Hoofdstuk 5

Beoordeling 7.7
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 4e klas havo | 1501 woorden
  • 6 juni 2012
  • 5 keer beoordeeld
Cijfer 7.7
5 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
Twijfel je nog over jouw studiekeuze?

Of heb je hulp nodig bij het inschrijven? Bezoek dan onze Extra Open Avond op 7 juni. Kom een kijkje nemen en voel hoe het is om te studeren bij Hogeschool Inholland. Wij staan voor je klaar! 

Meld je aan!

§1 Pluriformiteit is van alle tijden.

Wat maakte en maakt Nederland tot een pluriforme samenleving?

In Nederland wonen allemaal mensen met verschillende religies, tradities en huidskleuren.

De Nederlandse samenleving in een pluriforme samenleving, pluriform is veelvorming of divers.

Pluriforme samenleving= Een samenleving waarin mensen leven met verschillende culturen, tradities en leefstijlen. De religieuze verscheidenheid is een gevolg van de tachtigjarige oorlog(1568- 1648) Nederland maakte zich vrij van de Spaans- Habsburgse overheersing, die alleen de katholieke kerk toestond. Tijdens de Opstand en de jaren daarna werd Nederland een plek waar iedereen met een afwijkende godsdienst zich vestigde omdat hier een beperkte godsdienst vrijheid was. Deze nieuwkomers droegen in grote mate mee aan de Gouden Eeuw. De bloei in de Gouden Eeuw hing samen met het succes van de VOC. In 1945 werd Indonesië zelfstandig en kwam een eind aan de koloniale overheersing. 300.000 Indiërs en 15.000 Molukkers kwamen naar Nederland.

In 1975 werd Suriname ook zelfstandig en mochten Surinamers naar Nederland komen met hun huidige paspoort.

Vluchteling= mensen die hun land/woongebied hebben moeten ontvluchten wegens vervolging om redenen van politieke/religieuze aard, of wegens (burger-)oorlog of honger en die op grond van de bepalingen ook zo worden erkend.

Asielzoekers= Mensen die vanwege vervolging, honger of (burger-)oorlog proberen elders (meestal West- Europa) een heenkomen te zoeken, maar niet officieel als vluchtelingen worden erkend.

Autochtonen= Nederlanders, van wie tenminste twee generaties voorouders in Nederland gevestigd waren.

Allochtonen= Alle in Nederland gevestigde migranten en hun afstammelingen tot en met de tweede generatie.

Etnische minderheden= In Nederland gevestigde migranten en hun afstammelingen afkomstig uit landen met een niet-westerse cultuur.

§ 2 Allemaal anders en toch allemaal gelijk?

Welke rechten en plichten zijn verbonden met pluriformiteit

en op welke waarden zijn die rechten en plichten gebaseerd?

De grondrechten vrijheid en gelijkheid zijn verbonden met pluriformiteit net als de belastingplicht.

Pluriformiteit is niet mogelijk als er geen vrijheid en gelijkheid is.

Pluriformiteit en vrijheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

De twee waarden die ten grondslag liggen van de grondwet zijn:

Vrijheid= iedereen mag geloven en denken wat hij wil een ook seksuele geaardheid moet vrij zijn.

Gelijkheid= seksuele geaardheid; huidskleur en geslacht.

Inwoners van Nederland zijn belastingplichtig.

Morele plichten= zorgen voor iemand etc…

Tolerantie= verdraagzaamheid jegens andersdenkenden.

§3 De Nederlandse pluriforme samenleving anno nu.

Wat is de sociale positie van etnische minderheden in de huidige

Nederlandse pluriforme samenleving?

Etnische minderheden zitten nog steeds in een relatief slechte sociale positie in onze samenleving;

ze wonen in armere wijken en hebben slechtere banen.

Concentratie= In een qua opp. klein deel van Nederland wonen relatief veel mensen uit die groepen minderheden, in het grootste deel van Nederland relatief weinig tot zeer weinig.

Dit valt te verklaren doordat de eerste buitenlanders in Nederland gastarbeiders waren en voor grote industriële ondernemingen werkten, die zitten rondom de grote steden.

En latere immigranten van datzelfde volk gingen daar ook wonen en zo kreeg je de zogenaamde zwarte wijken.

De etnische minderheden groeien t.o.v de autochtone bevolking(die ook nog groeit) dit komt door:

- voortgaande migratie, die vooral bestaat uit gezinsvorming.

- Een hoger geboortecijfer onder vooral Turken en Marokkanen in Nederland.

Er is ook sprake van remigratie, vooral oudere gepensioneerden.

De relatief slechte positie op de arbeidsmarkt van etnische minderheden is te verklaren door:

- het gemiddeld lage opleidingsniveau.

- technologische ontwikkelingen, die veel arbeidsplaatsen voor laag- en ongeschoold personeel verloren doen gaan.

- discriminatie op de arbeidsmarkt.

Relatief veel Turken en Marokkanen vestigen zich als kleine, zelfstandige ondernemer.

§ 4 Cultuur en Cultuurverschillen.

Cultuur = het geheel van waarden, normen, kennis, opvattingen, voorstellingen en symbolen dat mensen als lid van een samenlevingsverband verwerven en overdragen door middel van bewuste en onbewuste leerprocessen.

Subcultuur = Een cultuur die op bepaalde punten afwijkt van de in een samenleving dominante waarden en normen.

Het is bijna onmogelijk om iets over cultuur te zeggen zonder te generaliseren.

Welke belangrijke cultuurverschillen doen zich voor in Nederland

en hoe gaan we daar mee om?

Er is natuurlijk het verschil tussen de Islam en de westerse cultuur, dit zijn twee compleet andere culturen;

de man-vrouw verhouding is in de islamitische cultuur heel ouderwets, maar over het algemeen wordt het wel gerespecteerd.

Grootste verschil islam- westerse cultuur is de verhouding tussen man en vrouw.

Jongens/Mannen hebben een dominante rol en mogen veel meer dan Meisjes/Vrouwen.

Stereotypen= Een beeld van een groep, opgebouwd uit generaliserende oordelen, dat nauwelijks recht doet aan de werkelijkheid. Bijvoorbeeld: Nederlanders zijn gierig, Engelsen zijn flegmatiek.

Stereotypen met een negatieve lading kunnen leiden tot wantrouwen en discriminatie tussen bevolkingsgroepen.

Revitalisering van cultuur= Het verschijnsel dat sommige migranten hun oorspronkelijke culturele identiteit zoveel mogelijk nieuw leven inblazen en strikt gaan leven volgens de regels van die cultuur (strikter dan in het land van herkomst).

Cultuur- of waardenrelativisme= Het standpunt dat culturen, of de waarden die daarbinnen een centrale rol spelen, nietmet een absolute maatstaf van goed of slecht beoordeeld kunnen worden en dus ook niet kunnen worden vergeleken in termen van beter of slechter.

Cultuur- of waardenuniversalisme= Het standpunt dat culturen, of de waarden die daarbinnen een centrale rol spelen, wel met een absolute maatstaf beoordeeld mogen en kunnen worden en dus ook vergeleken kunnen worden in termen van beter of slechter.

§ 5 Samen of apart?

Bedreigt de pluriformiteit de sociale cohesie van de samenleving?

Nee, natuurlijk zijn er altijd mensen die door vooroordelen de sociale cohesie ondermijnen, maar het gaat de goede kant op.

De etnische minderheden in Nederland hebben een relatief slechte sociaaleconomische positie.

Dit komt door vooroordelen= Een vijandig oordeel over een groep (of een individu als lid van een groep), gebaseerd op onjuiste generalisaties waaraan star wordt volgehouden.

Door deze vooroordelen ontstaat discriminatie en dat ondermijnt de sociale cohesie( samenhang) in Nederland.

Er zijn ook steeds meer tekenen dat de sociale cohesie sterker wordt, steeds meer allochtonen zien een kans door te dringen tot de hogere functies, en ze trouwen steeds vaker met autochtonen.

§6 Criminaliteit.

Wat is de relatie tussen criminaliteit en etnische minderheden?

Etnische minderheden wonen vaak in achterstands wijken, verdienen weinig en worden gediscrimineerd. Zo ontstaan subculturen waarin het als een succes gezien wordt dingen te stelen.

Dit heeft niets met hun cultuur te maken.

Criminaliteit komt voor in alle lagen van de bevolking. Maar niet elke vorm van criminaliteit komt in elke laag evenveel voor.

In de hogere laag van de maatschappij is een veel voorkomende vorm van criminaliteit witteboordencriminaliteit=

Met voorkennis handelen in aandelen etc.

De jongeren in de lagere lagen van de maatschappij doen vooral aan diefstal, straatroof en geweld.

Door veel vooroordelen worden allochtone jongeren niet serieus gezien in de maatschappij; en als je niet serieus wordt genomen, waarom zou je dan je best doen?

Hierdoor ontstaan subculturen waarin een crimineel succes als een echt succes wordt gezien.

Dit heeft niets te maken met de Marokkaanse culturele achtergrond, maar met het feit dat ze langdurig in slechte omstandigheden verkeren.

Lage sociaaleconomische positie: leidt tot slechte huisvesting en daardoor tot onderwijs achterstand.

Geringere kansen op de arbeidsmarkt: slecht betaalde banen en grotere kans op werkeloosheid, dit leidt tot demoralisatie. Frustratie leidt tot vorming van subculturen, dit leidt tot onmaatschappelijk gedrag. Crimineel gedrag van jongeren uit subculturen leidt tot versterking van vooroordelen van de samenleving jegens achtergebleven groepen. Discriminatie van etnische groepen leidt tot verslechtering van de sociaaleconomische positie: terug bij af.

§ 7 Beleid en politiek.

Wat doet de overheid en welke standpunten nemen politieke partijen in?

De overheid neemt vluchtelingen op in NL, maar ze moeten wel echt vluchtelingen zijn.

Rechts wil strenge regels; het midden wil opzich wel strenge regels maar ze moeten wel versoepelbaar zijn

en links wil hele soepele regels. Rond 2000 werd de politiek opgeschud omdat er een partij opkwam die zich afzette tegen de gevestigde partijen, dezen zouden problemen die veroorzaakt werden door immigratie en aanwezigheid van etnische minderheden jarenlang hebben weggestopt. Dit was de LPF( Lijst Pim Fortuyn) hij werd vlak voor de verkiezingen in 2002 vermoord door een dierenrechten activist.

Grenzen van Nederland sinds 1975 gesloten voor gastarbeiders uit landen die geen lid zijn van de EU.

Vluchtelingen mogen door het VN verdrag dat NL ondertekend heeft naar Nederland komen, asielzoekers alleen als ze zich bij de grens kunnen legitimeren.

Kort na de tweede wereldoorlog kwamen ong. 300.000 Indische Nederlanders naar NL

Daarna kwamen gastarbeiders, met de gedachte dat ze weer zouden gaan.

1975 Suriname onafhankelijk, Surinamers naar NL

Wet Inburgering Nieuwkomers(WIN) = Wet die elke nieuwkomer verplicht tot het ondergaan van een inburgeringonderzoek, op basis waarvan een cursus inburgering wordt samengesteld, die de nieuwkomer moet volgen.

Meisjes doen het beter dan jongens, etnische minderheden halen achterstand snel in.

VVD, LPF en PVV(ofcourse) bepleiten een strenge aanpak en consequente aanpak.

CDA, CU en D’66 zij het niet oneens, maar vinden dat het soms versoepeld moet worden.

PVDA, GroenLinks en SP willen versoepeling.

Fundamentalisme= Een radicale stroming of beweging binnen en geloofsrichting, die alleen een letterlijke interpretatie van de leefregels van het eigen geloof toetstaat en alle andere opvattingen volstrekt afwijst.

Na 9/11 groeide de angst dat moslimscholen in New-York fundamentalistisch worden.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.