H3,9,10

Beoordeling 6.2
Foto van een scholier
 • Samenvatting door een scholier
 • 4e klas havo | 1448 woorden
 • 12 februari 2016
 • 5 keer beoordeeld
Cijfer 6.2
5 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
M&O
Methode
ADVERTENTIE
Twijfel je nog over jouw studiekeuze?

Of heb je hulp nodig bij het inschrijven? Bezoek dan onze Extra Open Avond op 7 juni. Kom een kijkje nemen en voel hoe het is om te studeren bij Hogeschool Inholland. Wij staan voor je klaar! 

Meld je aan!

Management & Organisatie

Hoofdstuk 3

3.1

Kapitaalgoederen: De bezittingen van een onderneming.

Eigen vermogen: Geld dat de eigenaar zelf heeft ingebracht.

Vreemd vermogen: Benodigde vermogen dat anderen beschikbaar stellen à schulden.

Balans: Overzicht van bezittingen en het eigen en vreemd vermogen van een onderneming

             op een bepaald moment.

             Een balans heeft 2 kanten à linkerkant (debetkant) bezittingen à rechterkant

             (creditkant) vermogen van de onderneming, balans is altijd in evenwicht.

Tijdelijk vermogen: Vreemd vermogen is altijd tijdelijk vermogen.

Permanent vermogen: Eigen vermogen is permanent vermogen, blijvend beschikbaar in de

                                     onderneming en hoeft niet te worden afgelost.

3.3

Vaste activa: Kapitaalgoederen die langer dan 1 jaar meegaan.

Vlottende activa: Kapitaalgoederen die maar 1 jaar of minder meegaan.

Liquide middelen: Middelen waarmee we kunnen betalen zoals bijv. de kas (rechterkant).

Volgorde van de balans

debet                                                                  Balans per …                                      credit

Vaste activa

Eigen vermogen

Vlottende activa

Vreemd lang vermogen

Liquide middelen

Vreemd kort vermogen

Kredietplafond: Bedrag dat met de bank is afgesproken dat je rood mag staan.

Dit wil je ook lezen:

Lening o/g: o/g staat voor opgenomen geld, er is dus geld geleend. à altijd aan de rechterkant.

Lening u/g: u/g staat voor uitgeleend geld à altijd aan de linkerkant.

Hypothecaire lening: Een (langlopende) lening met als zekerheid onroerende zaken (grond, gebouwen).

Als een onderneming een gebouw koopt voor € 400.000 en op het gebouw een hypothecaire lening afsluit van 85% van de aankoopsom van het gebouw, dan zetten we op de balans van de onderneming het volgende:

debet                                                                  Balans per …                                      credit

Gebouw

€ 400.000

Hypothecaire lening

€ 340.000

Nog te ontvangen bedragen: Staan op de balans aan de linkerkant à vlottende activa omdat deze bedragen meestal op korte termijn voldaan moeten worden.

Nog te betalen bedragen: Staan op de balans aan de rechterkant à schulden op korte termijn.

3.4

Winst-en-verliesrekening: Is een overzicht van de kosten en opbrengsten van een onderneming over een bepaalde periode.

Een winst-en-verliesrekening kan er als volgt uitzien:

debet                                           Winst-en-verliesrekening over …                                      credit

Kosten

Nettowinst

€ ……...

€ ……...

Opbrengsten

€ .……..

€ ……...

€ ………

€ .……..

Als in een periode de kosten € 3.000 zijn en de opbrengsten zijn € 5.000, krijgen we de volgende mutaties:

Balansmutaties

Eigen vermogen

+ € 2.000

Mutaties op de winst-en-verliesrekening

Kosten

€ 3.000

Opbrengsten

€ 5.000

Scontrovorm: Winst-en-verliesrekening in de vorm zoals hierboven.

Paginavorm: Winst-en-verliesrekening zoals hieronder.

Omzet                                                € 16.200

Kosten                                                € 11.820

        --------------------

Nettowinst over Januari 2007           €   4.380

Hoofdstuk 9

9.1

Rechtsvormen:

 • Eenmanszaak
 • Vennootschap onder firma
 • Besloten vennootschap
 • Naamloze vennootschap
 • Vereniging
 • Stichting

Natuurlijk persoon à zoals jij en ik die deelneemt aan het rechtsverkeer en daarbij rechten en plichten heeft.

Rechtspersoon à een organisatie die net als een natuurlijk persoon zelf rechten heeft; ze kan eigen bezittingen en schulden hebben.

Rechtspersoonlijkheid à een organisatie met rechtspersoonlijkheid neemt zelfstandig deel aan het rechtsverkeer. Ook is de organisatie zelf aansprakelijk voor de betaling en niet de eigenaar.

De volgende rechtsvormen zijn rechtspersoon :

 • Bv
 • Nv
 • Vereniging
 • Stichting

Natuurlijke personen:                                               Rechtspersonen:

 • Eenmanszaak                                                - Besloten vennootschap
 • Vennootschap onder firma                           - Naamloze vennootschap

- Vereniging

                                                                                  - Stichting

Een persoon zoals jij en ik.                                        Organisatie

Eenmanszaak en Vennootschap onder firma

Een eenmanszaak en Vof hebben geen rechtspersoonlijkheid.

Eenmanszaak:

 • Één eigenaar, de eigenaar neemt de beslissingen
 • Privé aansprakelijk

Vof:

 • Privé aansprakelijk
 • Elke vennoot is zelf verantwoordelijk voor een schuld.

Naamloze vennootschap

 • Rechtspersoon.
 • Directie niet hoofdelijk aansprakelijk. (uitzondering!)
 • Inschrijving bij de kamer van koophandel.
 • Het minimumkapitaal van de nv is € 45.000,-
 • Groot eigen vermogen mogelijk door uitgifte nieuwe aandelen.
 • Aandeel op toonder. (verhandelbaar op de beurs)

Besloten vennootschap

 • Rechtspersoon          
 • Directie is niet hoofdelijk aansprakelijk.
 • Inschrijving bij de kamer van koophandel.
 • Het minimumkapitaal van de bv is € 0,01
 • Geen uitgifte aandelenbewijzen. Er wordt een aandeelhoudersregister bijgehouden. Daarin staat hoe groot het vermogen van iedere aandeelhouder is.
 • Aandelen niet vrij overdraagbaar. In het algemeen mogen zij slechts verkocht worden aan andere aandeelhouders of bepaalde familieleden. (aandeel op naam)

Algemene vergadering van aandeelhouders

Toezicht op directie: Algemene Vergadering van aandeelhouders

De AVA: komen minimaal 1 keer per jaar bijeen.
Bevoegdheden AVA:

 • Wijziging statuten (reglement van NV)
 • Vaststelling van de jaarrekening.
 • Benoeming, schorsing en ontslag van directieleden en commissarissen.

Raad van Commissarissen

De AVA kan een Raad van Commissarissen kiezen die de leiding controleren en adviseren. Dit zijn minimaal drie personen.

Beslissingsbevoegdheden RvC:

 • Benoemen en ontslag directieleden
 • Uitgifte aandelen
 • Massaontslagen
 • Investeringen.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.