De Naamloze Vennootschap H. 3 + 4

Beoordeling 4.6
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 5e klas vwo | 964 woorden
  • 16 juli 2008
  • 16 keer beoordeeld
Cijfer 4.6
16 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
M&O
Onderwerpen

ADVERTENTIE
Fix onze energie!

Studeer energie & techniek. Iedereen staat te springen om jou! We hebben namelijk veel technische toppers nodig die de energie van morgen fixen. Met een opleiding in energie & techniek ben je onmisbaar voor de toekomst. Check Power Up The Planet en ontdek welke opleiding het beste bij je past! 

Check Power Up The Planet!

Management & Organisatie: de NV
H3

Vormen van lang vreemd vermogen:
-De hypothecaire lening: De hypothecaire lening is een lening die je krijgt op onderpand van onroerend goed.
-De onderhandse lening: Bij een onderhandse lening bestaat er persoonlijk contact tussen de geldgever en de geldnemer en wordt er onderhandeld over de voorwaarden van de lening.
-De achtergestelde lening: De achtergestelde lening is een lening die bij liquidatie (opheffing) van een onderneming pas wordt nadat alle schuldeisers hun geld hebben ontvangen.

Vormen van kort vreemd vermogen:
-Het rekening-courantkrediet: Staat meestal onder de naam 'bank' op de balans, het is een krediet waarbij de onderneming tot een bepaald maximumbedrag geld mag opnemen bij de bank.
-Het leverancierskrediet:ontvangen leverancierskrediet is, de leverancier heeft al goederen geleverd terwijl de ondernemer nog moet betalen(crediteur
-Het afnemerskrediet:(ontvangen) Er wordt nu reeds betaald door de afnemer voor goederen of diensten die nog geleverd moeten worden.

Kort vreemd vermogen is minder dan 1 jaar.
Koop op afbetaling: Bij koop op afbetaling wordt een deel van de verkoopprijs meteen betaald,de aanbetaling, en de rest in termijnen.
Huurkoop : Bij huurkoop wordt men pas eigenaar van het goed dat men gekocht heeft nadat de laatste termijn is betaald.

Voorzieningen:
- Voorzieningen zijn een vorm van vreemd vermogen, maar het zijn geen schulden. Voorzieningen zijn toekomstige uitgaven waarvan de omvang en het tijdstip onbekend zijn, omdat die onbekend zijn kan je ook niet spreken van een schuld. Door het treffen van een voorziening worden de toekomstige uitgaven naar voren gehaald waardoor de huidige kosten toenemen.
De voorziening vennootschapsbelasting heeft overigens geen invloed op de omvang van de winst, omdat het ontstaan van deze voorziening een gevolg is van de winstverdeling.

De Obligatielening:
-Obligaties(LVV) zijn schuldbewijzen van een NV, iemand die obligaties heeft gekocht heeft een bewijs dat zij geld heeft uitgeleend aan een NV.
Het belangrijkste verschil tussen aandelen en obligaties is dat aandelen eigendomsbewijzen zijn terwijl obligaties schuldbewijzen zijn, obligaties leveren daarom geen stemrecht op. Bij aandelen wordt er dividend uitgekeerd als er winst is en als aandeelhouder neem je dus risico daarom worden aandelen ook wel risicodragend kapitaal genoemd. Bij obligaties krijgt de aandeelhouder een vaste interestvergoeding, die berekend wordt over de nominale waarde met behulp van het op de obligatie vermelde interestpercentage. (risicomijdend kapitaal, altijd % uitgekeerd)
Het voordeel van obligatie is dat de interestvergoeding aan de obligatiehouders als kosten mogen worden opgevoerd. Het dividend is daarentegen geen kostenpost en dus ook niet aftrekbaar voor de belastingen.

Het verkopen van obligaties wordt emitteren,uitgeven of plaatsen van obligaties genoemd. Het plaatsen van obligaties a pari betekent dat de obligaties verkocht worden tegen de koers die gelijk is aan de nominale waarde van de obligaties.
De uitgiftekoers van obligaties is afhankelijk van drie factoren:
-De looptijd van de obligatielening
-De aflossingsvoorwaarden
-Het verschil tussen de nominale interestvoet (=het interestpercentage dat gedrukt staat op de obligatie) en de interestvoet op de kapitaalmarkt (=de interestvoet die geldt op de kapitaalmarkt op het moment dat de obligaties geplaatst worden)

Uitgifte boven pari: Dit wordt gedaan indien de nominale interestvoet hoger is dan de interestvoet op de kapitaalmarkt, dit meerdere vind je terug op de balans onder 'agio op obligaties'
Uitgifte beneden pari: Dit wordt gedaan indien de nominale interestvoet lager is dan die op de kapitaalmarkt, dit mindere heet disagio.
Converteerbare obligatielening: Converteerbare obligaties zijn obligaties die onder bepaalde voorwaarden kunnen worden omgewisseld in aandelen van de desbetreffende NV. In plaats van omwisselen spreekt men ook wel van omzetten of converteren. Converteerbare obligaties geven ook recht op een vaste interestvergoeding, deze is meestal wel lager dan de interestvergoeding op gewone obligaties.

H4
Vaste activa: Het kenmerk van vaste activa is dat het geld dat in deze activa is geïnvesteerd langer dan 1 jaar wordt vastgelegd. Je zegt ook wel dat de omlooptijd van het geïnvesteerde vermogen langer is dan 1 jaar. Deze activa gaan dus meerdere jaren mee en in het algemeen wordt er afgeschreven op deze activa.

Materiële vaste activa: ze gaan langer mee dan 1 jaar en ze zijn tastbaar, je kan ze vastpakken (auto,inventaris,terreinen,installaties en machines)
Immateriële vaste activa: Niet tastbaar, over algemeen om kosten die voor meerdere jaren gemaakt worden. bv emissie aandelen (provisie bank,prospectus,adver) andere voorbeelden zijn goodwill,concessies en vergunningen.
Financiële vaste activa: Bv wanneer een onderneming geld op lange termijn uitleent aan een ander bedrijf (hypotheeklening of onderhandse)
Leningen u/g (uitgeleend geld) behoren tot de bezittingen van een bedrijf en vind je op de debetkant.
Leningen o/g (opgenomen geld) behoren tot het vreemd vermogen en vind je aan de creditkant.

Wanneer een bedrijf aandelen van een ander bedrijf heeft kan zij 2 bedoelingen mee hebben, het kan gaan om een puren belegging met als doel het verkrijgen van dividenduitkeringen en het maken van koerswinsten, of het gaat om het verkrijgen van zeggenschap in een bedrijf, aka deelneming wat wordt gerekend tot financiële vaste activa.
Tegenwoordig worden veel vaste activa niet meer gekocht maar geleasd. het grote voordeel van leasen is dat een onderneming geen vermogen hoeft aan te trekken om haar activa te financieren. Bij leasing huurt het bedrijf het productiemiddel van een leasemaatschappij waarbij deze maatschappij zorgt voor onderhoud en verzekering.
Bij vlottende activa is de omlooptijd van het geïnvesteerde vermogen korter dan 1 jaar. Tot de vlottende activa behoren onder andere: voorraden goederen,debiteuren, nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen. De laatste 2 noem je ook wel overlopende of transitorische activa.
Als een bedrijf overtollig kasgeld belegd heeft in effecten met als doel het verkrijgen van koerswinsten en dividenden dan rekent men deze effecten tot de vlottende activa. Indien er belegd is in de zogenaamde 'actieve aandelen',dit zijn aandelen waarin elke dag gehandeld wordt. Geld belegd in actieve aandelen rekent men daarom tot de liquide activa.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.