Hoofdstuk 1 t/m 7

Beoordeling 0
Foto van een scholier
 • Samenvatting door een scholier
 • 5e klas vwo | 1400 woorden
 • 18 november 2020
 • nog niet beoordeeld
 • Cijfer
 • nog niet beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode

Aantekeningen 


voor begrippen zie https://quizlet.com/_8zhh81?x=1qqt&i=39l4koRousseau > bedenker van sociale contract. 


> horizontale verhouding (tussen het volk is onbelangrijk) verticale verhouding (van staatsbestuur) moet gecontroleerd worden.Hobbes > geloofde in oorlog van allen tegen allen


> Staat/overheid is nodigGrondbeginselen van de rechtsstaat 1. Soevereiniteit en democratie beginsel 


sociaal contract = gezamenlijk vredesakkoord 1. Grondwet > grondrechten en plichten vrijheid en gelijkheid

 2. Trias politica > interne scheiding van staatsmacht


> wetgevende macht  • parlement 

 • maakt en keurt wetten

 •  controleert uitvoerende macht en rechterlijke macht


> uitvoerende macht • regering 

 • voert wetten uit 

 • Bedenken wetten die gekeurd moeten worden


> rechterlijke macht  • rechters 

 • zorgt dat iedereen wetten volgt 

 • oordeelt aan de hand van wetten 

 • onafhankelijke rechtspraak 1. Legaliteitsbeginsel • strafrechtelijke zin > kan niet gestraft worden voor iets dat niet vooraf bepaald was 

 • politieke zin > Van tevoren duidelijk wat mag worden gedaan en wat moet gebeuren.Grondwet


> klassieke grondrechten >  • vrijheid en gelijkheid 

 • individueel te claimen 


> sociale  grondrechten  • vanaf 1983 nieuwe wetten 

 • niet te claimen ,overheid moet het regelen 

 • onderwijs zorg onderdakDagvaarding > brief waarin staat dat je voor de rechter moet komen wanneer waar en waarom.Terechtzitting >rechtszaakTenlastelegging > beschrijving van de misdaad  • staat in dagvaardingRechtvaardigingsgronden: • noodweer

 • Overmacht nood bestand 

 • Ambtelijk bevel Schulduitsluitingsgronden: • psychische overmacht 

 • Noodweer exces 

 • Ontoerekeningsvatbaar

 • Afwezigheid van schuld Hoofdstraf: • Geldstraf 

 • Taakstraf 

 • Vrijheidsstraf Bijkomende straf  • verplicht afkicken 

 • Tbs 

 • Onttrekking van verkeer > middelen waarmee misdaad is gepleegd afnemen 

 • Teruggeven van illegaal verkregen middelen Functies straf  • Wraak en vergelding

 • afschrikken 

 • Resocialisatie 

 • Beveiliging samenleving 

 • Voorkomen van eigenrichting > volk wordt geen eigen rechter Hoofdstuk 1 


1.1


Kijk begrippen 


1.2 


Begrippen/ aantekeningen 


1.3


1789 Franse revolutie 


1791 de verklaring voor de rechten van de mens en burger 


1799 napoleon aan de macht > verlichte dictatuur > machthebber houd in zeker zin rekening met bevolking.Hoofdstuk 2 


Preambule > beschreven idealen die een samenleving koestert en hoe de staat moet worden ingericht. De grondwet: • begrensd macht van de staat 

 • Legt de fundamentele rechten van burgers vast

 • Geeft aan hoe de belangrijkste organen in grote lijnen zijn georganiseerd 

 • Drukt eenheid van natie uit 


2.1


1813 > constitutionele monarchie na val van napoleon Censuskiesrecht > alleen mannen die belasting betalen mogen stemmen 19e eeuw in Nederland > nachtwakersstaat Kijk verder tijdslijn blz 36/37 


(Begrippen)2.2 


Klassieke grondrechten: • gelijke behandeling > geen discriminatie 

 • Persoonlijke vrijheid >( begrip)

 • Politieke vrijheid > algemeen kiesrecht, vrijheid meningsuiting en drukpers Sociale grondrechten > betrekking tot werkgelegenheid, arbeid, onderwijs, zorg, etc.2.3 


Wederkerige erkenning > wat jij wilt krijgt een ander ook 


> vrijheid van godsdienst en meningsuiting Voor voorbeelden beperkingen grondrechten kijk blz 38 Rest begrippen Hoofdstuk 3 


3.1


Geen onbegrensde macht van de staat maar heerschappij van de wet 


> geen wantrouwen en onzekerheid maar rechtszekerheid Recht > geheel van in wetten vastgestelde regels 


Rechtsorde > geheel van rechtsregels, rechtsbeginselen en de manier waarop het recht is georganiseerd Eisen van wetten: • algemeen

 • Openbaar en begrijpelijk 

 • Geen onmogelijke eisen 

 • Geen terugwerkende kracht 

 • Niet tegenstrijdig 

 • Niet te vaak veranderd 

 • Redelijke toepassing > geen gevangenisstraf voor door rood rijden 3.2


Delegeren > overdragen van bevoegdheden 


> chaos 


> algemene bestuursrecht > wetgeving moet aan kwaliteitseisen houden 


(1994)Geprivatiseerd > bepaalde staatszaken komen in handen van private organisaties 


> zoals zorg onderwijs en post Wetten en regels moeten afdwingbaar zijn 3.3


Horizontaal: • Burgers onderling

 • Privaatrecht > privé wetten > huwelijk, koopcontract Verticaal: • tussen burgers en overheid 

 • Publiekrecht > belastingplicht, verkeersregels 

 • > staatsrecht, strafrecht en bestuursrecht Hoofdstuk 4 


Trias Politica > interne scheiding van 3 uitzonderlijke machten  • wetgevende > maakt wetten

 • Rechterlijke > oordeelde over wetten 

 • Uitvoerende > voert de wetten uti 4,1 


Trias Politica is er om machtsmisbruik te voorkomen Wetgevende macht controleert uitvoerende en rechterlijke macht 


Rechterlijke macht controleert rechterlijke macht (Begrippen) 4.2  • Parlement > hoogste macht, regering en volksvertegenwoordigers vormen wetgevende macht.

 • Ministers en agenten > uitvoerende macht 

 • Rechters > rechterlijke macht Vierde macht > kennis gebruiken van andere mensen zoals het betrekken van boeren bij het landbouwbeleid 4.3 


Kijk begrippen Hoofdstuk 5 


5.1


Eiser > persoon die de zaak voorlegt aan de rechter


Gedaagde > Persoon waarvan iets wordt geëistRechtspersonen > niet alleen mensen ook ook stichtingen en bv's Civiele zaken > privaatrecht  • In burgerlijk recht boek 

 • Personen en familierecht > zaken als huwelijk, scheiden, adoptie.

 • Ondernemersrecht > voorwaarden waaronder een stichting of bv opgericht kan worden 

 • Vermogensrecht > zaken die met vermogen te maken hebben Verloop van burgerlijke rechtszaak: • dagvaarding bevat altijd:

 • Naam eiser, de eis, waarom dit geëist wordt 

 • Tijdstip en plaat van rechtspraak > niet perse altijd advocaat of aanwezig te zijnKort geding > versnelde en eenvoudige procedure voor spoedeisende zaken 5.2 


Publiekrecht: • Staatsrecht > regelt inrichting van de Nederlandse staat > grondwet, recht van kamerleden en Ministers 

 • Strafrecht > veiligheid van burgers en hun bezitten 

 • Bestuursrecht > betrekking op overheid 5.3 


Regels waar de overheid aan zich moet houden 4 terreinen waar bestuursrecht een grote rol speeld  1. Het geven van vergunningen, eisen van aanvrager 

 2. Verstrekken van uitkeringen en subsidies > toekennen en beëindigen van van dit is gebonden aan regels 

 3. Behandeling asielaanvragen en verblijfsvergunningen 

 4. Het opleggen en innen van belastingen Je kan bezwaar maken tegen plannen van de overheid Hoger Beroep > het herbekijken van de zaak bij een hogere rechtbank > gerechtshof Hoofdstuk 6 


Regels om grondrechten te beschermen: • recht op eerlijk proces 

 • Onschuldvermoeden 

 • Strafprocesrecht  > regels voor arresteren en het vasthouden van een verdachte

 • Iedereen heeft recht op een advocaat Wetboek van strafrecht  • Artikel 1 > strafbaarheid beginsel > je kunt niet veroordeeld worden voor iets dat niet strafbaar is 

 • Strafbepaling omschrijving van de straf in de wet 

 • Recht om iemand te straffen verjaard > niet bij moord, verkrachting en mensensmokkel 

 • Misdrijven > mishandeling, diefstal met geweld en verkrschring 

 • Overtreding > overlast of overtreden van regels 


6,2 


6 fase voor een straf  • aanhouding 

 • Opsporing > door officier van justitie 

 • Vervolging door om

 • Berechting 

 • Hoger beroep en cassatie 

 • Uitvoering Om (officier) spreekt voor de staat en stuurt de politie aan bij opsporingStaande houden > politie mag je laten stilstaan en vragen naar id > verdacht van misdrijf of overtreding Aanhouden > arresteren en meenemen naar bureau voor verhoor Proces-verbaal > verslag voor her om van de politie > info verzameld tijdens de opsporing Opsporingsbevoegdheden: • dwangmiddelen > inbeslagneming van goederen en fouilleren 

 • > met toestemming van om 

 • Betreden van woning

 • Huiszoekingsbevel 

 • Persoonsgegeven > rekeningnummer, internetgedrag 

 • Infiltreren van misdaadorganisatie Voorarrest Max 110 dagen Vervolgingen: • transactie > schikking voorstel van geldboete of taakstraf, geen verder vervolg 

 • Strafbeschikking > OM legt zelf een straf voor 

 • Seponeren > niet vervolgen > geen bewijs 6.3 


Wet opsporing terroristische misdrijven > je mag al gearresteerd worden met kleine vermoedens van voorbereiden van een terroristisch misdrijf Rest begrippen Hoofdstuk 7 


7.1 


Herziening ten voordele > veroordeelde kan verzoek indienen om de zaak te heropenen als hij denkt dat hij onterecht vast zit > altijd in voordeel Rest begrippen 7.2 


Voorwaardelijke invrijheidstelling> na ⅔ van een celstraf van min 1 jaar kun je onder bepaalde voorwaarde vrijkomen Kinderen onder 12 niet strafbaar


12 - 17 > jeugdstrafrecht 


Licht > halt


Zwaar > 1 jaar (tot 15) jeugdgevangenis of 2 jaar (16, 17) > werken aan achterliggende problemen 7.3 


Verandering in rechtspraak  • uitbreiding spreekrecht > slachtoffers mogen meer spreken en straf eisen 

 • Taakstraf ingeperkt > niet meer alleen taakstraf REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.