Hoofdstuk 25:Kernvragen van het hoofdstuk:

- Hoeveel is een bedrag over een aantal jaren waard als je rekening houdt met rente over rente?

De waarde hangt af van de interestvoet en de tijd die verloopt tussen nu en het moment waarop je de waarde wilt weten. In elk geval neemt het bedrag exponentieel toe.

- Wat is de waarde op dit moment van een bedrag dat je eigenlijk pas over een groot aantal jaren krijgt(rekening houdend met de rente)?

De contante waarde is kleiner dan de waarde die je later krijgt. Maar ook hier hangt het bedrag af van de interestvoet en het aantal jaren dat je terug gaat in de tijd.

Kernvragen van de paragrafen:

- Hoe kun je op eenvoudige wijze de eindwaarde van een bedrag berekenen?

Met de formule: eindwaarde = bedrag x (1+i)n

- Hoe bereken je op eenvoudige wijze de contante waarde van een bedrag dat je in de toekomst krijgt of moet betalen?

Je kunt de contante waarde berekenen door het bedrag te delen door een interestfactor. Deze factor is (1+i)n

- Is de methode van samengestelde interest ook voor andere vraagstukken te gebruiken?

De berekening van de eindwaarde bij samengestelde interest kan worden toegepast op alle vraagstukken waarbij een grootheid in een aantal perioden met een vast percentage per periode toeneemt.Hoofdstuk 26:Kernvraag van het hoofdstuk:- Welke soorten hypothecaire leningen kan een particulier afsluiten?

Wie een huis koopt, moet vaak geld lenen. Daarvoor is een onderpand nodig en dat kan het huis zijn. In dat geval is de lening hypothecaire lening.

Er zijn verschillende vormen van hypothecaire leningen. Ze hebben allemaal voor en nadelen. Geen enkele vorm is in alle gevallen de beste. De koper van het huis moet, eventueel met hulp van tussenpersonen, kiezen welke hypotheekvorm het gunstigst is.Kernvragen van de paragrafen:

- Wat heeft de inkomstenbelasting met een hypotheeklening te maken?

De inkomstenbelasting is in principe afhankelijk van de hoogte van het inkomen. Maar wie interest voor een hypotheeklening(voor de eigen woning) betaalt, hoeft om die reden minder inkomstenbelasting te betalen.

Een hypotheeklening kan ook verweven zijn met een levensverzekering. De premies en de uitkeringen van een levensverzekering zijn ook van invloed op het bedrag dat aan inkomstenbelasting moet worden betaald.

- Wat zijn de belangrijkste kenmerken van een lineaire hypotheek?

In elk jaar of elke periode wordt hetzelfde bedrag afgelost. Elk jaar of elke periode wordt minder interest betaald. Elk jaar of elke periode wordt aan interest en aflossing samen een lager bedrag betaald.

- Wat zijn de belangrijkste kenmerken van een annuïteitenhypotheek?

Jaarlijks wordt interest en aflossing betaald. De bedragen zijn zo berekend dat de som van interest en aflossing in elke periode gelijk is.

- Wat zijn de belangrijkste kenmerken van een spaarhypotheek?

Gedurende de looptijd van de lening wordt niet afgelost. Er wordt wel regelmatig interest betaald. Voor de aflossing wordt gespaard, meestal in de vorm van een levensverzekering.

- Wie kunnen er allemaal betrokken zijn bij het afsluiten van een hypothecaire lening?

Voor een hypothecaire lening is - zoals voor elke andere lening - een overeenkomst(afspraak) nodig. Een hypotheekovereenkomst is alleen geldig als hij door een notaris is opgemaakt en tevens is ingeschreven in het hypotheekregister bij het Kadasker.

De geldnemer kan zich door een tussenpersoon in financieringen laten bijstaan bij het zoeken naar de geldgever die de gunstigste voorwaarden aanbiedt.

Als de hypothecaire lening verbonden is met een levensverzekeringovereenkomst, wordt het contact tussen geldnemer en verzekeraar vaak gelegd door een tussenpersoon in assurantiën.

Vaak zijn een tussenpersoon in financieringen en een tussenpersoon in assurantiën in dienst van het zelfde bedrijf. Het kan ook zijn dat deze twee functies door dezelfde persoon worden uitgeoefend.

- Waar let iemand op die een hypotheeklening kiest en waar laat hij zijn keuze van af hangen?

Iemand die een hypotheeklening kiest moet letten op een aantal zaken. De inkomensverwachting en de betaling van interest en aflossing moeten bij elkaar aansluiten. Vervolgens is de hoogte van het interestpercentage zeer belangrijk. Maar er zijn ook andere afspraken die in het contract opgenomen kunne worden, zoals de mogelijkheid om de hypotheek mee te nemen bij verhuizing. Ook de hoogte van de boete bij vervroegde aflossing en de lente van de rentevaste periode kunnen belangrijke argumenten zijn bij het afsluiten van de lening. Het is dus niet vanzelfsprekend om voor de laagste interestvoet te kiezen.Hoofdstuk 27:Kernvragen van het hoofdstuk:

- Welke mogelijkheden zijn er om consumptiegoederen te kopen als je geen geld hebt?

Je kunt geld lenen bij banken en bij particulieren. In het laatste geval gaat het meestal om de leverancier.

- Welke kosten brengt consumptief krediet met zich mee?

Meestal is de rente vrij hoog.Kernvragen van deze module:

- Hoe snel groeit je geld als je het op de bank zet?

De snelheid waarmee je geld groeit, hangt af van de hoogte van het interestpercentage en van de tijd die het duurt voordat je rente krijgt uitgekeerd.

- Hoe kunnen particulieren geld lenen als zij iets willen kopen terwijl zij onvoldoende geld hebben om te betalen?

Particulieren kunnen kopen dankzij:

· Een persoonlijke lening;

· Doorlopend krediet;

· Een hypothecaire lening;

· Een onderhandse lening;

· Afbetaling;

· Huurkoop

· Leasing.

- Wat zijn de voor en nadelen van allerlei vormen van krediet?voordelen nadelen

- Persoonlijke lening geen onderpand hoge rente

vrije besteding

- doorlopend krediet geen onderpand hoge rente

weinig aflossing

vrije besteding

- hypothecaire lening lage rente

- onderhandse lening lage rente

- afbetaling geen onderpand hoge rente

- huurkoop je krijgt krediet hoge rente

geen eigenaar

- operational leasing geen onderhoud hoge prijs

- financial leasing lagere prijs onderhoudskosten

risico van verouderingKernvragen van de paragrafen:

- Welke mogelijkheden zijn er voor een consument om geld te lenen van een winkelier?

Een consument kan geld lenen van een winkelier door afspraken te maken over huurkoop of koop op afbetaling.

- Wat is leasing?

Leasing is het huren van duurzame consumptiegoederen of productiemiddelen voor een lange termijn.

- Welke varianten van leasing bestaan er?

Er zijn drie varianten van leasing:

Operational leasing

Financial leasing

Sale and lease back.

- Op welke manieren kan een particulier geld voor consumptieve uitgaven lenen bij de bank?

Een particulier kan op verschillende manieren geld lenen voor consumptieve uitgaven lenen bij de bank:

· Gebruik maken van een doorlopend krediet

· Een persoonlijke lening afsluiten bij een bank

· Betalen met een creditcard

· Een tweede hypotheek afsluitenHoofdstuk 29:Kernvragen van de paragrafen:

- Wat houdt het personeelsbeleid in?

Het personeelsbeleid bestaat uit alle geschreven en ongeschreven regels die samenhangen met aanname, begeleiding en ontslag van werknemers.

- Hoe verloopt de werving en selectie van personeel?

De selectie kan intern of extern verlopen, op basis van een personeelsplan, geleid door de afdeling personeelszaken.

- Hoe verloopt de begeleiding van zittende personeel?

Met functionerings – en/of beoordelingsgesprekken, aangevuld door scholing.

- Welke invloed heeft de overheid op de werkgelegenheid?

De overheid probeert de werkgelegenheid te beïnvloeden met:

· Antidiscriminatiewetgeving

· Subsidies op het in dienst nemen van werknemers uit bepaalde groepen

· De dienstverlening van arbeidsbureaus

· Belastingwetgeving(niet in boek genoemd)

· Onderwijsbeleid(niet in boek genoemd

- Welke rechten en plichten heeft een werknemer?

Plichten:

· De arbeid zo goed mogelijk verrichten

· Zich houden aan de voorschriften die de werkgever heeft opgesteld.

· Zich gedragen zoals van een goede werknemer verwacht mag worden.

Rechten:

· Tijdige betaling van het salaris.

· Een getuigschrift na afloop van de dienstbetrekking

· De werkgever moet ervoor zorgen dat de werknemers de opgedragen werkzaamheden naar behoren kunnen vervullen.

- Hoe kunnen werknemers zich gezamenlijk sterk maken?

Zij kunnen zich verenigen in vakbonden. Ook kunnen zij zich actief opstellen in een ondernemingsraad.


REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.