Marketing

Beoordeling 7.5
Foto van een scholier
 • Verslag door een scholier
 • 1e klas hbo | 7573 woorden
 • 8 juni 2015
 • 9 keer beoordeeld
Cijfer 7.5
9 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
Twijfel je nog over jouw studiekeuze?

Of heb je hulp nodig bij het inschrijven? Bezoek dan onze Extra Open Avond op 7 juni. Kom een kijkje nemen en voel hoe het is om te studeren bij Hogeschool Inholland. Wij staan voor je klaar! 

Meld je aan!

Probleemanalyse

reizen is een bedrijf die reizen aanbiedt met het kaartspel Bridgen. Meestal in een 4 sterren hotel bieden ze verschillende Bridge Reizen aan in Nederland.   

 Managementprobleem 

Veel Nederlanders gaan op zoek naar besparingen voor hun vakantie. Consumenten kijken meer dan vroeger wáár precies wát te halen valt. De klanten gaan steeds meer kiezen op basis van gevoel dan op basis van status. Vanwege de wens tot meer flexibiliteit nemen pakketreizen in populariteit af, ten faveure van samengestelde reizen. Daarbij bepaalt de klant welk kanaal daarvoor wordt gebruikt (cross channeling), zoals via het gestaag online aandeel in boekingen. Bovendien maakt men meer en meer gebruik van reviews en beoordelingen die door vrienden zijn gepost of gelinkt.   wil meer ideeën voor de reizen die ze aanbieden en eventuele nieuwe reizen.   wil zijn aandeel op de markt versterken. 

 Wat is het probleem?  

wil zijn aandeel op de markt versterken en nieuwe ideeën hebben voor zijn reizen. 

 Wie heeft het probleem? 

Waarom is het een probleem? 

Het is een probleem omdat wil profiteren van kansen die zich voordoen op de markt maar niet precies weet hoe ze dat moeten gaan aanpakken. 

Waar doet het probleem zich voor? 

Het bedrijf bevindt zich in Terheijden, en de doelgroep is heel Nederland waarvan de kern in Limburg en Brabant zit. 

Wat is de aanleiding? 

De aanleiding om het probleem op te lossen zijn de toeristische kansen die zich voordoen  in Nederland ( en misschien zelfs buitenland) en dat ze niet precies weten hoe ze die kansen kunnen benutten. 

 Onderzoeksprobleem 

Het opstellen van een tactisch marketingplan dat richting geeft aan het productbeleid, prijsbeleid, distributiebeleid en communicatiebeleid voor een nieuw in de markt te zetten toeristisch product. Daarbij dient een toekomstig promotiebeleid voor dat nieuwe product uitgestippeld te worden, en dient er een financieel goed onderbouwd plan te komen. 

Onderzoeksdoel 

Inzicht verkrijgen in de resultaten van de interne en externe analyse, de doelbepaling en  positionering van de strategische keuze, teneinde richting te kunnen geven aan de 4 P’s voor een nieuw op te starten PMC, om zo het komende jaar te komen tot een verbeterde concurrentiepositie en tot een versterking van het aandeel op de markt van de betreffende PMC. 

Dit wil je ook lezen:

Onderzoeksvragen 

- Welke ontwikkelingen zijn waar te nemen uit de situatieanalyse? 

- Wat is de doelbepaling & positionering voor de betreffende PMC? 

- Hoe kan de onderneming de mix van marketinginstrumenten tactisch inzetten om haar  marketingdoelstellingen op die productmarktcombinatie te verwezenlijken? 

- Met welk doordacht marketingcommunicatiebeleid kan de onderneming een bijdrage leveren aan 

 het realiseren van de marketingdoelstellingen die zijn gekoppeld aan de PMC? 

- Wat kost het uitvoeren van de strategische optie en wat levert het op? 

Theoretische oriëntatie 

Er dient een begrippenlijst met relevante begrippen/termen aangaande dit rapport gegeven waar men van op de hoogte dient te zijn. 

Tactische marketingplan: Het “tactische marketingplan” is een korte termijnplan. Het geeft aan hoe de strategische beslissingen op kortere termijn invulling moeten krijgen. Belangrijk instrument daarbij is de marketingmix. Dit is een verzameling van marketinginstrumenten, zoals Product, Prijs, Plaats, Promotie en bij diensten ook Personeel en Proces die elk afzonderlijk en als geheel zullen bijdragen aan het behalen van de marketingdoelstellingen en de strategische keuzes die gemaakt worden in het strategisch marketingplan.  (Bron: Projecthandleiding MAR2 –2015) 

Interne analyse; waarin het bedrijf zelf word geanalyseerd. Uit de interne analyse volgen de sterktes en zwaktes van de onderneming. 

Externe analyse (DESTEP) + ABCD-model; de externe situatie van de onderneming komt hier aan bod. Algemene trends en ontwikkelingen die relevant zijn voor de onderneming zullen in het DESTEP-model aan bod komen. Het ABCD-model zal de bedrijfstak in kaart brengen. Uit de externe analyse volgen de kansen en bedreigingen waarmee de onderneming geconfronteerd wordt.  

SWOT & Confrontatiematrix; de SWOT is een schematische voorstelling van de kansen en bedreigingen en de sterktes en zwaktes die aan elkaar gekoppeld zullen worden om zodoende inzicht te verkrijgen in mogelijke strategische opties. De confrontatiematrix weergeeft de positieve en negatieve punten van alle sterktes/zwaktes en kansen/bedreigingen om zodoende meer inzicht te krijgen in de mogelijke strategische opties. 

Strategische Optie(s); de strategische optie(s), voortgekomen uit de SWOT en de confrontatiematrix evenals de 3 productmarktcombinaties zullen hier weergegeven worden. 

Doelbepaling & Positionering; de doelbepaling en de positie op de markt van de onderneming zullen in dit onderdeel aan bod komen. 

Marketingmix; de 5 P’s (Prijs, Plaats, Product, Promotie en Personeel) zullen in dit onderdeel van het rapport verder uitgewerkt worden. 

Kosten & Baten; de financiële analyse van de productmarktcombinatie die het beste wordt geacht wordt in dit onderdeel weergegeven.  

 Conceptueel kader

Dit schema hierboven is per punt uitgelegd in de theoretische oriëntatie. Dit schema word gebruikt voor het maken van een tactisch marketing pl

Interne analyse

In de interne analyse wordt het bedrijf zelf geanalyseerd. Uit de interne analyse volgen de sterktes en zwaktes van de onderneming.

Organisatie  

Het aantal medewerkers dat aanwezig is zijn er twee. De oprichter van is Ze organiseert de arrangementen samen met haar partner. en –organisatie is gespecialiseerd in het organiseren van bridgecursussen en hotelarrangementen voor particulieren, bridgeclubs, bedrijven en verenigingen. De bridge-arrangementen staan altijd in het teken van persoonlijke aandacht, sportiviteit en gezelligheid.  onderhoud persoonlijke relaties met haar klanten. 

 Bron: 

(

Marketing mix 

Product: Het product bestaat uit bridge reizen binnen Nederland, waarbij een weekend overnacht wordt in minimaal een 4-sterren hotel. In de prijs inbegrepen is ontbijt, drie-gangen diner, koffie en thee bij het bridgen en een avondsnack. Klanten hebben overdag vrije tijd en ’s avonds wordt er gebridged met de hele groep, bestaande uit minimaal 24 deelnemers. Er wordt een golf/bridge combinatie reis aangeboden in Made, wat inclusief twee green fees is. Daarnaast biedt  mogelijkheid om een privé- of clubreis op maat samen te stellen. Onlangs is er een samenwerking ontstaan met Pelikaan Reizen voor bridgereis per bus naar de Toscane.  

Prijs: De prijs voor een driedaags bridge weekend is €200,- à €210,-. Uitschieters zijn bridge weekenden in Renesse voor €265,- en het golf- en bridgereis voor €325,-. Wanneer dit wordt vergelijken met de concurrenten, kan worden geconcludeerd dat deze bridgereizen in de hogere prijscategorie vallen.

Plaats worden enkel direct aan de consument verkocht. Het is mogelijk om telefonisch te boeken of door het sturen van een e-mail. Alle reizen staan op de website gepubliceerd.  

Promotie:  Er wordt veelal gebruik gemaakt van direct marketing. Er is een database van ongeveer 3000 klanten, zij ontvangen 3 à 4 keer per jaar een folder. Het versturen van de folder kost ongeveer €1500,-. Ook wordt er een paar keer per jaar een advertentie, wat €500,- kost, in het bridge blad geplaatst en ontvangen leraren en secretarissen van bridge clubs die zijn aangesloten bij de bridge bond een e-mail met de folder. 

Innovatie

probeert zich bij de tijd te houden als het gaat om het bridge apparatuur. Zo werd vroeger nog met de hand de scores opgeteld en gebruikt het bedrijf tegenwoordig apparatuur waardoor het automatisch verstuurd en uitgerekend wordt. Onlangs heeft het bedrijf nog 5000 euro gestoken in deze apparatuur om het nog meer te  verbeteren en uit te breiden.

Financiën  

De gemiddelde verkoopprijs is 210 euro. Er gaan minimaal 24 deelnemers mee. En er zijn 25 reizen per jaar. Dus de omzet is ongeveer  126.000 euro dit kan 10% verschillen. De winst is ongeveer 20 euro per reis per persoon. Dus totale winst  is ongeveer 12.000 euro.

Externe Analyse 

In dit hoofdstuk wordt er gekeken naar de externe omgeving. Er zal een analyse gemaakt worden op macro- en meso niveau. Als er wordt gekeken naar de macro omgeving, zal deze analyse gedaan worden aan de hand van het DESTEP model. Met behulp van het DESTEP model kan er inzicht verkregen worden in de externe omgeving. De letters DESTEP staan voor demografische, economische, sociaal/culturele, technologische, ecologische en politiek/juridische ontwikkelingen (Verhage, 2009). De meso omgeving wordt geanalyseerd aan de hand van het ABCD model. Hierbij wordt er gekeken naar de afnemers, bedrijfstak, concurrenten en distributie (intemarketing.nl, 2014). 

Afnemersanalyse

De doelgroep waarop wij ons gaan richten zijn mensen tussen de 65 en 70 jaar. Deze doelgroep maakt niet veel gebruik van social media. De meeste mensen in deze doelgroep zijn met pensioen.

Het aantal inwoners in Nederland, geteld in maart 2015, bedraagt 16.911.887. Het aantal mensen in de doelgroep 65 tot 70 jarige is 11.39.000. In deze doelgroep zitten ongeveer even veel mannen als vrouwen. In totaal zijn er 120.000 bridgers aangesloten bij de bridgebond.

(http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/bevolking/cijfers/extra/piramide-fx.htm)

In de database Statline is een overzicht gemaakt van inkomensklasse van particuliere huishoudens naar diverse kenmerken. Dit overzicht geeft het besteedbare inkomen per bevolkingsgroep weer. Voor de doelgroep van 65 tot 70 jaar is dit in totaal rond de 603.000 per jaar. Dit getal is opgedeeld naar verschillende inkomens:

 • Geen inkomen                                                                                               -
 • Inkomen tot 10.000 euro                                                                           8.000
 • Inkomen van 10.000 tot 20.000 euro                                                     129.000
 • Inkomen van 20.000 tot 30.000 euro                                                     208.000
 • Inkomen van 30.000 tot 40.000 euro                                                     125.000
 • Inkomen van 40.000 tot 50.000 euro                                                     60.000
 • Inkomen van 50.000 euro en meer                                                       73.000

(http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=70958ned&D1=0&D2=2&D3=0-7&D4=0,41-45,52,72-85&D5=l&HD=150526-1455&HDR=T,G2&STB=G3)

 Motivaction

Het basisprincipe van het Mentality model is het groeperen van mensen naar hun ‘kijk op het leven’. Aan de hand van persoonlijke opvattingen en waarden die aan de levensstijl van mensen ten grondslag liggen, worden acht sociale milieus onderscheiden:

Traditionele burgerij (16%)

Gemaksgeoriënteerden (10%)

Moderne burgerij (22%)

Nieuwe conservatieven (8%)

Kosmopolieten (10%)                                                                

Opwaarts mobielen (13%)

Postmaterialisten (10%)

Postmoderne hedonisten (11%)

De doelgroep waarop wij ons richten past het meeste bij de traditionele burgerij. Dit zijn de moralistische, plichtsgetrouwe en op de status-quo gerichte burgerij die vasthoudt aan traditie en materiële bezittingen.

Deze groep houdt zich vast aan traditionele normen en waarden. Het gezin is als hoeksteen van de samenleving en ze leven en rustig en harmonieus leven. Ze zijn betrokken bij de maatschappij en politiek en leven de autoriteit en regels na. Ze zijn ondergeschikt aan het gezinsleven en gedisciplineerd. Ze hebben plichtsbesef, orde, regelmaat en discipline. Ze zijn risicomijdend, sober, spraakzaam en gericht op passief vermaak. Bij de traditionele burgerij staat het gezin en de familie centraal. Ze hebben en traditionele rolverdeling. In deze groep bevinden zich meer vrouwen dan mannen en weinig jongeren. Verder heeft deze groep vaker en modaal inkomen.

De doelgroep die waarop wij ons richten, mensen tussen de 65 en 75 jaar, passen dus goed in dit sociaal milieu. Bij de traditionele burgerij horen vooral ouderen en weinig jongeren, die zich echt vasthouden aan tradities.

(Beunders, N. & Boers, H. (2008). De andere kant van de vrije tijd. 7e herziene druk. Toerboek, Meppel 2008)

http://www.motivaction.nl/mentality/de-acht-mentality-milieus/traditionele-burgerij

WIN-model

Het WIN-model is te vergelijken met het Motivaction model. WIN staat voor Waardensegmenten in Nederland. Het levert acht segmenten op:

 1. Ruimdenkers (7%), kernwoord van deze groep is betrokken.
 1. Geëngageerden (11%), kernwoord van deze groep is veiligheid.
 1. Behoudende (16%), kernwoord van deze groep is conformisme.
 2. Genieters (11%), kernwoord van deze groep is plezier.
 3. Evenwichtigen (21%), kernwoord van deze groep is gemiddeld.
 4. Luxezoekers (11%), kernwoord van deze groep is prestatie.

 5. Zorgzamen (15%), kernwoord van deze groep is sociaal.
 6. Zakelijken (8%), kernwoord van deze groep is zelfbepaling.

De doelgroep waarop wij ons richten past het meeste bij de geëngageerden. De geëngageerde hecht veel waarde aan stabiliteit en harmonie, zowel in de samenleving als geheel, als in de eigen leefwereld. Ze zijn sociaal ingesteld en houden ervan om dingen in groepsverband te ondernemen. Zoals in onze doelgroep dus bridgen, en met een groep op bridgereis gaan. Ook zijn het echte verenigingsmensen. De mensen in dit segment gaan bedachtzaam en weloverwogen te werk, en denken bij het maken van beslissingen altijd na over wat dat voor gevolgen voor de omgeving zal hebben. In dit segment komen verhoudingsgewijs meer ouderen voor, met een redelijk hoog opleidingsniveau. De mensen in dit segment pakken eerder een boek dan dat ze een televisieshow kijken, en interesseren zich voor natuur, kunst en politiek. Ze zijn niet erg materialistisch ingesteld, maar wel geïnteresseerd in smaakvolle en mooie spullen.

(Beunders, N. & Boers, H. (2008). De andere kant van de vrije tijd. 7e herziene druk. Toerboek, Meppel 2008)

(http://www.tns-nipo.com/ons-aanbod/marketinginformatie/segmentatie/win-model/win-model-groepen/)

Concurrentie analyse 

In een concurrentie analyse wordt er gekeken naar afzonderlijke concurrenten. Het doel hiervan is om inzicht te krijgen in de sterke en zwakke punten van de concurrenten en in het toekomstige gedrag van concurrenten.

aangegeven dat ze Boon-a-part bridgereizen en Dekker bridge als haar grootste concurrenten ziet. Door in Google op ‘bridgereizen’ te zoeken, kwam H&W bridgereizen als eerste naar boven. Daaropvolgend kwamen Dekker bridge, Boon-a-part Bridgereizen en naar voren. Daarom is besloten om ook H&W bridgereizen mee te nemen in deze concurrentie analyse. In de hierop volgende paragraaf worden de drie concurrenten van  kort beschreven.  

Boon-a-part bridgereizen 

Een bedrijf met 20 jaar ervaring in het organiseren van bridgereizen. Het aanbod bestaat uit bridge weekenden (3 overnachtingen) en midweekse reizen, musical/bridge reizen, bridge cruises, Wibi Soerjadi bridgeweekenden bridgevakanties naar het buitenland. De buitenlandse reizen worden uitgevoerd door Stipreizen. Als extra service wordt de Boon-a-part vervoersservice aangeboden, waarbij de klant thuis wordt opgehaald afgezet wordt bij het hotel. Wat hotels betreft is het aanbod groot, er worden bridgereizen georganiseerd in meer dan 50 3- of 4-sterren hotels in heel Nederland. Bijna ieder weekend is minimaal één vakantie te boeken. Prijzen voor een bridgeweekend met 3 overnachtingen variëren tussen de €170,- en €190,-, met enkele uitschieters naar boven en naar beneden. Op de website worden een aantal last minute aanbiedingen aangeboden. 

Dekker bridge 

Deze organisatie heeft 35 jaar ervaring in het organiseren van bridgereizen. Het aanbod bestaat uit bridge weekenden en midweekse reizen in Nederland en enkele in België. Bridgereizen naar andere landen staan ook op de website en kunnen geboekt worden, maar worden gedeeltelijk uitgevoerd door zusterorganisatie H en W Reizen. Iedere week is er een reis beschikbaar. Er wordt samengewerkt met 30 hotels in Nederland, zowel 3-sterren als 4-sterren hotels. Prijzen variëren tussen de €180,- en €210,-.  

H&W bridgereizen  

Dit bedrijf richt zich enkel op buitenlandse bridgereizen. De reizen staan ook gepubliceerd op de website van Dekker bridge. De organisatie richt zich speciaal op Turkije, maar heeft onlangs haar aanbod uitgebreid naar onder andere Griekenland en Bulgarije.  

Bedrijf 

Sterktes 

Zwaktes 

Boon-a-part 

- veel ervaring 

- diverse combinatie-reizen 

- reizen naar buitenland met Stip 

- vervoersservice 

- grote organisatie 

- ook verblijf in 3-sterren hotels 

- lastminutes(?) 

Dekker Bridge 

- veel ervaring 

- reizen naar België 

- samenwerking met H en W reizen  

- ook verblijf in3-sterren hotels 

H&W bridgereizen 

-groot aanbod in buitenlandse reizen 

- kleinschalige organisatie 

- geen aanbod in Nederland 

Uit dit overzicht kan geconcludeerd worden dat Boon-a-part en Dekker Bridge momenteel de grootste concurrenten zijn op Nederlandse bridgereizen. Beide organisaties bieden jaarlijks meer reizen aan dan. Boon-a-part heeft een groter aanbod in combinatie reizen dan 

H&W bridgereizen biedt alleen reizen aan naar het buitenland, bridgereizen daar vrijwel niet actief is. Als daar wel behoefte aan is, gaan de klanten mogelijk naar H&W reizen of Boon-a-part. Net als  is het bedrijf van H&W bridgereizen zeer klein. De andere twee concurrenten kennen een grotere  organisatie.

kiest voor minimaal 4-sterren hotels, daar waar de andere organisaties ook in 3-sterren hotels verblijven. De weekenden van  vallen dan ook in een hogere prijscategorie. 

DesTEPA

 inleiding!

Demografisch

De komende tijd zal er steeds meer vergrijzing ontstaan in Nederland.  Volgens het Centraal Bureau voor de statistiek telde Nederland in 2011 ruim 2,6 miljoen 65-plussers. Dit zal de aankomende jaren blijven stijgen tot 4,6 miljoen in 2040. Dit betekend dat er meer mensen in de doelgroep van de bridgereizen komen namelijk steeds meer 50 jaar en ouder. Ook worden de senioren steeds vitaler en raken ze gewend aan het feit dat ze regelmatig op vakantie gaan. Deze doelgroep heeft andere wensen namelijk comfort, luxe, kwaliteit en gezondheid. zorgt voor deze wensen door in 4 sterren hotels te verblijven ten opzichte van hun grootste concurrente die in 2 en 3 sterren hotels verblijven.

Economisch

Consumentenvertrouwen

Het consumentenvertrouwen wordt bepaald op basis van Nederlandse huishoudens over het algemene economische klimaat van Nederland en over de eigen financiële situatie. Uit onderzoek van het NRIT is gebleken dat het consumentenvertrouwen in Nederland al sinds eind 2007 een negatief cijfer kent. Zoals in onderstaande grafiek te zien is, was er in 2009 een duidelijk stijgende lijn waarneembaar. Het tweede kwartaal van 2011 laat zien dat de lijn weer is gaan dalen (NRIT, 2012). 

Als de mening van de huishoudens is: dat het economisch slecht gaat met hun dan heb je de kans dat ze gaan bezuinigen. Veel huishoudens bezuinigen dan misschien op een vakantie. Dat de consumentenvertrouwen verslechterd is een bedreiging voor Reizen. 

Aanbiedingen

Consumenten willen steeds meer profiteren van goede deals, het is zelfs een manier van leven aan het worden. Bedrijven vinden hierbij steeds weer nieuwe manieren om hun aanbiedingen onder de aandacht te brengen. Consumenten zijn altijd al geïnteresseerd geweest in goede deals en kortingen.  Het gaat niet zozeer meer om het besparen van geld maar om de opwinding of zelfs de jacht om andere aftetroeven in slimmigheid. Dus het word steeds meer een statussymbool. Deze trend heet DEALER-CHIC. (Veering, DEALER-CHIC, 2012)  Consumenten worden tegenwoordig voortdurend gewezen op goede deals en kortingen via nieuwe (en dus veel opwindendere en interessantere) technologieën. Ook kunnen consumenten online reviews bekijken wat de beste prijs is en wat de beste artikel of dienst is. 

Reizen kan hierop slim inspelen en zelf kortingen en deals bedenken. Hierbij kunnen  de online reviews en de nieuwe technologieën gebruikt worden om die deals en kortingen te maken. DEALER-CHIC is een kans  Reizen.

Sociaal cultureel 

Er zijn grote sociaal-culturele verschillen tussen autochtone en allochtonen. De verschillen die relevant zijn zijn dat de normen en waarden van allochtone veel conservatiever zijn, godsdienst speelt een grotere rol in hun leven. Ook de tolerantie ten aanzien van modern gedrag is beperkter. Ook valt het op dat allochtone en autochtone vooral bij hun eigen groep blijven dus bijvoorbeeld Marokkanen bij elkaar en Nederlanders bij elkaar.

Technologisch

Internet wordt steeds belangrijker tijdens de vakantie. Ongeveer 79 procent van de vakantiegangers wil toegang hebben tot het internet en voor maar liefst 13 procent is dit zelfs een absolute must. De behoefte om op vakantie foto’s te uploaden en tekst te verzenden via Social Media is erg groot. Voor hotelgasten is de beschikbaarheid van WIFI de voornaamste reden om voor een hotel te kiezen of juist niet. De IPad wordt als steeds belangrijkere faciliteit gezien in een hotelkamer. (Trendrapport, 2012) 

Social media heeft gezorgd voor een verschuiving van traditionele informatiebronnen als brochures en reisbureaus naar online klantbeoordelingen. Reizigers willen weten hoe andere mensen iets hebben ervaren en gaan op zoek naar tips. Hiervoor worden sites als Zoover.nl en tripadvisor.com veelvuldig voor gebruikt. De mening van de consument wordt op deze manier bepalend voor het succes van een product of bij het maken van een keuze. De consument zoekt op internet op websites zoals Zoover naar beoordelingen van anderen en 83% laat zich hierdoor beïnvloeden (NBTC Nipo Research, 2010) 

Van de werkzame senioren is 91% dagelijks online, dat van de gepensioneerden ligt met 82% iets lager. Het meest gedaan op internet is e-mailen, op de tweede plaats staat het gebruik van Facebook. Het percentage smartphone gebruikers onder 65+’ers is ongeveer 43%, en dit groeit snel. (65plus, 2014)  

Er is ook een trend zichtbaar op het gebied van online bridgen. Zo is Stepbridge een bridgeclub via internet en onderdeel van de Nederlandse Bridge Bond. Hier is het mogelijk om zelf een spelletje te bridgen, maar kun je ook meekijken bij andere spelletjes. De eerste maand is deelname gratis, daarna kun je een lidmaatschap kopen voor €40,- per jaar als lid van de Bridgebond of voor €61,- als niet-lid.  

Waar er vroeger na een spelletje bridge lange tijd gerekend moest worden, gaat dit tegenwoordig allemaal automatisch. De Nederlandse Bridge Bond heeft een gratis rekenprogramma, wat voor alle aangesloten clubs toegankelijk is. Via dit programma is het ook mogelijk om de uitslagen door te sturen naar de Bond.  

Door de groei van het gebruik van internet en social media onder senioren zal  bridgereizen zal haar doelgroep steeds beter online kunnen bereiken. Verwacht wordt dat ze ook steeds meer gebruik zullen maken van het internet om vooraf het hotel van de bridgereis of de omgeving te bekijken. Het internet wordt door senioren ook steeds vaker gebruikt om online een spelletje bridge te doen. Tevens zal de beschikbaarheid van WIFI in een hotel belangrijker worden voor de doelgroep.  

Ecologisch

In de toeristische sector is duurzaamheid en het milieubewustzijn in toenemende mate aanwezig. Steeds meer toeristische bedrijven houden zich bezig met duurzaamheid en probeert dit in zijn product te verwerken. Zo zijn er accommodaties waar minder verbruikt wordt of kan er gevlogen worden met Green Seat waardoor de CO2 uitstoot gecompenseerd wordt.

Politiek

Belastingen en milieuheffingen gaan de mobiliteit de komende jaren duurder maken. Een doelgericht prijsbeleid met heffingen en belastingen is nodig om de vervuiling door m.n. de luchtvaart –de snelst groeiende bron van broeikasgassen- aan banden te leggen (CBS, 2011). 

Dat er meer belastingen en milieuheffingen zijn kan een bedreiging zijn Reizen. Dit omdat ze misschien van plan zijn naar het buitenland te vliegen waardoor de kosten meer worden.

Artistiek  

Artistiek heeft te maken met je uitdagen, grenzen verleggen, trots, voldoening, de wereld beter proberen te maken. Hierin kan een uitdaging bridge reizen zitten. Een aantal artistieke ontwikkelingen zijn:  

Lange homepages

Het is een trend om de homepage erg lang te maken zodat de consument naar beneden moet scrollen. De belangrijkste onderdelen van de website staan nog wel bovenin (Frankwatching, 2012).  

Grote illustratie op homepage                                                                                                           

Een trend is om de website rust uit te laten stralen en niet vol te plaatsen met verschillende bewegende afbeeldingen. De teksten: klik hier en lees meer zijn ook niet meer van deze tijd. Het is een trend om één illustratie op de site te plaatsen in plaats van veel illustraties (Frankwatching, 2012)  

Responsive webdesign

Een opkomende trend is het automatisch aanpassen van de grootte van een website aan het apparaat waarmee het bekeken wordt. Op de telefoon klein en op een ipad groter. De website moet automatisch merken met welk apparaat deze bekeken wordt(Frankwatching, 2012). 

 Bronnen: 

(http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Ftwinklemagazine.nl%2Fnieuws%2F2012%2F05%2Freisorganisaties-te-veel-met-zichzelf-bezig%2F120502-Branchevisie-2025-Rapport-HME-Final-BNR.pdf&ei=8AoxVa-3NsHiaMGdgPAB&usg=AFQjCNF2wdf_5F8CtBKNkFwR_kSqlI4hhA&sig2=ntlLfjmTQI0-cqO_gLhgXA&bvm=bv.91071109,d.bGg) 

(https://reizen50plus.wordpress.com/onderzoek/deskresearch/trends/) 

SWOT analyse

Op basis van de interne en externe analyse zijn er een aantal sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen geformuleerd. Hieronder zijn deze schematisch weergegeven.

bridgereizen heeft als 

 • Sterkte 
 • Vaste klantenkring (3000) 
 • Persoonlijke klantencontact 
 • Moderne apparatuur 
 • Zwakte 
 • Beperkt investeringsbudget 
 • Weinig gebruik maken van sociale media 
 • Kans 
 • Stijgende vraag naar buitenlandse reizen en combinatie reizen 
 • Toenemend gebruik van sociale media onder ouderen 
 • Bedreiging 
 • Toenemende interesse om online te bridgen

Strategische Opties

Op basis van de SWOT analyse zijn er twee strategische opties opgesteld, waarvan er één uitgewerkt zal worden.

Strategische optie 1

Door het sterke persoonlijke contact en de vaste klantenkring dat Bridgereizen heeft, kunnen we inspelen op de stijgende vraag naar buitenlandse en of combinatie reizen.

Strategische optie 2

Door toenemend sociale media gebruik onder ouderen, kan Bridgereizen meer gebruik maken van sociale media aangezien ze daar nu nog weinig tot geen gebruik van maken.

Conclusie

Er is voor gekozen om strategische optie 1 verder uit te werken, omdat er meer kansen liggen in het creëren van buitenlandse en of combinatie reizen dan in het toenemende sociale media gebruik onder ouderen. De doelgroep bestaat uit mensen tussen de 65 en 70 jaar oud, deze zal worden toegelicht in hoofdstuk X. In deze doelgroep is het toenemende sociale media gebruik namelijk minder van toepassing.

Doelbepaling en positionering

Waardestrategie

De waardestrategie van Treacey en Wiersema is een hulpmiddel om de strategie van een bedrijf te bepalen. De kern van deze theorie is om in klantrelatie, proces of product uit te blinken. De overige twee speerpunten moeten op drempelniveau zijn.

Uit de interne analyse is gebleken dat Bridgereizen persoonlijk klantencontact en een vasten klantenkring heeft. Samen met de kleinschaligheid van de organisatie is dit een groot voordeel vergeleken met de concurrenten. Ook wordt er gekeken naar de specifieke wensen van de klant. De klantenrelatie staat dan ook centraal voor s Bridgereizen.

Bij het proces wordt vooral gekeken naar hoe efficiënt en effectief het productieproces is. Bridgereizen kent een kleine organisatie en heeft dus lage kosten, waardoor dit ook als speerpunt gezien kan worden.

De laatste factor is product, waarbij innovatie centraal dient te staan. vinden de bridgereizen plaats in minimaal 4-sterren hotels met een goede keuken. Ze zijn echter niet het meest innovatief in het soort reizen dat ze organiseren.

Er kan geconcludeerd worden dat klantrelatie het speerpunt is waar een groot voordeel heeft ten opzichte van de concurrentie. De overige twee speerpunten, proces en product zijn op een voldoende niveau, maar ligt niet hoger dan dat van de concurrentie.

Groeistrategie

Om de groeistrategie te bepalen wordt er gebruik gemaakt van het Ansoff model. In deze matrix wordt gekeken of het om nieuwe of bestaande producten gaat en of je je op bestaande of nieuwe klanten wilt richten. Hiermee kom je er achter waar je je als bedrijf op moet focussen.

Een buitenlandse combinatie reis is een voor nieuw product. Het is echter wel gericht op een bestaande markt, daarom gaat het om productontwikkeling. Bij deze groeistrategie kan gebruik gemaakt worden van cross selling. Dit betekent dat je extra producten aan een bestaande klant aanbiedt, waarmee je herhalingsbezoeken stimuleert. Hierbij kan gedacht worden aan extra korting voor een tweede reis die iemand boekt of een spaarprogramma.

Marketingdoelstelling

Positionering

Bridgereizen biedt reizen aan speciaal gericht op mensen die bridgen. Aangezien dit maar een klein gedeelte van de Nederlandse bevolking is, ligt de focus op een niche markt. Er zijn enkele concurrenten actief op de markt en het is dan ook belangrijk dat ridgereizen zich goed positioneert.

In de matrix is weergegeven wat de positie is van ten opzichte van haar concurrenten, kijkend naar de prijs en het aantal verschillende soorten combinatiereizen. Aangezien H&W bridgereizen enkel langere bridgereizen aanbiedt naar onder andere Griekenland en Turkije is dit niet te vergelijken qua prijs met de overige aanbieders. Daarom is er voor gekozen om H&W bridgereizen niet mee te nemen in deze matrix.

In de bovenstaande matrix is de gemiddelde prijs van een bridgeweekend weergegeven in relatie tot het aantal overnachtingen. Bij de bepaling van de prijs is in het geval van Boon á Part alleen gekeken naar de bridgeweekenden zonder arrangementen. Het aantal overnachtingen is het standaard wat wordt aangeboden voor een bridgeweekend.

Uit de matrix wordt duidelijk dat Boon à Part voor een lage prijs 3 overnachtingen aanbiedt. Dekker Bridge is iets duurder en het weekend bestaat uit maar 2 overnachtingen. Bridgereizen is de duurste aanbieder.

Marketing mix

In dit hoofdstuk wordt de strategische optie verder uitgewerkt in product, plaats, prijs en promotie.   

Product 

Om tot het product te komen is er een bridgend echtpaar van tussen de 65 en 70 jaar geïnterviewd. Op deze manier is er onderzocht wat de wensen en behoeften van de doelgroep zijn. Hieronder staan de belangrijkste punten uit het gesprek weergegeven.

Samenvatting interview 

 • Ze vinden buitenlandse en/of combinatie reizen een heel leuk idee. 
 • Ze willen niet te ver reizen en niet met het vliegtuig. Met de bus reizen vinden ze goed, maar niet te lang. België en Duitsland zijn goede opties.
 • Ze vinden het leuk om meer te doen dan alleen bridgen op zo’n reis en om echt iets te zien van de natuur in het land (bijvoorbeeld in de Ardennen). Wandelen / fietsen vinden ze leuk. Verder nog andere activiteiten zoals golf.
 • Wel elke avond bridgen. 
 • Ze willen niet te lang weg, dus ongeveer 3/4/5 dagen. 
 • Prijs tussen de €200 en €450. Mag wel iets uitwijken naar boven, maar niet te veel.  
 • Naast groepsactiviteiten willen ze ook graag wat vrije tijd ter plaatse.  

De reizen dienen in de buurt te zijn, België en Duitsland zijn hier het meest geschikt voor. In België is er een reis naar de Ardennen. In Duitsland een reis naar het plaatsje Eifel en Sauerland. Deze drie gebieden hebben een mooie natuur en zijn daarom zeer geschikt voor een combinatiereis. Voor alle drie de opties is een voorbeeld dagprogramma ontworpen en is er gekeken naar een hotel in de omgeving. De essentie van de bridgeweekenden blijft gelijk, een gezellig weekend weg in een 4-sterren hotel, waar volop gebridged kan worden en met ruimte voor andere activiteiten.

Kernproduct:

Ontdekken van de natuur en een gezellige reis om er even tussen uit te gaan.

Tastbaar product:

Bridgereis met veel wandelen en fietsen door de natuur heen in het buitenland.

Uitgebreid product:

Persoonlijke service met enthousiasme.

Soort product:

Deze reis is een ‘specialty product’ (Verhage, 2009), want de consument is bereid om er de nodige moeite voor te  doen en bij de reis komt een hoge betrokkenheid van de consument om de hoek kijken. Ook zal de reis een relatief hoge prijs hebben en zijn er weinig intermediairs bij betrokken. Daarom is deze reis een specialty product.

Assortiment uitbreiding:

De reis is een vorm van assortimentsuitbreiding en valt onder line filling (Verhage, 2009) want het is een product die buiten de oorspronkelijke productlijn (Bridgereizen in Nederland) valt, maar wel in dezelfde productgroep zit, namelijk ‘reizen’.

Mogelijk dagprogramma Ardennen

Verblijf in Hotel Quartier Latin**** in het rustige stadje Marche-en-Famenne. Fietsverhuur en lunchpakket service is beschikbaar. Er is een binnenzwembad en er zijn diverse wellness faciliteiten. Daarnaast beschikt het hotel over een luxe restaurant en diverse zaaltjes.

Vrijdag

 • Vertrek vanuit een centraal opstappunt om 14.00 (Breda, Utrecht)
 • Aankomst in Hotel Quartier Latin**** rond 17.00
 • Drie-gangen menu om 18.00
 • Avondprogramma bridgen vanaf 19.45 tot 23.00 met koffie en thee
 • Daarna optioneel nakaarten met een borrel

Zaterdag

 • Ontbijt tussen 8.00 en 9.00
 • Keuze uit een van de optionele dagactiviteiten of vrije invulling
  • Een mooie wandeling door de natuur van de Ardennen inclusief lunch

Marenne – Grand Pouhon – Menil Favay - Marenne. Afwisselende wandeling, ongeveer 1 km asfalt waarvan de helft in Meil Fevay.

 • Het gebied verkennen per fiets inclusief lunch
 • Stadstour door de oude stad Rochefort op 20 minuten rijden van het hotel
 • Drie-gangen menu om 18.00
 • Avondprogramma bridgen vanaf 19.45 tot 23.00 met koffie en thee
 • Daarna optioneel nakaarten met een borrel

Zondag

 • Ontbijt tussen 8.00 en 9.00
 • Keuze uit een van de optionele dagactiviteiten of vrije invulling
  • Ontspannen in de wellness

Een zwembad met hydrojet massage sauna, een hammam, ontspannings- en relaxruimte en thee hoekje.

 • Golfen op de nabijgelegen golfcourse
 • Vertrek om 14.00 terug naar Nederland

Mogelijk dagprogramma Eifel

Verblijf in het Schlosshotel Burghaus Kronenburg****, in de historische plaats Kronenburg. De kamers zijn in een romantisch-nostalgische stijl ingericht en bieden een mooi uitzicht. Er zijn een aantal conferentiezalen, waarin gebridged kan worden. Fietsverhuur en lunchpakket service is beschikbaar.

Vrijdag

 • Vertrek vanuit een centraal opstappunt om 14.00 (Utrecht, Venlo)
 • Aankomst in het Schlosshotel Burghaus Kronenburg****, rond 17.00
 • Drie-gangen menu om 18.00
 • Avondprogramma bridgen vanaf 19.45 tot 23.00 met koffie en thee
 • Daarna optioneel nakaarten met een borrel

Zaterdag

 • Ontbijt tussen 8.00 en 9.00
 • Keuze uit een van de optionele dagactiviteiten of vrije invulling
  • Het gebied verkennen per fiets inclusief lunch.
  • Wandeltocht door het plaatsje Bollendorf inclusief lunch. In dit plaatsje kunnen grote bossen, rotsparijen en het Slot Weilerbach met haar barokke tuin bekeken kunnen worden.
  • Het stadje Monreal bezoeken inclusief lunch. Het is een historisch vakwerkstadje met 2 ruïnes boven de stad.
 • Drie-gangen menu om 18.00
 • Avondprogramma bridgen vanaf 19.45 tot 23.00 met koffie en thee
 • Daarna optioneel nakaarten met een borrel

Zondag

 • Ontbijt tussen 8.00 en 9.00
 • Keuze uit een van de optionele dagactiviteiten of vrije invulling
  • Ontspannen in de wellness. Eventuele massages zijn exclusief.
  • Golfen op de nabijgelegen Glofclub in Hillenheimen.
 • Vertrek om 14.00 terug naar Nederland

Prijs

In dit hoofdstuk zal de derde P verder toegelicht worden. Namelijk de prijs. Hierin zal de prijsstrategie, positionering en beleid naar voren komen. Verder zal er uitgelicht worden wat de mogelijke dagprogramma’s en sociale media kosten.

Beleid & positionering

s Bridge reizen wil zich in de markt zetten als een kwalitatieve bridge-reizen organisator. Dit doen zij door zich te ons Bridge reizen ligt boven de gemiddelde prijs van deze concurrenten en stunt niet met prijzen. Ze willen de klant aan zich binden door het persoonlijk contact wat zij hebben met klanten en het verblijven in 4-sterrenhotels. De doelgroep waar reizen zich op gaat richten zijn ouderen van 65 tot 70 jaar. Deze doelgroep heeft redelijk wat te besteden. Zoals aangegeven in het interview met 2 bridgers uit die doelgroep hebben zij aangegeven 200 tot 450 euro te willen betalen voor een 3/4 daagse reis buiten Nederland. Het product wat bedacht is valt in deze prijs en is dus geschikt voor de gestelde doelgroep.

Prijsstrategie

Bridge reizen hanteert de prijsstrategie Premium Pricing. Deze strategie houdt in dat het bedrijf een hogere waarde probeert toe te kennen aan een product en dus kwalitatief beter probeert te zijn dan de concurrent. Prijs staat niet in verhouding met de kosten maar juist door de hogere prijs is de doelgroep van 65 tot 70 in het product geïnteresseerd.

http://www.managementgoeroes.nl/management-begrippen/premium-pricing/

Sociale media

Al eerder is beschreven bij de strategische opties dat er niet is gekozen voor het uitbreiden van de sociale media omdat de meeste van onze doelgroep niet actief is hierop. Toch zou het starten van een Facebook account helpen Bridge reizen beter onder de aandacht te brengen onder deze doelgroep. Volgens het CBS gebruikt 55% van de 65 tot 75 jarigen dagelijks gebruik van internet. Mail staat hierbij voorop waarbij Facebook als tweede in de rij voorkomt. De kosten van het opstarten van een bedrijfspagina kost in principe niks, het is vooral de tijd die je er in steekt wat geld kost en de eventuele advertenties. Er kan gekozen worden voor het uitbesteden van een Facebook account, in dit geval lopen de prijzen per maand voor een basic account op tot 295,- euro per maand. Hiervoor krijg je terug dat er actief op gewerkt wordt, een periodiek overleg plaatsvindt en er elke maand een social media rapportage wordt afgegeven. Wanneer er zelf voor gezorgd gaat worden kost het ongeveer een half uur per dag om te antwoorden, te checken en statusupdates te plaatsen. Om te zorgen dat mensen de pagina gaan liken, zullen er advertenties geplaatst moeten worden zodat Facebook-leden deze in hun time line zien verschijnen. Deze advertenties zijn al mogelijk vanaf 5,- euro, op basis van hoever je de advertenties wil laten rijken. Als Bridge reizen graag zelf de Facebook bij wilt houden maar niet goed weet hoe, zijn er verschillende opleiders die cursussen aanbieden die bedrijven leren om met social media zo goed mogelijk om te gaan. In dit geval is Facebook vooral van groot belang en zal een Facebookcursus het best van toepassing zijn. De cursus hieronder duurt een dag en kost eenmalig 625,- euro.

http://howknower.nl/training/facebook-training/?gclid=Cj0KEQjwvuuqBRDG95yR6tmfg9oBEiQAjE3RQOYIlYpfe_vWoC8qd90JaxG7-0s1v6kpaxq73NfKQZYaAp2X8P8HAQ

https://www.65plus.nl/weblog/social-media-gebruik-onder-senioren

Mogelijke Dagprogramma’s

Voor alle drie de mogelijkheden is een kosten overzicht gemaakt voor het bridge weekend. Daarnaast zijn de kosten weergegeven voor de optionele activiteiten.

Bridgeweekend Ardennen

Voor de 3-daagse bridgereis naar de Ardennen in het plaatsje Marche-en-Famenne wordt een kostprijs berekend van 252,28. Met de marge die Bridge Reizen normaal heeft op een reis zal deze reis 277,28 gaan kosten. Voor de doelgroep van ouderen tussen de 65 en 70 is deze prijs aan de lage kant en zouden ze er een hogere marge uit kunnen halen. De prijs zou opgevoerd kunnen worden naar de 295 of 299 euro. Deze prijs is nog steeds reëel en past goed bij hun prijsstrategie. 

Golf 18 holes 43 euro

Golf 9 23 euro

Bronnen prijzen:

http://www.booking.com/hotel/be/quartierlatin.nl.html?sid=4e03852c32794ff68a1f86a474536843;dcid=1;dist=0;srfid=1e4028de159a24c269a024e132b851a2880f629eX1;type=total;ucfs=1&

http://www.quartier-latin.be/

http://www.routeyou.com/nl-nl/location/walk/47407890/wandelen-in-marche-en-famenne-overzicht-van-alle-wandelroutes

http://www.routeyou.com/nl-nl/location/bike/47407890/fietsen-in-marche-en-famenne-overzicht-van-alle-fietsroutes

http://durbuy.bluegreen.com/fr

PLaats

Bij Bridge reizen kan je boeken op de website en telefonisch. Als je extra dingen wil bijboeken naast het bridgen zoals golfen of een boottocht dan kan dat aangevraagd worden telefonisch. Wanneer je als klant wilt boeken sta je direct in contact met het bedrijf. Het is dus eendirect distributiekanaal. Er wordt gebruik gemaakt van exclusieve distributie omdat er maar op één plaats geboekt kan worden. Doordat er geen andere verkoopplaatsen zijn scheelt dit in distributiekosten. Maar hiernaast hoeven ze dan ook geen nieuw op maat gemaakt systeem te laten fcmaken, wat ook geld zou kosten. Ze hebben nu een goedlopend systeem waar ze zich ook volledig op richtten. Dus doordat ze gebruik maken van exclusieve distributie lopen ze verschillende kosten mis, wat positief is voor het bedrijf. En omdat ridge Reizen een klein bedrijf is dat zich richt op een nichemarkt is één boekingsmogelijkheid voldoende.

De boekingsmogelijkheid op de website is onduidelijk. Ze kunnen de website aanpassen doordat het makkelijker is om te gaan boeken.

Promotie

Doelgroep

De doelgroep zijn de ouderen bridgers van 65 tot 70 jaar oud. Deze groep maakt nog veelal gebruik van offline marketing en zal via de post, flyers en de krant het best bereikt worden. Toch hebben veel ouderen tegenwoordig een computer en hebben enig verstand van het internet. De meeste gebruiken alleen mail en kijken dat regelmatig. Daarna is Facebook de meest gebruikte social media, maar houden niet van zelf status updates plaatsen.

Communicatiedoelstellingen

De communicatiedoelstellingen die interessant zijn voor Bridge reizen is de doelstelling ‘brand versterken’ en ‘interesse creëren’.

Zoveel mogelijk aankopen is niet het hoogste doel van Bridge reizen. Klanttevredenheid en herhaalbezoeken is waar ze zich vooral op richten. Zo zouden ze na een gemaakte reis promotie uitingen kunnen inzetten om een sterkere relatie met de klant op te bouwen. Zo zou er gebruik kunnen worden gemaakt van opbouwende kortingen op de volgende reis of follow-up e-mails met het laatste nieuws en reizen van Bridge reizen.

Een tweede communicatiedoelstelling dat ze kunnen doen, is interesse creëren onder de doelgroep. Bridge reizen zijn onder de meeste bridgers bekend maar hebben misschien nog de interesse in het bridgen verwerkt in een reis of twijfelen nog. Met deze communicatiedoelstelling zou die behoefte gecreëerd kunnen worden door hun sterkte te gebruiken namelijk het persoonlijke klantencontact. ridge reizen zou naar deze bridgers toe kunnen gaan bij bridgebonden om een keer een avond te houden zoals het bij hun er aan toe gaat of kunnen toelichten/overtuigen hoe leuk deze reis is voor hen en laten zien met hoeveel persoonlijke toewijding dit organiseren.

 http://www.intemarketing.nl/marketing/marketingmix/promotie/communicatiedoelstellingen

Kiezen voor een medium

Het medium waar promotie voor Bridge reizen plaats moet gaan vinden is via de direct marketing en de reclame. De direct marketing is voor hun al van dienst door hun grote klantenbestand waardoor ze direct via mail en post in contact staan met de klanten. Dit blijft Bridge reizen de beste manier om hun doelgroep te bereiken. Reclame is een nieuw medium waar ze zich bezig mee kunnen houden, namelijk een bedrijfspagina op Facebook waar de 55% van de 65 tot 75 jarigen zich dagelijks op bevindt. Hierdoor kunnen ze een deel van de doelgroep bereiken die actief is hierop of misschien kinderen of kleinkinderen van de bridgers die het ze aanraadt. Bij de communicatiedoelstellingen ‘interesse creëren’ kan ook het medium persoonlijke verkoop gebruikt worden. Hierbij wordt met voorbeeldavondjes of presentaties face-to-face contact gemaakt met de klant.

Budget

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.