Doe mee met Markteffect's studiekeuze-onderzoek
Maakt niet uit of je je studie al gekozen hebt. Win één van de 200 (!) cadeaubonnen van €25

Meedoen

Hoofdstuk 1 t/m 7

Beoordeling 0
Foto van een scholier
 • Samenvatting door een scholier
 • 5e klas vwo | 1400 woorden
 • 18 november 2020
 • nog niet beoordeeld
Cijfer
nog niet beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
Check check, dubbelcheck!

Heb jij tweestapsverificatie al ingesteld op je accounts? Tweestapsverificatie is jouw tweede slot op de deur šŸ”. Met tweestapsverificatie heb je 99,9 procent minder kans dat je account gehackt wordt. Check hoe jij je accounts beter kunt beveiligen!

Meer informatie

Aantekeningen 

voor begrippen zie https://quizlet.com/_8zhh81?x=1qqt&i=39l4ko

 

Rousseau > bedenker van sociale contract. 

> horizontale verhouding (tussen het volk is onbelangrijk) verticale verhouding (van staatsbestuur) moet gecontroleerd worden.

 

Hobbes > geloofde in oorlog van allen tegen allen

> Staat/overheid is nodig

 

Grondbeginselen van de rechtsstaat

 1. Soevereiniteit en democratie beginsel 

sociaal contract = gezamenlijk vredesakkoord

 1. Grondwet > grondrechten en plichten vrijheid en gelijkheid
 2. Trias politica > interne scheiding van staatsmacht

> wetgevende macht 

 • parlement 
 • maakt en keurt wetten
 •  controleert uitvoerende macht en rechterlijke macht

> uitvoerende macht

 • regering 
 • voert wetten uit 
 • Bedenken wetten die gekeurd moeten worden

> rechterlijke macht 

 • rechters 
 • zorgt dat iedereen wetten volgt 
 • oordeelt aan de hand van wetten 
 • onafhankelijke rechtspraak
 1. Legaliteitsbeginsel 
 • strafrechtelijke zin > kan niet gestraft worden voor iets dat niet vooraf bepaald was 
 • politieke zin > Van tevoren duidelijk wat mag worden gedaan en wat moet gebeuren.

 

Grondwet 

> klassieke grondrechten > 

 • vrijheid en gelijkheid 
 • individueel te claimen 

> sociale  grondrechten 

 • vanaf 1983 nieuwe wetten 
 • niet te claimen ,overheid moet het regelen 
 • onderwijs zorg onderdak

 

Dagvaarding > brief waarin staat dat je voor de rechter moet komen wanneer waar en waarom.

 

Terechtzitting >rechtszaak

 

Tenlastelegging > beschrijving van de misdaad 

 • staat in dagvaarding

 

Rechtvaardigingsgronden:

 • noodweer
 • Overmacht nood bestand 
 • Ambtelijk bevel 

 

Schulduitsluitingsgronden:

 • psychische overmacht 
 • Noodweer exces 
 • Ontoerekeningsvatbaar
 • Afwezigheid van schuld 

 

Hoofdstraf:

 • Geldstraf 
 • Taakstraf 
 • Vrijheidsstraf 

 

Bijkomende straf 

 • verplicht afkicken 
 • Tbs 
 • Onttrekking van verkeer > middelen waarmee misdaad is gepleegd afnemen 
 • Teruggeven van illegaal verkregen middelen 

 

Functies straf 

 • Wraak en vergelding
 • afschrikken 
 • Resocialisatie 
 • Beveiliging samenleving 
 • Voorkomen van eigenrichting > volk wordt geen eigen rechter 

 

Hoofdstuk 1 

1.1

Kijk begrippen 

1.2 

Begrippen/ aantekeningen 

1.3

1789 Franse revolutie 

1791 de verklaring voor de rechten van de mens en burger 

1799 napoleon aan de macht > verlichte dictatuur > machthebber houd in zeker zin rekening met bevolking.

 

Hoofdstuk 2 

Preambule > beschreven idealen die een samenleving koestert en hoe de staat moet worden ingericht. 

 

De grondwet:

 • begrensd macht van de staat 
 • Legt de fundamentele rechten van burgers vast
 • Geeft aan hoe de belangrijkste organen in grote lijnen zijn georganiseerd 
 • Drukt eenheid van natie uit 

2.1

1813 > constitutionele monarchie na val van napoleon 

 

Censuskiesrecht > alleen mannen die belasting betalen mogen stemmen 

 

19e eeuw in Nederland > nachtwakersstaat 

 

Kijk verder tijdslijn blz 36/37 

(Begrippen)

 

2.2 

Klassieke grondrechten:

 • gelijke behandeling > geen discriminatie 
 • Persoonlijke vrijheid >( begrip)
 • Politieke vrijheid > algemeen kiesrecht, vrijheid meningsuiting en drukpers 

 

Sociale grondrechten > betrekking tot werkgelegenheid, arbeid, onderwijs, zorg, etc.

 

2.3 

Wederkerige erkenning > wat jij wilt krijgt een ander ook 

> vrijheid van godsdienst en meningsuiting 

 

Voor voorbeelden beperkingen grondrechten kijk blz 38 

 

Rest begrippen 

 

Hoofdstuk 3 

3.1

Geen onbegrensde macht van de staat maar heerschappij van de wet 

> geen wantrouwen en onzekerheid maar rechtszekerheid 

 

Recht > geheel van in wetten vastgestelde regels 

Rechtsorde > geheel van rechtsregels, rechtsbeginselen en de manier waarop het recht is georganiseerd 

 

Eisen van wetten:

 • algemeen
 • Openbaar en begrijpelijk 
 • Geen onmogelijke eisen 
 • Geen terugwerkende kracht 
 • Niet tegenstrijdig 
 • Niet te vaak veranderd 
 • Redelijke toepassing > geen gevangenisstraf voor door rood rijden 

De samenvatting gaat verder na deze boodschap.

Verder lezen
Gids Online oplichting

Tips en trucs om geen slachtoffer te worden van online oplichting

 

3.2 

Delegeren > overdragen van bevoegdheden 

> chaos 

> algemene bestuursrecht > wetgeving moet aan kwaliteitseisen houden 

(1994)

 

Geprivatiseerd > bepaalde staatszaken komen in handen van private organisaties 

> zoals zorg onderwijs en post 

 

Wetten en regels moeten afdwingbaar zijn 

 

3.3

Horizontaal:

 • Burgers onderling
 • Privaatrecht > privé wetten > huwelijk, koopcontract 

 

Verticaal:

 • tussen burgers en overheid 
 • Publiekrecht > belastingplicht, verkeersregels 
 • > staatsrecht, strafrecht en bestuursrecht 

 

Hoofdstuk 4 

Trias Politica > interne scheiding van 3 uitzonderlijke machten 

 • wetgevende > maakt wetten
 • Rechterlijke > oordeelde over wetten 
 • Uitvoerende > voert de wetten uti 

 

4,1 

Trias Politica is er om machtsmisbruik te voorkomen 

 

Wetgevende macht controleert uitvoerende en rechterlijke macht 

Rechterlijke macht controleert rechterlijke macht 

 

(Begrippen) 

 

4.2 

 • Parlement > hoogste macht, regering en volksvertegenwoordigers vormen wetgevende macht.
 • Ministers en agenten > uitvoerende macht 
 • Rechters > rechterlijke macht 

 

Vierde macht > kennis gebruiken van andere mensen zoals het betrekken van boeren bij het landbouwbeleid 

 

4.3 

Kijk begrippen 

 

Hoofdstuk 5 

5.1

Eiser > persoon die de zaak voorlegt aan de rechter

Gedaagde > Persoon waarvan iets wordt geëist

 

Rechtspersonen > niet alleen mensen ook ook stichtingen en bv's 

 

Civiele zaken > privaatrecht 

 • In burgerlijk recht boek 
 • Personen en familierecht > zaken als huwelijk, scheiden, adoptie.
 • Ondernemersrecht > voorwaarden waaronder een stichting of bv opgericht kan worden 
 • Vermogensrecht > zaken die met vermogen te maken hebben 

 

Verloop van burgerlijke rechtszaak:

 • dagvaarding bevat altijd:
 • Naam eiser, de eis, waarom dit geëist wordt 
 • Tijdstip en plaat van rechtspraak 

 

> niet perse altijd advocaat of aanwezig te zijn

 

Kort geding > versnelde en eenvoudige procedure voor spoedeisende zaken 

 

5.2 

Publiekrecht:

 • Staatsrecht > regelt inrichting van de Nederlandse staat > grondwet, recht van kamerleden en Ministers 
 • Strafrecht > veiligheid van burgers en hun bezitten 
 • Bestuursrecht > betrekking op overheid 

 

5.3 

Regels waar de overheid aan zich moet houden 

 

4 terreinen waar bestuursrecht een grote rol speeld 

 1. Het geven van vergunningen, eisen van aanvrager 
 2. Verstrekken van uitkeringen en subsidies > toekennen en beëindigen van van dit is gebonden aan regels 
 3. Behandeling asielaanvragen en verblijfsvergunningen 
 4. Het opleggen en innen van belastingen 

 

Je kan bezwaar maken tegen plannen van de overheid 

 

Hoger Beroep > het herbekijken van de zaak bij een hogere rechtbank > gerechtshof 

 

Hoofdstuk 6 

Regels om grondrechten te beschermen:

 • recht op eerlijk proces 
 • Onschuldvermoeden 
 • Strafprocesrecht  > regels voor arresteren en het vasthouden van een verdachte
 • Iedereen heeft recht op een advocaat 

 

Wetboek van strafrecht 

 • Artikel 1 > strafbaarheid beginsel > je kunt niet veroordeeld worden voor iets dat niet strafbaar is 
 • Strafbepaling omschrijving van de straf in de wet 
 • Recht om iemand te straffen verjaard > niet bij moord, verkrachting en mensensmokkel 
 • Misdrijven > mishandeling, diefstal met geweld en verkrschring 
 • Overtreding > overlast of overtreden van regels 

6,2 

6 fase voor een straf 

 • aanhouding 
 • Opsporing > door officier van justitie 
 • Vervolging door om
 • Berechting 
 • Hoger beroep en cassatie 
 • Uitvoering 

 

Om (officier) spreekt voor de staat en stuurt de politie aan bij opsporing

 

Staande houden > politie mag je laten stilstaan en vragen naar id > verdacht van misdrijf of overtreding 

 

Aanhouden > arresteren en meenemen naar bureau voor verhoor 

 

Proces-verbaal > verslag voor her om van de politie > info verzameld tijdens de opsporing 

 

Opsporingsbevoegdheden:

 • dwangmiddelen > inbeslagneming van goederen en fouilleren 
 • > met toestemming van om 
 • Betreden van woning
 • Huiszoekingsbevel 
 • Persoonsgegeven > rekeningnummer, internetgedrag 
 • Infiltreren van misdaadorganisatie 

 

Voorarrest Max 110 dagen 

 

Vervolgingen:

 • transactie > schikking voorstel van geldboete of taakstraf, geen verder vervolg 
 • Strafbeschikking > OM legt zelf een straf voor 
 • Seponeren > niet vervolgen > geen bewijs 

 

6.3 

Wet opsporing terroristische misdrijven > je mag al gearresteerd worden met kleine vermoedens van voorbereiden van een terroristisch misdrijf 

Wet opsporing terroristische misdrijven > je mag al gearresteerd worden met kleine vermoedens van voorbereiden van een terroristisch misdrijf 

 

Rest begrippen 

 

Hoofdstuk 7 

7.1 

Herziening ten voordele > veroordeelde kan verzoek indienen om de zaak te heropenen als hij denkt dat hij onterecht vast zit > altijd in voordeel 

 

Rest begrippen 

 

7.2 

Voorwaardelijke invrijheidstelling> na ⅔ van een celstraf van min 1 jaar kun je onder bepaalde voorwaarde vrijkomen 

 

Kinderen onder 12 niet strafbaar

12 - 17 > jeugdstrafrecht 

Licht > halt

Zwaar > 1 jaar (tot 15) jeugdgevangenis of 2 jaar (16, 17) > werken aan achterliggende problemen 

 

7.3 

Verandering in rechtspraak 

 • uitbreiding spreekrecht > slachtoffers mogen meer spreken en straf eisen 
 • Taakstraf ingeperkt > niet meer alleen taakstraf REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.