Hoofdstuk 4, Nederland, een multiculturele samenleving

Beoordeling 7.5
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 4e klas havo | 1086 woorden
  • 24 juni 2005
  • 29 keer beoordeeld
  • Cijfer 7.5
  • 29 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
Help nu jouw favoriete goede doel door jouw mening te geven!

Hoe? Heel simpel. Geef je op voor het panel van Young Impact en geef jouw mening over diverse onderwerpen zoals gelijke kansen, diversiteit of het klimaat. Voor iedere ingevulde vragenlijst (+/- 1 per maand) ontvang je een bedrag dat je direct mag doneren aan een goed doel naar keuze. Goed doen was nog nooit zo easy!

Meld je aan!
Paragraaf 1:
*Multicultureel: Wil zeggen dat in de samenleving meerdere groepen kunnen worden onderscheiden met onderling verschillende culturele kenmerken.
*Cultuur is voortdurend in beweging 3 oorzaken hier van zijn:
1.Nieuwe technologie leidt tot nieuwe levenswijzen.
2. Nieuwe generaties zetten zich vaak af tegen de oudere generaties en ontwikkelen nieuwe voorkeuren en gedragsregels.
3. Mensen uit verschillende culturen beïnvloeden elkaar als ze met elkaar in aanraking komen.
* Cultuur: Het geheel van voorstellingen, kennis, waarden en normen, opvattingen dat mensen als lid van een samenleving overdragen en verwerven door middel van bewuste en onbewuste leerprocessen.

* Cultuur is onder te verdelen in 3 dimensies: De ideële dimensie, de normerende, materiele dimensie.
- ideële dimensie: Betreft waarden: opvattingen over goed en slecht, mooi en lelijk. Vaak zijn ze gerelateerd aan godsdienstige en levensbeschouwelijke ideeën. Wat rechtvaardig is en wat niet.
- normerende dimensie: Bevat allerlei gedragsregels(normen en wetten). Maar ook tradities en gewoonten.
- materiele dimensie: Betreft de wijze waarop opvattingen over mooi en lelijk, functioneel is of niet tot materiele werkelijkheid worden.
* Cultuur is niet een jas die je zomaar kan aan en uittrekken. Leerprocessen over goed en kwaad, mooi en lelijk worden overgebracht, overgenomen en eigen gemaakt. Deze leerprocessen heten: Socialisatie.
*Cultuur reguleert het sociale gedrag door aan te geven wat aanvaardbaar is en wat niet. Als je afwijkend gedrag vertoond wordt je bestraft daarvoor.

Paragraaf 2
*Mensen reizen en trekken omdat ze elders hopen een beter bestaan op te kunnen bouwen of omdat ze moeten vluchten vanwege hongersnood, oorlog, vervolging enz.
* 1685: Franse Koning Lodewijk XIV herriep het Edict van Nantes. Daardoor werden de protestante Fransen ineens vervolgde burgers in plaats van vrije. Velen sloegen op de vlucht naar Nederland. De Fransen maakten gebruik van de Nederlandse vrijheid door eigen kerken te bouwen.

*In 1949 moest NL zijn kolonie NL-Indië opgeven. Veel Indiërs kwamen naar NL maar kregen maar eenvoudige baantjes en ze moesten zich zo onopvallend mogelijk gedragen.
Een paar Molukkers wouden hun eiland niet op laten gaan in het nieuwe Indonesië. Nederland beloofde voor hun een eigen republiek maar die bleef uit tot frustratie van de Molukkers. Dit leidden in de jaren 70 tot enkele terroristische acties.
• Allochtonen: Nieuwkomers. Mensen uit een ander land komen in NL wonen en zich identificeren met de cultuur van het land van herkomst.
• Autochtonen: Traditioneel ingezetenen. Mensen uit NL zelf.
• Allochtone minderheden: Groepen die een relatief lage sociaal-economische positie in de Nederlandse samenleving innemen.
*Toelating, verblijf en uitzetting van Niet-Nederlanders worden geregeld in de Vreemdelingen wet.
* Het komt erop neer dat vreemdelingen geweigerd worden tenzij het in strijd is met:
- Het recht op gezinshereniging.
- Internationale verdragen, zoals het recht op vrij verkeer van personen binnen de EU of het Vluchtelingen gedrag van Geneve.
- Klemmende redenen van humanitaire aard.
* De allochtone bevolking groeit sneller dan de autochtone bevolking dit komt door:
- Immigratie en het hoge geboortecijfer onder de allochtone bevolking.

Paragraaf 3.
*De allochtone bevolking is opvallend sterk geconcentreerd in het Westen van ons land. Dit komt omdat daar het meeste werk te vinden is. Ook wonen de meeste in oudere stadswijken dit komt omdat ze daar goedkope huurwoningen konden krijgen.
* Allochtonen komen steeds minder aan werk tegenwoordig dit heeft 4 oorzaken:
- De technologische ontwikkeling die veel arbeidsplaatsen voor laag en ongeschoold personeel doet verdwijnen.
- Diploma-inflatie omdat de werkloosheid blijft stijgen.
- Het gemiddeld lage opleidingsniveau van allochtonen en taalachterstand voor wat betreft het Nederlands.
- Discriminatie.

Paragraaf 4
*Discriminatie: De ongelijke behandeling van individuen of groepen op grond van kenmerken van die individuen en groepen.
* De Nederlandse overheid probeert in de wet en regelgeving tegengas te geven tegen discriminatie.
* Discriminatie is voor de wet strafbaar maar het is zo moeilijk aan te tonen dat slechts enkelen worden veroordeeld.
* Een vooroordeel kent 4 kenmerken:
- Het is een vijandig oordeel.
- Het betreft een oordeel over een groep, of een individu als lid van een groep.
- Het oordeel wordt niet of onvoldoende door feiten ondersteund.
- Het oordeel is in hoge mate star en onveranderbaar.
* Waarom mensen zich vasthouden aan vooroordelen:
1. Mensen hebben in het algemeen behoefte aan een positieve eigen identiteit. Het falen van henzelf ligt aan oorzaken buiten henzelf.
2. Mensen passen zich aan, aan hun omgeving. Om bij die omgeving te horen nemen ze ook de opvattingen over.
3. Waar vooroordelen zijn is vaak ook discriminatie. Dat kan de bevooroordeelde tot voordeel strekken.

Paragraaf 5
* Klassieke Discriminatie: Dit komt doordat de kerk onderscheidt maakte mensen die niet bij het christendom hoorde waren onbeschaafd.
* Kolonisatie hield onderwerping in. Dus ook weer verschillende groepen. Er werd niet echt meer gediscrimineerd qua godsdiensten maar nou meer op herkenbare raseigenschappen.
* In de Europese wetenschap zag men het blanke ras als de kroon op de schepping. Andere rassen waren dus ondergeschikt.
Dit noemen we klassiek racisme.
*Na de tweede wereldoorlog is het klassiek racisme onderzocht en is gebleken dat het volstrekt onjuist is en zelfs gevaarlijk.
*Modern racisme: Modern racisme is eigenlijk precies hetzelfde maar dan met andere woorden voor ras wordt cultuur ingevuld. Uitingen van racisme is in Nederlands verboden.

Paragraaf 6
* De aanwezigheid van vooroordelen en discriminatie is een bedreiging voor de samenleving.
* In eerste plaats voor degene die gediscrimineerd worden. Doordat deze mensen een laagopleidingsniveau hebben en moeilijk werk vinden gaan ze het criminele pas op. Zo worden zij de sociale onderlaag en het versterkt alleen maar meer de discriminatie.
* In de tweede plaats lijdt ook de kwaliteit van de samenleving als geheel onder vooroordelen en discriminatie. De bijdrage die allochtone groepen aan de samenleving kunnen leveren, raakt immers geblokkeerd.
* Ten derde groepen die steeds maar gediscrimineerd worden en dus in een kansloze situatie terechtkomen, gaan juist onmaatschappelijk gedrag vertonen.
* in 1994 werd de Wet Bevordering Evenredige Arbeidsdeelname Allochtonen van kracht. (WBEAA). Deze wet verplicht bedrijfsorganisaties met meer dan 35 werknemers die werknemers naar etnische achtergrond te registreren en hierover jaarlijks te rapporteren.

* De wet vraagt alleen om een inspanning van de bedrijfsorganisatie maar verplicht niet die evenredige vertegenwoordiging ook daadwerkelijk te verwezenlijken.

Paragraaf 7
*Assimilatie: Nieuwkomers nemen de cultuur over van de dominante groep.
* Melting pot of smeltkroescultuur: Als verschillende etnische of cultuurgroepen cultureel en fysiek versmelten tot een nieuwe bevolkingsgroep.
* Salad bowlsamenlevingen: Etnische groepen hebben elkaar op wel allerlei verschillende manier beïnvloed en doen dat nog steeds maar de groepen behouden in zekere mate toch hun eigen culturele identiteit.
* Cultureel universalisme: Bepaalde, algemene waarden die voor iedereen geldend zouden moeten zijn. (Universele mensenrechten en de maatschappelijke gelijkwaardigheid van man en vrouw.)
*Cultureel relativisme: In deze visie is elk cultuur een uniek fenomeen. Het past niet om over andere culturen waardeoordelen uit te spreken.

REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.