Domein A

Beoordeling 8.7
Foto van Marit
  • Samenvatting door Marit
  • 4e klas havo/vwo | 1212 woorden
  • 21 januari 2015
  • 2 keer beoordeeld
Cijfer 8.7
2 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Twijfel je nog over jouw studiekeuze?

Of heb je hulp nodig bij het inschrijven? Bezoek dan onze Extra Open Avond op 7 juni. Kom een kijkje nemen en voel hoe het is om te studeren bij Hogeschool Inholland. Wij staan voor je klaar! 

Meld je aan!

Paragraaf 1.

Als er mensen samenleven ontstaan er normen en waarden. Normen zijn regels die bepalen hoe iemand zich moet gedragen. Waarden zijn ideeën die mensen heel belangrijk vinden. Je hebt regels nodig om samen te kunnen leven. Bij een rechtsstaat moeten zowel burgers als de overheid zich aan regels houden. De kenmerken van een rechtsstaat zijn: machtenscheiding, rechtsbescherming, rechtshandhaving. In een rechtsstaat moet de overheid handelen zoals de wet voorschrijft. De politie is de enige instantie die geweld mag gebruiken, de overheid heeft het geweldsmonopolie. Bij een delict (strafbaar feit) mogen burgers niet voor eigen rechter spelen. In de strafwet is omschreven welk gedrag welke maximumstraf op kan leveren. Je krijgt pas straf van de rechter als het strafbare gedrag te verwijten is. Als het bewijs niet volledig is wordt er beslist om de verdachte te laten gaan, dit heet seponeren. De verdachte krijgt een boete opgelegd en als hij betaalt komt hij niet voor de rechter, dit heet schikken. De verdachte wordt voor de rechter gebracht, dit heet vervolgen.

Paragraaf 2.

Voor 1800 leefden meeste burgers in onvrijheid. De vorst keurde wetten goed, voerde ze uit en was rechter. Politieke en religieuze burgers werden uitgesloten van goede banen of opgesloten. Rechtssysteem zonder machtenscheiding heet Absolutisme. Strafrecht bepaalt wat strafbaar is en welke straf daarvoor gegeven kan worden. Eenzame opsluiting werd ingevoerd tussen 1860 en 1950. Eenzame opsluiting betekende dat een gevangene bijna de hele dag in zijn cel was en een vast ritme aanhield. 

Paragraaf 3.

In een vrije samenleving hebben politici en de politie bijna geen rechten om haar wil op te leggen. Bij een totalitaire staat kan de overheid alle middelen inzetten om haar wil aan de burgers op te leggen. Er zijn 3 opvattingen over hoe de strafwet zou moeten zijn. De strafrechtverharders vinden dat er teveel vrijheid is en dat respect moet worden afgedwongen door regels. Strafrechthervormers willen vrijheid bij keuzes maar willen op de achtergrond ook strafrecht voor mensen die misbruik maken. Strafrechtafschaffers vinden dat mensen vrij moeten worden gelaten in hun keuzes.

Criminaliseren is het schadelijke gedrag in de grondwet opnemen. Het tegenovergestelde daarvan is decriminaliseren, dat is het schadelijk gedrag niet opnemen in de strafwet waardoor mensen dit mogen blijven doen. Resocialisatie is de dader leren hoe hij zich moet gedragen in de samenleving.

Paragraaf 1.

In de grondwet staat dat iedereen gelijk behandeld moet worden, jammer genoeg wordt dit vaak genegeerd Discriminatie door  godsdienst, politieke gezindheid, levensovertuiging, ras, geslacht of op een andere manier mag niet gebeuren.  Je kan publiek bezit moeilijker beschermen dan privébezit. Witteboordencriminaliteit is een strafbaar feit gepleegd door iemand met een hoge status en blauweboordencriminaliteit is criminaliteit door werkers met een lage status.  Klassenjustitie is selectie van het strafrecht waarbij mensen met een hogere status minder vaak veroordeeld worden.

Paragraaf 2 & 3

Macht betekent dat je iemand kunt dwingen te doen wat jij wil, soms tegen iemands zin in. Je bent veiliger in een land als de pakkans van een crimineel groot is en ook als de kans dat je naar de gevangenis moet groot is.  Prestatiecontracten zijn contracten waarbij je geld krijgt afgezien van de prestatie die je levert.  Je kunt voor de rechter komen als je belastend materiaal tegen je is, maar ook als er ontlastend materiaal is (bewijs dat je het misdrijf niet gepleegd hebt). Als degene die voor de rechter moet komen geweld pleegt kan hij in burgerarrest worden genomen.

Paragraaf 1

Dit wil je ook lezen:

De media kan gebruik maken van manipulatie, ze laten dan bijvoorbeeld feiten weg of ze verdraaien de waarheid (zeggen dat het anders is dan het eigenlijk is). De media kan op verschillende manieren invloed op je hebben. De media kan de injectienaaldtheorie gebruiken, dit houdt in het publiek bepaalde ideeën laten geloven. Agendatheorie is dat de media alleen bepaalde mensen laat spreken die een eigen mening hebben. Ook laat de media zien met de opinieleiderstheorie, dit is dat mensen de mening over nemen van opinieleiders. Tot slot is er de theorie van de selectieve perceptie. Dit is dat informatie word verandert door het publiek, zodat het in een referentiekader past. Je referentiekader bestaat uit eigen waarden, normen, kennis en ervaring. Objectieve veiligheid is de veiligheid zoals die is neergezet in grafieken, subjectieve veiligheid is de veiligheid zoals die zelf ervaren wordt. Verborgen criminaliteit is criminaliteit die je niet in de statistieken kunt zien.

Paragraaf 2

 Binnen een internationale rechtstaat is er een veiligheidsraad. Dit is een blijvende commissie van de Verenigde Naties ter bevordering van de internationale veiligheid.  De veiligheidsraad heeft vetorecht, dit is ze het recht hebben om een besluit te stoppen. Het internationaal Gerechtshof is de rechtbank in Den Haag, onder leiding van de VN kan deze rechtbank helpen bij het adviseren bij ruzies tussen staten. Het internationaal Strafhof zit ook bij deze rechtbank in Den Haag, maar deze mag straffen uitdelen aan personen die op grote wijze zijn geschonden dit doen ze onder toezicht van de VN. Landen hebben een zelfstandige beslissingsbevoegdheid, dit heet de soevereiniteit.

Uitleg woorden:

Staatsmacht: De macht die alleen de overheid heeft om besluiten te nemen en om geweld te gebruiken. Geweld mag gebruikt worden door politieagenten. 

Geweldsmonopolie: Dit is het systeem waardoor alleen de staat, door middel van de politie, recht heeft om geweld toe te passen.

Delict: Strafbaar feit, overtreding kan tot strafvervolging leiden.

Seponeren: Een rechtszaak niet verder behandelen, zaak niet voor de rechter brengen.

Eenzame opsluiting: Opsluiting in de gevangenis waarbij geen contact is met andere gevangen.

Strafrecht: Regels die bepalen wat strafbaar is en welke straf daarvoor gegeven kan worden.

Identificatieplicht: Wettelijke verplichting om in situaties de identiteit van een persoon te kunnen vaststellen.

Resocialisatieproces: Een straf die het mogelijk maakt dat de dader terugkeert in de samenleving. Hierbij hopen ze te voorkomen dat iemand terugkeert in de criminaliteit.

De samenvatting gaat verder na deze boodschap.

Verder lezen
Gids Leraar worden

Alles wat je moet weten over leraar worden

Resocialisatieproces: Een straf die het mogelijk maakt dat de dader terugkeert in de samenleving. Hierbij hopen ze te voorkomen dat iemand terugkeert in de criminaliteit.

Conservatief en progressief: Conservatieve mensen willen graag dingen houden zoals ze zijn. Progressieve mensen zijn vooruitstrevend en willen de samenleving verbeteren.

Het politieke verschil tussen links en rechts:

Links: eerlijke kansen voor iedereen, gelijke welvaart.

Streven naar gelijkheid.

Rechts: Zelfverantwoordelijkheid, geen bemoeizucht van overheid.

Zijn meer gericht op het individu.

Klassenjustitie witteboorden- en blauweboordendelicten:

Blauweboorden zijn mensen die met de handen werken, de arbeiders. Witteboorden zijn mensen die een kantoorbaan hebben, ambtenaren. Ze hebben vaak een hoge sociale status. Delicten die ‘witteboorden’ plegen zijn vooral dingen als corruptie of verduistering.

OM: Openbaar ministerie, de instantie die in Nederland bepaalt wie er voor de rechter moet komen.

Beleidssepot: Beslissing van het openbaar ministerie om bij een strafbaar feit iemand niet te vervolgen. Dit gebeurt voor het algemeen belang.

Strafkans: De kans die iemand heeft op een straf als hij een delict heeft gepleegd.

Bewijzen: Met behulp van bewijsstukken aantonen dat iemand schuldig (of niet schuldig) is aan een delict. Bewijzen zijn nodig om iemand te vervolgen.

Buurt- en burgerwachten: Groep burgers die optreed tegen criminaliteit in hun buurt.

Recidivist – first offender: Iemand die na veroordeeld te zijn voor een delict dit nogmaals doet.

Injectienaaldtheorie: Theorie die zegt dat de media je visie op de wereld probeert te veranderen en je mening over belangrijke zaken probeert te veranderen.

Internationaal strafhof – internationaal gerechtshof: Plek waar mensen worden vervolgd die verdacht worden van misdaden tegen de menselijkheid of oorlogsmisdaden. 

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

Ook geschreven door Marit