Bovenbouwers gezocht!

Ben je bezig met je studiekeuze en doe je havo of vwo? Doe mee aan dit onderzoek over een Nederlandse universiteit. Vul de vragenlijst in en maak kans op één van de Bol.com bonnen!

Doe mee!

Hoofdstuk 12

Beoordeling 8.8
Foto van een scholier
 • Samenvatting door een scholier
 • 4e klas vwo | 2444 woorden
 • 27 september 2015
 • 3 keer beoordeeld
Cijfer 8.8
3 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
M&O
Methode

Hoofdstuk 12, paragraaf 1: Organisaties.

Een organisatie heeft te maken met allerlei overeenkomsten. Om rechten en plichten van een organisatie te regelen heeft de overheid verschillende rechtsvormen bedacht.

 • Rechtsvorm: De juridische ofwel wettelijke vorm van een bedrijf.
 • Natuurlijk persoon: Een mens die deel uit neemt van het rechtsverkeer en heeft daarbij rechten en plichten. Persoon zelf verantwoordelijk.
 • Rechtspersoon: Organisatie die net als een natuurlijkpersoon rechten en plichten heeft; zij kan eigen bezittingen en schulden hebben. (BV, NV, vereniging, stichting)
 • Als een organisatie rechtspersoonlijkheid heeft is het bedrijf aansprakelijk voor de eventuele schulden.
 • Een bedrijf zonder rechtspersoonlijkheid heeft dit niet. In dit geval zijn de natuurlijke personen aansprakelijk. (eenmanszaak, VOF)

Hoofdstuk 12, paragraaf 2: Eenmanszaak.

Eenmanszaak: een ondernemingsvorm die geen rechtspersoonlijkheid bezit. Er is één eigenaar, die de leiding heeft, het eigen vermogen heeft ingebracht en verantwoordelijk is voor de schulden van de eenmanszaak.

Bij starten van eenmanszaak --> inschrijven handelsregister KvK.

Financiering. 

 • Eigen vermogen: geld dat de eigenaar zelf inbrengt.
 • Vreemd vermogen: leningen, bij familie of de bank.
 • Activiteiten van het bedrijf zijn sterk afhankelijk van één persoon, lopen geldschieters bij een eenmanszaak meer risico dan bij andere rechtsvormen.

Eigenaar van eenmanszaak is volledig aansprakelijk voor de schulden, met ondernemingsvermogen en privévermogen.

 • Ondernemingsvermogen: geld en goederen die de eigenaar in de zaak heeft zitten.
 • Privévermogen: bijvoorbeeld, woning, auto en spaargeld.

Als ondernemer schuld niet meer kan betalen:

 • Faillissement: rechtbank benoemt curator die verantwoordelijk is voor afhandelen faillissement --> ondernemings- en privé bezittingen worden verkocht om hiervan de schulden zoveel mogelijk te betalen.
 • Surseance van betaling: rechtbank benoemt bewindvoerder --> de ondernemer krijgt een bepaalde periode uitstel van betaling.

Sociale zekerheid en belastingen

 • Ondernemer komt niet in aanmerking voor een uitkering volgens de werknemersverzekering.
 • Het inkomen van de ondernemer is afhankelijk van de hoogte van de winst. Over de winst betaalt de ondernemer inkomstenbelasting.
 • Voortbestaan is onzeker --> ziekte/dood ondernemer kan einde van de onderneming betekenen.

Hoofdstuk 12, paragraaf 3:  Vennootschap onder firma.

VOF: een organisatie waarin twee of meer personen zijn overeengekomen onder een gemeenschappelijk naam een bedrijf uit te oefenen.

VOF geen rechtspersoonlijkheid. --> alle firmanten zijn hoofdelijk aansprakelijk: de schuldeiser kan de hele schuld bij één persoon neerleggen, ook privé.

Voordelen ten opzichte van eenmanszaak:

 • De firmanten kunnen de taken tussen de firmanten verdelen op basis van ieders specialisaties.
 • Meerdere eigenaren kunnen eigen vermogen in de zaak steken.
 • Het voortbestaan van de onderneming is niet afhankelijk van één persoon.

Oprichting: d.m.v notariële akte: hierin vermogensinbreng, bevoegdheden en winstverdeling geregeld. & inschrijving KvK.

Nadelen:

 • Meer eigenaren --> veel overleggen.
 • Winstverdeling.
 • Als firmant geen vermogen heeft ingebracht maar wel in de zaak werkt, ontvangt hij evenveel als de firmant met de laagste vermogensinbreng.
 • Persoonlijke ondernemingsvorm, dus inkomstenbelasting over winst betalen.

Hoofdstuk 12, paragraaf 4: besloten en naamloze vennootschap.

Om te voorkomen om alles kwijt te raken --> nv en bv als rechtsvorm kiezen.

Een bv en een nv zijn vennootschappen waarvan het eigenvermogen verdeeld is in aandelen.

 • Aandeel: een deel van het eigen vermogen in de bv of de nv.
 • De eigenaar van een aandeel heet een aandeelhouder.
 • De aandelen van een bv staan altijd op naam.

BV:

 • meestal kleine ondernemingen, waarvan de aandelen in handen zijn van een beperkte groep mensen.
 •  Vaak familiebedrijven die de zeggenschap niet met buitenstaanders willen delen, de aandelen zijn beperkt overdraagbaar. (iedereen moet goedkeuren)
 •  Meestal is de directeur ook aandeelhouder.

NV:

 • De aandelen aan toner zijn vrij verhandelbaar.
  • Aandelen aan toonder: anonieme aandelen uitgegeven door een nv. Degene die het aandeel heeft, wordt geacht eigenaar te zijn.
 • Meestal grote bedrijven. Hun vermogensbehoefte kan meestal niet door één of enkele eigenaren worden opgebracht.
 • Door vrije handel loopt nv risico om overgenomen te worden door de concurrent.
 • Om zo’n vijandige overname te voorkomen, kan nv gebruikt maken van beschermingsconstructie --> certificaten van aandelen uitgeven --> aandelen zonder stemrecht in de aandeelhoudersvergadering--> voorkomen dat het in verkeerde handen terecht komt.

Aandeelhouders zijn eigenaren van bv/nv. De aandeelhouders kunnen meebeslissen op de algemene vergadering van aandeelhouders -->  1 keer per jaar. Een aandeel levert 1 stem op.

 • Directie benoemen.
 • Besluiten nieuwe aandelen uit te geven.
 • Winstverdeling & jaarrekening vaststellen.

De directie (Raad van bestuur) heeft de dagelijkse leiding in de nv of bv. Zij houden zich bezig met voorbereiden, vaststellen en uitvoeren van het ondernemingsbeleid.

Ook kan er een Raad van Commissarissen benoemd worden door de AVA. Deze houden toezicht op de werkzaamheden van de directie en voorziet die van advies.

Voordeel van een nv/bv: Als eigenaar loop je beperkt risico door de rechtspersoonlijkheid.

 • Bv/nv zelf zijn aansprakelijk voor de schulden. Niet de eigenaren of directieleden persoonlijk.
 • Bij faillissement kan het ingebrachte vermogen van de aandeelhouders verloren gaan, maar ze kunnen niet nog eens privé aangesproken worden.
 • Ook is het voorbestaan beter gewaarborgd.

Bv onverantwoord winstuitkering betaalt aan de aandeelhouders is er de mogelijkheid dat dit moet worden terugbetaald als blijkt dat hierdoor de schulden niet betaald kunnen worden.

Oprichting:

 • Via Notariële akte met daarin statuten.
 • Inschrijven KvK.
 • Bij nv minimum startkapitaal van €45.000

Een keer jaar moeten bv/nv hun financiële situatie openbaar maken.

 • Jaarrekening deponeren bij Kvk. (balans, winst-en-verliesrekening+toelichting)

Vanwege rechtspersoonlijkheid ontvangen de bv/nv zelf een belastingaanslag over hun winst: vennootschapbelasting.

Hoofdstuk 12, paragraaf 5: Vereniging.

Vereniging: een samenwerkingsvorm tussen twee of meer personen die een bepaald doel willen bereiken. het doel mag niet in strijd zijn met de wet. De winst mag niet onder de leden worden verdeeld, maar moet ten goede komen aan het gemeenschappelijk doel.

Formele vereniging: notarieel vastgelegd & inschrijven Kvk --> bestuursleden door inschrijving niet meer persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor schulden.

Informele vereniging: verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid. Inschrijving bij de Kvk niet nodig --> bestuurders lopen financieel risico. Bestuurders hoofdelijk aansprakelijk.

ALV = algemene ledenvergadering --> hoogste macht. Ieder lid heeft het recht om tijdens de vergadering zijn stem uit te brengen.

Bestuur: voorzitter, secretaris & penningmeester.

Bron van inkomsten: contributie.

Maar ook: overheidssubsidies, sponsoring en giften.

Bij winst --> vennootschapsbelasting.

Hoofdstuk 12, paragraaf 6: Stichting.

Stichting: een rechtspersoon zonder leden die met behulp van een vermogen een bepaald doel wil bereiken.

 • Niet naar winst streven of uitkeringen doen aan de oprichters/bestuurders.
 • Stichting streeft bepaalde idealen na.

Stichting oprichten bij notariële akte. --> inschrijven KvK.

Stichting kent wel bestuur, maar geen leden. Het bestuur houd zich bezig met het realiseren van de doelstelling en vertegenwoordigt de stichting. Soms benoemt het bestuur een directie. Een stichting is een rechtpersoon, hierdoor zijn de bestuurders alleen bij wanbeheer persoonlijk aansprakelijk. Het bestuur hoeft geen rekening en verantwoording af te leggen.

Coöptatie: bestuur benoemt zelf zijn opvolgers.

Stichting afhankelijk van donaties, legaten, subsidies en leningen.

Hoofdstuk 12, Paragraaf 7: Financiering van niet-commerciële organisaties.

Budgetfinanciering: bij overheidsinstellingen.

 • De overheidsinstelling geeft de plannen en de kosten daarvan door aan de overheid en krijgen een bepaald budget.

Lumpsumfinanciering: in onderwijs.

 • Financiering op basis van een aantal. Per eenheid wordt een bedrag beschikbaar gesteld.

Subsidies:

 • Financiële tegemoetkomingen op basis van wettelijke regels.

Leningen, legaten, contributies en giften:

 • Mogelijkheden van financiering van niet-commerciële organisaties. Contributies zijn betalingen voor het lidmaatschap. Legaat is een deel uit een erfenis.

  Hoofdstuk 12, paragraaf 1: Organisaties.

  Een organisatie heeft te maken met allerlei overeenkomsten. Om rechten en plichten van een organisatie te regelen heeft de overheid verschillende rechtsvormen bedacht.

 • Rechtsvorm: De juridische ofwel wettelijke vorm van een bedrijf.
 • Natuurlijk persoon: Een mens die deel uit neemt van het rechtsverkeer en heeft daarbij rechten en plichten. Persoon zelf verantwoordelijk.
 • Rechtspersoon: Organisatie die net als een natuurlijkpersoon rechten en plichten heeft; zij kan eigen bezittingen en schulden hebben. (BV, NV, vereniging, stichting)
 • Als een organisatie rechtspersoonlijkheid heeft is het bedrijf aansprakelijk voor de eventuele schulden.
 • Een bedrijf zonder rechtspersoonlijkheid heeft dit niet. In dit geval zijn de natuurlijke personen aansprakelijk. (eenmanszaak, VOF)

Hoofdstuk 12, paragraaf 2: Eenmanszaak.

Eenmanszaak: een ondernemingsvorm die geen rechtspersoonlijkheid bezit. Er is één eigenaar, die de leiding heeft, het eigen vermogen heeft ingebracht en verantwoordelijk is voor de schulden van de eenmanszaak.

Bij starten van eenmanszaak --> inschrijven handelsregister KvK.

Financiering. 

 • Eigen vermogen: geld dat de eigenaar zelf inbrengt.
 • Vreemd vermogen: leningen, bij familie of de bank.
 • Activiteiten van het bedrijf zijn sterk afhankelijk van één persoon, lopen geldschieters bij een eenmanszaak meer risico dan bij andere rechtsvormen.
 • Eigenaar van eenmanszaak is volledig aansprakelijk voor de schulden, met ondernemingsvermogen en privévermogen.

 • Ondernemingsvermogen: geld en goederen die de eigenaar in de zaak heeft zitten.
 • Privévermogen: bijvoorbeeld, woning, auto en spaargeld.
 • Als ondernemer schuld niet meer kan betalen:

 • Faillissement: rechtbank benoemt curator die verantwoordelijk is voor afhandelen faillissement --> ondernemings- en privé bezittingen worden verkocht om hiervan de schulden zoveel mogelijk te betalen.
 • Surseance van betaling: rechtbank benoemt bewindvoerder --> de ondernemer krijgt een bepaalde periode uitstel van betaling.
 • Sociale zekerheid en belastingen

 • Ondernemer komt niet in aanmerking voor een uitkering volgens de werknemersverzekering.
 • Het inkomen van de ondernemer is afhankelijk van de hoogte van de winst. Over de winst betaalt de ondernemer inkomstenbelasting.
 • Voortbestaan is onzeker --> ziekte/dood ondernemer kan einde van de onderneming betekenen.

Hoofdstuk 12, paragraaf 3:  Vennootschap onder firma.

VOF: een organisatie waarin twee of meer personen zijn overeengekomen onder een gemeenschappelijk naam een bedrijf uit te oefenen.

VOF geen rechtspersoonlijkheid. --> alle firmanten zijn hoofdelijk aansprakelijk: de schuldeiser kan de hele schuld bij één persoon neerleggen, ook privé.

Voordelen ten opzichte van eenmanszaak:

 • De firmanten kunnen de taken tussen de firmanten verdelen op basis van ieders specialisaties.
 • Meerdere eigenaren kunnen eigen vermogen in de zaak steken.
 • Het voortbestaan van de onderneming is niet afhankelijk van één persoon.
 • Oprichting: d.m.v notariële akte: hierin vermogensinbreng, bevoegdheden en winstverdeling geregeld. & inschrijving KvK.

  Nadelen:

 • Meer eigenaren --> veel overleggen.
 • Winstverdeling.
 • Als firmant geen vermogen heeft ingebracht maar wel in de zaak werkt, ontvangt hij evenveel als de firmant met de laagste vermogensinbreng.
 • Persoonlijke ondernemingsvorm, dus inkomstenbelasting over winst betalen.

Hoofdstuk 12, paragraaf 4: besloten en naamloze vennootschap.

Om te voorkomen om alles kwijt te raken --> nv en bv als rechtsvorm kiezen.

Een bv en een nv zijn vennootschappen waarvan het eigenvermogen verdeeld is in aandelen.

 • Aandeel: een deel van het eigen vermogen in de bv of de nv.
 • De eigenaar van een aandeel heet een aandeelhouder.
 • De aandelen van een bv staan altijd op naam.

BV:

 • meestal kleine ondernemingen, waarvan de aandelen in handen zijn van een beperkte groep mensen.
 •  Vaak familiebedrijven die de zeggenschap niet met buitenstaanders willen delen, de aandelen zijn beperkt overdraagbaar. (iedereen moet goedkeuren)
 •  Meestal is de directeur ook aandeelhouder.

NV:

 • De aandelen aan toner zijn vrij verhandelbaar.
  • Aandelen aan toonder: anonieme aandelen uitgegeven door een nv. Degene die het aandeel heeft, wordt geacht eigenaar te zijn.
 • Meestal grote bedrijven. Hun vermogensbehoefte kan meestal niet door één of enkele eigenaren worden opgebracht.
 • Door vrije handel loopt nv risico om overgenomen te worden door de concurrent.
 • Om zo’n vijandige overname te voorkomen, kan nv gebruikt maken van beschermingsconstructie --> certificaten van aandelen uitgeven --> aandelen zonder stemrecht in de aandeelhoudersvergadering--> voorkomen dat het in verkeerde handen terecht komt.
 • Aandeelhouders zijn eigenaren van bv/nv. De aandeelhouders kunnen meebeslissen op de algemene vergadering van aandeelhouders -->  1 keer per jaar. Een aandeel levert 1 stem op.

 • Directie benoemen.
 • Besluiten nieuwe aandelen uit te geven.
 • Winstverdeling & jaarrekening vaststellen.
 • De directie (Raad van bestuur) heeft de dagelijkse leiding in de nv of bv. Zij houden zich bezig met voorbereiden, vaststellen en uitvoeren van het ondernemingsbeleid.

  Ook kan er een Raad van Commissarissen benoemd worden door de AVA. Deze houden toezicht op de werkzaamheden van de directie en voorziet die van advies

  Voordeel van een nv/bv: Als eigenaar loop je beperkt risico door de rechtspersoonlijkheid.

 • Bv/nv zelf zijn aansprakelijk voor de schulden. Niet de eigenaren of directieleden persoonlijk.
 • Bij faillissement kan het ingebrachte vermogen van de aandeelhouders verloren gaan, maar ze kunnen niet nog eens privé aangesproken worden.
 • Ook is het voorbestaan beter gewaarborgd.
 • Bv onverantwoord winstuitkering betaalt aan de aandeelhouders is er de mogelijkheid dat dit moet worden terugbetaald als blijkt dat hierdoor de schulden niet betaald kunnen worden.

  Oprichting:

 • Via Notariële akte met daarin statuten.
 • Inschrijven KvK.
 • Bij nv minimum startkapitaal van €45.000
 • Een keer jaar moeten bv/nv hun financiële situatie openbaar maken.

 • Jaarrekening deponeren bij Kvk. (balans, winst-en-verliesrekening+toelichting)

Vanwege rechtspersoonlijkheid ontvangen de bv/nv zelf een belastingaanslag over hun winst: vennootschapbelasting.

Hoofdstuk 12, paragraaf 5: Vereniging.

Vereniging: een samenwerkingsvorm tussen twee of meer personen die een bepaald doel willen bereiken. het doel mag niet in strijd zijn met de wet. De winst mag niet onder de leden worden verdeeld, maar moet ten goede komen aan het gemeenschappelijk doel.

Formele vereniging: notarieel vastgelegd & inschrijven Kvk --> bestuursleden door inschrijving niet meer persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor schulden.

Informele vereniging: verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid. Inschrijving bij de Kvk niet nodig --> bestuurders lopen financieel risico. Bestuurders hoofdelijk aansprakelijk.

ALV = algemene ledenvergadering --> hoogste macht. Ieder lid heeft het recht om tijdens de vergadering zijn stem uit te brengen.

Bestuur: voorzitter, secretaris & penningmeester.

Bron van inkomsten: contributie.

Maar ook: overheidssubsidies, sponsoring en giften.

Bij winst --> vennootschapsbelasting.

Hoofdstuk 12, paragraaf 6: Stichting.

Stichting: een rechtspersoon zonder leden die met behulp van een vermogen een bepaald doel wil bereiken.

 • Niet naar winst streven of uitkeringen doen aan de oprichters/bestuurders.
 • Stichting streeft bepaalde idealen na.

Stichting oprichten bij notariële akte. --> inschrijven KvK.

Stichting kent wel bestuur, maar geen leden. Het bestuur houd zich bezig met het realiseren van de doelstelling en vertegenwoordigt de stichting. Soms benoemt het bestuur een directie. Een stichting is een rechtpersoon, hierdoor zijn de bestuurders alleen bij wanbeheer persoonlijk aansprakelijk. Het bestuur hoeft geen rekening en verantwoording af te leggen.

Coöptatie: bestuur benoemt zelf zijn opvolgers.

Stichting afhankelijk van donaties, legaten, subsidies en leningen.

Hoofdstuk 12, Paragraaf 7: Financiering van niet-commerciële organisaties.

Budgetfinanciering: bij overheidsinstellingen.

 • De overheidsinstelling geeft de plannen en de kosten daarvan door aan de overheid en krijgen een bepaald budget.
 • Lumpsumfinanciering: in onderwijs.

 • Financiering op basis van een aantal. Per eenheid wordt een bedrag beschikbaar gesteld.
 • Subsidies:

 • Financiële tegemoetkomingen op basis van wettelijke regels.
 • Leningen, legaten, contributies en giften:

 • Mogelijkheden van financiering van niet-commerciële organisaties. Contributies zijn betalingen voor het lidmaatschap. Legaat is een deel uit een erfenis.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.