Alleen vmbo'ers gezocht! Waar denk jij aan bij duurzaamheid? Vul de vragenlijst in en maak kans op een Bol.com bon van 15 euro

Meedoen

hoofdstuk 3

Beoordeling 9.6
Foto van Wietske
 • Samenvatting door Wietske
 • 4e klas vwo | 2976 woorden
 • 17 januari 2016
 • 1 keer beoordeeld
 • Cijfer 9.6
 • 1 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode

§3.1: Wat is politiek?Politiek de wijze waarop een land wordt bestuurdEfficiënt besturen kijken met doelmatig resultaatMaximale participatie proces van democratische besluitvorming met zorgvuldige afweging van verschillende belangen

Dictatuur bestuursvorm waarbij de drie machten (trias politica) – wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht – niet van elkaar gescheiden zijn, maar in handen van een kleine groep mensen
 • Burgers hebben geen invloed op de politiek, dus kunnen ook geen rechten, als ze die al hebben, opeisen

 • Dictatuur is nooit een rechtsstaat


  Kenmerken dictatuur • Beperkte individuele vrijheid

 • Geen politieke vrijheid

 • Dikwijls overheidsgeweld

 • Bestaat geen onafhankelijke rechtspraak

 • Massamensen en kunstuitingen staan onder censuur van de overheid


  Autarkische dictatuur • Één leidersfiguur vormt gezicht van macht

  • Soms geholpen door een junta (regering die grotendeels uit militairen bestaat) • Geen ideologie, daardoor enige vrije ruimte in economie en een zekere godsdienstvrijheid


  Totalitaire dictatuur • Ontstaat als een groep mensen de macht grijpt via een ideologische revolutie. Politieke invloed is alleen voor hen die de ideologie onvoorwaardelijk steunen

 • Gehele politieke, economische en sociale leven gereguleerd

 • Er is sprake van indoctrinatie (de bevolking krijgt de ideologie met de paplepel ingegoten


  Theocratie bijzondere vorm van dictatuur, waarin godsdienst is verheven tot staatsideologie

  Democratie letterlijk het volk regeert • Directe democratie, met directe zeggenschap van het volk, komt nauwelijks voor, omdat dit niet meer uitvoerbaar is

 • Referendum een volksstemming over een bepaald wetsvoorstel


  Kenmerken democratie • Representatieve/indirecte democratie het volk kiest vertegenwoordigers die de beslissingen nemen en met een zekere regelmaat bij verkiezingen aan de bevolking verantwoording moet afleggen over hun beleid.

  • De trias politica is verdeeld

  • Meestal een rechtstaat (burgers hebben rechten en vrijheden die door de overheid worden gerespecteerd)

  • Individuele vrijheid

  • Er gelden politieke grondwetten

  • Politie en leger beperkte bevoegdheden

  • Onafhankelijke rechtspraak

  • Persvrijheid


   Parlementair of presidentieel stelsel                                           Parlementair (participatie)   Democratie                                            Presidentieel (efficiëntie)

   Parlementair stelsel het rechtstreeks gekozen parlement is het hoogste machtsorgaan

 • Hieruit wordt een kabinet van ministers en staatsecretarissen geformeerd

  • Dezen leggen voortdurend verantwoording af bij het parlement (en dus indirect aan het volk) • Meestal niet-gekozen staatshoofd

  • Macht beperkt door grondwet

  • Is zo’n staatshoofd koning(in), dan spreken we van een constitutionele monarchie (Nederland)


   Presidentiële democratie bevolking kiest niet alleen parlement, maar ook president

 • President staat aan het hoofd van de regering (uitvoerende macht)

  • President mag naar eigen keuze minister benoemen en ontslaan • Ontbindingsrecht recht om het parlement te ontbinden

  • Dit mist vaak bij presidentiële democratie om macht van president enigszins te beperken


   De Nederlandse democratie

 • 1806: Nederland monarchie

 • 1848: grondwet, politieke macht ligt bij parlement i.p.v. koning

 • 1917: algemeen mannenkiesrecht

 • 1922: algemeen vrouwenkiesrecht

  • Sindsdien is Nederlands volwaardige democratie met parlementair stelsel • Grondwetswijziging laat zien hoe belangrijk vrijheid en gelijkheid zijn in een democratie

  • Algemeen kiesrecht >18

  • Media vrij


   Oligarchie heerschappij van weinig

 • Democratieën en dictaturen zouden volgens Robert Michiels beide hiertoe ontwikkelen (= ijzeren wet op de oligarchie)

  • Begint als politici macht naar zich toetrekken • Regentencultuur politici en bestuurders regelen onderling de politieke zaken en schuiven elkaar de belangrijkste banen toe

 • Grote partijen = minder democratie


 • Autarkische leider heeft adviseurs enz.

 • Hij heeft deel van de macht afgestaan → oligarchie


 • Seymour Lipson beweert het tegenovergestelde- Meer welvaart → verlangen naar meer democratie- Volgens hem worden zo alle landen democratisch§3.2: Politieke stromingenIdeologie een samenhangend geheel van ideeën over de mens en de gewenste inleving van de samenleving

3 belangrijkste ideologische politieke stromingen
 • Liberalisme

 • Confessionalisme

 • Socialisme

  Standpunten die uit ideologieën voortkomen hebben te maken met drie aspecten: • Normen en waarden

 • Gewenste sociaaleconomische verhoudingen

 • Gewenste machtsverdeling


  Progressief vooruitstrevend  Conservatief behoudend  Reactionair vervanging van regels terugdraaien

  Links gelijkwaardigheid • Overheid actief

  • PvdA, SP, GroenLinks

   Recht vrijheid

 • Overheid passief

  • VVD, PVV

   Politieke midden gezamenlijke verantwoordelijkheid  • CDA, D66


   Liberalisme

 • Persoonlijke en economische vrijheid

 • Vrijmarkt economie

 • VVD en D66

  Socialisme • Solidair zijn en gelijkheid

 • Kennis, inkomen en macht eerlijker verdelen

 • Maatschappelijke verbeteringen lang parlementaire weg

 • PvdA, SP en GroenLinks

  Confessionalisme • Mens gaat uit van organische staatsopvatting

 • Zorgzame samenleving

 • Overheid aanvullende rol

  • Zoveel mogelijk overlaten aan maatschappelijk middenveld • ChristenUnie, CDA en SGP

  Populisme • Daadkrachtige oplossing door politieke kwesties te versimpelen

 • Nationalistische standpunten

 • Eerst LPF, nu PVV met Geert Wilders


  §3.3: Politieke partijen  Soorten partijen • Confessionele partijen

 • Liberale partijen                   ideologische partijen

 • Socialistische partijen

 • Populistische partijen

 • Protestpartijen

  • Ontstaan uit onvrede • One-issuepartijen (D66)

  • Richten zich op één aspect


   Functies politieke partijen

 • Integratie van ideeën

 • Informatie geven

 • Participatie (door bovenstaande)

 • Selectie van kandidaten


  Zwervende kiezers laten de keuze voor een partij afhangen van het moment en vooral ook van de persoonlijkheid van de partijleiders

 • Door maatschappelijke vooruitgang vorige eeuw veranderende het politieke landschap, vooral voor CDA, PvdA en VVD


  Politieke partijen • Hebben ideeën over de samenleving als geheel

 • Wegen verschillende belangen van groepen af

 • Willen politieke macht én bestuurlijke verantwoordelijkheid

 • Doen mee aan verkiezingen

 • Zijn vertegenwoordigd in politieke organen


  Actie-/belangengroepen • Hebben ideeën op één specifiek terrein

 • Komen op voor de belangen van één groep

 • Willen wel politieke invloed, maar geen bestuurlijke verantwoordelijkheid

 • Doen niet mee aan de verkiezingen

 • Zijn hooguit vertegenwoordigd in adviesorganen


  §3.4: Verkiezingen  Actief kiesrecht stemmen  Passief kiesrecht gekozen worden      18+

  Voorwaarden om je verkiesbaar te stellen • Op tijd registreren bij de Kiesraad

 • In elke kieskring een kandidatenlijst en dertig steunbetuigingen inleveren

 • Een borgsom van €11.250, - betalen


  Evenredige vertegenwoordiging 3% van de stemmen = 3% van de zetels  Kiesdeler hoeveelheid stemmen die je nodig hebt voor één zetel  Kiesdrempel je moet een minimaal percentage stemmen hebben om mee te delen in de zetels

  Districten-/meerderheidsstelsel • Land wordt verdeeld in districten

 • Per district één afgevaardigde in het parlement

  •  Dit is de kandidaat die in het district de meeste stemmen behaalt


   Spindoctor communicatiedeskundige die de partij en lijsttrekker adviseert.

 • Lijsttrekken en spindoctor bepalen vaak samen de verkiezingsstrategie

  Opiniepeilingen beïnvloeden de uitslag door grote rol van media (tv- en internetdemocratie)

  Punten die rol spelen bij keuze stemming • Standpunten van partij

 • Eigen belangen

 • Kans dat die partij een cruciale rol kan spelen bij vorming kabinet

  •  Strategisch stemmen • Aantrekkingskracht lijsttrekker


  Je stemt op een persoon, niet op een partij: • Kandidaten die laag op de lijst staan, kunnen in Tweede Kamer komen door veel voorkeursstemmen te krijgen
  Formatie nieuw kabinet gebeurt meteen de dag na de verkiezingen  Coalitie een combinatie van verschillende partijen die samenwerken op bestuurlijk niveau  Regeerakkoord vorm raamwerk voor beleid dat het kabinet wil voeren • Bijgesteld en aangevuld in troonrede

 • Dan word ook de miljoenennota (samenvatting rijksbegroting) aangeboden

  Gehaktdag derde woensdag in mei (bijstelling miljoenennota in voorjaarsnota)

  Kabinet regeert 4 jaar, als er in die tijd geen val plaatsvindt

  Redenen val kabinet • Ministers worden het niet eens over kwestie(s) en besluiten samen niet verder te gaan

 • Meerderheid Tweede Kamer verwerpt beleid kabinet en minister willen het beleid niet wijzigen


  Demissionair kabinet een kabinet zonder missie dat alleen lopende zaken afhandelt

  Moties • Motie van treurnis

 • Motie van afkeuring

 • Motie van wantrouwen → minister aftreden


  §3.5: Regering en Parlement  Kabinet ministers en staatssecretarissen  Regering koning(in) en ministers  Ministerraad gezamenlijke vergadering van ministers, premier/minister president is hierbij voorzitter

  Minister (en staatssecretaris) heeft eigen beleidsterrein en eigen ministerie of departement, waar veel ambtenaren werken

  Minister zonde portefeuille minister zonder ministerie die ‘onder één kap’ werkt met andere minister

  Politieke taken staatshoofd • Wetten ondertekenen

 • Voorlezen van troonrede op Prinsjesdag (valt onder ministeriële verantwoordelijkheid)

 • Benoemen van ministers

 • Overleg met premier over kabinetsbeleid

  • Koning is onschendbaar (en daarbij alle leden van het koninklijk huis)


   Parlement Eerste en Tweede Kamer

 • Samen: Staten Generaal

 • Tweede Kamer is belangrijker

  • Meer bevoegdheden

  • Rechtstreeks gekozen


   Tweede Kamer

 • 150 leden

 • Taken:

  • Samen met regering wetten maken en goedkeuren (medewetgeving)

  • De regering controleren
   Rechten voor medewetgeving

 • Stemrecht aannemen of verwerpen

 • Recht van amendement wetsvoorstel eerst wijzigen, dan aannemen

 • Recht van initiatief zelf wetsvoorstellen indienen

 • Budgetrecht recht begroting goedkeuren, aanpassen of verwerpen


  Rechten voor controle ministers • Recht van motie

 • Vragenrecht

 • Recht van interpellatie spoeddebat aanvragen

 • Recht van enquête zelf mogen onderzoeken


  Eerste Kamer (senaat) • 75 leden

 • Gekozen door leden provinciale staten

 • Deeltijdbaan

 • Ze moeten wetten toetsen aan wetgeving

  • Laatste controle • Rechten:

  • Vragenrecht

  • Recht op interpellatie

  • Recht van enquête


   Koninklijke besluiten en Algemene maatregel van bestuur regering neemt besluit zonder dat de Eerste en Tweede Kamer zich erover uitspreken

   Hoe komt een wet tot stand   → Initiatief   → Ontwerp   → Advisering raad van State   → Behandeling Tweede Kamer   → Behandeling Eerste Kamer   → Ondertekening   → Publicatie in het staatsblad

   Wetgevende macht stelt wetten vast, uitvoerende macht voert ze uit (poldermodel/ consensuspolitiek)

   §3.6: Politiek in de praktijk   Fases politieke besluitvorming (gemaakt door Easton)

 • Fase 1: invoer of input

  • Samenleving brengt eisen

  • Poortwachters pressiegroepen, massamedia, en politieke partijen • Fase 2: omzetting

  • Onderwerp staat op politieke agenda

  • Beleidsvoorbereiding ambtenaren onderzoeken het onderwerp en schrijven dit advies

  • Kamers gaan hierover stemmen • Fase 3: uitvoer

  • Financiering wordt geregeld

  • (bedrijven voor uitvoering worden geregeld)

  • Tijdens beleidsuitvoering blijft minister eindverantwoordelijk • Fase 4: terugkoppeling/feedback


  Politieke en maatschappelijke auctoren alle individuele burgers, groepen, bestuursorganen en instanties die betrokken zijn bij het politieke besluitvormingsproces • Wisselwerking auctoren is cruciaal


  Beleid bewuste inzet van middelen om een beoogd doel te realiseren  Vierde macht beleidsambtenaren, meer vakkennis en ervaring dan ministers

  Belangrijke adviesorganen • Raad van State

 • Sociaal Economische Raad (SER)

 • Wetenschappelijke raad voor regeringsbeleid (WRR)

 • Centraal plan bureau (CPB)


  Burgerinitiatief (wets)voorstel van individuele burger  Burgerlijke ongehoorzaamheid als mensen bewust de wet overtreden  Lobbyen via persoonlijk contact proberen steun te krijgen voor je standpunten en belangen

  Soorten pressiegroepen • Belangenorganisaties komen op voor belangen van een bepaalde groep

 • Actieorganisaties zetten zich in voor één bepaald onderwerp


  5 politieke functies van de media • Informatieve functie

 • Onderzoekende-/agendafunctie

 • Commentaarfunctie

 • Spreekbuisfunctie

 • Controlerende functie


  Pluriformiteit voldoende keus tussen kranten, tv-zenders, websites en tijdschriften

  Omgevingsfactoren factoren die niet direct onderdeel van het probleem vormen, maar wel de besluitvorming beïnvloeden • Demografische factoren

 • Ecologische factoren

 • Culturele factoren

 • Economische factoren

 • Technologische factoren

 • Sociale factoren

 • Internationale factoren
  §3.7: Provincie en gemeente                                                         Koning(in)

Burgemeester                                 Ministerraad                    Commissaris van de koning(i           n)         +                                                                                                            +Wethouder                                                                             Gedeputeerde Staten

Gemeenteraad                              Eerste Kamer                  Provinciale Staten                                                               +                                                      Tweede Kamer

                                                                        Burgers                     Benoemd                                               Dagelijks bestuur                     Indirect gekozen                     Direct gekozen                                      Parlement

§3.8: Nederland en de wereldEuropese UnieEGKS → EEGEurozone de groep van EU landen die een gecoördineerde economische, financiële en monetaire politiek voeren
 • Geen nationale geldpolitiek

  ESCB met Europese Centrale Bank aan het hoofd  Verdrag van Lissabon sinds 2007 (Europese grondwet)

  Supranationale organisatie aangesloten landen hebben hun bevoegdheden grotendeels overgedragen aan de EU  Intergouvermenteel besluiten kunnen alleen genomen worden met instemming van alle landen afzonderlijk

  Scheiding der machten in de EU • Wetgevende macht: Raad van Europese Unie en het Europees Parlement

 • Uitvoerende macht: Europese commissie

 • Rechtsprekende macht: Hof van justitie van de Europese Unie


  Europese commissie • Dagelijks bestuur

 • Iedere lidstaat levert één commissaris die een eigen beleidsterrein heeft

 • Ontwerpen conceptbegroting

 • Voorstellen wet- en regelgeving


  Raad van Europese Unie • Ook wel: raad van ministers

 • Regering van lidstaat vertegenwoordigd

 • 9 raden met elk een specifiek beleidsterrein

 • Iedere lidstaat één vertegenwoordiger in de raad

 • Zwaarte stem is afhankelijk van bevolkingsomvang per land
  De Europese Rdaad • Hier vergaderen regeringsleiders

 • Geen wetgevende taak, maar stelt de hoofdlijnen

 • Voorzitterschap rouleert per half jaar

  Europees parlement • Europese commissie en Raad van ministers nemen de meeste besluiten

 • Europees parlement kan wel onderwerpen op agenda zetten, maar mag zelf geen wetsvoorstellen inleveren en mag geen commissarissen naar huis sturen

  • Beperkte bevoegdheden

   • Democratisch tekort


    Hof van justitie van Europese Unie • Alle regels gelijk geïnterpreteerd en toegepast

 • Uit elke lidstaat één rechter

 • Uitspraken Europese hof gaan boven uitspraak van Nederlandse rechter


  Criteria van Kopenhagen (om lid te worden van de EU) • Stabiele democratie

 • Functionerende markteconomie

 • Het geheel van EU verdragen etc. in nationale wetgeving opnemen

 • Administratief in staat zijn besluiten van de EU uit te voeren

  HET VEREIST OOK INSTEMMING VAN ALLE LIDSTATEN

  Verenigde Naties  Secretaris generaal hoogste ambtenaar van de VN  Resoluties uitspraken waarin het gedrag van een land wordt veroordeeld  Verklaring hierin stellen de VN basisprincipes op die essentieel zijn voor de internationale samenwerking

  Veiligheidsraad • 15 landen, 5 permanent

 • 5 permanente landen hebben vetorecht (recht om uitvoering van een resolutie te verbieden)


  §3.9: Democratie in discussie  De Nederlandse democratie is gebaseerd op het ‘Huis van Thorbecke’ (1848).

  Randvoorwaarden voor een goed functionerende democratie • Er moet voldoende participatie van burgers zijn

 • Grondrechten moeten worden gerespecteerd

 • Er is een minimum aan sociale cohesie

 • De macht van politici moet voldoende legitimiteit hebben


  Representatie je wordt vertegenwoordigd  Representatief als burgers zich kunnen vinden in besluiten van politici

  Liberalen vinden dat de politici de globale opdracht van de kiezers moet uitvoeren, maar dat ze nog wel veel speelruimte hebben.  Sociaaldemocraten vind dat er een sterke band moet zijn tussen politici en de kiezers. Ze moeten de opdracht van de kiezers zo nauwgezet mogelijk uitvoeren.

  Monistisch wetgevende en uitvoerende macht zijn nauw met elkaar verbonden  Dualistisch wetgevende en uitvoerende macht zijn strikt van elkaar gescheiden
REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

Ook geschreven door Wietske