Hoofdstuk 1 t/m 4

Beoordeling 6.6
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 5e klas vwo | 1911 woorden
  • 14 november 2001
  • 37 keer beoordeeld
Cijfer 6.6
37 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
M&O
Methode
ADVERTENTIE
Stap in jouw toekomst

Kom naar de Open Avond van Inholland op woensdagavond 29 maart van 17:00 - 20:00 uur. Proef de sfeer en ontdek onze opleidingen.

Meld je aan!

Onderdeel 1 – Interne organisatie en personeelsbeleid
Hoofdstuk 1 De binnenkant van een organisatie

§1.1

Organisaties hebben aantal kenmerken. Ze hebben allemaal:
1. een doel
2. een plan
3. middelen (bijv. grond, geld, gebouwen)
4. mensen
5. leiding (of management)

Een organisatie is een geordende groep mensen die met behulp van bepaalde middelen samenwerkt om vooraf geplande doelen te bereiken.

Een organisatie maakt winst als haar totale (geldelijke) opbrengsten (of baten) in een bepaalde periode groter zijn dan de totaal (in geld uitgedrukte) kosten

Commerciële organisaties: handelsondernemingen (in- en verkoop) en industriële ondernemingen (grondstoffen omzetten in nieuwe prod.)

§1.2

Managers hebben de volgende taken:
1. Plannen: het formuleren van in de toekomst te realiseren doelen en het vaststellen van de
daarvoor noodzakelijke activiteiten.
2. Organiseren: het regelen en verdelen van taken, bevoegdheden en middelen onder de leden van de organisatie.
3. Leidinggeven is het sturen, beïnvloeden en motiveren van medewerkers..
4. Controleren

§1.3
Strategie bepaling
Strategisch doel: bijvoorbeeld: over 10 jaar is het bedrijf de grootste in zijn soort in Ned. Lange termijn planning
Tactische keuzen
Tactische planning: bijvoorbeeld: uitgewerkte investeringsplannen, personeelsplannen, marketingplan Middellange termijn planning

Operationele/uitvoeringsplanning
Uitvoering: bijvoorbeeld in- en verkoopplan, productieschema Korte termijn planning

§1.4

Een begroting is een overzicht van de verwachte financiële gevolgen van een plan.

Sluitende begroting: lasten zijn gedekt door de opbrengsten.

§1.5

Lijnorganisatie: de coördinatie m.b.v. een hiërarchie. (generaal – kolonel – oversten enz)

Lijn-staforganisatie: lijnorganisatie + stafdiensten (marketing, personeelszaken, financiële zaken)

Functionele organisatie structuur: activiteiten naar functie opgesplitst: inkoop, productie, verkoop. Staf- en hulpdiensten toevoegen is ook mogelijk.

§1.6

Projecten zijn opgebouwd uit diverse activiteiten, die uitgevoerd worden door verschillende afdelingen of specialisten en die uiteindelijk moeten leiden tot een duidelijk omschreven resultaat. Kenmerken projectorganisatie:

1. Het is een geheel van bij elkaar behorende activiteiten, waarbij diverse personen met verschillende deskundigheden betrokken zijn.

2. Het totaal aan activiteiten moet op een concreet omschreven einddoel gericht zijn.

3. De totale doorlooptijd moet in de tijd begrensd zijn. (deadline)

§1.7

AO / IC: het stelsel van administratieve organisatie en interne controle dienen om de organisatie te beheersen en onder controle te hebben. Enkele AO / IC – maatregelen zijn ]
1) functiescheiding
2) een goede administratie
3) hoe gegevens worden verzameld en vastgelegd
4) hoe die gegevens worden bewerkt tot managementinformatie.

Dit wil je ook lezen:

Verdeling van de functies:
1. Beschikken of beslissen (inkoop)
2. Bewaren (kassier of magazijnmeester)
3. Uitvoeren
4. Registreren (administratie van in- en verkoop)
5. Controleren of de eerste vier functies goed zijn uitgeoefend.

Vormen van controle: interne controle, oogcontrole, sociale controle, accountants controle, belastinginspecties.

§ 1.8

Het verzamelen en vastleggen vang gegevens is een taak voor de administratie. De computer is en onmisbaar hulpmiddel bij het vastleggen van gegevens.

Gegevens worden verwerkt tot managementinformatie door alles te totaliseren en dit in overzichten of grafieken te zetten.

Hoofdstuk 2 Personeelsbeleid

§ 2.1

Een arbeidsovereenkomst is een afspraak tussen een werkgever en een werknemer, waarbij de werknemer zich verplicht arbeid te verrichten ten behoeve van de werkgever. De werkgeer krijgt de verplichting de werknemer een beloning te geven.

Plichten van de werknemer:
1. de arbeid zo goed mogelijk verrichten
2. de arbeid zelf verrichten (geen ander sturen)
3. de voorschriften van de werkgever opvolgen
4. ‘zich als een goed werknemer gedragen’ (zo zegt de wet, zonder nadere uitleg)

De plichten van de werkgevers:
1. Tijdig het overeengekomen loon betalen
2. Vakantie- en snipperdagen geven met behoud van loon (vastgesteld minimum)
3. De ‘werknemer behandelen zoals een goed werkgever dat behoord te doen.
4. Na het verstrijken van de dienstbetrekking desgevraagd een getuigschrift geven.

De Collectieve Arbeidsovereenkomsten (CAO) mag niet slechter zijn dan de in het Burgerlijk Wetboek (BW) vastgelegde bepalingen. Dezen gaan uit van de bescherming van de werknemer.

Paragraaf 2.2

Personeelswerving wordt o.a. duur door:
- psychologische tests (assessments) bij gespecialiseerde bureaus.
- de niet-productieve begin periode, waarin cursussen en trainingen worden gevolgd
- sociale verzekeringspremies die bovenop het salaris komen

Personeelsplanning houdt rekening met
- het personeelsbestand voor nu en nabije toekomst,
- kwaliteiten van mensen en functies
- carrièreplanning van het personeel

Het motivatiebeleid zorgt ervoor dat werknemers tevreden zijn met hun baan.

Enkele wervingsmethoden:
1. open sollicitatie, eigen initiatief werknemer
2. personeelsadvertenties
3. arbeidsbureaus, overheidsinstellingen belast met arbeidsbemiddeling
4. uitzendbureau, particuliere onderneming bemiddeld bij afsluiten tijdelijke arbeidscontracten.
5. Inzet van ‘recruiters’, personeelsmedewerkers die op scholen aspirant-medewerkers lokken
6. ‘Head Hunters’ particuliere ondernemingen zoeken gericht voor bep. functie i.o.v. werkgevers.

Proeftijd: maximaal 2 maanden, onmiddellijk beëindigbaar.

Tijdelijk contract: meestal een jaar, toegediend door werkgever om werknemer te testen

Flexibele arbeidscontracten: - part time banen
- oproepcontracten: vastgelegd aantal werkuren
- nul-uren contract: oproep zonder vaste uren

Wet Gelijke Behandeling, moet discriminatie tegengaan

Positieve discriminatie, voortrekken omdat het een minderheidsgroep is.

§ 2.3

Vakbonden: belangrijke adviseur van werknemers bij conflicten over de arbeidsovereenkomst.

Wet op Ondernemingsraden: ondernemingen met >50 werknemers hebben verplichte OR

Scholen moeten een MR hebben waarvan ook ouders of leerlingen lid zijn! •
Bevoegdheden (grote) ondernemingsraad:
1. Recht op overleg: min. 6x/jaar moeten de ondernemer en de OR overleggen.
2. Recht op informatie: ondernemer moet OR info geven over jaarrekening, voornemens enz.
3. Recht op consultatie: bep. Besluiten mag ondernemer niet nemen zonder overleg OR (fusie). Als ondernemer afwijkt van OR-advies, moet hij dat schriftelijke aan de OR meedelen en motiveren. OR heeft daarna mogelijkheid tegen beslissing in beroep te gaan bij Ondernemingskamer van Gerechtshof in Amsterdam
4. Recht op meebeslissen: OR mag meebeslissen over 12 onderwerpen die rechtstreeks het personeel betreffen. De ondernemer kan de kantonrechter vragen de bezwaren van de OR terzijde te schuiven. Deze zal dat alleen doen, als de OR naar zijn mening onredelijk is of als het bedrijfsbelang in dat geval zwaarder moet wegen dan het personeelsbelang.

De samenvatting gaat verder na deze boodschap.

Verder lezen

OR-leden: - moeten min. een jaar in dienst zijn
- moeten min. 2x per jaar een personeelsvergadering houden
- mogen niet uit hoofde v. lidmaatschap worden benadeeld i.h. positie in onderneming

Functioneringsgesprekken zijn open gesprekken tussen werknemer en baas. Twee richtingen. Eventuele afspraken en inhoud van gesprek blijven tussen de twee partners.

Beoordelingsgesprek: werkgever beoordeelt prestaties werknemer en gevolgen. Niet gelijkwaardig Verslag beoordelingsgesprek is ten behoeve van het personeelsdossier van de werknemer.

2.4

De regionaal directeur voor de Arbeidsvoorziening (vroeger Arbeidsbureaus) kijkt bij conflicten over ontslagen (werknemer ontslaan tegen diens zin) naar bv. bedrijfseconomische omstandigheden, ongeschiktheid en persoonlijke verhoudingen.

Dringende redenen voor ontslag op staande voet: - ernstige ongeschiktheid
- diefstal
- grove belediging
- mishandeling
Dringende reden om ontslag te nemen (zie  , plus:) - niet tijdig betalen van loon door werkgever

Regelingen waarbij de overheid loonkostensubsidie verstrekt:
1. Vermindering lage lonen: werkgevers betalen minder loonbelasting bij hoger loon → werknemer hoger nettoloon → werknemer eerder in dienst voor relatief laag loon
2. Vermindering langdurig werklozen: minder loonbelasting voor ex-langdurig werklozen
3. Vermindering onderwijs: minder loonbelasting werknemers leerlingwezen (werk + school)

Mogelijke combi’s regelingen: 1+2, 1+3, bij combi van 2 + 3 is onderwijs dominant

Onderdeel 2 –Financiering van activiteiten
Hoofdstuk 3 Rechtsvormen

§ 3.1

De rechtsvorm is de juridische vorm die aan een bedrijf is gegeven. (vof, bv, nv, stichting)

§ 3.2

Rechtspersonen zijn in 2 categorieën onder te verdelen
1. Publiekrechtelijke rechtspersonen (provincies, gemeenten)
2. Privaatrechtelijke rechtspersonen (verenigingen, stichtingen)

§ 3.3 Eenmanszaak

Enige rechtsvorm die niet in de wet is geregeld. Eenmanszaak geen rechtspersoon

§ 3.4 Vennootschap onder Firma

VOF is geen rechtspersoon, maar wel geregeld in de wet. De eigenaar = vennoot of firmant

§ 3.5 Besloten Vennootschap (BV)
BV is een rechtspersoon met een in aandelen verdeeld maatschappelijk kapitaal

§ 3.6 Naamloze Vennootschap (NV)
NV is een rechtspersoon met een in overdraagbare aandelen verdeeld maatschappelijk kapitaal

§ 3.8 De vereniging
Informele vereniging is geen rechtspersoon en eigenaren zijn aansprakelijk tot privé vermogen.

§ 3.9 De Stichting
Stichting is een rechtspersoon die met behulp van vermogen een vaak ideëel doel wil bereiken.
Coöptatie: zittende bestuurders kiezen nieuwe
Eenmanszaak VOF B.V. N.V. Erkende vereniging Stichting
Kenmerken 1. één eigenaar
2. geen scheiding tussen zakelijk vermogen en privé vermogen van de eigenaar. 1. meer dan 1 eigenaar
2. wel een eigen zakelijk vermogen, maar de eigenaars zijn tot in hun privé vermogen aansprakelijk voor schulden. 1. rechtspersoon
2. eigen zakelijk vermogen
3. aandeelhoeders ingeschreven in aandeelhouders register
4. aandelen te verkopen aan andere aandeel hoeders of aan BV zelf. 1. rechtspersoon
2. eigen zakelijk vermogen
3. aandeelhouders ontvangen(aandeelbewijzen, aandelen)
4. aandelen vrij verhandelbaar 1. rechtspersoon
2. opgericht bij notariële acte
3. heeft een doel (niet: winst leden)
4. mag daarom geen winst uitkeren aan leden
5. bezit leden
6. bezit een bestuur 1. rechtspersoon
2. oprichting door 1 of meerdere personen
3. opgericht bij notariële acte
4. bezit geen leden
5. coöptatie
6. mag geen uitkering aan oprichters en bestuurders doen
Continuïteit Afhankelijk van het leven van de eigenaar. Afhankelijk van de eigenaars Zelfstandig rechtspersoon Zelfstandig rechtspersoon Vrij stabiele organisatie, mits er voldoende leden blijven Vrij stabiele organisatie, mits het bestuur functioneert
Financiering 1. Eigen vermogen is het vermogen van de eigenaar.
2. Vreemd vermogen vaak moeilijk te verkrijgen, wegens ontbreken van zekerheden. 1. eigen vermogen is ingebracht door de vennoten
2. Vreemd vermogen; meestal meer zekerheden dus meer vreemd vermogen. 1. Eigenvermogen is het aandelen
vermogen
Vreemd vermogen: meestal nog beter dan bij VOF. 1. eigen vermogen is het aandelen vermogen
2. vreemd vermogen beter als bij BV 1. inkomsten van leden, subsidies, sponsoring donaties
2. kan eigen vermogen bezitten
3. kan vreemd vermogen bezitten indien er zekerheden zijn te stellen 1. inkomsten bronnen genoemd in statuten
2. bezit altijd eigen vermogen
3. kan vreemd vermogen bezitten
Aansprakelijkheid Berust volledig op de eigenaar. Berust volledig bij de gezamenlijke vennoten Berust volledig op de BV (rechtspersoon) Berust volledig bij NV Berust volledig bij de vereniging Rechtspersoon, volledig bij stichting
Leiding Eigenaar bezit volledig zeggenschap Vennoten hebben gezamenlijke zeggenschap 1. hoogste macht bij aandeelhouders
2. dagelijkse leiding vaak bij een directie 1. hoogste macht bij vergadering van aandeelhouders
2. dagelijkse leiding vrijwel altijd bij een directie 1. ledenvergadering heeft grootste macht
2. bestuur heeft dagelijkse leiding Bestuur alle zeggenschap
oprichting Geen vormvoorschriften, inschrijving in het handelsregister Geen vormvoorschriften, inschrijving in het handelsregister 1. notariële acte
2. ministeriele verklaring van geen bezwaar
3. inschrijving in het handels register 1. notariële acte
2. ministeriele verklaring van geen bezwaar
3. inschrijving in het handels register 1. notariële acte
2. inschrijving in verenigingen register 1. Notariële acte
3. Inschrijving in
het stichtingen
register
opheffing Geen vormvoorschriften Geen vormvoorschriften Ontbindingsbesluit gevolgd door vermogens verheffing Ontbindingsbesluit gevolgd door vermogens verheffing 1. ontbindings- of opheffingsbesluit
2. vermogens verheffing 1. ontbindings- of opheffingsbesluit
2. vermogens
verheffing

§ 3.7 De baas in NV en BV
Drie hoofd bestuursorganen:
1. het bestuur: beheert vermogen, vervult intern-organisatorische taken, voert besluiten AVA uit en vertegenwoordigt vennootschap in contacten / overeenkomsten / rechtszaken
2. De Raad van Commissarissen: alleen verplicht bij structuurvennootschappen ( = grotere v) Twee wettelijke hoofdtaken – toezicht op beleid van bestuur (namens en ten behoeve AVA)
– advies aan het bestuur (gevraagd en ongevraagd)
Structuurvennootschappen – benoemen en ontslaan van de bestuurders
– vaststellen van de jaarrekening
– goedkeuren van ingrijpende bestuursbesluiten
3. Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA): minimaal 1x/jaar bijeenkomen binnen 6mnd na afloop boekjaar. Taken: – jaarrekening vaststellen winstuitkering/aandeel (dividend)
– buitengewone vergadering als noodzakelijk (min 10%)
Beschermingsconstructie: aanvullende juridische constructies ter voorkoming vijandige overname

SCHEMATISCH OVERZICHT INTERESTBEREKENINGEN
Opmerking Kapitaal Interest
1. Enkelvoudige interest
Ei = K x P x T Eenmalig Procenten
Wordt niet bij kapitaal opgeteld

2. Samengestelde interest: de eindwaarde v.e. kapitaal
En = B x (1+i)n Eenmalig Perunage
Wordt wel bij kapitaal opgeteld

3. Samengestelde interest: de contante waarde v.e. kapitaal:
C = En x [1: (1+i)n] Van eindwaarde kapitaal naar oorspronkelijke waarde (contante waarde) kapitaal Eenmalig Perunage

Werd wel bij kapitaal opgeteld
4. Samengestelde interest: de eindwaarde v.e. kapitaal
E = T x {(1+i)x[(1+i)n]} : 1 Méérmalig per termijn Perunage
Wordt wel bij kapitaal opgeteld
5. Samengestelde interest: de contante waarde v.e. rente:
C = T x {1- [1: (1+i)n] } :1 Van eindwaarde rente naar oorspronkelijke waarde (contante waarde) rente Méérmalig per termijn
Perunage
Werd wel bij kapitaal opgeteld

VOF is geen rechtspersoon, maar wel geregeld in de wet. De eigenaar = vennoot of firmant

§ 3.5 Besloten Vennootschap (BV)
BV is een rechtspersoon met een in aandelen verdeeld maatschappelijk kapitaal

§ 3.6 Naamloze Vennootschap (NV)
NV is een rechtspersoon met een in overdraagbare aandelen verdeeld maatschappelijk kapitaal

§ 3.8 De vereniging
Informele vereniging is geen rechtspersoon en eigenaren zijn aansprakelijk tot privé vermogen.

§ 3.9 De Stichting
Stichting is een rechtspersoon die met behulp van vermogen een vaak ideëel doel wil bereiken.
Coöptatie: zittende bestuurders kiezen nieuwe
Eenmanszaak VOF B.V. N.V. Erkende vereniging Stichting
Kenmerken 1. één eigenaar
2. geen scheiding tussen zakelijk vermogen en privé vermogen van de eigenaar. 1. meer dan 1 eigenaar
2. wel een eigen zakelijk vermogen, maar de eigenaars zijn tot in hun privé vermogen aansprakelijk voor schulden. 1. rechtspersoon
2. eigen zakelijk vermogen
3. aandeelhoeders ingeschreven in aandeelhouders register
4. aandelen te verkopen aan andere aandeel hoeders of aan BV zelf. 1. rechtspersoon
2. eigen zakelijk vermogen
3. aandeelhouders ontvangen(aandeelbewijzen, aandelen)
4. aandelen vrij verhandelbaar 1. rechtspersoon
2. opgericht bij notariële acte
3. heeft een doel (niet: winst leden)
4. mag daarom geen winst uitkeren aan leden
5. bezit leden
6. bezit een bestuur 1. rechtspersoon
2. oprichting door 1 of meerdere personen
3. opgericht bij notariële acte
4. bezit geen leden
5. coöptatie
6. mag geen uitkering aan oprichters en bestuurders doen
Continuïteit Afhankelijk van het leven van de eigenaar. Afhankelijk van de eigenaars Zelfstandig rechtspersoon Zelfstandig rechtspersoon Vrij stabiele organisatie, mits er voldoende leden blijven Vrij stabiele organisatie, mits het bestuur functioneert
Financiering 1. Eigen vermogen is het vermogen van de eigenaar.
2. Vreemd vermogen vaak moeilijk te verkrijgen, wegens ontbreken van zekerheden. 1. eigen vermogen is ingebracht door de vennoten
2. Vreemd vermogen; meestal meer zekerheden dus meer vreemd vermogen. 1. Eigenvermogen is het aandelen
vermogen
Vreemd vermogen: meestal nog beter dan bij VOF. 1. eigen vermogen is het aandelen vermogen
2. vreemd vermogen beter als bij BV 1. inkomsten van leden, subsidies, sponsoring donaties
2. kan eigen vermogen bezitten
3. kan vreemd vermogen bezitten indien er zekerheden zijn te stellen 1. inkomsten bronnen genoemd in statuten
2. bezit altijd eigen vermogen
3. kan vreemd vermogen bezitten
Aansprakelijkheid Berust volledig op de eigenaar. Berust volledig bij de gezamenlijke vennoten Berust volledig op de BV (rechtspersoon) Berust volledig bij NV Berust volledig bij de vereniging Rechtspersoon, volledig bij stichting
Leiding Eigenaar bezit volledig zeggenschap Vennoten hebben gezamenlijke zeggenschap 1. hoogste macht bij aandeelhouders
2. dagelijkse leiding vaak bij een directie 1. hoogste macht bij vergadering van aandeelhouders
2. dagelijkse leiding vrijwel altijd bij een directie 1. ledenvergadering heeft grootste macht
2. bestuur heeft dagelijkse leiding Bestuur alle zeggenschap
oprichting Geen vormvoorschriften, inschrijving in het handelsregister Geen vormvoorschriften, inschrijving in het handelsregister 1. notariële acte
2. ministeriele verklaring van geen bezwaar
3. inschrijving in het handels register 1. notariële acte
2. ministeriele verklaring van geen bezwaar
3. inschrijving in het handels register 1. notariële acte
2. inschrijving in verenigingen register 1. Notariële acte
3. Inschrijving in
het stichtingen
register
opheffing Geen vormvoorschriften Geen vormvoorschriften Ontbindingsbesluit gevolgd door vermogens verheffing Ontbindingsbesluit gevolgd door vermogens verheffing 1. ontbindings- of opheffingsbesluit
2. vermogens verheffing 1. ontbindings- of opheffingsbesluit
2. vermogens
verheffing

§ 3.7 De baas in NV en BV
Drie hoofd bestuursorganen:
1. het bestuur: beheert vermogen, vervult intern-organisatorische taken, voert besluiten AVA uit en vertegenwoordigt vennootschap in contacten / overeenkomsten / rechtszaken
2. De Raad van Commissarissen: alleen verplicht bij structuurvennootschappen ( = grotere v) Twee wettelijke hoofdtaken – toezicht op beleid van bestuur (namens en ten behoeve AVA)
– advies aan het bestuur (gevraagd en ongevraagd)
Structuurvennootschappen – benoemen en ontslaan van de bestuurders
– vaststellen van de jaarrekening
– goedkeuren van ingrijpende bestuursbesluiten
3. Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA): minimaal 1x/jaar bijeenkomen binnen 6mnd na afloop boekjaar. Taken: – jaarrekening vaststellen winstuitkering/aandeel (dividend)
– buitengewone vergadering als noodzakelijk (min 10%)
Beschermingsconstructie: aanvullende juridische constructies ter voorkoming vijandige overname

SCHEMATISCH OVERZICHT INTERESTBEREKENINGEN
Opmerking Kapitaal Interest
1. Enkelvoudige interest
Ei = K x P x T Eenmalig Procenten
Wordt niet bij kapitaal opgeteld

2. Samengestelde interest: de eindwaarde v.e. kapitaal
En = B x (1+i)n Eenmalig Perunage
Wordt wel bij kapitaal opgeteld

3. Samengestelde interest: de contante waarde v.e. kapitaal:
C = En x [1: (1+i)n] Van eindwaarde kapitaal naar oorspronkelijke waarde (contante waarde) kapitaal Eenmalig Perunage

Werd wel bij kapitaal opgeteld
4. Samengestelde interest: de eindwaarde v.e. kapitaal
E = T x {(1+i)x[(1+i)n]} : 1 Méérmalig per termijn Perunage
Wordt wel bij kapitaal opgeteld
5. Samengestelde interest: de contante waarde v.e. rente:
C = T x {1- [1: (1+i)n] } :1 Van eindwaarde rente naar oorspronkelijke waarde (contante waarde) rente Méérmalig per termijn
Perunage
Werd wel bij kapitaal opgeteld

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.