BPV-plaats

Beoordeling 5.5
Foto van een scholier
  • Stageverslag door een scholier
  • 4e klas mbo | 1655 woorden
  • 21 augustus 2008
  • 187 keer beoordeeld
Cijfer 5.5
187 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Sturen mensen in jouw appgroep ongevraagd naaktbeelden door?

Weinig mensen zitten te wachten op ongevraagde naaktbeelden, maar toch worden ze massaal doorgestuurd. Het verspreiden van zulke beelden is eenvoudig, maar kan grote gevolgen hebben voor degene over wie het gaat. Het is dus belangrijk om in actie te komen als je ongevraagd naaktbeelden van iemand hebt ontvangen. Weten wat jij het beste kunt doen? 

Check het nu!

Beschrijf de doelstelling, visie en regels van jouw BPV-instelling
Op mijn vorige BPV-instelling was elkaar respecteren heel erg belangrijk. Een goede band met een kind en hun ouder is een prima voorwaarde om als begeleider goed je werk te kunnen verrichten en succesvol te zijn. We moeten met elkaar omgaan op basis van wederzijds respect. Zo zijn wij er als team en natuurlijk ook individueel mee bezig om een goede relatie met een kind en hun ouder te onderhouden.
We kiezen met ons team ook voor een veilige school. We willen op onze school een sfeer scheppen waarin kinderen zich zich veilig en geborgen voelen, netals thuis. Het moet wel een beetje vertrouwd voor ze overkomen. En als wij daar als leraren en leraressen aan mee kunnen werken door de school kleurrijk in te richten en kindvriendelijk te maken. We staan nadrukkelijk stil hoe je met elkaar omgaat, waardering en respect komen hier weer naar voren. Dat is bij ons wel heel erg belangrijk. Maar ook zorgen we voor hun veiligheid tijdens de lessen en tijdens het buitenspelen. We proberen zo goed mogelijk onze kinderen in de gaten te houden met zijn allen.
Ook een van onze doelstellingen op school: ieder kind wil leren. Een kind vind het moeilijk om uit zichzelf iets te leren, dat moet worden voorgedaan en gemotiveerd. Van nature vind een kind dat heel moeilijk om zich eigen te maken. Het leren wordt door ons daarom ook gezien als een vanzelfsprekende en plezierige activiteit met als doel zelfstandig worden. Wij zijn er om hierbij de kinderen zoveel mogelijk te stimuleren en te ondersteunen. Ieder kind is uniek : ieder kind is anders heeft zijn of haar eigennaardigheden, belangstellingen en interesses en ook zijn eigen mogelijkheden. Ons team probeert daar zoveel mogelijk bij aan te sluiten door naar elk kind te luisteren en in te gaan op wat ze allemaal bezig houdt, wat ze weten en wat ze kunnen.
Iedereen hoort erbij: samen leren, samenwerken en zorg dragen voor elkaar. Wij willen met ons team kinderen zoveel mogelijk de kans geven zelfontdekkend te zijn en te leren van hun eigen fouten en conflicten en die van anderen natturlijk.Ook willen we hen leren omgaan met het maken van keuzes en het dragen van eigen verantwoordelijkheid.
Samen levenwe besteden als team en als school ook veel aandacht aan wat het betekend om in een groep te leven. We hechten waarde aan de maatschappelijk aanvaarde omgangsvormen en laten kinderen kennis maken met culturele zaken.

Visie van onze school:

Vanuit waarden en normen, gebaseerd op de traditionele christelijke belevingswereldbegeleiden we kinderen bij hun ontwikkeling tot zelfstandige mensen, met gevoel voor de medemens. Als school staan we open voor veranderingen en proberen ze een verrijking voor de kinderen en de school te laten zijn. Zo besteden we aandacht aan emancipatie, het doorbreken van rolpatronen, de veranderende gezinssituatie en multiculturele samenleving.

Uitgangpunten van de school

De basisschool kan geconfronteerd worden met de vraag van ouders van een gehandicapte leerling om hun kind in het reguliere basisonderwijs op te vangen. In het kader van hun recht op keuzevrijheid en de toenemende vraag naar intergatie van gehandicapte kinderen in de samenleving kunnen ouders voor het basisonderwijs kiezen in plaats van het speciaal onderwijs. Op grond van de integratiegedachte van gehandicapte kinderen heeft de basisschool de opdracht om gedifferentieerd onderwijs te geven en om zoveel mogelijk in te spelen op de individuel onderwijsbehoeften van deze zorgleerlingen
Het recht op de vrije onderwijskeuze van ouders betekend echter niet dat kinderen met een handicap automatisch op een reguliere basisschool opgevangen kunnen worden. De hulpvraag van het individuele kind, mede bepaald door de aard en de zwaarte van onderwijsbeperking, dient afgestemd te worden op de feitelijke mogelijkheden van het te realiseren onderwijs aanbod. De basisschool maakt daartoe een eigen afweging, die kan leiden tot het niet voldoen aan het verzoek van de ouders.

Doel van arbowet

doel van de arbowet is eigenlijk dat ze zorgen dat iedereen een veilige en acceptabel veilige werkplek heeft. E zorgen ervoor zat werknemer hun werk zo veilig en gezond migelijk kunnen verrichten. Dat doet de arbowet om gezondheidsschade te voorkomen. In het begrip gezondheid is welzijn inbegrepen, waarbij het zowel gaat om fysiek als psychisch welbevinden.
ze stellen alles voorop zodat de werknemers op een basisschool hun functie veilig kunnen uitoefenen... Het veiligheidsbeleid geldt niet alleen voor werknemers maar ook voor de leerlingen van de school.
denk aan brandveiligheid, sexuele intimidatie en agressie en geweld. Met agressie en geweld wordt bedoeld: voorvallen waarbij een werknemer psychisch of fysiek wordt lastiggevallen, bedreigd of aangevallen.
Denk bijvoorbeeld aan : vloeken, schelden, bedreigen, vandalisme en pogingen om lichamelijk of psychisch letsel toe te brengen.
De risico’s en regels moeten volgens de Arbowet vastgelegt worden. Naast de arbowet heeft de school ook een aantal wettelijke regels waaraan het schoolgebouw moet voldoen.

Wat is de invloed van de arbowet tijdens het uitvoeren van je werk?.

• het verbeteren van de beschikbaarheid, toepasbaarheid en toegankelijkheid van arbokennis en -informatie;
• activeren en stimuleren van werkgevers, werknemers en arboprofessionals om de beschikbare kennis uit te wisselen en in de praktijk toe te passen;
• het bevorderen van de afstemming tussen de vraag naar kennis en het kennisaanbod;
• het bevorderen van samenwerking tussen werkgevers- en werknemersorganisaties, arbodiensten, arboprofessionals, onderzoeks- en adviesinstellingen, de overheid en andere relevante organisaties.
• Verbeteren van beschermende middelen zoals vluchtwegen en brandoefeningen
• Verbeteren van waarschuwingssystemen en en komen meer bedrijfshulpverleners.
• Ze geven voorschriften voor een veilige werkhouding en belasting

De arbowet heeft overal wel een beetje invloed op!!

Welke arbo knelpunten kom je tegen tijdens de uitvoering van je werk?

• Ziekteverzuim
• Te hoge werkdruk
• werktijden

welke arbo knelpunten komt Nederland tegen tijdens het werk? Extra info

Gemeld arboprobleem %
1 Te hoge werkdruk 62%
2 Temperatuur op het werk 47%
3 Kwaliteit meubilair (stoel, bureau) 31%
4 Meer dan 2 uur achtereen staan 28%
5 Geen medezeggenschap over mijn eigen werk 25%
6 Werkzaamheden bij extreme hitte 24%
7 Te veel beeldschermwerk achtereen zonder rust na twee uur 19%
8 Afwezigheid kantine/ pauzeruimte 17%
9 Te lang achtereen monotoon, repeterend werk 17%
10 Werkzaamheden in extreme kou 16%
11 Schadelijke trillingen 16%
12 Werken zonder daglicht 16%
13 Kwaliteit beeldschermen 15%
14 Pesten op het werk en/of sexuele intimidatie 14%
15 Agressie en geweld op het werk 14%
16 Douchegelegenheid 11%
17 Onvoldoende toiletten en urinoirs aanwezig 11%
18 Werken met gevaarlijke stoffen, zonder voldoende bescherming 11%
19 Meer dan 1 uur achtereen hurken , bukken of knielen 10%
20 Gelegenheid kleding op te hangen 9%
21 Wasgelegenheid 8%
22 Arbo-dienstverlening 7%
23 Werktijden 6%
24 Overwerk 6%
25 Bescherming van ogen en gezichtsvermogen 5%
26 Gebrek aan pauze 5%
27 Ziekteverzuim 5%
28 Reintegratie 5%
29 Geen verblijfsruimte bij nachtarbeid 3%
30 Anders, 20%

Zo zie je maar weer dat er op nummer 1 te grote werkdruk staat. En daar sta ik eigenlijk niet van te kijken als je ziet in je omgeving hoeiedereenzich op zijn of haar werk stort.

Onderzoek de volgende uitgangspunten:
De arbowet heeft gerealiseerd dat medewerkers in mijn team vrijwel altijd veilig werken:
Jazeker. De arbowet is daar heel duidelijk mee bezig om scholen en andere werkplekken zo veilig mogelijk te maken. En mensen hun werk zo veilig mogelijk uit te voeren Gevaren en risico’s moeten zoveel mogelijk worden voorkomen of beperkt.. Want iedereen wil immers in en rondom een veilige werkplek werken. Zo heb je het minste kans dat er wat gebeurd met je zelf of anderen. Ook helpen ze je bij problemen, of als je klachten hebt over je werk. Je kunt dat dan aangeven bij de arbodienst, en dan kijken hun of ze er wat aan kunnen doen. Veiligheid, gezondheid en welzijn staat bij ons voorop.
Eens in de vier jaar moet de school een evaluatie maken. Door middel van interview, vragenlijsten en controles worden risico’s in kaart gebracht..

De arbowet heeft er voor gezorgd dat het ziekteverzuim in ons team doorgaans erg laag is
Het ziekteverzuim proberen ze op elke werkplek zo laag mogelijk te houden. Omdat sinds 1996 werkgevers zelf het loon door moeten betalen van hun werknemers, en sindsdien wordt er eigenlijk door elke werkgevers meer werk van gemaakt om verzuim te verkomen. Elke drie maanden krijgen we een uitdraai van het ziekteverzuim over het hele jaar. Zo kunnen we zien wie en hoelang iemand afwezig is geweest.
Met behulp van de arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) wordt de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de kinderen en het personeel bewaakt en verbeterd.
Deze wet heeft verschillende onderwerpen:
Schoolverkenning
Bij de algemene schoolverkenning wordt onderzocht of het gebouw voldoet aan de bouweisen, of de sfeer op school goed is en wordt de veiligheid van de school bekeken. De Arbodienst stelt een advies op ter verbetering. Dit advies wordt in de medezeggenschapsraad besproken.
Arbodienst
De school moet samenwerken met een erkende Arbodienst.
Ziekteverzuim
Het verzuimbeleid is er op gericht het ziekteverzuim op scholen zoveel mogelijk te voorkomen. Zieke werknemers worden in samenwerking met de Arbodienst zo goed mogelijk begeleid naar volledig herstel. In de Wet Poortwachter staan de verantwoordelijkheden van de werkgever en de zieke medewerker vastgelegd.
Handelen in noodsituaties
In onveilige situaties moet iedereen in de school snel handelen (bijvoorbeeld bij brand). Een aantal medewerkers van de school heeft het diploma bedrijfshulpverlening. In de school is een ontruimingsplan dat jaarlijks met de kinderen wordt geoefend.
De gemeente controleert of kinderen, ouders en school zich aan de leerplichtwet houden. De school heeft regelmatig contact met de leerplichtambtenaar om verzuim te bespreken. Ongeoorloofd verzuim (ook vermoedens van ongeoorloofd verzuim) wordt gemeld bij de leerplichtambtenaar.

Door de arbowet krijgen mederwerkers in ons team meestal werk dat bij ze past.
Nou dat komt niet alleen door de arbowet hoor. De mensen die bij ons in het team zitten, hebben zelf waarschijnlijk ook voor een groot deel hun beroep gekozen om uit te oefenen. Want je doet natuurlijk geen werk wat je niet leuk vind. Maar de arbowet probeert het wel voor iedereen zo aangenaam mogelijk te maken.
Er zijn hier nou 2 leraressen met zwangerschapsverlof. Als ze na de zwangerschap weer terug komen op school dan zullen er wel wat dingen zijn aangepast. Ze moeten natuurlijk weer terug komen in het ritme van school, maar daar hebben ze wel hulp bij nodig.
Ze dan het werk een beetje voor je aanpassen, wat je niet al te veel belast, zoals halve dagen werken.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.