De Rechtsstaat H1, H2, H3

Beoordeling 0
Foto van een scholier
 • Samenvatting door een scholier
 • 4e klas havo | 2184 woorden
 • 14 december 2015
 • nog niet beoordeeld
 • Cijfer
 • nog niet beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak

Maatschappijleer      Samenvatting H1, 2 en 3Hoofdstuk 1Paragraaf 1Waarden à ideeën die mensen heel belangrijk vinden:                            liefde, bezit, vriendschap en respect
 1. Recht op menselijke waardigheid: een mens mag niet vernederd worden

 2. Recht op leven: ieder mens mag er zijn

 3. Recht op gelijkheid: ieder mens is voor de wet even belangrijk

 4. Recht op lichamelijke integriteit: zeggenschap hebben over je lichaamNormen à regels over hoe iemand zich moet gedragen:je mag geen eigen rechter spelen, je mag niet stelenIn de grondwet staan de belangrijkste regels van Nederland, zowel burgers en de overheid moeten zich aan de wet en het recht houdenDrie kenmerken rechtsstaat:
 1. Machtenscheiding

 2. Rechtsbescherming

 3. Rechtshandhaving

Machtenscheiding / trias politica                 Wetgevende machtUitvoerende machtRechtgevende machtmacht:      maakt wetten:1e + 2e KamerUitvoerende macht:      voert wetten uit / dagelijkse leiding: Kabinet (Rutte)Rechtgevende macht:    straft overtreders wetten : onafhankelijke rechters à                                                             vast salaris, voor het leven benoemdRechtsbeschermingDe overheid moet zich ook aan de wet houden:
 • Politie mag jou alleen maar oppakken als je verdacht wordt van een strafbaar feit

 • De dader gaat vrijuit als de politie op onrechtmatige wijze aan het bewijs komtRechtshandhavingDe overheid (politie) heeft geweldsmonopolie (= De overheid mag met geweld de rechtsorde handhaven, zodat mensen zich aan de wet houden)Behalve: zelfverdedigingRegering en parlement maken de strafwetStrafbare gedrag niet verwijtbaar:
 1. Ontoerekeningsvatbaarheid: op het moment van de misdaad wist de verdachte niet wat hij aan het doen was: de verdachte was onder invloed van: drank, drugs

 2. Overmacht: de verdachte kon niets anders doen dan de strafwet overtreden: de verdachte werd bedreigt

 3. Zelfverdediging: de verdachte moest geweld gebruiken om een directe aanval af te slaan: de verdachte moest zichzelf verdedigen tegen een aanvalSeponeren = het bewijs tegen de verdachte is niet rond en de officier van justitie beslist om niets met de verdachte te doenSchikken = de verdachte krijgt een transactie of boete voorgelegd en als hij wil betalen, komt hij niet voor de rechterVervolgen = de verdachte wordt voor de rechter gebrachtDe verdachte mag tijdens een rechtszaak zwijgen en hoeft niet de waarheid te sprekenRechten van burgers:
 • Privacy

 • Juridische bijstand

 • Leven in vrijheid

 • Lichamelijk onaantastbaarheid

 • Mail- en telefoongeheim

 • Bepalen wie je binnenlaat in je woning

 • Correcte rechtsgangPlichten van burgers
 • DNA afstaan

 • Identificatieplicht

 • Meewerken met de politie

 • Geen eigen rechter spelen

 • Anderen helpen in noodsituaties

 • De wet kennen en zich eraan houden

 • Bloed afstaan bij alcoholcontrole in het verkeer

Paragraaf 2Absolutisme = rechtssysteem zonder machtenscheiding, de macht berust volledig bij één persoonIn de loop van de geschiedenis van de rechtsstaat kwamen rechten en plichten van burgers meer in balans. Voor 1800 legde de koning zijn wil op aan het volk. Na de revoluties rond 1800 kregen burgers meer vrijheidsrechten. Ook in het strafrecht kregen verdachten en criminelen toen meer rechten en veranderde het denken over straffen

Paragraaf 3Vrije samenleving  = Staat waarin de overheid geen rechten heeft (bijvoorbeeld door geweld) haar wil op te leggen aan de burgersTotalitaire staat = Staat waarin de overheid alle middelen inzet om haar wil aan de burgers op te leggen: hersenspoelen, martelen, dodenIn een totalitaire samenleving bemoeit de overheid zich totaal met ieders privélevenNederland zit tussen beide maatschappijvormen inCriminaliseren = Door de overheid schadelijk geacht gedrag opnemen in de strafwet (iets strafbaar maken)Decriminaliseren = Niet de strafwet gebruiken ter voorkoming van schadelijk geacht gedrag (iets legaal maken)Voorbeeld : Drugs, abortus, seksualiteit

Drie visies op het strafrechtStrafrechtverharders: Visie op het strafrecht waarbij de staat sterke nadruk legt op rechtshandhavingStrafrechthervormers: Visie op het strafrecht waarbij de staat beperkt moet ingrijpenStrafrechtafschaffers: Visie op strafrecht waarbij de staat zich zeer terughoudend opsteltVoor hervormers is resocialisatie of heropvoeding (= dader moet leren hoe hij zich moet gedragen in de samenleving)  het belangrijkste doel van de straf.Zij pleiten voor de alternatieve straf of taakstraf (= werken of cursussen volgen die te maken hebben met het gepleegde delict)Volgens afschaffers is dading (=dader en slachtoffer treffen onderling een regeling, eventueel met behulp van vrienden, familie en advocaten, onder leiding van een rechter) de oplossing 

Hoe ziet de rechtsstaat van Nederland eruit?Menselijke waardigheid, leven, gelijkheid en lichamelijke integriteit zijn de basiswaarden van de rechtsstaat. Ze zijn uitgewerkt in drie kenmerken van de rechtsstaat: machtenscheiding, rechtsbescherming en rechtshandhaving. In het Nederlandse strafrecht en het strafproces zie je die kenmerken terug.Hoe is de rechtsstaat ontstaan?In de loop van de geschiedenis van de rechtsstaat kwamen rechten en plichten van burgers meer in balans. Voor 1800 legde de koning zijn wil op aan het volk. Na de revoluties rond 1800 kregen burgers meer vrijheidsrechten. Ook in het strafrecht kregen verdachten en criminelen toen meer rechten en veranderde het denken over straffen.Welke visies zijn er op de ideale rechtsstaat?De rechtsstaat is een samenleving die het midden houdt tussen de totaal vrije samenleving en de totalitaire samenleving. Binnen de opvattingen over een rechtsstaat bestaan drie visies op het strafrecht: de strafrechtverharders, de strafrechthervormers en de strafrechtafschaffers. In elke visie is er een andere balans tussen vrijheidsrechten en plichten

Hoofdstuk 2Paragraaf 1Rechtsgelijkheid à alle mensen zijn voor de wet gelijkArtikel 1 grondwet à gelijke gevallen, gelijk behandelen, discriminatie                                  VerbodenGediscrimineerd ?
 • Commissie Gelijke Behandeling klacht indienen uitspraak niet bindend

 • Aangifte doen à rechten

Gelijkheid en strafrechtPrivé sfeer: niemand mag op welke manier dan ook aan jouw: lichaam, spullen, huis en grond komenPublieke sfeer: milieu eisen, auto’sWitteboordencriminaliteit : Criminaliteit begaan door personen met een hoge maatschappelijke positie: kantoor, bank, directeur (publieke sfeer)Blauweboordencriminaliteit : Criminaliteit begaan door personen met een lage maatschappelijke positie: handarbeiders, moord (privé sfeer)Maximumstraffen voor blauweboordendelicten hoger dan voor witteboordendelictenOnvoldoende bewijs à technisch sepot of beleidssepotWaarom ? à vervolgen te veel nadelen voor het bedrijfTechnisch sepot: Het seponeren van een strafzaak vanwege onvoldoende bewijsBeleidssepot: Seponeren van een strafzaak omdat vervolgen te veel nadelen heeftProgressieve politici (links):Overtuigd dat er een klassenjustitie is à Verdachten met hoger maatschappelijke positie lichter gestraft worden dan verdacht met een lagere maatschappelijke positieConservatieve politici (rechts):Terecht dat blauweboordendelicten in de samenleving en de politiek de meeste weerstand oproepen (zwaarder en sneller gestraft worden)

Paragraaf 2Macht hebben à Personen kunnen dwingen om te doen wat jij wiltPolitie heeft drie taken:
 1. Opsporen van wetovertreders

 2. Handhaven van orde

 3. HulpverleningDe Hoge Raad à hoogst rechtscollege in NL, uitspraken zijn richtinggevend voor alle lagere rechtersLand veiliger door grotere pakkans en strafkansPakkans: Kans dat een misdadiger gepakt wordtStrafkans: Kans dat een misdadiger wordt gestraftMeer boeven oppakken, vervolgen en berechten àOrganisatie meer geld van de overheid à PrestatiecontractenPrestatiecontracten: De financiering van de organisatie is afhankelijk van de geleverde prestatieOntlastende bewijzen: Bewijs dat aantoont dat de verdachte de misdaad niet gepleegd kan hebben: alibiConservatieve politici (rechts):Prestatiecontracten goed middel om pak- en strafkansen te verhogen. De zitkans moet ook stijgen à Percentage gevangen van het totaal aantal gestraftenProgressieve politici (links):Prestatiecontracten leiden tot meer bonnen voor verkeersovertredingen.Politici midden politiek:Benadrukken elke fout van politie en justitie door politiek en media wordt uitvergroot.Professionals moeten kritisch blijven in hun werk, maar ook prestatiecontracten kunnen zinvol zijn.

Paragraaf 3Burgers mogen geen eigen rechter spelen, gebeurt dit wel à eigenrichting (=Het eigen rechter spelen door burgers)Actief burgerschap: Burgers helpen actief bij het bewaken van de rechtsordeNoodweer: Zelfverdediging bij ernstige bedreigingDoor buurtwachten of burgerwachten proberen bewoners de veiligheid van de buurt te bevorderenBuurtwacht: Bewaking van een wijk door burgers (mogen geen geweren, honkbalknuppels en pepperspray bij zich hebben)Burgerarrest: Burgers arresteren iemand die op heterdaad wordt betrapt bij het plegen van een misdaadProgressieve politici (links):Terughoudend over betrekking burger strijd tegen criminaliteit.Recht op privacy verdwijntOntstaan klassenjustitieConservatieve politici (rechts):Niet te snel spreken van eigenrichtingCriminaliteit zal teruggedrongen wordenBurgers laten zien wat ze voor elkaar over hebbenPolitici in het midden:Balans overheid en hulp actieve burgers

Hoe gelijk worden burgers in Nederland behandeld?In Nederland zijn alle mensen voor de wet gelijk. Toch komen burgers regelmatig met klachten over ongelijke behandeling bij de Commissie Gelijke Behandeling. Ook in het strafrecht wordt het gelijkheidsbeginsel toegepast. In de politieke discussie verschillen de meningen over of er in de praktijk klassenjustitie is in Nederland.Hoe effectief is de rechtshandhaving?De middelen die de overheid gebruikt om wetsovertredingen tegen te gaan, kunnen botsen met de rechten die burgers beschermen tegen een te grote macht van de overheid. Een falend beleid van opsporing en vervolging, maar ook onterechte veroordelingen leiden tot spanningen in de rechtsstaat. In het politieke debat gaat het over de manier waarop politie en justitie zo veel en zo goed mogelijk de criminelen achter de tralies kunnen krijgenHoe actief mogen burgers zijn in de strijd tegen criminaliteit?Politie, officieren van justitie en de rechter hebben in een rechtsstaat de taak criminaliteit te bestrijden. Wel vragen politie en justitie om de hulp van burgers bij het voorkomen en opsporen van criminaliteit. En in geval van bedreiging mogen burgers zichzelf verdedigen. Niet iedereen denkt hetzelfde over wanneer er sprake is van eigenrichting.

Hoofdstuk 3Paragraaf 1In tv-programma’s worden soms met opzet feiten weggelaten of verdraaid à manipulatie4 theorieën :
 1. Injectienaaldtheorie à De media kunnen mensen naar believen beïnvloeden; alsof ze een injectienaald in hun hersenen krijgen.Rechtsstaat harder
 1. Agendatheorie à De media bepalen waarover mensen praten: vluchtelingen probleemRechtsstaat te zacht
 1. Opinieleiderstheorie à Mensen nemen de mening over van de opinieleiders

 2. Theorie van de selectieve perceptie à Staat waarin de overheid alle middelen inzet om haar wil aan de burgers op te leggenReferentiekader: Het geheel van eigen normen, waarden, kennis en ervaring.Aanhangers meer zachte rechtsstaat àoverschat blauweboordencriminaliteitonderschat witteboordencriminaliteitMedia speelt grote rol bij die beeldvormingObjectieve veiligheid: Veiligheid zoals vastgesteld in de statistiekenSubjectieve veiligheid: Veiligheid zoals die persoonlijk wordt ervarenAanhangers harde rechtsstaat àVerborgen criminaliteit: Niet-geregistreerde criminaliteit

Bij geweldscriminaliteit immateriële schade groter dan materiële gevolgen: slecht slapen, angst en concentratieproblemen

Voor elk van dadergroepen een eigen beleid:
 1. Risicojongeren:Meer controle spijbelen, HALT-straffen, jeugdgevangenissen met zorg tijdens en na de celstraf benaderd worden
 1. Veelplegers (blauweboordencriminaliteit):Goede terugkeer naar samenleving, celstraf, taakstraf, elektronisch huisarrest
 1. Zware criminelen:Moordenaars, verkrachters, overvallers en georganiseerde criminaliteitLangdurig achter slot en grendel eventueel met tbs, einde straf: minder zware gevangenisregimes, na de straf à begeleid door maatschappelijk werkers
 1. Witteboordencriminaliteit:Gespecialiseerde financiële medewerkers van het OM, belastingdienst, arbeidsinspectie en milieupolitie opgespoord. Fraude uitrekeningen à inspecteurs van de Sociale Dienst
 1. Terroristen:Worden constant in de gaten gehouden door veilighe

Paragraaf 2Belangrijkste doel VN:Het bevorderen van de veiligheid en de mensenrechten in de wereldVeiligheidsraad: Permanente commissie van de VN ter bevordering van de internationale veiligheidEngeland, Rusland, VS, Frankrijk en China hebben vetorechtVetorecht: Het recht om een besluit tegen te kunnen houdenInternationaal Gerechtshof: Rechtbank in Den Haag onder gezag van de VN die kan adviseren bij het oplossen van conflicten tussen statenSoevereiniteit: Zelfstandige beslissingsbevoegdheid van een staat

Progressieven politici (links):Buitenlandse politiek de armoede en wapenhandel aanpakken.Crisis onder leiding van de VN opgelost worden.De Veiligheidsraad moet representatiever samengesteld zijn.

Politici in het midden:Harde diplomatie moet gevoerd worden tegen schurkenstaten, helpt dat niet? à VS of NAVO namens de VN militair optreden

Conservatieve politici (rechts):Wereld onveiliger door allerlei regeringen in derdewereldlanden.VS mogen zelf in uiterste nood met militaire middelen preventief aanvallen als het nationale of internationale belang gediend is.

Welke invloed hebben de media op je mening over de rechtsstaat en op het overheidsbeleid bij de bestrijding van criminaliteit?Er zijn vier theorieën over de vraag hoe de media je mening beïnvloeden. De beeldenvorming van hoge criminaliteit en grote terreurdreiging via de media hebben waarschijnlijk geleid tot de roep om een hardere rechtsstaat. Die roep is door politiek vertaald in beleid dat toegespitst is op de verschillende dadergroepen.

Hoe moet de internationale rechtsorde eruitzien?Europese regels en rechten hebben veel invloed op de praktijk van de rechtsstaat in NL. Nederland is lid van de VN. De VN spelen een belangrijke rol bij het handhaven van de internationale rechtsstaat. De meningen verschillen over de vraag hoe NL het beste kan bijdragen aan die internationale rechtsorde.
REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.