

Do you think you’ll made it
Denk je dat je dat haalt

I’ll certainly give it a try
Ik ga het zeker proberen

Engels- nederlands
minor Minder
minority Minderheid
tuton Onderwijs
tutor Mentor
insolence Onbeschoft
insolent Brutaal
despair Wanhoop
desperate Wanhopig
pronunciation Uitspraak
pronounce Uitspreken
Supervision Toezicht
Supervised Toezicht houden
Infancy Kindertijd
infant Kleuterschool
To advance Bevorderen
Advanced Gevordert
Ability Bekwaamheid
able In staat zijn
behaviour Gedrag
behaved Jij gedroeg je
gifts Geschenk
gifted Getalenteerde
To rehearse Oefenen
Rehearsed Generale repetitie
Quotation Citaat
qouting Citeren
To exhibit tentoonstellen
exhibition Tentoonstelling
conscious Bij bewustzijn
consciousness Het bewustzijn
testimoney Getuigenis
testify Getuigenis afleggen
To resist Weerstaan
resistance Weerstand
To pursue Nasteven
pursuit Het nastreven
To conspire Samenzweren
conspirazy Samenzwering
equality Gelijkheid
Nederlands-engels
Komen opdagen Turns up
Laten komen Send for
Krijgen Come by
Aankunnen Cope with
Handelen over Deal with
Onderzoeken Look into
Afkraken Running down
Doen aan Go in for
Afreageren op Take out on
Zich storen aan Stumbles at
Zorgen voor Looked after
Tegen het lijf lopen Ran into
Onderdak verlenen Put up
Blijken Turned out
uitlaten See to
Dit is de eerste keer dat ik met iemand gecorrespondeerd heb
This is the first thim i have written to someone

Ik woon in een dorpje/grote stad in het westen van nederland
I live in a small village/large town in the west of the netherlands

Ik ben 1,70 lang
I’m 5 feet 8 tall

Ik heb donker/blond haar
I have dark/fair hair

Ik zit in de 4e klas van de havo
I’m in the fourth form of a secondary school

Mijn vakken zijn: Ne, en, frans, ec,wi, sk
My subjects are: Dutch, French, english, economics, Maths and Physics

Mijn hobby’s zijn: Science fiction, naar muziek luisteren fietsen en kamperen
My hobby’s are: science fiction, listening to music, cycling and camping
Ik heb een hekel aan sport
I hate sport

Ik heb een parttime baantje als ober
I have a part-time job as waiter

Mijn vader is bakker en mijn moeder werkt in een winkel
My father is a baker and my mother works in the shop

We hebben een oud vrijstaand huis in een van de buitenwijken
We have an old detached house on one of the outskirts

Ik woon in een slaapstad, het is er erg saaiI live in a dormitory suburb. It’s pretty boring there

Ik wil graag met je corresponderen
I’d very much like to write you

Schrijf je snel terug
Please write back soon.

Je brief van
Your letter of

jl Last
In je brief staat In your letter is
achtergrond Background
Enig kind An only child
Geschiedenis geven To teach history
schoonheidssalon Beauty parlor
In tegenstelling tot Unlike
Belangstelling hebben To be interested
klas Form
Moeite doen To bother
volksmuziek Folk music
he Isn’t it
Heel anders dan Completely different Gedeprimeerd raken To get depressed by Hartelijke groeten Best wishes
Per slot van rekening After all
Zich herinneren of Remember if
tenzij Unless
corresponderen To write
Dit is niet het geval This is not the case

Het geweldig naar je
zin hebben To have a
wonderful time

Voornamelijk Mainly first of all
Om je te vervelen To be bored
Ik heb bijgesloten I am enclosing
Ik zie uit naar I am looking forward
to
investigated Onderzoeken
Estimates Schat
Intelligence Inlichtingen
Core Kern
Associated In verband gebracht
Documented Met bewijsstukken
gestaafd
Die-hard Onverzoenlijk
Is concerned with Houdt zich bezig met
In monitoring Met het controleren
Ordinary Gewoon
Abolition Afschaffing
establish opstellen

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.