Hoofdstuk 1 t/m 6

Beoordeling 7.2
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 5e klas havo | 1684 woorden
  • 9 december 2001
  • 25 keer beoordeeld
Cijfer 7.2
25 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
M&O
ADVERTENTIE
Stap in jouw toekomst

Kom naar de Open Avond van Inholland op woensdagavond 29 maart van 17:00 - 20:00 uur. Proef de sfeer en ontdek onze opleidingen.

Meld je aan!

M&O hf 1 t/m 6. H1 -Organisatie is een samenwerkingsverband van mensen die bepaalde doelen willen bereiken -Onderneming is een organisatie die deelneemt aan het economische verkeer met het doel winst te maken. -Organiseren is het scheppen van doelmatige verhoudingen tussen mensen, middelen en handeling om een bepaald doel te bereiken. -Management omvat enerzijds het bepalen van de doelstellingen van de organisatie, en anderzijds het bepalen van het beleid, het plannen, het organiseren en het inzetten van mensen en middelen om de gestelde delen te bereiken. -Stategische doelstellingen: gaat om zaken die pas op lange termijn gerealiseerd kunnen worden. – Tactische doelstellingen: kijken of het gerealiseerd kan worden –Operationele doelstellingen: waar, wanneer, hoe moeten deze werkzaamheden worden uitgevoerd. -Projectgroep: Een projectleider zoekt allemaal specialisten die de opdracht hebben een bepaald doel te realiseren. Als het doel bereikt is wordt de projectgroep ontbonden. -Begroting= een op de toekomst gericht overzicht van cijfermatige gegevens. -Interne controle=de controle wordt uitgevoerd door mensne die in dienst zijn van de organisatie. Je moet dat denken aan het management en aan een interne accountantsdienst. Contoleren: kijken of de opdrachten op de juiste wijze zijn uitgevoerd en of dat binnen de gestelde tijd is gebeurd.

H2 -Personeelsbeleid is een onderdeel van het totale beleid van de onderneming. 4 vormen: prognose van de personeelsbehoefte: hoeveel mensen met welke kwaliteiten zijn in de toekomst nodig*werving, selectie en introductie*beoordeling en promotie*beloningssystemen* ontslag en pensioen. -Flexwerkers: banen waarvan de onderneming gebruikmaakt op de momenten dat zij extra personeelsleden nodig heeft. -Induviduele arbeidsovereenkomst: Wanneer een werknemer in dienst treedt van een werkgever, wordt er een individele arbeidsovereenkomst gelsoten. Daarin staat onder meer hoeveel uren de werknemer per week werkt, op welke momenten hij zij aanwezig dient te zijn, om werlke werkzaamheden het gaat en hoe hoog het loon is. -CAO is een overeenkomst tussen de vakbonden en de werkgeversorganisaties in een bedrijfstak/onderneming. -Primaire arbeidsvoorwaarden: hebben betrekking op geleidelijke beloning voor het verrichte werk, en daarnaast over zaken als vakantiegeld en toeslagen voor overwerk en onregelmatige werktijden. -Secundaire arbeidsvoorwaarden: Zijn alle overige zaken. -Getuigschrift: een nauwkeurige omschrijving van de werkzaamheden die de werknemer heeft verricht-in welke periode dat is gebeurd. -Psychotechnisch onderzoek is duur, men tracht door het afnemen van toetsen en het voeren van gesprekken achter te komen of een kandidaat geschikt is voor een bepaalde functie. -Vaardigheidsproef=enkele lessen geven -In een solicitatie gesprek komen 3 soorten vragen aan de orde: 1.devakkennis 2.de opvattingen van de solicitant 3.de persoonlijkheid van de solicitant. -Bijscholen doe je hetzelfde werk, met verbeterde technieken. Omscholen dan krijg je een opleiding om ander werk te gaan doen. -Taken van de OR en de MR: -het leveren van een bijdrage van het goedfunctioneren van een onderneming of een school 2.het behartigen van de belangen van de ondernemers.

H3 -Rechtsvorm is een juridische vorm van een onderneming. Zaken die daarbij een rol spelen zijn wie heeft de leiding en wie is aansprakelijk voor de schulden. -Rechtspersonen zijn organisaties waarbij net als natuurlijke personen rechten en verplichtingen worden toegekend. Zij kunnen los van de leden die deel uitmaken van de organisatie, eigen bezittingen en schulden hebben. -Voordelen van de r.p: de verschaffers van het E.V zijn beperkt aansprakelijk. De leiding en de kapitaalverschaffers hoeven niet dezelfde personen te zijn. Het voorbestaan van de onderneming hangt niet af van het werkzaam leven van de eigenaars. De directie is verzekerd bij de sociale wetgeving. -NV is een rechtspersoon met een in aandelen verdeeld eigen vermogen, waarin elk van de vennoten (aandeelhouders) voor 1 of meer aandelen deelneemt. Zijn persoonlijkvermogen kan niet worden worden aangesproken. -Het toezicht op de NV directeuren worden uitgeoefend door AVA, die ook bepaalde besluiten mag nemen. -Bevoegdheden van de AVA: *wijziging van de statuten *de vaststelling van de jaarrekening *benoeming, schorsing en ontslag van direchtieleden en commissarissen. -Het toezicht op de directie kan verzorgd een RV. De raad geeft daarnaast ook allerlei adviezen aan de directie. (3pers=verplicht). Ze kiezen mensen die waardevolle adviezen kunnen geven en over goede relaties beschikken. De volgende bevoegdeheden hebben ze:*benoeming en ontslag van directie leden *uitgifte van aandelen * massaontslagen*investeringen.

Voordelen van een NV: *Er kan een groot (eigen) vermogen bijeengebracht worden. *Men is vrij in de keuze van directie leden, waardoor de meest bekwame mensen benoemd kunnen worden. *Het voorbestaan van de onderneming is niet afhankelijk van de onderneming, zoals bij een VOF en een eenmanszaak het geval is. *De eigenaren van een NV (de aandeelhouders)lopen door de beperkte aansprakelijk minder risico dan de eigenaar van een eenmanszaak en de vennoten van een VOF. *Het personeel, dus ook de directie is verzekerd door de sociale wetgeving.

Nadelen van een NV: *De betrokkenheid van de eigenaren van een NV in een onderneming is niet groot. *Directie en commissarissen zullen gemakkelijk streven naar expansie in verband met hun winstuitkering, status en dergelijke waardoor soms in te riskante projecten wordt geinvesteerd.

-Een BV is een rechtspersoon met een in aandelen verdeeld eigen vermogen, waarin ieder der vennoten voor 1 of meer aandelen deelneemt.

Verschillen NV en BV: *Door de BV mogen geen aandeelbewijzen worden utigegeven. Bij een BV wordt uitsluiten een aandeelhoudersregister bijgehouden, waari geregistreerd wordt hoe groot de vermogensdelname van de verschillende aandeelhouders is. *De aandelen van de NV zijn in het algemeen vrij overdraagbaar; dat is bij die van een BV niet het geval. In het algemeen mogen de aandelen van een BV slechts worden verkocht aan bepaalde familieleden of andere aandeelhouders. *De NV en de BV zijn verplicht tot publicatie van de jaarstukken door het deponeren van de jaarrekening op het kantoor van het Handelsregister. Een berugenooteerde NV kan verplicht zijn haar kwartaalcijfers openbaar te maken.

-Een vereniging is een organisatie die leden kent een een bepaald doel nastreeft. Het doel is bijv het behartgen van de belangen van de voetbalsport in rijswijk. Is in principe een rechtspersoon. Heeft een bep rechtsbevoegdhedi omdat de statuten niet bij de notaris zijn vastgesteld. -Een stichting is een rechtspersoon zonder leden die een bepaald doel wenst te bereiken. De

De samenvatting gaat verder na deze boodschap.

Verder lezen

-Een vereniging is een organisatie die leden kent een een bepaald doel nastreeft. Het doel is bijv het behartgen van de belangen van de voetbalsport in rijswijk. Is in principe een rechtspersoon. Heeft een bep rechtsbevoegdhedi omdat de statuten niet bij de notaris zijn vastgesteld. -Een stichting is een rechtspersoon zonder leden die een bepaald doel wenst te bereiken. De

H4 -Obligatie lening is een grote lening opgesplitst in kleinere gedeeltes. -Dividend is winst van de NV –Koerswinst kan je hebben wanneer je het aandeel verkoopt. -De vermogensmarkt valt in 2 delen uit een: 1.de geldmarkt: kort krediet (looptijd korter dan een jaar) 2.de kapitaalmarkt: lang krediet en aandeelvermogen. -Openbare markt: worden leningsvoorwaarden betreffende de interest en de aflossing openbaar gemaakt. -Onderhandse markt: is er vraag en aanbod van leningen tussen 2 partijen. Meestal onderhandse leningen of hyp.leningen(geldlening op onderpand van geouwen) -Effectenbeurs: is de plaats waar de aankoop en verkooporders van effecten worden uitgevoerd. -Hoekmansbedrijven: treden op als tussenpersoon tussen de banken en de commisionaris. Zij mogen geen zakelijk relatie hebben met de belegers….

H5 -Maatschappelijk aandelenkapitaal: het totaalbedrag dat men aan nominaal aandelen kapitqal nodig denkt te hebben. (In de statuten moet die max. bedrag worden vermeld.) -Geplaatst aandelenkapitaal: zijn de aandelen die zijn uitgegeven. -Een hyp.lening is een geldlening op onderpand van onroerend goed(grond en gebouwen). -Lineaire hypotheek: omdat het geleende bedrag van jaar tot jaar kleiner wordt, wordt ook het interest bedrag jaarlijks kleiner. -Spaarhypotheek: je lost gedrurende de looptijd niet af. I.p.daarvan betaal je elka jaar een spaarpremie. Deze premies worden belgd, zodat je na 1o jaar over een bedrag van 100.00 beschikt. -Annuiteit: Is een gelijkblijvend bedrag aan interest en aflossing. (Je schuld wordt minder, dus de interest wordt ook minder. De annuiteit is een vast gesteld gelijkblijvend bedrag, als je daar de interest eraf trek heb je aflossing. -Een onderhandse lening is een lenng op lange termijn die door 1 geldlever wordt verstrekt. -Een nadeel t.o.v de onderhandse lening is dat er emissiekosten gemaakt moeten worden. -Een obligatie is een bewijs van deelneming in een geldlening. -In een prospectus staan de bijzonderheden van een instelling of onderneming.

Dit wil je ook lezen:

De verschillen tussen aandelen en obligaties: Aandelen: Bewijs van mede-eigendom in een NV of BV. Deel van het eigen vermogen. Permanent vermogen
Medenzeggenschap in de AVA
Risico bij slechte resultaten
Koers onstabiel, afhankelijk van de winstverwachting
Dividend als beloning
Obligaties: Schuldbewijs van een NV of BV
Deel van het vreemd vermogen
Tijdelijk vermogen
Geen zeggenschap in de AVA
Minder risico
Koers stabieler, voornamelijk van de rentestand
Vast interestpercentage

-Onderhandse lening: er kan onerhandeld worden over de leningsvoorwaarden –erzijn geen emissiekosten –er zijn lagere administatiekosten t.o.v bijv de obligatie lening. Leningen(zie schrift) (budget, lumpsum, subsidies)

H6 -De hoofdtaken van de algemene banken zijn: het verstekken van kredietenhet aanbieden vanspaarmogeljkheden. -Deposito’s: zet je je geld voor een bepaalde periode vast. -Vaste interest: Interest die voor een paar jaar vast staat. –Variabele: kan elke dag worden aangepast. -Openbewaring: de bank vericht alle taken die nodig zijn. De bank krijgt provisie en bewaarloon. -Gesloten ,,: geeft de client zijn effecten in een gesloten trommel bij de bank en dan moeten ze zelf werkzaamheden verrichten.. -Clearing: orders met elkaar compenseren. -EMU: economische Monetaire Unie -Consumptief krediet: De krediet verlening waarbij de consument periodiek betaalt voor dagelijkse levensbehoeften. -Waarom geeft de leverancier dit krediet: *hij hoeft er niet, zoals de banken aan te verdienen *ze kunnen meestal beter dan banken oordelen of de kredietnemer zijn verplichtinen zal kunnen nakomen *er ontstaat klantenbinding -Productief leverancierskrediet: Wordt verstrekt aan de ene leverandcier aan de andere. Het meest verkomend is het krediet dat de producent aan de detailist geeft. -Waarom wil men liever eigen vermogen dan lev.krediet: *l.k is duurder * door kortingen ontstaan er kosten.

-Korting op jaarbasis berekenen: 1e week 1% korting, verschil 3 weken. 52/3 x1%=17,3% -Afnemerskrediet komt voor bij 1dienstverlenende bedrijven, 2uitvoering van speciale orders, 3opkopende handel. 1.verlenen diensten die ibj wanbetaling niet kunnen worden teruggevorderd.2.Grote bedragen 3.Bijv landoogst. -Rek.C.krediet: Krijg je toestemming om tot een maximum rood te staan. (=kredietplafond) dispositieruimte= het bedrag dat ej dan nog kan opnemen. -Dingen die we tot het consumptief krediet rekenen: *doorlopend krediet: mag je opnemen tot een bep bedrag *de persoonlijke lening:leent de consument een bedrag voor een special doel. koop en verkoop op afbetaling: komen koper en verkoper overeen dat de koopprijs zal worden betaald in termijnen. *huurkoop: ben je eigenaar totdat de laatste termijn is betaald.

REACTIES

C.

C.

Hoi chantal

Ik heb een vraagje voor je;
Heb je misschien ook nog de toets van H5
Stuur mail A.U.B
Alvast Bedankt!!!!!!!!!

21 jaar geleden

C.

C.

hoi Chantal,

Ik denk dat ik wel wat aan je samenvattingen heb, maar heb je misschien ook nog de toets van hfst5 m&o?

thank you

21 jaar geleden

J.

J.

ik wil alleen ff zeggen dat het me wel geholpen heeft met mijn tentamen, thanxx!

liefs Joyce

20 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.