Doe mee met Markteffect's studiekeuze-onderzoek
Maakt niet uit of je je studie al gekozen hebt. Win één van de 200 (!) cadeaubonnen van €25

Meedoen

Criminaliteit en Rechtsstaat

Beoordeling 0
Foto van een scholier
 • Samenvatting door een scholier
 • 6e klas vwo | 6541 woorden
 • 23 september 2014
 • nog niet beoordeeld
Cijfer
nog niet beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak

Hoofdstuk 1 De moderne rechtsstaat

 

§1.1 De beginselen van de rechtsstaat

Het overheidsoptreden is gebaseerd op een wettelijk optreden regels die de nationale overheid/gemeente/provincie hebben opgesteld en regels die vervat zijn in internationale verdragen waartoe ons land is toegetreden en van diverse internationale organisaties waar Nederland lid van is.

 

Kenmerken van een rechtsstaat:

 • grondwet
 • klassieke/politieke grond- of vrijheidsrechten

            - klassieke grondrechten: rechten die de vrijheidssfeer van individuen willen     waarborgen tegen inbreuken van de zijde van de overheid (overheid mag iets niet)

            - sociale grondrechten: rechten die burgers en groepen in de maatschappij      aanspraak geven op zorg van de kant van de overheid (overheid draagt zorg voor)

 • trias politica
 • de overheid dient de rechtsorde te handhaven met de middelen die de wet de overheid geeft met in achtneming van de rechten van de burger
 • legaliteitsbeginsel: iemand mag pas gestraft worden op grond van strafbepalingen die opgeschreven staan in door de overheid vastgestelde wetten
 • bij geschillen tussen burgers onderling of tussen burgers en overheid beslist een onafhankelijke rechter

 

In de grondwet staat hoe ons land bestuurd moet worden en welke grondrechten burgers in Nederland hebben.

 

Voorbeelden klassieke grondrechten: gelijkheid van burgers, vrijheid van meningsuiting, kiesrecht.

Actief kiesrecht: als je zelf gaat stemmen.

Passief kiesrecht: als je jezelf laat kiezen door op een lijst te gaan staan van een politieke partij.

 

Voorbeelden sociale grondrechten: recht op vrije keuze van arbeid, bevordering volksgezondheid, spreiding van welvaart, verbetering van het milieu, vrijheid van onderwijs.

 

§1.3 Waarden, normen en rechtsregels
Sociale normen: gedragsregels.

Waarden en normen verschillen per groep, plaats en tijd.

 

Rechtsregels: regels die door de overheid zijn vastgesteld omdat ze te maken hebben met goed of kwaad en de overheid bepaalt waar de mensen zich aan dienen te houden.

 

Kenmerken van rechtsregels:

 • de overheid stelt ze vast en handhaaft ze
 • ze gelden in beginsel voor iedereen
 • rechtsregels gaan voor andere regels en normen

 

Doel van rechtsregels:

 • bieden mensen rechtszekerheid
 • ordenen de samenleving zo veel en doelmatig mogelijk
 • maken onafhankelijke rechtspraak mogelijk
 • conflicten vreedzaam oplossen

 

Strafbaarheid = positieve/geldende recht: recht dat in een samenleving geldt.

Strafwaardigheid = ideale recht: recht dat de mensen graag zouden willen zien.

 

Rechtsbronnen:

 • De wet

                        - verordeningen: regels van gemeenten en provincies.

                        - Algemene Maatregel van Bestuur: maatregelen die bij Koninklijk Besluit worden                       vastgesteld en die vrijwel altijd uit wetten bestaan en waar de Staten-Generaal niet                     zijn goedkeuring aan hoeft te geven.

 • Jurisprudentie:
  1. het geheel aan rechterlijke beslissingen waarin de wet nader is uitgelegd en toegepast
  2. de uitleg van de wet door een hogere rechter die door lagere rechters dient te worden opgevolgd

 

Maatschappelijke normen: ongeschreven regels.

 

Hoofdstuk 2 Wat is criminaliteit?


§2.1 Criminaliteit en strafrecht

Strafbaar: in de wet staat aangegeven wanneer gedrag gestraft dient te worden.

Strafwaardig gedrag:

            - men vindt dat iemand ergens voor gestraft moet worden, maar het gebeurt niet omdat              het niet in de wet staat.

            - strafbaar gedrag waarvan men vindt dat het niet strafwaardig is (euthanasie).

 

Criminaliteit: door de overheid bij wet strafbaar gesteld gedrag.

Delict: de juridische omschrijving van strafbaar gedrag.

 

§2.2 De samenleving bepaalt wat crimineel is
Crimineel gedrag is afhankelijk van tijd en plaats.

 

Criminalisering: strafbaar stellen.

Decriminalisering: vrij laten of gedogen.

 

Wat strafbaar wordt gesteld is afhankelijk van:

 • De gevolgen die het heeft voor slachtoffers en de samenleving als geheel
 • De context waarin het plaatsvindt
 • De morele opvattingen van degenen die de politieke macht hebben het geldend te maken

 

§2.3 Soorten van criminaliteit

Verschillende soorten criminaliteit:

 • delicten tegen openbare orde en gezag
 • vernieling
 • economische delicten
 • milieudelicten
 • verboden bezit van wapens
 • vermogenscriminaliteit: misdrijven als diefstal, fraude en belastingontduiking
 • verkeersdelicten: misdrijven als rijden onder invloed en doorrijden na een ongeval
 • drugsdelicten: mensen overtreden de wetten van de Opiumwet
 • geweldsdelicten: geweld tegen personen, seksuele delicten, diefstal d.m.v. geweld

 

Indeling van criminaliteit door massamedia/volksmond:

 • Kleine criminaliteit: massaal voorkomende strafbare gedragingen die hinderlijk zijn voor burgers en die gevoelens van onveiligheid bij de burgers kunnen vergroten.
 • Zware criminaliteit: de ernstige vormen van criminaliteit zoals moord.

 

§2.4 Dilemma’s van de rechtsstaat

Dilemma's wat betreft botsingen binnen de grondwet:

 • Dilemma van de belangen van rechtsbescherming van de burger (privacy) en van de handhaving van de rechtsorde.
 • Schuldigen aan strafbare feiten moeten kunnen worden gestraft, maar voorkomen moet worden dat onschuldigen worden opgepakt.
 • Veiligheidsparadox: de burgers eist meer veiligheid, maar wil geen last daarvan voor zichzelf.

 

Hoofdstuk 3 Omvang van de criminaliteit

 

§3.1 Onderzoeksmethodes van criminaliteit

Geregistreerde criminaliteit: criminaliteit die officieel geregistreerd wordt in politiestatistieken en rechtbankstatistieken.

Niet-geregistreerde criminaliteit: criminaliteit die niet opgetekend wordt, maar die onderzocht wordt door middel van slachtofferenquêtes en self report onderzoeken.

 

   

 

 

 

KWANTITATIEF ONDERZOEK

 

§3.2 Politiestatistieken

Politiestatistieken: afkomstig van het CBS en bevatten de misdrijven die ter kennis van de politie zijn gekomen.

 

Cijfers moeten we wel relativeren:

 • veel strafbare feiten komen niet ter kennis van de politie
 • de aangiftebereidheid per misdrijf kan verschillen (tijdsgeest)
 • criminaliteitscijfers geven zicht op ontwikkelingen, maar worden regelmatig gekleurd of eenzijdig gebruikt voor politieke en andere doelen
 • zichtbare vormen van criminaliteit, zoals geweld, komen makkelijker ter kennis van de politie dan minder zichtbare, zoals fraude
 • cijfers moeten worden gekoppeld aan ontwikkeling van de bevolking (bevolkingsgroei)
 • selectief opsporingsbeleid beïnvloedt de cijfers voor bepaalde vormen van criminaliteit

 

§3.3 Rechtbankstatistieken

Rechtbankstatistieken: de strafbare feiten die bij de politie geregistreerd staan en waarvan slechts een klein gedeelte bij de rechtbank terecht komt.

Zeggen weinig over werkelijke criminaliteit:
            - lang niet alle opgehelderde strafbare feiten komen voor de rechter

                        ~ transactie

                        ~ er worden zaken door het Openbaar Ministerie geseponeerd


Sepot/seponeren: een strafzaak wordt niet voor de rechter gebracht:
            - First offender: mensen die voor het eerst met justitie in aanraking komen

            - leeftijd dader

            - gering ernst van het delict

            - overbelasting justitiële apparaat

 

§3.4 Slachtofferenquêtes

Slachtofferenquête: een enquête waarbij een representatief deel van de bevolking 15 jaar en ouder én bedrijven wordt gevraagd of men slachtoffer is geworden van een misdrijf en welk én of men aangifte heeft gedaan.

 

Dark figure/number: niet geregistreerde criminaliteit.

 

Gebruik slachtofferenquêtes:

 • mogelijkheid om verborgen criminaliteit te meten
 • indicatie voor omstandigheden en plaatsen waar delicten plaatsvinden
 • inschatten van risico's op slachtofferschap van bepaalde bevolkingscategorieën  
 • de reacties van slachtoffers en het publiek

 

§3.5 Self report onderzoeken

Self report onderzoeken = daderenquête: een grote groep mensen geënquêteerd en gevraagd of ze uiteenlopende misdaden hebben gepleegd.

 

Voordeel: niet-ontdekte fraudezaken kunnen in de cijfers naar voren komen.

Nadelen:

            - Beroepscriminelen zullen natuurlijk niet meewerken aan dit soort onderzoeken.

            - Daders van zware misdrijven zullen niet toegeven omdat er een drempel voor oprechte             beantwoording van vragen bestaat.

            - Sommige delicten komen zo weinig voor dat het puur toeval is dat een dader in de                      onderzoeksgroep zit.

 

Witteboordencriminaliteit: vermogensdelicten die slecht zichtbaar zijn en daardoor niet eenvoudig op te sporen.

 

   

 

 

 

KWALITATIEF ONDERZOEK 

 

Maakt gebruik van andere onderzoeksmethoden dan kwantitatief onderzoek à interviews met daders, slachtoffers en andere betrokkenen.

 

Betrouwbaarheid: de date zijn vrij van toevalsfouten en een identiek onderzoek op een andere tijd en/of plaats zou hetzelfde meten.

Validiteit: de instrumenten meten feitelijk wat zij zouden moeten meten.

Generaliseerbaarheid: heeft betrekking op de mate waarin de conclusies van een onderzoek een algemene geldigheid hebben en ook toepasbaar zijn op andere, soortgelijke onderzoekspopulaties dan de specifieke onderzochte steekproefgroep.

 

§3.7 Conclusies uit de onderzoeksmethoden

Segregatie: uitsluiting van het economisch leven en de afwezigheid van perspectief op sociale mobiliteit en op maatschappelijke participaties.

 

Maatschappelijke factoren die meespelen bij het bepalen van de oorzaken van criminaliteit:

 • maatschappelijke positie

            - criminaliteit blijkt vooral in de midden- en hogere milieus voor te komen

            - personen met een lage maatschappelijke positie zijn oververtegenwoordigd in               zwaardere delicten

 • geslacht à meer mannen
 • leeftijd à jongeren tussen 16 en 23 jaar oververtegenwoordigd
 • etnische afkomst à allochtonen
 • locatie à inwoners grote steden

 

Hoofdstuk 4 Criminaliteit: een sociaal en politiek probleem

 

§4.1 Criminaliteit als sociaal en politiek probleem

Sociaal probleem: het betreft een situatie die mensen onwenselijk vinden, die in strijd is met en bedreigend voor de heersende normen en waarden voor de samenleving.

 

Politiek probleem: het 'handhaven van de openbare orde' en het verschaffen van veiligheid voor de burgers behoort tot de basisfuncties van de staat. Bestrijding van criminaliteit staat op de politieke agenda.

 

Rechtsorde: alle leefregels in een samenleving die gelden en voor zover die door rechtsregels bepaald worden.

 

§4.2 Materiële en immateriële schade door criminaliteit

Materieel: geld en goederen.

 • Financiële schade aan burgers, bedrijven en overheid
 • Bestrijding criminaliteit kost de overheid, burgers en bedrijven geld
 • Particuliere beveiliging brengt kosten met zich mee
 • Bedrijven rekenen schade door in de prijzen voor hun producten
 • Verzekeringsbedrijven berekenen hogere premies
 • Er ontstaat zwart geld en het daaruit voortvloeiende witwassen waardoor de overheid belastinggelden en sociale premies mist

 

Immateriële schade: schade aan de ziel van de mens.

 • Ontstaan van angst en het optreden van geestelijke en emotionele schade
 • Ontstaan van morele verontwaardiging
 • Aantasting op het rechtsgevoel
 • Burgers voelen zich in hun bewegingsvrijheid beperkt
 • De rechtsstaat wordt bedreigd
 • Veranderende opvattingen van goed en kwaad
 • Verlies aan vertrouwen in mensen, organisaties en de samenleving als geheel
 • Ontstaan van negatieve beeldvorming ten aanzien van bepaalde groepen mensen

Particuliere initiatieven om criminaliteit te voorkomen:

            - woningbeveiliging

            - maatregelen in winkels (technopreventie: beveiliging van winkels met technologische              apparatuur)

            - inzet particuliere bewakingsdiensten en burgerwachten

 

Eigenrichting: men neemt het heft in eigen handen; gaat voor eigen rechter spelen tegen zogenaamde criminelen.

 

§4.4 Beeldvorming over criminaliteit en criminelen

 • Het beeld dat men in het algemeen van criminaliteit en misdadigers heeft is vaak generaliserend en stereotiep en wordt mede gevoed door de massamedia.
 • Bij het begrip criminaliteit wordt in 1e instantie aan zware criminaliteit gedacht en in veel mindere mate aan vermogenscriminaliteit, terwijl dit laatste in werkelijkheid veel meer voorkomt.
 • Het aandeel van de agressieve criminaliteit in het totaal van criminaliteit wordt in het algemeen hoger ingeschat dan het werkelijke aandeel.

 

§4.5 Maatschappelijke organisaties en criminaliteit

Maatschappelijk organisaties die betrokken zijn bij criminaliteit en rechtsspraak:

 • Reclassering: richt zich o.a. op hulp aan verdachten en ex-gedetineerden.

            Taken:

            - Hulpverlening aan mensen die met justitie in aanraking zijn gekomen.

            - Onderzoek/voorlichting over de persoon van de verdachte t.b.v. OvJ en de rechter.

            - Het voorbereiden/begeleiden van de uitvoering van taakstraffen.

 • Coornhert-liga: humanisering van het strafrecht, strafrechthervorming
 • Organisaties van relaties van- en ex-gedetineerden; onderlinge hulp en tegengaan stigmatisering door o.a. voorlichting
 • Organisaties van slachtoffers

            Doelen:

            - onderlinge hulp

            - belangenbehartiging; bijv. schadevergoedingen

 • Bureaus voor Slachtofferhulp
 • Schadefonds Geweldsmisdrijven: keert geld uit aan slachtoffers van geweldsmisdrijven als de schade niet op een andere wijze kan worden vergoed.
 • 'Blijf van mijn lijf': opvanghuizen waar mensen hulp krijgen die thuis bedreigd worden
 • Meldpunt Discriminatie
 • Kliklijn: boodschap doorgeven als mensen iemand hebben gezien die de wet overtreedt

 

Stigmatisering: brandmerken of het geven van een merkteken of een stempel.

 

Hoofdstuk 5 Het Nederlands strafrecht

 

§5.1 Het strafrecht

Strafrecht: welke gedragingen beschouwd moeten worden als strafbaar, in welke gevallen deze gedragingen ook daadwerkelijk afgestraft kunnen worden en welke straffen er zijn.

Strafprocesrecht: hierin staan de procedures beschreven die door de justitie en politie gevolgd moeten worden om tot een veroordeling van een verdachte te kunnen overgaan.

 

Wetboek: een verzameling samenhangende wetten.

 

§5.2 De uitgangspunten van ons strafrecht

Wetboek van Strafrecht à materiële strafrecht: bestaat uit drie boeken:

 • Algemene Bepalingen           à algemene uitgangspunten strafrecht
 • Misdrijven                              à zeer ernstige delicten
 • Overtredingen                                   à minder ernstige delicten

 

Uitgangspunten strafrecht:

 • Legaliteitsbeginsel: men kan alleen veroordeeld worden voor handelingen die bij de wet strafbaar zijn gesteld.
 • De wet beperkt de mogelijkheid van de overheid om te straffen:

                        - Iemand mag niet worden gestraft als hem geen verwijt kan worden gemaakt à                          ontoerekenbaarheid: de psychische gesteldheid van iemand.

                        - Ne bis in idem-principe: niemand mag nog een keer vervolgd/veroordeeld                                worden voor hetzelfde feit:

 • Verjaring: na verloop van tijd kan niemand meer worden vervolgd omdat het delict is ‘verjaard’ (te lang geleden gebeurd).
 • Maximumstraffen per delict.
 • Rechters zijn gedwongen bij de strafbepaling rekening te houden met de persoonlijke omstandigheden van de dader.
 • De wet kent uitzonderingen op de strafbaarheid (noodweer, om iemand te redden).

           

Uitgangspunten strafprocesrecht:

 • Iedereen heeft recht op een eerlijk proces door een onafhankelijke rechter.
 • Onschuldpresumptie: iedereen wordt voor onschuldig gehouden totdat zijn                      schuld door de rechter bewezen is geacht.
 • Om het strafproces eerlijk te laten zijn, is de hele procedure van vooronderzoek tot terechtzitting gebonden aan wettelijke voorschriften.
 • Dwangmiddelen waarbij ingrijpende inbreuken worden gemaakt op grondrechten van burgers zijn mogelijk, maar strikt aan wettelijke grenzen gebonden.
 • Elke verdachte heeft recht op mogelijkheden zich adequaat te kunnen verdedigen.

 

Revisie: herziening van de beslissing in verband met het ontdekken van nieuwe feiten die de rechter onbekend waren.

Recidive: ex-gevangenen die bij vrijlating weer overgaat tot strafbaar gedrag.

 

§5.3 Hoofdstraffen, bijkomende straffen en maatregelen

Straffen: sancties waarbij vergelding centraal staat.

Soorten straffen:

 • Hoofdstraffen:

            - (tijdelijke) gevangenisstraf

            - hechtenis

            - geldboete

            - taakstraf/alternatieve straf: onbetaalde arbeid die maatschappelijk nuttig is

 • Bijkomende straffen: deze kunnen naast de hoofdstraf of afzonderlijk worden opgelegd en hebben direct met de aard van het delict te maken.

            - ontzetting uit een ambt

            - ontnemen van bepaalde rechten (bv. rijbewijs)

            - verbeurd verklaren: bij vonnis of administratief besluit ontzetten van het                         eigendom van een voorwerp ten bate van het Rijk.

 • Maatregelen: gericht om de samenleving tegen de dader of de dader tegen zichzelf te beschermen.

            - TBS

            - psychiatrisch ziekenhuis

            - ISD

            - schadevergoedingsmaatregel

            - ontneming wederrechtelijk verkregen voordeel (plukzewetgeving, voorwaardelijke          straf)

 

TBS (terbeschikkingstelling): als het geestelijke vermogen van de dader tekort schiet, moet dwangverpleging ervoor zorgen dat de dader geholpen wordt in zijn ontwikkeling, zodat herhaling voorkomen wordt.

Voorwaardelijke straf: de straf of maatregel wordt niet opgelegd, indien de verdachte binnen een afgesproken proeftijd geen strafbaar feit pleegt of bepaalde andere afspraken nakomt.

 

Uitgangspunten minderjarigen-/kinderstrafrecht:

 • Onder de 12 jaar vindt er geen strafrechtelijke vervolging plaats
 • 12-16 jaar alleen maar toepassing van het kinderstrafrecht
 • 16-18 jaar meestal toepassing van het kinderstrafrecht à zware delicten volwassenenstrafrecht
 • 18-21 meestal volwassenenstrafrecht
 • Rechtszittingen zijn niet openbaar
 • Er gelden andere straffen en maatregelen (bv. geen gevangenisstraf)

 

HALT-afdoening: alternatieve straffen waarbij de dader een aantal uren moet werken voor de gemeenschap en de schade moet vergoeden.

 

OM heeft bevoegdheid zelfstandig een strafbeschikking op te leggen:

 • Taakstraf tot 180 uur
 • Geldboete
 • Ontzegging van rijbevoegdheid voor max. 6 maanden
 • Deelname afkickprogramma
 • Straat- en/of contactverbod

 

§5.4 Strafbaarheid van gedrag

Voorwaarden strafbaar gedrag:

 • Feit moet bewezen zijn
 • Gedrag moet wederrechtelijk zijn: in strijd met het recht en de daarin beschermde normen

- zo niet à rechtvaardigheidsgrond

 • Schuldbeginsel: het gedrag is aan de wil en de beslissing van de dader te wijten

- zo niet à schulduitsluitingsgrond

 • Het moet gaan om een menselijke gedraging

 

Rechtvaardigheidsgrond: de verdachte moet goede redenen aangeven waarom hij voor het plegen van een delict niet gestraft zou moeten worden.

            - Overmacht: als er sprake is van een noodtoestand waarbij iemand een afweging moet              maken tussen twee plichten (strafrechtelijke en morele).

            - Noodweer: de noodzakelijke verdediging van je eigen of een anders lijf, eerbaarheid of             goed tegen ogenblikkelijke, wederrechtelijke aantasting.

 

Schulduitsluitingsgrond: dit beginsel neemt de schuld van je strafbaar gedrag weg.

            - Ontoerekenbaarheid: een geestelijke gestoorde weet niet wat hij doet, draagt dus geen            schuld en wordt niet schuldig bevonden.

            - Noodweerexces: iemand hanteert hardere verdedigingsmiddelen dan strikt noodzakelijk           zou zijn geweest, omdat er sprake is van de emotie van het moment.

 

Hoofdstuk 6 Rechterlijke en uitvoerende macht


§6.1 Trias politica en de rechtsstaat

Overheidsorganen die betrokken zijn bij criminaliteit:

 • Wetgevende macht à maken wetten

- Regering + parlement bepalen wetsvoorstellen & proberen criminaliteit te voorkomen

 • Uitvoerende macht à opsporen strafbare feiten en vervolging verdachte

- FIOD-ECD: Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst en Economische Controledienst

- AIVD: Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst

 • Rechtelijke macht à rechtspraak

 

§6.2 Rechterlijke macht: strafproces

Actoren: alle personen die bij het strafproces zijn betrokken.

Actoren die bij een strafproces zijn betrokken:

 • Rechter: zit het proces voor, ondervraging van andere actoren, doen van een uitspraak.
 • Officier van justitie: dagvaarding, tenlastelegging, ondervraging, requisitoir.
 • Advocaat: ondervraging, pleidooi.
 • Getuigen/deskundigen
 • Verdachte: evt. gedachten/deskundigen ondervragen, laatste woord.

 

Requisitoir: slotpleidooi (hierin eist de OvJ een bepaalde straf).

 

Rechten verdachte:

 • Hij moet weten waarvan hij verdacht wordt
 • Hij heeft recht op een advocaat; ook al hij die niet kan betalen
 • Hij heeft zwijgrecht
 • Hij mag maar voor een bepaalde periode vastgehouden worden

 

Eerlijk proces en rechtvaardig oordeel strafrechtproces:

 • Wettelijke vastgelegde rolverdeling tussen de actoren schept duidelijkheid
 • De behandeling van de strafzaak door een onafhankelijke rechter in openbaarheid
 • Het Wetboek van Strafrechtvordering stelt hoge eisen aan het bewijs

 

§6.4 Rechterlijke macht: organisatie

Competentie: wie bevoegd is om een uitspraak te doen.

 

Drie soorten rechtbanken:

 • De rechtbank

            - strafrecht

            - civielrecht

            - bestuursrecht

            - kantonrecht

 • Het gerechtshof: hier worden alleen hoger beroepen tegen vonnissen van de rechtbank behandeld
 • De Hoge Raad: hoogste rechtsorgaan van Nederland dat uitsluitend toetst of lagere rechters de wetgeving goed toepassen (Den Haag); behandelt beroep in cassatie.

 

Hoger beroep: de zaak wordt voorgelegd aan een hogere rechter.

 

Beroep in cassatie: in beroep bij de Hoge Raad ter verkrijging van vernietiging van vonnis/arrest.

 

Arrest: uitspraak van het Hof en van de Hoge Raad.

 

§6.5 Juryrechtspraak
Juryrechtspraak: rechtspraak waarin het oordeel over de schuld wordt gedaan door een college van leken (burgers). Bijvoorbeeld in: VS, GB, FRA, BEL.

 

Nadelen

Voordelen

Jury laat zich teveel leiden door gevoel ipv. door rechtsbeginselen.

Democratisch.

Jury is makkelijker te beïnvloeden dan rechters.

Jury kan zich eerder in de positie van het slachtoffer verplaatsen.

De wil van het volk krijgt de overhand ten koste van de deskundigheid van de professionele rechters.

Juryrechtspraak is een uitdrukking van burgerschap.

Er bestaat kans op strijd rond de samenstelling van de jury.

Juryrechtspraak zou klassenjustitie tegengaan.

 

Hoofdstuk 7 De uitvoerende en de wetgevende macht


§7.1 Uitvoerende macht: de politie

Hoofdtaken politie:

 • Handhaving openbare orde: het gaat hier om het handhaven van de rust en veiligheid op straat en openbare ruimtes.
 • Hulpverlening
 • Wetshandhaving en opsporing van strafbare feiten

 

Proces-verbaal: een rapport van de feiten dat door de politie is opgesteld.

 

Andere taken politie:

 • Toezicht in het publieke domein: staatseigendom bestemd voor algemeen gebruik zoals straten en wegen.
 • Signalering en advisering inzake veiligheid(beleid)

 

Voorschriften politie bij opsporing en aanhouding:

 • Opsporingshandelingen kunnen alleen worden verricht indien er een vermoeden bestaat dat er een strafbaar feit is begaan.
 • Personen mogen staande worden gehouden en moeten zich kunnen identificeren.
 • Politie mag een verdachte aanhouden en mee naar het bureau nemen voor verhoor.
 • Langer vasthouden (toestemming OvJ)
 • Onder bepaalde voorwaarden mag de politie zaken in beslag nemen, fouilleren etc.

 

Samengespannen: twee personen die afspreken een delict te gaan plegen.

 

§7.2 Uitvoerende macht: Openbaar Ministerie

Taken OM:

 • het leiden van het opsporingsonderzoek
 • het vervolgen van strafbare feiten
 • het uitvoeren van de opgelegde vonnissen

 

Seponeren: een strafzaak wordt niet voor de rechter gebracht.

Redenen:

 • onvoldoende bewijs
 • de schade die verdachten kunnen ondervinden van een strafzaak en evt. verdere veroordeling wegen niet op tegen de noodzaak van straffen
 • opportuniteitsbeginsel: het algemeen belang weegt zwaarder dan het straffen van een verdachte
 • er moeten prioriteiten worden gesteld omdat er capaciteitsproblemen zijn

 

Transactie/schikking: om te voorkomen dat een verdachte voor de rechter moet verschijnen, kan de officier een geldboete voorstellen. Als de verdachte die betaalt, wordt hij niet meer verder vervolgd.

 

§7.3 Wetgevende macht: het overheidsbeleid en verschillende vormen van beleid

Twee soorten beleid:

 • Repressief beeld: het (dreigen met) opleggen en ten uitvoerleggen van straffen à zware criminaliteit/georganiseerde misdaad taak voor politie en justitie.

            - versterking politie/justitie

            - uitbreiding cellen

            - uitbreiding bevoegdheden politie/justitie

 • Preventief beleid: het voorkomen van het ontstaan of het erger worden van een criminaliteit gerelateerde maatschappelijke omstandigheden à bij veel voorkomende criminaliteit zou de strafrechtspraak een sluit stuk moeten zijn van activiteiten gericht op preventie.

 

Preventie: aanpak van veel voorkomende criminaliteit.

Repressie: bestrijding van zware, georganiseerde misdaad dmv. strafrechtelijk optreden.

 

Soorten beleid:

 • Opsporingsbeleid: welke vormen van criminaliteit krijgen speciale aandacht

            - bereidheid van het publiek om aangifte te doen

            - gericht op verhogen van de pakkans: kans dat een dader door de politie wordt   opgespoord

            - zichtbaarheid van het delict

 • Vervolgingsbeleid: hoe kan worden bevorderd dat zaken zo effectief mogelijk worden afgehandeld
 • Gevangenisbeleid
 • Nieuwe wetgeving
 • Preventieve maatregelen

 

Proactivering: er zijn en worden bevoegdheden ontwikkeld op basis waarvan aan ‘vroegsporing’ kan worden gedaan, zonder dat er formeel nog sprake is van een verdachte.

 

Bijzondere opsporingsbevoegdheden:

 • Stelselmatige observatie
 • Infiltratie
 • Pseudodienstverlening
 • Inwinnen van informatie
 • Opnemen vertrouwelijke communicatie met technische hulpmiddelen
 • Onderzoek van telecommunicatie

 

Verkennend onderzoek: doel is om van vage vermoedens t.o.v. bepaalde individuen/groepen te komen tot een meer bepaalde verdenking van de betrokkenheid bij en/of voorbereiding van ernstige delicten.

 

§7.4 Wetgevende macht: preventief beleid

Oorzaken toenemende criminaliteit:

 • werkloosheid onder jongeren en etnische minderheden
 • welvaart is toegenomen, waardoor er meer gelegenheid is voor diefstal
 • toegenomen alcohol- en drugsgebruik
 • afnemend gezag van de overheid (belastingfraude)
 • afnemende betekenis van het maatschappelijke middenveld: gezin, school, vereniging etc.
 • internationalisering
 • technologische ontwikkelingen
 • informele sociale controle
 • veranderend normen- en waardenbesef als gevolg van de verminderde betekenis van ontzuiling
 • sterke verband tussen het ongestraft laten van overtredingen van regels en de toename van criminaliteit

 

Voorbeelden preventieve maatregelen:

 • bevorderen sociale veiligheid in omgeving à aanpassing omgeving
 • vergroten sociale controle door meer controleurs in bussen, trams etc.
 • voorlichting en onderwijs

 

Preventief gemeentebeleid:

 • overtredingen opnemen in APV (Algemeen Plaatselijke Verordening)
 • installeren van cameratoezicht

 

Instrumenten voor criminaliteitsbestrijding:

 • Bestuurlijke ophouding: de burgemeester heeft de bevoegdheid om groepen ordeverstoorders op een bepaalde plaats maximaal twaalf uur vast te houden.
 • Mogelijkheid van preventieve fouillering in veiligheidsrisicogebieden

 

Zero-tolerance/lik-op-stukbeleid: delicten onmiddellijk en krachtdadig aanpakken.

 

§7.5 Wetgevende macht: repressief beleid

Klassenjustitie: misdaden die door mensen uit de lagere sociale klasse worden gepleegd, krijgen meer aandacht dan misdaden uit de hogere sociale klasse.

 

Resocialisatiegedachte: een straf moet dienstbaar worden gemaakt aan de voorbereiding van de terugkeer van de gevangene in het maatschappelijke leven.

 

§7.7 De wetgevende macht en de georganiseerde misdaad

Georganiseerde misdaad: de misdaad die zich kenmerkt door multinationale organisaties van mensen die onderling een taakverdeling hebben afgesproken, maar wel zo dat individuele leden van de groep gemakkelijk te vervangen zijn.

            - voorziet in de behoefte aan illegale goederen/diensten.

            - lost maatschappelijke/economische problemen op waarvoor de overheid geen goede               oplossing heeft.

            - veel mensen betrokken.

 

§7.8 Spanningen door de Trias Politica

Spanningen tussen bevoegdheden:

 • De wetgever kan in het kader van veiligheid tot maatregelen besluiten die wellicht in strijd zijn met de grondrechten van burgers.
 • Politie en OM kunnen de neiging hebben om zo'n sterke nadruk te leggen op criminaliteitsbestrijding dat zij de grenzen van hun bevoegdheden ter discussie stellen.
 • Politie is niet alleen bezig met opsporen van strafbare feiten, maar heeft ook andere taken.
 • De onafhankelijkheid van de rechter in de concrete strafzaak kan onder druk komen te staan als de organisatie waarin hij werkt aandringt op het sneller afdoen van meer zaken uit oogpunt van efficiency en management.
 • De leden van het OM zijn weliswaar ondergeschikt aan de Minister van Justitie, toch zijn zij ook rechterlijke ambtenaren met een zekere onafhankelijkheid.
 • Soms is er sprake van een spanning tussen wetgeving en rechtspraak.
 • Spanningsverhoudingen tussen OM en politie.

 

§7.9 Politieke partijen en criminaliteitsbestrijding

Links

SP, GL, PvdA, D66

Rechts

CDA, VVD, CU, SGP, PVV

Maatschappelijke oorzaken criminaliteit.

Oorzaak criminaliteit bij individu.

PvdA/D66: preventief beleid & verbetering van maatschappelijke omstandigheden.

CDA/VVD: repressief beleid & handhaven rechtsregels en normen en waarden.

 

Hoofdpunten 3 partijen:

 • VVD

- Belang rechtsregels

- Nastreven eigen belang, maar binnen juridisch kader die rechtsregels aangeeft

- Overheid: toezien op naleving wetten met inbegrip van opsporing en bestraffing daders

- Strenge wetten en straffen moeten mensen afhouden van crimineel gedrag

 • PvdA

- Samenleving moet duidelijke grenzen stellen aan misdaad en deze bij overtreding sanctioneren

- Aan daders moet een alternatief worden geboden om opgenomen te worden in de samenleving

- Pragmatisch moralisme: de normen moeten niet alleen duidelijk zijn, maar betrokkenen moeten het ook eens zijn over de waarde ervan, anders zijn ze niet te handhaven

- De maatschappelijke context van crimineel gedrag is het onderscheidend perspectief

 • CDA

- Benadrukt belang gezin, school en maatschappelijk middenveld bij het voorkomen van criminaliteit

- Wijzen op normen, met name het respect opbrengen voor anderen

 

Sociaaldemocratisch/progressief liberaal: oorzaken van criminaliteit houden zowel verband met de structurele onrechtvaardigheid van de moderne samenleving als met het gedrag en de verantwoordelijkheid van individuen die misdaden plegen.

 

Liberaal/christendemocratisch: meer politie en meer cellen.

 

Hoofdstuk 9 Functies van en theorievorming over strafrechtelijke sancties

 

§9.1 Doelen en functies van straffen

Doelen en functies van straffen:

 • Uit het oogpunt van wraak (subjectieve wens van slachtoffers/publiek ) of vergelding (opzettelijke, gerechtvaardigde leedtoevoeging).
 • Uit het oogpunt van generale preventie (door een voorbeeld te stellen worden anderen afgeschrikt) en speciale preventie (voorkomen van recidive)
 • Met het doel heropvoeding/resocialisatie (voorbereiden van de gedetineerde op terugkeer in de maatschappij)
 • Met het doel genoegdoening aan het slachtoffer
 • Met het doel beveiliging van de maatschappij en burgers
 • Met het doel handhaving van de rechtsorde en het voorkomen van eigenrichting

 

Voor- en nadelen van straffen in verhouding met de volgende aspecten:

 • Relatie strafrecht en rechtsstaat
 • Kans op herhaling
 • Noodzaak vergelding: handeling waarmee je iemand straft die jou onrecht heeft aangedaan
 • Belang slachtoffer
 • Afschrikking
 • Beveiliging
 • Resocialisatie-mogelijkheden
 • Kosten, cellentekort

 

§9.2 Theorieën en opvattingen over straffen

3 strafrechtstheorieën:

 • Absolute theorie: rechtvaardigheidstheorieën van de straf waarin uitsluitend naar het verleden wordt gekeken, met name naar het delict dat zich heeft voor gedaan.
 • Relatieve theorie: rechtvaardigheidstheorieën waarin het beoogde toekomstige effect van de op te leggen sanctie doorslaggevend wordt geacht.
 • Wils- of verdragstheorieën: hebben een natuurrechtelijk karakter en hebben aan de basis gestaan van ons huidige strafrecht.

Enerzijds wordt uitgegaan van 'natuurlijke' gevolgen van de misdaad: kwaad zal kwaad ontmoeten, zodat gezegd kan worden dat de dader zijn straf heeft 'gewild' omdat hij weet dat er straf op staat en dat heeft kunnen voorzien.
Anderzijds wordt er uitgegaan van een fictief 'maatschappelijk verdrag' als toetssteen voor wat wij aanvaardbaar gedrag vinden en voor wat de aanvaardbare boetebedingen zijn voor het delict.

 

Vergeldingstheorie: geen lange vrijheidsstraf zonder ernstig delict, ook al zou dat uit een oogpunt van maatschappelijke veiligheid wenselijk zijn.

 

§9.3 Recente opvattingen over het strafrecht en het belang van het slachtoffer

Mediation/herstelrecht: toepassing van het strafrecht heeft onder meer als doel dat de verdachte daarvan leert en niet opnieuw strafbare feiten zal plegen (alternatieve afdoening).

 

§9.5 De Klassieke School
De mens is vrij in denken en handelen. De mens wordt verantwoordelijk geacht voor zijn eigen gedrag en wordt gezien als een rationeel handelend wezen. Hij maakt een afweging waarbij hij de voordelen van een bepaald gedrag afzet tegen de nadelen. Straf is het nadeel waarmee iemand die overweegt crimineel gedrag te plegen, rekening zal houden.

 

§9.6 De Moderne Richting ('Nieuwe Richting')
Stelde dat de mens grotendeels of geheel onvrij is in zijn denken en handelen.
            - Endogene: biologische invloeden

            - Exogene: gedragsbepalende invloeden (sociale, financiële etc.)

 

Daderstrafrecht: de persoon van de dader is het uitgangspunt bij het geven van straf


Hoofdstuk 10 Theoretische verklaringen van criminaliteit

 

§10.1 De criminologie

Beschrijvende criminologie: geeft een beeld van de aard en omvang, spreiding en ontwikkeling van crimineel gedrag en criminaliteit à beschrijft bv. bepaalde typen daders en slachtoffers.

 

Theoretische criminologie: kent een grote verscheidenheid aan theorieën ter verklaring van criminaliteit.

 

Theorieën verschillen in verklaringsniveau:

 • Theorieën die criminaliteit verklaren uit wat mensen er toe beweegt om misdrijven te plegen, er mee door te gaan of van kwaad tot erger te vervallen.
 • Theorieën die criminaliteit verklaren vanuit structurele en culturele kenmerken van samenlevingen als geheel.

 

§10.2 De verklaring van crimineel gedrag

Delinquent: het plegen van misdaden en vergrijpen.

Persistent: volhardend.

 

Onderzoek naar de persoon van de persistente daders levert op:

 • Biologische verschillen
 • Psychologische verschillen en persoonlijkheidskenmerken
 • Risicofactoren in de omgeving van deze personen

 

ADHD: het geheel van gedragskenmerken dat wordt gediagnosticeerd als aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit.

 

Psychologisch-criminologische theorieën: laten zien dat de kans op het ontwikkelen van ernstig delinquent en gewelddadig gedrag toeneemt als kinderen te kampen hebben met een opeenstapeling van elkaar versterkende risicofactoren.

            - psychische problemen

            - gedragsproblemen in het gezin en op school

            - problematisch drugs- en/of drankgebruik

            - omgang met delinquente vrienden

 

Sociaal-psychologische verklaringen: maken duidelijk dat jongens en meisjes bij het plegen van criminaliteit hun gevoelend van schuld buiten werking stellen.

            - ontkenning van de eigen verantwoordelijkheid voor crimineel gedrag

            - ontkenning dat iemand er het slachtoffer van wordt of dat er voor anderen schade ontstaat

            - ontkenning dat anderen het recht hebben om hen te veroordelen omdat zij zelf ook niet              brandschoon zijn

Neutralisatie: elkaar voor of tijdens het plegen van strafbaar gedrag wijsmaken dat er niets mis is met dat gedrag.

 

§10.4 De verklaring van criminaliteit

Sociologisch-criminologische theorieën voor verklaringen voor criminaliteit:

 • Structureel à sociale desintegratie leidt tot verzwakking van de sociale cohesie: een samenhang van een groepering door saamhorigheid van de leden, gemeten naar de mate waarin de leden de grenzen van de groeperingen willen handhaven.
 • Subculturele à legt de nadruk op conflicten tussen de dominante cultuur (overheersende en meest voorkomende) en subculturen (cultuur die in bepaalde opzichten afwijkt van de overheersende cultuur, maar op vele punten ingepast is in de overheersende cultuur).

 

§10.8 Sociologische theorieën

Sociologische theorieën: vormen bredere benaderingen die verklaringen zoeken in de cultuur en subculturen van de samenleving.

 1. Anomietheorie: mensen gedragen zich crimineel als zij geen gelegenheid zien op reguliere wijze algemeen aanvaarde doelen te bereiken.

 

            Anomie: botsing tussen levensdoelen, die algemeen als zeer nastrevenswaardig worden          gezien, en de beschikbare middelen om deze doelen op legitieme en sociaal aanvaardbare      wijze te bereiken.

 

 1. Bindingstheorie/integratietheorie: maatschappelijke bindingen of sterke integratie van mensen in intermediaire groepen (school, vrienden) werken remmend op criminele impulsen.
 2. Etiketteringtheorie/labeling- of stigmatiseringstheorie: de sociale omgeving drukt het etiket 'crimineel' op bepaalde afwijkende gedragingen.

            - Self-fulfilling prophecy: een aanvankelijk onjuiste definitie van de situatie die               mensen ertoe brengt zich daarnaar te gedragen, zodat de onjuiste definitie van de           situatie tenslotte juist wordt

 1. Rationele-keuzetheorie/gelegenheidstheorie: of bepaalde mensen misdrijven plegen hangt af van de inschatting van een bepaalde situatie; het eventueel plegen van een bepaald misdrijf is het gevolg van een afweging van kosten en baten, waarbij de baten hoger worden ingeschat.

 

 1. Sociale controletheorie: crimineel gedrag wordt verhinderd door de pijnlijke/vervelende gevolgen van formele en informele sociale controle.

 

 

 

 

Factoren selectief optreden van politie, openbaar ministerie en rechter:

 • sociaal milieu/maatschappelijke positie verdachte
 • werkloosheid
 • opspoorbaarheid
 • strafwaardigheid

 

Factoren klassenjustitie:

 • door verschillen in inkomen, opleiding, cultuur hebben niet alle verdachten gelijke mogelijkheden om hun belangen te behartigen
 • politie, officieren van justitie en rechters verwachten vaak dat bepaald crimineel gedrag voorkomt bij bepaalde sociale milieus à vooroordelen

 

Kenmerken integraal veiligheidsbeleid:

 • nadruk op het voorkomen van onveiligheid
 • het strafrecht mag geen belemmering opleveren voor een zo effectief en efficiënt mogelijke misdaadbestrijding
 • samenwerking tussen overheid, bedrijven, organisaties en burgers

 

Organisatie van de strafrechtsspraak:

 • strafbare feiten worden in eerste aanleg berecht door de rechtbank

            - overtredingen door kantonrechter

            - misdrijven door rechtbanken

 

Sociale cohesie is van invloed op de mate criminaliteit:

 • bindingen in het gezin
 • binding met werk, toekomstperspectieven, kansen op succes
 • lidmaatschap verenigingen, vakbonden etc.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.