Hoofdstuk 2; De arbeidsovereenkomst

Beoordeling 5.6
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 4e klas havo | 1220 woorden
  • 3 januari 2003
  • 75 keer beoordeeld
Cijfer 5.6
75 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
M&O
Methode
ADVERTENTIE
Sturen mensen in jouw appgroep ongevraagd naaktbeelden door?

Weinig mensen zitten te wachten op ongevraagde naaktbeelden, maar toch worden ze massaal doorgestuurd. Het verspreiden van zulke beelden is eenvoudig, maar kan grote gevolgen hebben voor degene over wie het gaat. Het is dus belangrijk om in actie te komen als je ongevraagd naaktbeelden van iemand hebt ontvangen. Weten wat jij het beste kunt doen? 

Check het nu!

Hoofdstuk 2
2.1 De arbeidsovereenkomst

Arbeidsovereenkomst: Een afspraak tussen een werknemer en een werkgever. Hierbij verplicht de werkgever zich om arbeid te verrichten voor de werkgever en de werkgever heeft dan de verplichting om de werknemer een beloning wil geven.

Verplichtingen voor de werkgever en de werknemer in de arbeidsovereenkomst:

De werknemer moet: 1. Het werk zo goed mogelijk verrichten; 2. Het werk zelf verrichten; 3. De voorschriften van de werkgever opvolgen; 4. “Zich als een goed werknemer gedragen => staat in de wet beschreven

De werkgever moet: 1. Op tijd het loon betalen; 2. Vakantie- en snipperdagen geven met behoud van het loon; 3. De werknemer behandelen zoals een goed werkgever dat hoort te doen => staat in de wet beschreven
4. Nadat de dienstbetrekking verstreken is, desgevraagd een getuigschrift geven.

Welke 2 dingen zijn voor de behandeling van arbeiders van groot belang? 1. Artikelen uit het Burgerlijk Wetboek, die zijn vooral gericht op de bescherming van de arbeider, omdat de arbeider economisch gezien de zwakkere partij is en de werkgever de sterkere. 2. Bepalingen uit de CAO’s. Worden gesloten tussen de organisaties van werkgevers en werknemers en regelt “collectief” de inhoud van arbeidsovereenkomsten in een bepaalde bedrijfstak, branche of onderneming. 2.2 Werving en selectie:

Personeelsplanning: Wat houdt een goede personeelsplanning in? - Een werkgever moet een voortdurend goed inzicht hebben in het aanwezige en het benodigde personeelsbestand voor nu en in de toekomst. ( het gaat hierbij om de aantallen en de kwaliteiten van het personeel.) - De werkgever moet aandacht besteden aan de carrièreplanning van het personeel.

Motivatiebeleid: Wat houdt een goed motivatiebeleid in? Gemotiveerde werknemer functioneren het beste. Daarom moet de werkgever zorgen voor: - Een goede werksfeer - Genoeg belangstelling voor de werknemers - Belangen van de werknemers hooghouden.

Wervingsmethoden: 1. Open sollicitatie
2. Personeelsadvertenties in kranten en tijdschriften
3. Arbeidsbureaus: Overheidsinstellingen
4. Uitzendbureaus: Particuliere instellingen
5. Recruites: Personeelsmedewerkers van een bedrijf, die op scholen en universiteiten voorlichtingsbijeenkomsten geven om zo aspirant medewerkers te werven
6. Head hunters: Particuliere ondernemingen die in opdracht van werkgevers geschikte kandidaten zoeken voor een bepaalde functie.

Hoe verloop de contractering van een beginnende werknemer in een bedrijf? - proeftijd van maximaal 2 maanden - Tijdelijk contract van een jaar - Als dat goed bevallen is krijg je een contract voor onbepaalde tijd.

Welke soorten “flexibele arbeidscontracten” zijn er? 1. Deeltijdwerk: Parttime banen
2. nul- uren contracten: Het aantal werkuren is niet vastgelegd. Zodra de werkgever werk beschikbaar heeft, roept hij de werknemer op. 3. Oproepcontracten: De werkgever en de werknemer komen een bepaald aantal werkuren overeen, maar de werkgever bepaalt zelf wanneer hij de werknemer daarvoor oproept.

Gelijke kansen: Op welke punten kan discriminatie op de arbeidsmarkt optreden? 1. Geslacht: Liever mannen dan vrouwen
2. Leeftijd: Liever jong als oud. 3. Seksuele geaardheid: Liefst hetero
4. Politieke opvatting: Geen extreem links of rechts. 5. Godsdienstige overtuiging: Andere geloofsovertuigingen dan de Nederlandse worden vaak liever gemeden. 6. Lichamelijke handicaps:

Hoe probeert de overheid discriminatie tegen te gaan? Door middel van de Wet Gelijke Behandeling. Het is een uitwerking van het gelijkheidsbeginsel

Wat houdt het begrip “positieve discriminatie” in? Mensen worden dan voorgetrokken als ze uit een groep komen die tot dat moment een achterstelling heeft. 2.3 Aan het werk: Waarvoor dienen vakbonden? Ze vormen voor werknemers een belangrijke adviseur, als er een conflict ontstaat over de uitvoering van de overeenkomst. ( De werknemer moet dan wel lid zijn van een vakbond).

Ondernemingsraad: Wat is de Wet op de Ondernemingsraden? De medezeggenschap van medewerkers is hierin geregeld.

Wanneer moet er een ondernemingsraad worden opgezet? - Als de onderneming meer dan 35 werknemers in dienst heeft. - Als de onderneming 10 – 35 werknemers heeft moet minimaal 2 maal per jaar een personeelsvergadering gehouden worden.

Welke regeling geldt er voor scholen? Zij moeten een medezeggenschapsraad hebben, waarin behalve medewerkers van de school ook ouders/ leerlingen in moeten zitten.

Welke belangrijke bevoegdheden heeft een ondernemingsraad (OR)? 1. Recht op overleg: Min. 6x per jaar moeten de OR en de ondernemer overleggen. 2. Recht op informatie: De ondernemer moet de OR informatie geven over: - De jaarreking - Voornemens en verwachtingen wat betreft de werkzaamheden - Tussentijdse resultaten - Aantallen werknemers - Alle investeringen van binnen en buitenland. 3. Recht op consultatie: Bepaalde besluiten moeten in overleg met de OR genomen worden: - Fusie - Belangrijke inkrimping of uitbreiding - Belangrijke investeringen of het aantrekken van kerdiet. Als de OR het er niet mee eens is kan ze in beroep gaan bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof in Amsterdam. 4. Recht op medebeslissen: De OR mag over 12 onderwerpen meebeslissen, het zijn onderwerpen die rechtstreeks te maken hebben met het personeel en deel uit maken van de secundaire arbeidsvoorwaarden.

Wat kan de ondernemer doen als hij het niet eens is met de OR, als het gaat om het recht op medebeslissen? Dan kan hij de kantonrechter vragen om de beslissingen van de OR opzij te schuiven. De kantonrechter doet dan alleen als hij vindt dat de OR onredelijk is of als het bedrijfsbelang zwaarder moet wegen dan het personeelsbelang.

Hoe worden OR- leden gekozen? Werknemers die minimaal 6 maanden in dienst zijn kiezen rechtstreeks uit hun midden mensen die minimaal een jaar in dienst zijn voor de OR. Het aantal OR leden verschilt van 3 t/m 25 en is afhangkelijk van het aantal werknemers.

Functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken:

Functioneringsgesprekken: Open gesprekken tussen de werknemer en de direct leidinggevende. Ze kunnen beiden in dat gesprek aangeven wat hun mening is over diverse aspecten van hun functioneren.

Welke dingen kunnen in een functioneringsgesprek worden genoemd? - punten van kritiek - verbeteracties - wensen en tevredenheidsbetuigingen. - Aan het slot van het gesprek kunnen afspraken worden gemaakt om sommige dingen te verbeteren en het blijft tussen de 2 mensen.

Beoordelingsgesprek: Het beoordelen staat voorop. Hierbij gaat het erom of de werkgever tevreden is over de prestaties van de werknemer en wat dat betekent voor zijn loon en loopbaan binnen het bedrijf.

Wat is het verschil tussen een beoordelingsgesprek en een functioneringsgesprek? - Een beoordelingsgesprek is veel minder gelijkwaardig. - Bij een beoordelingsgesprek gaat het erover of: - de werknemer in aanmerking komt voor een hogere salarisschaal of dat zijn tijdelijk contract kan worden omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. - Er wordt een verslag gemaakt dat wordt opgenomen in het personeelsdossier van de werknemer. 2.4 Ontslag

De samenvatting gaat verder na deze boodschap.

Verder lezen

Wat is het verschil tussen een beoordelingsgesprek en een functioneringsgesprek? - Een beoordelingsgesprek is veel minder gelijkwaardig. - Bij een beoordelingsgesprek gaat het erover of: - de werknemer in aanmerking komt voor een hogere salarisschaal of dat zijn tijdelijk contract kan worden omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. - Er wordt een verslag gemaakt dat wordt opgenomen in het personeelsdossier van de werknemer. 2.4 Ontslag

Welke redenen kunnen er voor ontslag zijn? 1. De werknemer kan ergens anders een (betere) baan krijgen; 2. De werknemer begint voor zichzelf
3. De werknemer gaat met pensioen; 4. Er waren ernstige conflicten. 5. Iemand kan arbeidsongeschikt worden.

Wanneer is er sprake van een echt conflict? Als de werkgever tegen de wil van de werknemer de werknemer ontslaat.

Hoe verloopt zo’n ontslag bij conflict? - Er is dan toestemming nodig van de regionaal directeur voor de Arbeidsvoorziening. - Hij zal zijn beslissing laten afhangen van de redenen die de werkgever aanvoert, o.a; 1. bedrijfseconomische omstandigheden
2. ongeschiktheid van de werknemer
3. slechte persoonlijke verstandhoudingen

Werken moet? 3 regelingen waarbij de overheid loonkostensubsidie verstrekt: 1. Vermindering lage lonen: Werkgever hoeven voor werknemers met een loon wat net boven het minimumloon ligt, minder loonbelasting te betalen.========> Hierdoor houdt de werknemer een hoger nettoloon over en is hierdoor eerder bereid om voor een laag loon toch bij die werkgever in dienst te treden. 2. Vermindering langdurig werkelozen: Voor werknemers die langdurig werkeloos zijn geweest hoeven werkgevers minder loonbelasting af te dragen.===> effect gelijk aan nummer 1. 3. vermindering onderwijs: Werkgevers hoeven minder loonbelasting te betalen voor werknemers die nog onder het leerlingwezen vallen.

Hoe mogen de regelingen van hierboven gestapeld worden of gecombineerd worden? 1 en 2, 1 en 3, (maar 2 en 3 mogen niet samen).

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.