Medicijnen testen op dieren

Beoordeling 8.7
Foto van Evelien
 • Verslag door Evelien
 • 4e klas vwo | 6513 woorden
 • 14 januari 2020
 • 3 keer beoordeeld
Cijfer 8.7
3 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Fix onze energie!

Studeer energie & techniek. Iedereen staat te springen om jou! We hebben namelijk veel technische toppers nodig die de energie van morgen fixen. Met een opleiding in energie & techniek ben je onmisbaar voor de toekomst. Check Power Up The Planet en ontdek welke opleiding het beste bij je past! 

Check Power Up The Planet!

Levensbeschouwing Verslag           

Hebben mensen het recht om medicijnen te testen op dieren?

Inhoudsopgave 

Plan van Aanpak …………………………. blz. 3

Inleiding …………………………. blz. 4

Hypothese …………………………. blz. 5

Juridische Optiek …………………………. blz. 6

Politieke Optiek ………………………..... blz. 9

 • VVD …………………………. blz. 9
 • GroenLinks …………………………. blz. 10
 • Partij voor de Dieren …………………………. blz. 11

Levensbeschouwelijke Optiek…………………………. blz. 13

 • Hindoeïsme …………………………. blz. 13
 • Humanisme …………………………. blz. 14
 • Christendom …………………………. blz. 15

Conclusie …………………………. blz. 16

Samenvatting …………………………. blz. 17

Eigen mening …………………………. blz. 18

Bronnen ……………………….... blz. 20

Logboek …………………………. bijlage

Inleiding

Wij als leerlingen van het Ichthus Lyceum hebben ons verdiept in het onderwerp medicijnen testen op dieren. Onze ethische vraag is: ‘’hebben mensen het recht om medicijnen te testen op dieren?’’ De aanleiding van de keuze van dit onderwerp is: We vinden dieren heel erg interessant en het onderwerp is ook van deze tijd. Dus dat maakt het interessant om een verslag over te maken.

Wat heeft de onderzoeksvraag: ‘’Hebben mensen het recht om medicijnen te testen op dieren’’ te maken met het vak levensbeschouwing? Er zijn twee punten waarmee je de onderzoeksvraag kunt linken met het vak levensbeschouwing. 

De kernvragen die je kan linken met de onderzoeksvraag zijn: 

Dit wil je ook lezen:
 • Wat is de natuur?
 • Wat betekent lijden en dood?

Deze vragen werken we verder uit later in het verslag.

Er bestaat natuurlijk niet één antwoord op onze onderzoeksvraag. Er zijn verschillende meningen en visies erop. De visies die we gaan behandelen zijn:

 • Levensbeschouwelijk: Christendom, Humanisten en het Hindoeïsme
 • Politieke: VVD, Groenlinks en de Partij voor de Dieren
 • Juridische optiek 

Om een beter beeld van ons onderwerp te krijgen, is hier een verdieping van medicijnen testen op dieren. Medicijnen testen is een verzamelnaam, want het begrip is erg breed. Wat er zoal onder valt is medicijnen en vaccins ontwikkelen en kennis uitbreiden. Er zijn verschillende regels van het testen van medicijnen op dieren. De regels over heel Europa zijn in 2014 voor het laatst aangepast. In Nederland zijn er nog extra regels, boven op die van de Europese Unie. Je moet bijvoorbeeld bepaalde vergunningen hebben om dierproeven te doen, de proeven moeten een wetenschappelijk onderbouwd doel hebben en de dieren moeten verplicht pijnstillers krijgen. De procedure om een vergunning te krijgen is al lastig, want je moet je verantwoorden voor de Tweede Kamer en andere gezagsdragers. Als dat allemaal lukt mag je je experiment uitvoeren. Dan moet je erg open zijn over wat je allemaal doet.

Registratie van dierproeven zijn begonnen in 1978 in dat jaar werden er: 1.572.534 experimenten uitgevoerd. In 2016 registreerde men: 449.874 proeven. In de jaren daarna  werden het er steeds minder of het bleef het gelijk. 

Hypothese

Op de ethische vraag en de hoofdvraag: ‘’Hebben mensen het recht om medicijnen te testen op dieren?’’ Hebben we een voorlopig antwoord zonder onderzoek met bronnen. 

Wij denken bij optiek 1: de levensbeschouwelijke optiek, dat dit de meningen zijn: 

Hindoeïsme, mensen met deze levensbeschouwelijke visie dit antwoord zullen geven: ‘’Dieren zijn ook door god geschapen, dus die zal je ook goed moeten behandelen en het is niet rechtvaardig om de dieren te gebruiken als wetenschappelijk iets’ dus mensen hebben het recht er niet op. 

Christendom, mensen met deze levensbeschouwelijke visie zullen dit antwoord geven: ‘’Dieren en mensen zijn door god geschapen. Wij als mensen horen voor de dieren te zorgen ze zijn  gelijkwaardig aan mensen. Om dieren te gebruiken om medicijnen te testen is goed als het gunstig is voor de mensheid maar je moet de dieren zo min mogelijk laten leiden. Wij zijn absoluut tegen cosmetica testen op dieren. ‘’

Humanisme, mensen met deze levensbeschouwelijke visie dit antwoord zullen geven: ‘’Wij als mensen moeten goed voor ons zelf zorgen, als het voor de mens gunstig is om dierproeven te doen om de mens te helpen moeten we dat zeker doen ‘’

Bij optiek 2: de politieke optiek:

 VVD, mensen met deze politieke voorkeur zullen dit antwoord geven: ‘’het is nodig om dierproeven te doen, om medische kennis te vergroten en het is goed voor de veiligheid. Je moet je wel aan de regels houden en een vergunning hebben, want dan weten we dat de proeven in goede handen zijn.’’ 

Het verslag gaat verder na deze boodschap.

Verder lezen

GroenLinks, mensen met deze politieke voorkeur zullen dit antwoord geven: ‘’We moeten dierproeven laten verminderen en alternatieven zoeken, pas als het echt niet anders kan zullen we medicijn uit proberen op dieren.”

Partij voor de Dieren, mensen met deze politieke voorkeur zullen dit antwoord geven: ‘’Mensen hebben het recht niet om medicijnen te testen op dieren, het zou verboden moeten worden. Dieren en mensen moeten gelijk behandeld worden. ‘’

Bij optiek 3: de juridische optiek:

Het juridisch standpunt zal aangeven: ’’Mensen hebben het recht om dierproeven te doen voor medicijnen maar er zijn een aantal regels waar de onderzoekers rekening mee moet houden zoals: vergunningen en goed informeren’’

Juridische optiek 

In dit onderdeel worden de juridische voorwaarden voor het uitvoeren van dierproeven beschreven. Deze voorwaarden en bepalingen staan beschreven in de Wet op de dierproeven, geldend vanaf 1-1-2019 tot heden.

De definitie van een dierproef is: elk al dan niet invasief gebruik van een dier voor experimentele of andere wetenschappelijke doeleinden, waarvan het resultaat bekend of onbekend is. Of onderwijskundige doeleinden, die bij het dier evenveel of meer pijn, lijden, angst of blijvende schade kan veroorzaken als, dan wel dan het inbrengen van een naald volgens goed diergeneeskundig vakmanschap. 

Voor de dierproeven worden verschillende dieren gebruikt. Vaak muizen, varkens en apen. Het is echter verboden om  beschermde diersoorten te gebruiken zoals de:

 • Chimpansee 
 • Orang-oetan
 • Gorilla
 • Bonobo

In het wild gevangen dieren mogen ook niet voor proeven worden gebruikt. Dit geldt ook voor zwervende dieren en verwilderde exemplaren van huisdieren. Behalve als het nodig is voor het welzijn van het huisdier zelf en er een wetenschappelijke motivering is dat deze dierproef alleen gebruikt kan worden door middel van het gebruik van een zwerfdier of een verwilderd dier.
 

Vergunning

Je mag alleen proeven uitvoeren op dieren die hiervoor speciaal gefokt zijn. Organisaties die dierproeven willen uitvoeren hebben voor het fokken van deze dieren een instellingsvergunning nodig van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Daarnaast moet er voor ieder project waarbij gebruik wordt gemaakt van dierproeven een aparte vergunning worden aangevraagd.

Het is verboden om zonder instellingsvergunning dierproeven te verrichten. De instellingsvergunning wordt alleen verleend aan organisaties die proeven uitvoeren die uitsluitend gericht zijn op het belang van de gezondheid of de voeding van mens of dier.

Een instellingsvergunning kan om verschillende redenen worden geweigerd:

 • Als er gegronde vrees bestaat dat de vergunninghouder de wet niet zal naleven;  
 • Als een eerder aan de aanvrager verleende instellingsvergunning is ingetrokken, behalve wanneer deze is ingetrokken omdat er al een jaarlang geen dierproeven hebben plaatsgevonden;  
 • Als het gebouw van de aanvrager waar de proeven worden gedaan is aangepast en het nu het dierenwelzijn negatief kan beïnvloeden.

Voorwaarden

Het is verboden dierproeven te gebruiken wanneer het onderzoek ook op een andere manier kan worden gedaan. Bijvoorbeeld door helemaal geen dieren of minder dieren te gebruiken. Verder is het belangrijk dat wordt gekeken of het belang van het doel opweegt tegen de pijn en het ongemak van de proeven voor de dieren. Wanneer andere methodes dan dierproeven mogelijk zijn, is men verplicht die toe te passen in plaats van dieren te gebruiken. Dit is ook zo vastgelegd in de wetgeving van de Europese Unie.

De Centrale Commissie Dierproeven verleent slechts een projectvergunning voor een project waarbij dierproeven worden gebruikt wanneer:

 • Het project vanuit wetenschappelijk of onderwijskundig oogpunt verantwoord of wettelijk vereist is;
 • Het project zo is opgezet dat dierproeven zo menselijk en milieuvriendelijk mogelijk worden uitgevoerd.   

Verder wordt gekeken welke dierproef het minste leed veroorzaakt, maar wel het beste resultaat oplevert. Belangrijk hierbij is: 

 • Dat er een zo gering mogelijk aantal dieren wordt gebruikt en
 • Dat de betrokken dieren, de dieren zijn die het minst gevoelig zijn voor pijn, lijden, angst of blijvende schade.

Ook mag een dierproef alleen onder plaatselijke of algehele verdoving van het dier uitgevoerd worden. Tenzij dat niet mogelijk is, dan moeten er alsnog pijnstillers toegediend worden of andere methoden gebruikt worden die de pijn, het lijden en de angst bij het dier tot een minimum beperken. Een dierproef die voor hevige pijn en ernstig letsel bij het dier zorgt, mag niet zonder verdoving worden uitgevoerd. 

Dierproeven die leiden tot ernstige pijn, lijden, angst of blijvende schade die waarschijnlijk langdurig zal duren, zijn verboden. Als het toch nodig is om wetenschappelijke redenen kan het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een vrijstelling verlenen van maximaal vijf jaar, deze kan een keer verlengd worden met nog eens vijf jaar.

Ook wanneer een project dat door de procedure is gegaan wordt gewijzigd en de wijzigingen negatieve gevolgen kunnen hebben voor het welzijn van de dieren, kan het project alleen nog doorgaan als de Centrale Commissie Dierproeven over de wijzigingen binnen het project een positief oordeel geeft. 

Het is ook verboden een dierproef uit te voeren die niet binnen het project valt waarvoor een projectvergunning is gegeven. Behalve als de dierproef positieve gevolgen heeft voor het dierenwelzijn.

Wanneer het doel van de dierproef is bereikt, worden er passende maatregel genomen om het leiden van het dier te beperken tot het minimum.
 

Waarom zijn er dierproeven?

Dierproeven worden gebruikt om de veiligheid te testen van producten zoals bijvoorbeeld medicijnen. Bij producten zoals medicijnen mogen namelijk mensen het niet zomaar gebruiken. Het moet eerst zeker zijn dat deze nieuwe medicijnen de juiste uitwerking hebben. En dus bijvoorbeeld niet schadelijk zijn voor mensen. Daarvoor zijn vaak dierproeven nodig.

Dierproeven zijn daardoor ook verplicht, van alle dierproeven die worden uitgevoerd in Nederland is 35% verplichte dierproeven. Want ondanks dat mensen het niet eens zijn met dierproeven is het wel nodig, ook geven dierproeven positieve resultaten waardoor men niet zomaar stopt met dierproeven. Dat blijkt ook uit onderzoeken in het verleden, dierproeven hebben een onontbeerlijke rol gespeeld in bijna alle medische doorbraken voor het laatste decennium. Dit toont dus aan dat de dierproeven ook echt nut hebben.

Alle bedrijven zijn dus verplicht om hun geneesmiddelen te laten testen op dieren omdat we veel waarde hechten aan de veiligheid van mensen. Men wil niet dat we negatieve gevolgen krijgen van geneesmiddelen. Wat er dus toe leidt dat we dierproeven nodig hebben en ook nog steeds verplichten. 

Ondanks dat mens en dier niet helemaal gelijk zijn zijn er wel veel overeenkomsten, een muis en een mens delen bijvoorbeeld 95% dna met elkaar. Hierdoor zijn dierproeven ook waardevol, wij hebben gelijkenissen met de proefdieren waardoor ook de uitkomsten van de proeven aanslaan op ons.   

Maar voordat dierproeven plaats vinden wordt er nog wel door een ethische commissie een controle gedaan om te kijken of er geen alternatieven proeven bestaan, zodat het onderzoek gebeurt met het grootst mogelijke respect voor het welzijn voor het dier en dat dit volgens juridisch en ethische normen verloopt. 

Politieke optiek

VVD 

De VVD vindt dat dierproeven nog nodig zijn, omdat de kwaliteit en veiligheid van een medicijn getest moet worden. Er moet daarbij worden gekeken naar hoeveel leed het dier ondervindt en worden afgewogen of het risico voor de mens daarmee verkleint als er dierproeven worden gedaan. Er moet voor een mens een nieuw medicijn krijgt bewezen zijn dat het ten eerste werkt en ten tweede niet schadelijk is voor het menselijk lichaam. Wetenschappers gebruiken dierproeven ook om meer te weten te komen over de biologische processen in het menselijk lichaam,zoals het ontstaan van ziektes. 

“Ongeveer 35% van alle dierproeven in Nederland is verplicht. Een bedrijf moet deze proeven doen voordat een product op de markt mag komen. Een nieuw medicijn mag bijvoorbeeld alleen worden verkocht nadat het op een levend dier is getest. Dit om risico’s voor de mens te voorkomen.” (rijksoverheid, bekeken op 4 maart 2019 om 15:38)

Bedrijven mogen alleen dierproeven uitvoeren als ze een vergunning hebben. De Centrale Commissie Dierproeven (CCD) verleent deze vergunning. Er zijn verschillende voorwaarde waaraan het bedrijf moet voldoen voor hij zo'n vergunning krijgt. Één daarvan is dat er geen andere mogelijkheid is dan het uitvoeren van dierproeven , een alternatief is bijvoorbeeld testen op gekweekt weefsel. De Dierexperimentencommissie (DEC) beoordeelt de onderzoeksplannen met dierproeven.
“Alleen speciaal opgeleide medewerkers mogen dierproeven uitvoeren. Daarnaast moet elke vergunninghouder in principe een Instantie voor Dierenwelzijn (IvD) hebben. Er is een uitzondering voor bijvoorbeeld kleinschalige fokkers van proefdieren. Iedere instelling die dierproeven doet, proefdieren fokt of levert, moet zo'n instantie oprichten. De IvD zorgt voor optimaal welzijn van proefdieren.” (rijksoverheid, bekeken op 18 maart 2019 15:35)

De VVD is van mening dat alleen bedrijven waarbij het nodig is om de betrouwbaarheid van de medicijnen goed te meten dit mogen doen. Er moet zoveel mogelijk naar andere alternatieven worden gezocht.

De VVD is van mening dat de overheid haalbare en heldere doelen meegeeft aan bedrijven die met dieren werken. De ondernemers mogen vervolgens zelf invullen hoe ze die doelen halen. ‘’Met overbodige regels schieten mensen en dieren niets op.’’ (VVD,2019)                                                Ook vinden ze het belangrijk dat bedrijven in het buitenland dezelfde regels hebben als Nederlandse bedrijven. Ze willen dat regels over dierenwelzijn internationaal wordt vastgelegd, zo gelden voor alle bedrijven dezelfde regels en krijgen dieren in ieder land dezelfde bescherming. 

Volgens de website AnimalsToday is de VVD een partij die in extreme mate anti-dierenwelzijn. De VVD stemt standaard tegen diervriendelijke moties. ‘’Meeregeren met de VVD is afstand nemen van dierenwelzijn.’’ (AnimalsToday, bekeken op 18 maart 2019 15:20)

GroenLinks

Bij GroenLinks zijn ze van mening dat dierproeven afgebouwd moeten worden en dierproefvrije onderzoeksmethoden gestimuleerd moeten worden. Dierproeven mogen alleen nog tijdelijk worden toegestaan zolang het de enige manier is om verbetering van de volksgezondheid te bereiken. 

GroenLinks zoekt voor dierproeven voor medicijnen zo snel mogelijk alternatieven. Ze willen meer geld investeren in onderzoek, zodat het testen op dieren niet nodig is. Er zijn alleen nog niet voor alle medische dierproeven alternatieven, daarom moet er dus meer geld worden geïnvesteerd in het zoeken naar andere testmethoden. Voor een klein deel van de dierproeven is echter geen alternatief. Daarom, als er dan dus echt geen andere optie meer is, en de enige manier om onderzoek te doen naar een ziekte is door medische dierproeven uit te voeren, dan zullen dierproeven volgens GroenLinks toch toegestaan moeten worden. De leefomstandigheden voor deze dieren zullen dan wel zo optimaal mogelijk moeten zijn en de testresultaten moeten openbaar zijn, zodat dubbel testen overbodig en verboden wordt. Wanneer er toch alternatieven zijn, moeten de dierproeven zo snel mogelijk afgeschaft worden.

GroenLinks vindt dat dieren te vaak als gebruiksvoorwerpen en productiemiddelen worden gebruikt. Ze hebben recht op een respectvolle behandeling. GroenLinks wil het welzijn van dieren verbeteren. Dierproeven worden uitgefaseerd en dierproefvrije onderzoeken worden juist gestimuleerd. Ze willen alleen nog dierproeven toestaan als het de enige manier is om de volksgezondheid te verbeteren. Anders zoeken ze naar alternatieven. 

GroenLinks-europarlementariër Alexander de Roo zet zich al jaren in voor het verminderen van het aantal dierproeven, het stimuleren van vervangende onderzoeken en het welzijn van de dieren. Hij vind dat er vooral wat gedaan moet worden aan de dierproeven op cosmetica. Evans wil graag herziening en terugdringing van dierproeven op mensapen. Zelfs na de totstandkoming van de dierproef wet houden sommige landen zich niet hieraan. Groenlinks wil dat de landen zich aanpassen en wil dat er betere regels komen voor het testen van medicijnen op dieren.

GroenLinks vindt dat er betere wetten moeten komen voor dierproeven. ze willen het aantal dierproeven terugdringen. Ze willen betere controle op bedrijven en instellingen die proefdieren fokken, verhandelen of gebruiken, en ze willen alternatieven voor dierproeven wanneer dit mogelijk is. Hiermee willen ze het dierenleed verminderen en de kwaliteit van het onderzoek verhogen.

GroenLinks vindt dat er extra geld en menskracht vrijgemaakt moet worden voor de opsporing en handhaving op dierenwelzijn overtredingen en illegale dierenhandel. Dus ook als de regels voor dierproeven overtreden worden, willen ze dat dit gehandhaafd moet worden.

Ze vinden dat het aantal dierproeven in Nederland in 2020 ten minste gehalveerd moet zijn.

Partij voor de Dieren

De Partij voor de Dieren wil dat er een einde komt aan alle dierproeven. Binnen de Partij van de Dieren zijn er verschillende standpunten met betrekking tot dierproeven. We hebben informatie gehaald uit de standpunten: ‘einde aan dierproeven’, ‘stoppen met proeven op apen’ en ‘openbaarheid dierproeven’.

De partij voor de Dieren vindt dat we moeten stoppen met dierproeven omdat dieren overeenkomsten hebben met mensen als het gaat om ervaren van pijn, angst en stress. En we dwingen mensen niet tot het doen van proefondervindelijk onderzoek op hun zelf, dus waarom zouden we dat wel bij dieren doen. Bijvoorbeeld de proeven op apen worden ook weergegeven als wreed en pijnlijk. De Partij voor de Dieren wil daarom ook dat de dierproeven op apen zo snel mogelijk stopt. 

Ook gaat het vaak mis met het vertalen van het proefdieronderzoek naar de mens, zo’n 90% van de dierproeven heeft geen betekenis voor de mens, hierdoor leveren de dierproeven weinig op en kosten ze wel veel geld. Daarom wil de Partij voor de Dieren dat dat geld wordt gebruikt voor andere dingen zoals de inverstering in dierproefvrije onderzoeken en technieken of voor onderzoeken waar geen dieren voor hoeven te worden gebruikt. Want met de 10 miljoen euro subsidie die de overheid jaarlijks geeft aan proefdier onderzoek kan beter worden besteed aan proefdiervrije onderzoeksmethoden. 

De Partij voor de Dieren heeft er al wel voor kunnen zorgen dat het budget voor proefdiervrij onderzoek verdubbeld is, alleen kost het goedkeuren van proefdiervrije technieken jaren. Daarom vindt de Partij van de Dieren dat dit proces versneld moet worden. 

Momenteel is er veel geheim op het gebied van dierproeven, er is niet altijd duidelijk wat er nu gebeurt met de dieren of wat er precies onderzocht wordt. De Partij voor de Dieren vindt dat er meer openbaarheid moet komen over dierproeven en dat er een toegankelijke databank met alle resulaten van dierproeven moet zijn. 

Er zijn nog geen wetten die het toestaan dat burgers en maatschappelijk organisaties bezwaar kunnen indienen tegen geplande dierproeven. De Partij voor de Dieren vindt daarom dat dier er wel moeten komen. De proeven worden immers gedaan voor de burgers, dus wanneer burgers kunnen aangeven dat ze geen dierproeven willen kan dit ervoor zorgen dat er misschien minder dierproeven worden uitgevoerd. 

De Partij voor de Dieren zou het ook fijn vinden als de rechter zich kan uitspreken over de naleving van de wet op dierproeven. Want er wordt niet altijd heel netjes gewerkt op het gebied van dierproeven. Bij het BPRC te Rijswijk (het grootste apenonderzoek centrum van Europa) worden de experimenten gezien als wreed en pijnlijk, ook veroorzaken deze onderzoeken maatschappelijke weerstand. Daarom vindt de Partij voor de Dieren dat de rechter er wat van kan zeggen, en de Partij voor de Dieren hoopt ook dat het BPRC zo snel mogelijk sluit.

Levensbeschouwelijke optiek

Hindoeïsme 

Hindoes geloven in Brahman, dit is een god die aanwezig is in alle natuurlijke dingen als een soort kracht. Brahman is de kern van alles en daarom verdienen alle mensen, dieren, planten en andere natuurlijke dingen evenveel eerbied en respect. Ze hebben veel respect voor dieren en eten soms ook geen vlees (nooit rundvlees, de koe is heilig). Omdat ze dieren net zo belangrijk vinden als de mens, vinden ze dierproeven dus niet goed.

Dharma is het begrip waar hindoeïsme om draait. Het is de essentie van het leven en de basis van ieder individu. De principes van Dharma staan centraal in het leven van iedereen. Volgens dharma moeten de Hindoes bewust, liefdevol en harmonieus omgaan met hun zelf en de wereld waar ze in leven. Ze horen daarom dus geen leed toebrengen aan andere wezens. Ze mogen ze niet doden, opeten of verhandelen. Bij dierproeven wordt niet gedacht aan het welzijn van het dier, en 90% van de dierproef dieren gaat meestal dood. Dit vinden Hindoes niet goed, ze willen namelijk geen leed aan dieren aanbrengen.

Wij hebben een mail gestuurd naar Ranjita. Zij is een hindoe. Dit zegt Ranjita over dierproeven binnen het hindoeïsme:

Het hindoeïsme ziet geweldloosheid als de hoogste wet en zelfs als voorwaarde om moksha (spirituele verlossing) te bereiken, wat uiteindelijk het doel is van het hindoeïsme. Bij dierproeven worden dieren uit hun natuurlijke omgeving gehaald, op onnatuurlijke wijze (als slaven) behandeld en leed toegebracht. Dit rijmt niet op de ahimsa-leer. Ahimsa leert dat Hindoes niemand leed horen toe te brengen en dat zij bewust, respectvol en met liefde & compassie horen om te gaan met hun zelf en de wereld om hun heen, dus ook met de natuur, het milieu en grondstoffen. Daarbij is iedereen gelijkwaardig, dus ook mens en dier.

De farmaceutische industrie is bovendien een zeer commerciële en corrupte bende die speelt met het welzijn van zowel dier als mens. Het hindoeïsme beschreef in haar eeuwenoude geschriften al hoe geneeskunde op een natuurlijke manier werkt en hoe medicijnen kunnen worden gemaakt met natuurlijke middelen, zonder bijwerkingen, chemische stoffen etc. In de duizenden jaren oude geschriften stonden onderwerpen als operaties, orgaantransplantaties, bevruchtingen via de onnatuurlijke manier e.d. al beschreven. De westerse wereld ontkent dit echter en bestempelt de Ayurveda als alternatief, om ondertussen miljarden euro winst te maken op het in stand houden van ziektes en zieker maken van mensen. Ook dit gaat zeer in tegen het ahimsa-principe. Echter zijn ze tegenwoordig voor een deel afhankelijk van de farmaceutische industrie, omdat deze industrie zichzelf zo invloedrijk heeft gemaakt en het op hoog niveau onderzoeken en praktiseren van Ayurveda onmogelijk heeft gemaakt, dat zij gedwongen worden om hieraan bij te dragen en hiervan gebruik te maken. Het gaat in tegen de grondbeginselen van het hindoeïsme, maar meestal hebben zij helaas geen andere keuze.

Humanisme

Gelijkwaardigheid is een belangrijk begrip voor humanisten. Iedereen wordt gelijkwaardig behandeld, ook al verschillen ze van elkaar. Ze willen ook goed omgaan met dieren en de natuur met zorg behandelen. Ze willen lijden bij dieren voorkomen, dit is ook een kenmerk van humaniteit.

Volgens het humanistisch verbond vormen dierenrechten steeds een groter onderdeel van het humanisme. Ook is er een ledengroep die zich bezighoudt met natuur en duurzaamheid. Dierenrechten en milieu vinden humanisten een heel belangrijk onderwerp, daarom zullen ze in de toekomst meer bezig zijn hiermee. Niet alle humanisten zijn van mening dat er meer rekening met dierenrechten gehouden moet worden, maar de meesten wel.

Ook al willen de humanisten geen leed voor de dieren, ze vinden wel dat dieren minderwaardig zijn dan mensen omdat de mens een persoonlijkheid heeft en voor zichzelf kan denken en een dier niet.

We hebben een mail gestuurd naar Fiona Fortuin. Ze is de teamleider van marketing & communicatie van het humanistisch verbond. Dit is wat zij zei over de mening van humanisten over dierproeven op medicijnen:

Hoewel dierproeven op medicijnen geen focus onderwerp voor het Humanistisch Verbond is, of tot een van onze speerpunten hoort, gaat dit onderwerp uiteindelijk iedereen aan - humanist, christen, moslim of andersdenkende. 

Het Humanistisch Verbond staat ook voor ecologisch humanisme. Humanisme gaat over mensen maar heeft ook aandacht voor de natuur en dieren. De mens is onderdeel van de natuur en kan niet leven zonder de aarde. We staan voor dierenwelzijn. Je vraagt naar onze kijk op dierproeven op medicijnen. Over het algemeen zijn wij tegen dierproeven wanneer er een alternatief voorhanden is. We vinden onderzoek naar alternatieven belangrijk, dat daar ook geld voor beschikbaar blijft, en dat wanneer alternatieve proeven blijken te werken deze proeven ook daadwerkelijk worden ingezet en een wettelijk stempel krijgen. Wat betreft dierproeven voor medische doeleinden: wanneer er geen wettelijk alternatief is dan ja, maar wel zorgvuldig en gecertificeerd uitgevoerd. 

Hoe onze kijk op dierproeven er in de praktijk uitziet? Hoewel het niet een van onze speerpunten is, zijn we alert op hoe hiermee om te gaan. Zo bankieren we bij Triodos bank. De bank hanteert duurzame criteria en hebben strenge eisen voor waar ze geld in beleggen. Daarbij letten ze ook op of bedrijven dierproeven uitvoeren en zo ja, hoe dat gebeurt en om welke reden. Voldoen deze bedrijven niet aan hun criteria dan beleggen zij daar niet in. 

Christendom 

Het christendom zegt over dieren en dierproeven: ‘’ Evengoed is het dier een schepsel van god. Als rentmeester over de schepping heeft de mens het dier met respect te behandelen’’ (spreuken 12;10). Dierproeven voor cosmetica mag dan ook niet, het is uiterst verboden bij het christendom. Maar als het gaat om dierproeven voor medicijnen is het een ander verhaal: dierproeven zijn nodig om de biologische en wetenschappelijke kennis te vergroten. De regels zijn wel: het moet onder goede controle zijn en de dieren moeten zo min mogelijk te leiden hebben. 

Ds. M.F. Binnendijk, PKN (hervormd) zegt het volgende in zijn blog op 22-11-2016 om 00:00 

De Bijbel zegt niets over proefdieren in het bijzonder. Er wordt wel in de bijbel gesproken dat we met respect met het dier moeten omgaan en voor de natuur, daarbij hoort ook Co2 bij  

-Proefdieren gebruiken met het oog op de medische ontwikkeling is goed, als er wel een beperkte grens aan zit met de hoeveelheid en of het zinnig is; het moet goede resultaten oplossen 

Proefdieren (vivisectie) voor het testen van cosmetica is verboden, er staat nergens in de bijbel dat je voor de schoonheid van de mens er dieren moeten worden gebruikt dus hier moeten alternatieven voor komen.

Bij christenen zijn er twee moeilijke afwegingen die je moet maken: je wilt niet dat een dier pijn lijdt maar daar tegenover help je mensen om een nieuw medicijn te creëren. Ook is de afweging moeilijk te maken of het echt helpt of niet want er worden soms ook geen nuttige experimenten gedaan waarbij de dieren onnodig pijn lijdt. 

Om terug te komen op de vraag: ‘’hebben mensen het recht om medicijnen te testen op dieren.’

het precieze antwoord is: Ja mensen hebben het recht, maar er zijn een aantal regels waar je aan moet houden: je moet het goed onder controle hebben en het dier moet geen lijden hebben, cosmetica testen op dieren is verboden. 

Om de link met levensbeschouwing te leggen kan je bij de vraag: wat  is natuur? alles wat god heeft gemaakt.  

Conclusie

Wij gaan in deze conclusie antwoord geven op de vragen uit de inleiding.

 • Wat is de natuur?
 • Wat betekent lijden en dood?
 • Hebben mensen het recht om medicijnen te testen op dieren?

Volgens de VVD is de natuur de bron van alles wat door mensen gemaakt is. Alles wat door de mens gemaakt is komt uit de natuur en alles wat door de mens gemaakt is, is geen natuur meer. Behalve als de mens een nieuwe bron heeft gemaakt, dan is dat wel weer natuur.

De betekenis van lijden is het pijn of verdriet hebben van een persoon of dier. 

De betekenis van dood is het niet meer leven van een organisme. Dood betekent niet meer leven.

VVD vindt dat mensen het recht hebben dierproeven uit te voeren als er aan goede controle wordt gedaan.

Volgens de Partij voor de Dieren is natuur de verscheidenheid aan planten, dieren en ecosystemen. De natuur vormt de basis voor het leven, daarom is het onze plicht om te zorgen voor een leefbare aarde, nu en in de toekomst. 

De Partij voor de Dieren vindt dat geen enkel persoon of dier moet lijden en dus wanneer dit wel het geval is maatregelen worden genomen. Als een persoon of dier ook ondraaglijk lijd vindt de Partij voor de Dieren daarom ook dat euthanasie mag plaatsvinden. En de dood is een heftige gebeurtenis en iedereen moet er op zijn eigen manier mee om kunnen gaan. De Partij voor de Dieren streeft er ook naar dat dieren niet onnodig hoeven te lijden of dood gaan, hun standpunten staan ook rond dit streven.

De Partij voor de Dieren vindt niet dat mensen het recht hebben om medicijnen te testen op dieren. Je moet dieren in hun recht en waarde laten.

Volgens GroenLinks is de natuur heel belangrijk en moeten we ervoor vechten om het te behouden en ervoor te zorgen. De natuur heeft namelijk een positief effect op het welzijn van mensen. Het is dus iets voor de mens.

Ze vinden goede zorg en gezondheid belangrijk en willen dus dat mensen zo min mogelijk lijden en een goed gezond leven hebben.

GroenLinks vindt dat mensen niet het recht hebben om medicijnen te testen op dieren. Ze willen zo snel mogelijk van de dierproeven af en vinden dat in 2020 de dierproeven gehalveerd moeten worden.

Volgens de juridische optiek is de natuur alles wat leeft en niet menselijk is. Ook zeeën, zoals de Noordzee, moerassen, vennen en wetlands, zoals de Biesbosch, zijn natuur.

En in een juridisch optiek wordt er over dood gesproken wanneer een organismen (mens en dier) geen hartslag meer heeft. Lijden is iets persoonlijks. Als het ondragelijk is mag je door middel van euthanasie een eind maken aan je leven. Lijden is als een organisme (mens of dier) zodanig pijn bevindt dat andere acties die het organismen uitvoert niet meer mogelijk zijn of zodanig gehinderd worden, wanneer een organisme aan het lijden is worden acties heel zwaar.   

De juridische optiek is van mening dat mensen het recht hebben om dierproeven uit te voeren op dieren. Wel met strenge regels en genoeg controle.

Volgens het Hindoeïsme zit God in de natuur. Ze moeten zorgen voor de natuur en ze hebben veel respect ervoor. Sommige Hindoes geloven dat de natuur ook een ziel heeft.

Lijden en dood is ook belangrijk voor de Hindoes, ze geloven namelijk in reïncarnatie: leven na de dood. Je kan herboren worden als mens of dier. Ze streven naar verlossing, door zich aan godsdienstige plichten te houden.

Het Hindoeïsme is van mening dat mensen niet het recht hebben om medicijnen te testen op dieren.

Volgens het Humanisme is de natuur een bron van inspiratie.Humanisme gaat over mensen maar heeft ook aandacht voor de natuur en dieren. Mensen kunnen niet leven zonder de aarde omdat ze een onderdeel van de natuur zijn. 

Humanisten willen weinig lijden voor mensen. Ze willen ziektes zo goed mogelijk behandelen, en de zieken de ruimte geven hun eigen keuze te maken. De dood is het einde van het leven. Daarom vinden ze dat je zo veel mogelijk uit je leven moet halen zolang je leeft, want daarna houdt het op. Mensen mogen ook zelf kiezen voor euthanasie. Ze mogen zelf over leven of dood bepalen.

Het Humanisme is van mening dat mensen het recht hebben om dierproeven uit te voeren, omdat mensen dan sneller beter worden.

Volgens het christendom, is dierproeven alleen nodig als de mens niet anders kan. Daarbij hoort de mens wel respect te tonen voor het dier en het lijden te besparen, voor cosmetica heeft de mens geen een recht om de dier als proefdier te gebruiken! 

Samenvatting

De juridische optiek vindt dierproeven verantwoord, zolang de dieren zo min mogelijk leed ondergaan en er pijnstilling wordt gegeven. De enige proeven die toegestaan zijn, zijn de proeven die uitsluitend gericht zijn op het belang van de gezondheid of de voeding van de mens of dier.

In de politieke optiek vindt de VVD dat alleen bedrijven waarbij het nodig is om de betrouwbaarheid van de medicijnen goed te meten dierproeven mogen doen. Er moet zoveel mogelijk naar andere alternatieven worden gezocht.

GroenLinks vindt dat voor alle dierproeven een alternatief gezocht moet worden wanneer dit mogelijk is. Als er echt geen andere optie is om medicijnen te testen dan op dieren, en het medicijn is nodig voor het verbeteren van de volksgezondheid, dan mag er op dieren getest worden, maar wel met maatregelen.

De Partij voor de Dieren wil dus dat alle dierproeven worden afgeschaft, want het is niet oké hoe met de dieren wordt omgegaan, maar ook omdat dierproeven niet de handigste methode is. Dieren zijn niet hetzelfde als mensen. Verder is er te veel nog onduidelijk hoe de proeven worden uitgevoerd en wat nou precies de resultaten zijn. De Partij voor de Dieren doet daarom er alles aan om dierproeven te verminderen en te stoppen en ze zijn al flink onderweg. 

In de levensbeschouwelijke optiek vinden de Hindoes dat dierproeven niet toegestaan zijn. Hun goddelijke kracht zit namelijk in mensen, dieren en planten en iedereen is dus gelijkwaardig. Dieren mag je geen leed aanbrengen.

De Humanisten vinden dat er altijd naar alternatieven moet worden gezocht, maar als deze er niet zijn, dat er dan wel dierproeven toegestaan mogen zijn, alleen als het zorgvuldig wordt gedaan. Ze vinden het belangrijk dat er zo weinig mogelijk dierenleed is.

Christenen zeggen dat God de natuur en de mens heeft geschapen, mensen moeten er voor zorgen/ de verantwoordelijke. De natuur moet je met respect behandelen, je mag alleen dierproeven doen als het zin heeft, met goede controle en het dier moet zo min mogelijk pijn hebben. De christenen zijn absoluut tegen cosmetica dierproeven.

Eigen mening

Wij vinden dat mensen niet het recht hebben om medicijnen te testen op dieren als er ook andere mogelijkheden zijn. Tegenwoordig zijn er veel alternatieven voor dierproeven. Dierproeven zijn daardoor niet meer altijd de handigste methoden voor een onderzoek. Ook vinden wij dat je een dier niet hoeft te laten lijden alleen voor ons belang. Een groot deel van de dierproeven heeft geen nut. De resultaten van het dierproef onderzoek komen namelijk niet altijd overeen met de reactie van de mensen op een geneesmiddel. Een groot deel van de dieren die worden gebruikt in dierproeven leven ook niet onder goede omstandigheden, waardoor ook een groot deel van de dieren omkomen. Alleen voor de belangen van mensen gaan er dus jaarlijks veel dieren dood zonder dat deze dieren een betekenis geven aan de verdere ontwikkeling van geneesmiddelen. Wij vinden dit niet menselijk en niet van deze tijd. Wij hopen dus dat er een verandering gaat komen in dierproeven zodat er niet meer zoveel dieren jaarlijks hoeven te lijden. 

Bronnen

https://www.partijvoordedieren.nl/standpunten/dierproeven

geraadpleegd op 11 maart 2019

https://www.partijvoordedieren.nl/standpunten/stoppen-met-proeven-op-apen

geraadpleegd op 11 maart 2019

https://www.partijvoordedieren.nl/standpunten/openbaarheid-dierproeven

geraadpleegd op 11 maart 2019

Een mail van Falco van Hassel, medewerker bij de Partij voor de Dieren

https://groenlinks.nl/nieuws/nieuwe-regels-voor-dierproeven-schieten-tekort

Nieuwe regels voor dierproeven schieten te kort

8 september 2010 door Bas Eickhout

Geraadpleegd op 24 maart 2019

https://groenlinks.nl/nieuws/europese-wetgeving-dierproeven-aanscherpen

Europese wetgeving dierproeven aanscherpen 

6 september 2006

Geraadpleegd op 4 maart 2019

https://groenlinks.nl/standpunten/dierenwelzijn

standpunten groenlinks

Geraadpleegd op 27 februari 2019

https://groenlinks.nl/nieuws/stop-dierproeven-met-apen

Stop dierproeven met apen

29 augustus 2007 door Kathalijne Buitenweg

Geraadpleegd op 11 maart 2019

  GroenLinks (Martijn)

Geraadpleegd op 27 februari 2019

https://www.dierencoalitie.nl/parties/#6

Dierencoalitie stellingen toelichting GroenLinks

https://wetten.overheid.nl/BWBR0003081/2019-01-01

geraadpleegd op 10 april 2019

Contact VVD 

Vvd website 

geraadpleegd op 4 maart 2019

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/dierproeven/waarom-dierproeven-nodig-zijn geraadpleegd op 4 maart 2019

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/dierproeven/regels-dierproeven

geraadpleegd op 4 maart 2019

https://www.vvd.nl/standpunten/dierenwelzijn/

https://www.vvd.nl/standpunten/dierenwelzijn/

geraadpleegd op 11 maart 2019

https://www.animalstoday.nl/politieke-partijen-misbruiken-dierenwelzijn-tijdens-verkiezingen/

20 maart 2018 door Redactie AnimalsToday.nl

geraadpleegd op 18 maart 2019

https://hindoedharma.nl/archief-blog/bijdragen-aan-een-betere-wereld/comment-page-1/#comment-6307

Geraadpleegd op 16 maart 2019

https://www.refoweb.nl/vragenrubriek/6155/proefdieren/

Geraadpleegd op 2 april 2019

https://www.refoweb.nl/vragenrubriek/2087/mishandelingen-van-dieren/

Geraagpleegd op 18 maart 2019

http://www.samenleven.info/Hindoeisme.htm

Hindoeïsme

Geraadpleegd op 10 april 2019

https://hindoedharma.nl/begrippen-uitgelegd/dharma/

Door Ranjita

Geraadpleegd op 10 april 2019

https://mens-en-samenleving.infonu.nl/religie/99408-gelijkwaardigheid-binnen-verschillende-godsdiensten.html

Gelijkwaardigheid binnen verschillende godsdiensten

11 maart 2015 door Karli

Geraadpleegd op 10 april 2019

https://barendswereld.blogspot.com/2010/01/ethicus-stop-toch-met-dat-geloof-door.html

Geraadpleegd op 10 april 2019

https://www.mindmeister.com/nl/540781656/humanisme

Geraadpleegd op 10 april 2019

https://groenlinks.nl/standpunten/natuurgebieden

Geraadpleegd op 11 april 2019

https://selmamavzer.blogspot.com/2013/04/mens-en-natuur-hindoeisme-wat-is-de.html

Mens en natuur: hindoeïsme - wat is de plaats van de mens in de natuur?

Geraadpleegd op 11 april 2019

https://sites.google.com/a/dbz.be/expressie-van-de-eindigheid/home/positie-nemen/2-het-leven-na-de-dood-volgens-het-hindoeiesme

Geraadpleegd op 11 april 2019

https://mens-en-samenleving.infonu.nl/diversen/15750-gebruiken-rond-sterven-en-dood-humanisme.html

Geraadpleegd op 13 april 2019

https://www.partijvoordedieren.nl/verkiezingsprogramma-tweede-kamer-2017-4-natuur

Geraadpleegd op 14 april 2019

https://www.janssen.com/netherlands/betrokkenheid/dierproeven

Geraadpleegd op 14 april 2019

http://eara.eu/nl/campagnes/veertig-redenen-waarom-we-dieren-nodig-hebben-in-de-wetenschap/

Geraadpleegd op 14 april 2019

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/dierproeven/waarom-dierproeven-nodig-zijn

Geraadpleegd op 14 april 2019

Bijlage

Wat we geleerd hebben van het maken van dit verslag:

 • We hebben geleerd wat optieken zijn en hoe we die kunnen toepassen in een verslag.
 • We hebben geleerd hoe de humanisten kijken naar dierproeven over medicijnen: ze vinden dat er alternatieven moeten komen  
 • we hebben geleerd hoe de VVD als politieke partij over denkt: ze vinden als het moet is het nodig maar anders alternatieven
 • we hebben geleerd hoe het juridisch zit met dierproeven, de juridische optiek: vindt dierproeven verantwoord, zolang de dieren zo min mogelijk leed ondergaan en er pijnstilling wordt gegeven. De enige proeven die toegestaan zijn, zijn de proeven die uitsluitend gericht zijn op het belang van de gezondheid of de voeding van de mens of dier.
 • We hebben de basis informatie over dierproeven geleerd: wat de aantallen zijn, de precieze betekenis dus de achtergrondinformatie
 • we hebben geleerd hoe de christelijke mensen over dierproeven denken: Je moet de natuur goed verzorgen dat is de taak van de mens, dierproeven mogen alleen als het goed is voor mensheid en het dier geen pijn heeft.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.