2.2, 2.3, 2.4 (Massamedia)

Beoordeling 4.4
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 4e klas havo | 765 woorden
  • 7 februari 2004
  • 110 keer beoordeeld
Cijfer 4.4
110 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

Dossier opdracht 2 Samenvatting 2.2, 2.3, 2.4 2.2 De functies voor de samenleving. De massamedia is niet alleen belangrijk voor het individu maar voor de hele samenleving. Het vervult diverse fucties uit voor de samenleving. *functie: : elk objectief waarneembaar effect of gevolg van een menselijke activiteit (in dit geval de media) voor een groep mensen of voor de samenleving*. Massamedia heeft gevolgen voor de hele samenleving. We kunnen de volgende functies onderscheiden: a) Overdracht van cultuur.*Cultuur (2betekenissen) cultuur is het geheel van de normen, waarden, gewoonten en gebruiken van een volk of een groep.* *Normen zijn regels voor het gedrag. Ze geven aan hoe mensen zich behoren te gedragen.* *Waarden zijn opvattingen over wat goed, mooi, belangrijk en nastrevenswaard is.* de tweede betekenis van cultuur is kunst. In beide betekenissen brengen de massamedia cultuur bij de mensen. b) de massamedia draagt bij aan blikverruiming. Via de massamedia maken mensen kennis met andere mensen en met aspecten van de samenleving waarvan ze anders geen weet gehad zouden hebben. Bovendien komen ze erdoor in contact met andere samenlevingen. c) De massamedia dragen kennis en informatie over. De maatschappij wordt steeds ingewikkelder. Ze kan alleen goed functioneren als de mensen goed geïnformeerd zijn. d) Een bijzondere vorm van informatie- en kennisoverdracht is die tussen overheid en burgers. De massamedia kunnen de overheid laten weten wat de burgers willen en de burgers op de hoogte brengen van wat de overheid van plan is. Zonder kennis van elkaar kan ze nooit een acceptabel beleid voeren, e)Een functie die sterk met de vorige samenhangt is de uitwisseling van meningen. Meningen moeten beter worden onderbouwd wanneer er een confrontatie tussen verschillende meningen plaatsvindt. De massamedia dragen er aan bij dat de beslissingen die in de maatschappij genomen worden, goed overdacht zijn. Van groot belang bij deze laatste functie is dat de massamedia vanuit verschillende gezichtspunten informeren. Daardoor ontstaat wederzijdse controle. Daardoor kunnen de massamedia leugens, halve waarheden en verzwegen feiten aan de kaak stellen. De bestuurders werken in het felle licht van de openbaarheid. 2.3 Media en Cultuur Cultuur is de manier waarop de mensen hun leven vorm geven. Dat heeft te maken met denken (normen en waarden) en doen (gewoonten en gebruiken), met kleine groepen (gezinnen) en met grote groepen (Nederland, het Westen). Overal waar mensen in groepen samen zijn, vormen ze een cultuur. De culturen van kleine groepen zijn onderdelen van culturen van grotere groepen. De cultuur van een schoolklas maakt deel uit van de schoolcultuur, de schoolcultuur is onderdeel van de cultuur in het Nederlands onderwijs, de Nederlandse onderwijscul-tuur hoort bij de Nederlandse cultuur en de Nederlandse cultuur maakt deel uit van de westerse cultuur. De massamedia spelen bij de cultuuroverdracht een belangrijke rol. De cultuuroverdracht via de massamedia gebeurt zowel door informatie als door amusement. Beide bevatten normen, waarden en andere cultuurkenmerken. Dat kan positief zijn, maar ook negatief. Het is negatief als de media vooroordelen en stereotypen overdragen. *Vooroordelen zijn negatieve oordelen, gebaseerd op gebrek aan kennis*.* Stereotypen zijn clichébeelden.* Een veel voorkomend vooroordeel en stereotype is bijvoorbeeld dat woonwagenbewoners overlast veroorzaken. Reportages over problemen met woonwagenbewoners kunnen het vooroordeel en stereotype echter bevestigen. Veel amusement bestaat voor een groot deel uit stereotypen. Ook opvattingen die in bijvoorbeeld films doorklinken, kunnen stereotypen zijn.
2.4 De media en het meningsvormingsproces. Behalve dat ze cultuur overdragen, spelen de massamedia een rol bij het meningsvormingsproces. Die rol is groot. Een oordeel is meestal volledig gebaseerd op informatie die mensen via de massamedia gekregen hebben. Maar ook dichter bij huis zijn we voor onze informatie vrijwel volledig van de massamedia afhankelijk. Maar heel weinig mensen wonen de vergaderingen van de Tweede Kamer bij. Voor onze kennis daarvan zijn we op de krant en de televisie aangewezen. We kunnen twee manieren onderscheiden waarop de massamedia de meningsvorming beïnvloeden. In de eerste plaats bepalen ze voor een deel waarover de mensen praten en denken: ze vormen de publieke agenda. In de tweede plaats kunnen ze mede bepalen hoe erover gepraat en gedacht wordt. De media bepalen waarover we praten en denken doordat ze informatie en amusement voor ons selecteren. Soms zijn de massamedia zelfs de enige oorzaak van de aandacht voor een onderwerp. De agendabepaling door de media speelt ook een rol in de politiek. Toch zijn de media zeker niet als enige verantwoordelijk voor de bepaling van de publieke agenda. Ook actiegroepen, politieke partijen en andere groeperingen uit de maatschappij dragen agendapunten aan. Het is de vraag in hoever de media zelf actief de publieke agenda bepalen. Je kunt ook stellen dat ze vaak slechts een doorgeefluik zijn van wat in de maatschappij leeft.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.