Organisaties

Beoordeling 5.7
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • Klas onbekend | 742 woorden
  • 22 april 2008
  • 3 keer beoordeeld
Cijfer 5.7
3 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
M&O

WIE IS DE BAAS

Deze vraag is belangrijk in een BV of NV. De macht is verdeeld en er zijn diverse taken.
De wet onderscheidt voor NV en BV de volgende bestuursorganen:

1. bestuur
2. raad van commissarissen
3. algemene vergadering van aandeelhouders (AVA)

Het bestuur moet besturen, dit zijn de taken die ze hebben:

- voorbereiden en uitvoeren van het ondernemingsbeleid
- beheren van vermogen
- vervullen van diverse organisatorische taken
- uitvoeren wat de ava of raad van commissarissen heeft besloten.

Een directeur is ondanks zijn wettelijke vastgelegde bestuurstaken tevens een werknemer.
De AVA benoemt of ontslaat een bestuurder.

Statuten kunnen bepalingen bevatten die de bevoegdheden van de bestuurders beperken. Vb:
Bestuursbesluiten moeten goedgekeurd worden door de AVA of raad van commissarissen.

Raad van commissarissen (rvc)
In kleine BV ’s en NV’s is de rvc niet verplicht. In de grote wel.  Structuurvennootschappen. In kleine vennootschappen benoemt de AVA de commissarissen .
In structuurvennootschappen doen de bestaande commissarissen dat zelf.

De rvc heeft 2 hoofdtaken:
- toezicht op het beleid van het bestuur
- advies aan het bestuur.

De rvc mag geen bevoegdheden van de directie of AVA overnemen. De rvc moet namens de AVA toestemming geven aan de directie om grote investeringen te doen.

In structuurvennootschappen heeft de rvc ook deze 3 bevoegdheden:
- benoemen en ontslaan van bestuurders
- vaststellen van de jaarrekening
- goedkeuren van ingrijpende bestuursbesluiten.

In de structuurvennootschappen heeft de rvc nogal wat bevoegdheden overgenomen van de AVA.

De algemene vergadering van aandeelhouders.
Minimaal 1 keer per jaar moet de AVA bijeenkomen en wel binnen 6 maanden na de afloop van het boekjaar. Bij de kleine vennootschappen is het de taak van de AVA om de Jaarrekening vast te stellen. Dat houdt in het vast stellen van we winstuitkering per
Aandeel dividend.
Bij kleine vennootschappen vormt de AVA nog steeds in alle opzichten het hoogste en machtisge orgaan, dat uiteindelijk altijd het laaste woord heeft. Zoals we hierboven zien gaat bij structuurvennootschappen veen bevoegdheden van de AVA naar de rvc.
Het is logisch dat bij kleine vennootschappen de AVA het voor het zeggen heeft omdat daar de meeste aandeelhouders in zitten.

VERENIGING

Er zijn bijvoorbeeld sport, muziek verenigingen, fanclubs enz…
Maar juridisch gezien zijn er 2 verenigingen:
- de informele vereniging( is geen rechtspersoon)
- de erkende vereniging ( is wel een rechtspersoon)

Kenmerken:
- een doel
- het verbod om eventuele winst te verdelen onder de leden.
- Een ledenbestand
- Het bestuur( algemene ledenvergadering benoemt het bestuur) in een bestuur van een vereniging zijn een voorzitter, secretaris en een penningmeester aanwezig.)

Continuïteit
Een erkende vereniging is een rechtspersoon, dus niet afhankelijk van het leven van bepaalde personen.

Financiering
Verenigingen ontvangen hun financiële middelen uit diverse bronnen, de belangrijkste zijn:
- contributies van leden
- subsidies( vb van de gemeente)
- sponsoring door bedrijven( vb shirtreclame)
- giften en donaties van sympathisanten.

Juridische aansprakelijkheid:
Een erkende vereniging is een zelfstandige rechtspersoon. Dat betekent dat ze haar eigen rechten en plichten heeft. Alleen als bestuurders onrechtmatig hebben gehandeld mogen op hun privé vermogen worden aangesproken.
Bij informele verengingen zijn bestuurder altijd aansprakelijk

Leiding
De grootste macht ligt bij de algemene ledenvergadering. De ledenvergadering kan altijd bestuursleden vervangen. Bij zeer grote verenigingen is er ook een directeur.

STICHTING

- een stichting is een rechtspersoon die met behulp van een daartoe bestemd vermogen een bepaald doel wil bereiken.

Een stichting mag geen winst uitkeren aan oprichters of aan bestuurders.

Kenmerken:
- de stichting is een rechtspersoon
- de stichting kan door 1 of meer personen gezamenlijk worden opgericht.
- De oprichting moet geschieden bij notariële akte.
- De stichting kent geen leden
- Nieuwe bestuurders worden benoemd door de al aanwezige bestuursleden
- De stichting mag geen uitkeringen doen aan oprichters of bestuurders. Oprichters en bestuurders mogen wel hun gemaakte onkosten declareren. De stichting kan personeelsleden in dienst hebben, die dan uiteraard een salaris ontvangen.

Continuïteit
Een groot belang voor functioneren van een stichting is het bestuur. Er is geen leden vergadering of aandeelhouders. Aantal bestuursleden is onbepaald. Minimaal voorzitten, secretaris, en penningmeester.

Financiering
Een stichting verkrijgt vaak zijn middelen via subsidies, giften en dergelijke. Het is ook mogelijk dat de stichting verkoopopbrengsten heeft( kinderpostzegels)
Veel stichtingen zijn ontstaan doordat een overledene een beginvermogen achterlaat en bepaald dat de stichting g moet worden opgericht.

Juridische aansprakelijkheid
Een stichting is een rechtspersoon. Er zijn geen rechten of plichten. Als de bestuursleden onrechtmatig handelen kunnen ze daar wel op aangesproken worden.

Leiding
Een stichting is niet democratisch. Het bestuur benoemt nieuwe leden en niemand kan het bestuur ter verantwoording roepen.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.