H3,9,10

Beoordeling 6.2
Foto van een scholier
 • Samenvatting door een scholier
 • 4e klas havo | 1448 woorden
 • 12 februari 2016
 • 5 keer beoordeeld
 • Cijfer 6.2
 • 5 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
M&O
Methode

Management & OrganisatieHoofdstuk 33.1Kapitaalgoederen: De bezittingen van een onderneming.Eigen vermogen: Geld dat de eigenaar zelf heeft ingebracht.Vreemd vermogen: Benodigde vermogen dat anderen beschikbaar stellen à schulden.Balans: Overzicht van bezittingen en het eigen en vreemd vermogen van een onderneming             op een bepaald moment.             Een balans heeft 2 kanten à linkerkant (debetkant) bezittingen à rechterkant             (creditkant) vermogen van de onderneming, balans is altijd in evenwicht.Tijdelijk vermogen: Vreemd vermogen is altijd tijdelijk vermogen.Permanent vermogen: Eigen vermogen is permanent vermogen, blijvend beschikbaar in de                                     onderneming en hoeft niet te worden afgelost.

3.3Vaste activa: Kapitaalgoederen die langer dan 1 jaar meegaan.Vlottende activa: Kapitaalgoederen die maar 1 jaar of minder meegaan.Liquide middelen: Middelen waarmee we kunnen betalen zoals bijv. de kas (rechterkant).Volgorde van de balans
debet                                                                  Balans per …                                      creditVaste activa

Eigen vermogen

Vlottende activa

Vreemd lang vermogen

Liquide middelen

Vreemd kort vermogen


Kredietplafond: Bedrag dat met de bank is afgesproken dat je rood mag staan.Lening o/g: o/g staat voor opgenomen geld, er is dus geld geleend. à altijd aan de rechterkant.Lening u/g: u/g staat voor uitgeleend geld à altijd aan de linkerkant.Hypothecaire lening: Een (langlopende) lening met als zekerheid onroerende zaken (grond, gebouwen).

Als een onderneming een gebouw koopt voor € 400.000 en op het gebouw een hypothecaire lening afsluit van 85% van de aankoopsom van het gebouw, dan zetten we op de balans van de onderneming het volgende:
debet                                                                  Balans per …                                      creditGebouw€ 400.000Hypothecaire lening€ 340.000
Nog te ontvangen bedragen: Staan op de balans aan de linkerkant à vlottende activa omdat deze bedragen meestal op korte termijn voldaan moeten worden.Nog te betalen bedragen: Staan op de balans aan de rechterkant à schulden op korte termijn.

3.4Winst-en-verliesrekening: Is een overzicht van de kosten en opbrengsten van een onderneming over een bepaalde periode.Een winst-en-verliesrekening kan er als volgt uitzien:


debet                                           Winst-en-verliesrekening over …                                      creditKostenNettowinst€ ……...€ ……...Opbrengsten€ .……..€ ……...

€ ………

€ .……..


Als in een periode de kosten € 3.000 zijn en de opbrengsten zijn € 5.000, krijgen we de volgende mutaties:
BalansmutatiesEigen vermogen+ € 2.000Mutaties op de winst-en-verliesrekeningKosten€ 3.000Opbrengsten€ 5.000


Scontrovorm: Winst-en-verliesrekening in de vorm zoals hierboven.Paginavorm: Winst-en-verliesrekening zoals hieronder.

Omzet                                                € 16.200Kosten                                                € 11.820        --------------------Nettowinst over Januari 2007           €   4.380

Hoofdstuk 99.1Rechtsvormen:
 • Eenmanszaak

 • Vennootschap onder firma

 • Besloten vennootschap

 • Naamloze vennootschap

 • Vereniging

 • Stichting

Natuurlijk persoon à zoals jij en ik die deelneemt aan het rechtsverkeer en daarbij rechten en plichten heeft.Rechtspersoon à een organisatie die net als een natuurlijk persoon zelf rechten heeft; ze kan eigen bezittingen en schulden hebben.Rechtspersoonlijkheid à een organisatie met rechtspersoonlijkheid neemt zelfstandig deel aan het rechtsverkeer. Ook is de organisatie zelf aansprakelijk voor de betaling en niet de eigenaar.De volgende rechtsvormen zijn rechtspersoon :
 • Bv

 • Nv

 • Vereniging

 • StichtingNatuurlijke personen:                                               Rechtspersonen:
 • Eenmanszaak                                                - Besloten vennootschap

 • Vennootschap onder firma                           - Naamloze vennootschap- Vereniging                                                                                  - StichtingEen persoon zoals jij en ik.                                        OrganisatieEenmanszaak en Vennootschap onder firmaEen eenmanszaak en Vof hebben geen rechtspersoonlijkheid.Eenmanszaak:
 • Één eigenaar, de eigenaar neemt de beslissingen

 • Privé aansprakelijk

Vof:
 • Privé aansprakelijk

 • Elke vennoot is zelf verantwoordelijk voor een schuld.

Naamloze vennootschap
 • Rechtspersoon.

 • Directie niet hoofdelijk aansprakelijk. (uitzondering!)

 • Inschrijving bij de kamer van koophandel.

 • Het minimumkapitaal van de nv is € 45.000,-

 • Groot eigen vermogen mogelijk door uitgifte nieuwe aandelen.

 • Aandeel op toonder. (verhandelbaar op de beurs)

Besloten vennootschap
 • Rechtspersoon          

 • Directie is niet hoofdelijk aansprakelijk.

 • Inschrijving bij de kamer van koophandel.

 • Het minimumkapitaal van de bv is € 0,01

 • Geen uitgifte aandelenbewijzen. Er wordt een aandeelhoudersregister bijgehouden. Daarin staat hoe groot het vermogen van iedere aandeelhouder is.

 • Aandelen niet vrij overdraagbaar. In het algemeen mogen zij slechts verkocht worden aan andere aandeelhouders of bepaalde familieleden. (aandeel op naam)

Algemene vergadering van aandeelhoudersToezicht op directie: Algemene Vergadering van aandeelhoudersDe AVA: komen minimaal 1 keer per jaar bijeen.

Bevoegdheden AVA:
 • Wijziging statuten (reglement van NV)

 • Vaststelling van de jaarrekening.

 • Benoeming, schorsing en ontslag van directieleden en commissarissen.Raad van CommissarissenDe AVA kan een Raad van Commissarissen kiezen die de leiding controleren en adviseren. Dit zijn minimaal drie personen.Beslissingsbevoegdheden RvC:
 • Benoemen en ontslag directieleden

 • Uitgifte aandelen

 • Massaontslagen

 • Investeringen.


REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.