Hoofdstuk 7 t/m 12

Beoordeling 6.8
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • Klas onbekend | 1058 woorden
  • 11 april 2003
  • 55 keer beoordeeld
Cijfer 6.8
55 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
M&O
Methode
ADVERTENTIE
Twijfel je nog over jouw studiekeuze?

Of heb je hulp nodig bij het inschrijven? Bezoek dan onze Extra Open Avond op 7 juni. Kom een kijkje nemen en voel hoe het is om te studeren bij Hogeschool Inholland. Wij staan voor je klaar! 

Meld je aan!

Hoofdstuk 7 Omgevingsfactoren
7.1
Marketingmix

Marketing : omvat alle activiteiten die een organisatie onderneemt om zijn ruilactiviteiten te bevorderen, te vergemakkelijken en te bespoedigen.

De marketingmix is de combinatie van instrumenten waarmee een bedrijf in de wensen van afnemers wil voorzien

De marketingmix kan zijn opgebouwd uit de volgende instrumenten: - product (=alles wat in een behoeft kan voorzien) - prijs (doorslaggevend koopbeslissing) - plaats (goede plaats -> veel bezoekers) - promotie (reclame -> meer consumenten)

7.2
Omgevingsfactoren:

Omgevingsfactoren zijn de externe omstandigheden waarmee een organisatie bij het toepassen van de marketingmix rekening moet houden. Vanuit het gezichtspunt van een organisatie onderscheiden we:

Niet-beïnvloedbare omgevingsfactoren: - wetten (gedragsregels) - macro economische ontwikkeling (de economische toestand van een land) - demografische ontwikkeling (verandering samenstelling bevolking) - sociaal en cultureel milieu (rekening houden met cultuur, vb. zuinige Nederlanders krijgen zegeltjes of airmiles) - technologische ontwikkeling (door techniek veel innovaties)

Beïnvloedbare omgevingsfactoren - inkoop (verschillende inkoopmarkten) - verkoop (product moet afgezet worden) - concurrentie (bij inkoop moet de eigen productie veilig gesteld worden en bij verkoop de inkomsten Hoofdstuk 8
Marketingdoelstellingen
8.1
De doelstellingen van niet-commerciële organisaties: - informeren - verkrijgen van middelen om de uitvoering van de werkzaamheden te bekostigen (fund raising)

De doelstellingen van commerciële organisaties: - grotere afzet - meer marktaandeel* - meer winst

* Marktaandeel = de afzet van een bedrijf in hoeveelheden of in geld uitgedrukt in procenten van de afzet of omzet van de gehele bedrijfstak) 8.2
Marktsegment
Een marktsegment (of doelgroep) is een groep mensen met gelijke kenmerken die op gelijke wijze reageren op de marketingmix .

8.3
Marktstrategie
Marktstrategie is de wijze waarop een producent met de elementen van marketingmix inspeelt op de eigenschappen van zijn doelgroep. We onderscheiden de volgende marketingstrategieën: - ongedifferentieerde marketing (product bestemd voor alle doelgroepen bijv. Coca Cola) - gedifferentieerde marketing (ondernemer heeft voor elke doelgroep een aangepaste marketing strategie bijv. Unilever heeft Blue Band, Zeeuws Meisje Linera etc.) - geconcentreerde marketing (ondernemer richt zich op een doelgroep)

Hoofdstuk 9
Productbeleid
9.1
Product
Een product is alles waarmee in een specifieke behoefte kan worden voorzien.

9.2
Productmix
De productmix is de combinatie van eigenschappen die een product bezit.

Enkele onderdelen van productmix zijn: - kwaliteit - technische kwaliteit - consumentenkwaliteit - merk - fabrikantenmerk - winkelmerk ( bijv, C1000) - verpakking – (bescherming )

- communicatie - verkoopstimulering - hanteerbaarheid - service - voor, tijdens en na de verkoop

Al deze onderdelen samen vormen het gebruikersnut

9.3
Productlevenscyclus
De productlevenscyclus is het verloop van de afzet van een product in de loop van de tijd
Deze cyclus bestaat uit 5 fasen:

Dit wil je ook lezen:

1.) de introductiefase (product moet bewezen worden, prijs is hoog bij duurzame- en laag bij niet- duurzame goederen) 2.) de groeifase (afzet neemt snel toe, prijs word lager om klanten te trekken) 3.) de rijpheidfase (afzetgroei begint te minderen, door concurrentie dalen de prijzen) 4.) de verzadigingsfase (afzet groeit niet meer, prijzen vrij laag door concurrentie) 5.)de neergangsfase (afzet daalt, en winst kan omslaan in verlies)

De lengte van de productlevenscyclus hangt af van: - modegevoeligheid (bijv. muziek uit top 40) - technische ontwikkeling - concurrentie (namaken product) Hoofdstuk 10
Prijsbeleid

10.1
Prijs van een product
De prijs van een product is het bedrag dat de afnemer aan de verkoper betaald om een product te verkrijgen.

10.2
Kostengeorienteerde prijsbepaling
Kostengeorienteerde prijsbepaling is de prijs die ontstaat als men de productiekosten verhoogd met een winstpercentage.

Vraaggeorienteerde prijsbepaling
De prijs die de consument wil betalen word als uitgangspunt genomen. Er zijn verschillende manieren om de prijs die de consument wil betalen als uitgangspunt te nemen: - prijsdiscriminatie (verschillende doelgroepen betalen op hetzelfde moment verschillende prijzen voor hetzelfde product, niet te verwarren met prijsdifferentiatie metallic lak tegen gewone lak) - psychologische prijzen (een product verkoop beter bij een prijs van 4,95 i.p.v. 5,-) - afroompolitiek (producent vraagt voor een nieuw product een hoge prijs die hij langzaam verlaagt) - penetratiepolitiek (producent kiest een zó laag mogelijke prijs zodat een groot deel van de mark word bediend, concurrenten kunnen zo moeilijk concurreren want zij moeten dan een nog lagere prijs doen) - prijskortingen

10.3
Profijtbeginsel
Profijtbeginstel houdt in dat de gebruiker van een bepaalde voorziening de kosten daarvan betaald.

Niet-monetaire prijzen
Dit is bijv. de tijd die moet worden opgeofferd om een product te kopen. voorbeelden: - bereikbaarheid - psychologische drempels (tandarts en ziekenhuis) Hoofdstuk 11
Plaatsbeleid
11.1
Plaatsbeleid/distributiebeleid

Plaatsbeleid-distributiebeleid betreft alle handelingen die er op gericht zijn de goederen op de plaats te krijgen waar men deze goederen verwacht.

Indirecte distributie: lange keten of korte keten
Directe distributie: van producent naar consument

Grossier koopt van verschillende producenten en importeurs goederen en bied deze aan aan de detaillist >> de detaillist levert de producten weer aan de consument

Rabat
Rabat is de korting die de fabrikanten/grossiers/importeurs geven aan detailhandels. Rabat is de adviesprijs verminderd met de inkoopsprijs.

Pushstrategie
Pushstrategie is door het bieden van hoge marges en het leveren op krediet probeert hij zijn product de mark in te duwen

Pullstrategie
Bij Pullstrategie probeert de producent vraag naar zijn product op de markt te creëren bijv. door reclame

11.2
Brutowinstmarge
Brutowinstmarge is het verschil tussen de verkoopsprijs en de inkoopsprijs. Deze marge word uitgedrukt in een percentage van de verkoopsprijs. Bij brutowinstopslag word deze marge uitgedrukt in een percentage van de inkoopprijs

Nettowinst: Nettowinst is Brutowinst (verkoopprijs van de omzet – inkoopprijs van de omzet) – Bedrijfskosten Hoofdstuk 12
Promotiebeleid
12.1
Promotiebeleid
promotiebeleid omvat alle activiteiten waarmee de interesse van de afnemer word gewekt waarmee hij tot aankoop over gaat

Werken promotiebeleid is samengevat in de AIDA- formule - Attention (aandacht trekken) - Interest (belangstelling voor product) - Desire (wens om het product te kopen) - Action (product kopen)

12.2 Tot de instrumenten van promotiebeleid word gerekend: - persoonlijke verkoop [verkoper -> afnemer]

12.3 - reclame (elke vorm van niet persoonlijke presentatie van ideeën en promotie van ideeën, goederen en diensten, met als belangrijk doel informeren)

Er zijn 5 soorten reclames:

1. individuele reclame (reclamemaker is één organisatie vb automerk) 2. collectieve reclame (reclame voor een bepaald goed bijv. boter, groente enz.) 3. ideële reclame (reclame met als doel het veranderen van het gedrag of opvattingen van mensen) 4. actiereclame (korte termijn reclame met als doel een product te introduceren bijv proefmonstertjes) 5. themareclame (langetermijn reclame op naamsbekendheid te behouden)

12.4 - public relations (het stelselmatig bevorderen van wederzijds begrip tussen een organisatie en en groepen van het publiek die voor de organisatie van belang zijn)

12.5
Kosten van promotie: Promotie kost geld - promotionele activiteiten worden ondernomen -> naam bekendheid -> meer afzet

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.