Hoofdstuk 15

Beoordeling 7.1
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 5e klas vwo | 1100 woorden
  • 11 februari 2009
  • 38 keer beoordeeld
Cijfer 7.1
38 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
Stap in jouw toekomst

Kom naar de Open Avond van Inholland op woensdagavond 29 maart van 17:00 - 20:00 uur. Proef de sfeer en ontdek onze opleidingen.

Meld je aan!

15.1
1815 -> Napoleon nederlaag Waterloo / NL -> Willem I koning -> stimuleerde koloniale handel voor betere economie -> Nederlandse Handelmaatschappij [1824]
1939 -> Amsterdam/Haarlem spoorlijn / België eigen land, onafhankelijk koninkrijk.

Willem II -> grondwet veranderd door J.R. Thorbecke -> ministeriële verantwoordelijkheid -> NL parlementaire democratie
Tot 1870 welgestelde burgerij macht -> kleine burgerij ging politiek in -> socialistische arbeidersbeweging
Rond zelfde tijd -> burgeroorlog VS / revoluties Frankrijk / eenwording Duitsland [Bismarck]

15.2
19e eeuw -> industrialisatie / sociale tweedeling; rijken en armen / steden -> metropolen; mensen opgaan in massa, vervreemding -> Charles Baudelaire; À une passante
1830 -> Van den Bosch; Aziatische koloniën -> cultuurstelsel -> landarbeiders moesten 1/5e deel aan vorsten opgeven voor Europese markt -> vorsten óók winst, daarom uitbuiting arbeiders, Nederlandse Handelmaatschappij hiervan profiteur
Nederland -> burgerlijke ideologie [gezin, vaderland, vorstenhuis] centraal
de zelfgenoegzame burger [le bourgeois satisfait] -> dacht te leven -> la belle époque [veilige, rationele tijd] -> optimistisch
normen en waarden / ideologie toendertijd van 'le bourgeois satisfait' -> onder druk door wetenschappers [Darwin] + filosofen [Marx]
nieuwe inzichten [o.a. Freud + Nietszche] deden normen en waarden wankelen

15.3
19e eeuw -> nationalisme belangrijk; organische eenheid -> gemeenschappelijke afstamming, cultuur en taal -> gevolg; zoeken naar eigen verleden + volkseigene [o.a. sprookjes en liederen] -> bijv. gebroeders Grimm
Nederlandse nationalisme toppunt -> Franse bezetting; Belgische opstand; afscheiding België 1839 -> trots gekrenkt, men wou nieuwe identiteit NL; verheerlijking verleden hielp daarbij; heldenvereering [Vondel, Rembrandt, de Ruyter, Coster]
vernieuwingen; Charles Darwin, Origin of Species [1859] -> evolutie + natuurlijke selectie; 'survival of the fittest', 'struggle for life' -> kritiek want ondermijning van geloof van burgers
Karl Marx [+ Friedrich Engels -> Communistisch Manifest [1848]] -> bedreiging voor burgeoisie; kritiek op vervreemding door kapitaal + industrie -> mensen zagen elkaar als concurrenten; werden gezien als koopwaar
politieke + sociale vervreemding door tweedeling van maatschappij; proletariaat [loonarbeiders] + bourgeoisie [kapitaal] -> uiteindelijk arbeiders organiseren -> socialisme werd gevormd

15.4
kunst/literatuur 19e eeuw; twee hoofdstromen -> romantiek [accent op weegave van gevoel + verbeelding]; realisme [nadruk betrouwbare weergave werkelijkheid]

aspecten romantiek;
breuk met classicisme -> i.p.v. rationele benadering, individuele verbeeldingskracht -> idealisatie van gevoel
gevoel -> natuur meestgebruikte bron [ondoorgrondelijk], ook maan, liefde, ruïnes -> gevoelens/emoties spontaan weergeven, schrijver/dichter hiervan was genie en was origineel
verbeelding -> verbeelding centraal; nieuwe werelden opgezocht; contact met God -> schrijver werd 'ziener', een eigen God; probeerde het onzichtbare/oneindige reëel weer te geven
engagement -> in conflict met omgeving; partij kiezen voor minderheid [ b.v. Multatulie, sociale hervormingen willen ]
Weltschmerz -> gevoel van onvrede eigen tijd; lijden van bestaan -> natuur, religie, humor, verleden; konden lijden troosten -> Piet Paaltjens; beroemde schrijver -> ironie en spot gebruikt om ellende tegen te gaan; gevoel van Weltschmerz paroderen
personages -> vaak altijd-dolenden, idealisten, wereldverbeteraars
romantisch levensgevoel -> gevoelens van romantiek [Weltschmerz, breuk met classicisme, enz.] niet alleen in muziek/kunst/literatuur; ook in echte leven -> romantisch levensgevoel óók belangrijk voor alledaagse mensen

eerste paar decennia 19e eeuw -> sociaal cultuur; meer met groep, dan individueel -> daarom literaire genootschappen opgericht tot eind jaren 30 -> vaderlandsliefde + huiselijkheid belangrijk als onderwerp -> vaak openbaar voorgedragen; Hendrik Tollens belangrijke NL schrijver -> 'De Overwintering van de Hollanders op Nova Zembla'

~1830 -> historische roman vooraanstaand [nieuwe generatie schrijvers/dichters]; Sir Walter Scott [EN] beroemdste; schreef historische avonturenromans [o.a. Ivanhoe]; veel aandacht aan motieven [liefde, reizen, geheimen ontsluieren] + veel aandacht aan omgeving -> zo levensecht mogelijk; lezer moest toeschouwer worden -> David Jacob van Lennep -> wou een NLe Walter Scott, dus oproep voor historische romanschrijvers; o.a. Aarnout Drost, J.F. Oltmans -> beroemd in NL

1838 -> Hendrick Conscience -> Leeuw van Vlaanderen uitgebracht [historisch roman]; vertelt over Guldensporenslag, beroemd geschiedenisverhaal Vlaanderen; in zijn verhaal o.a. emancipatiestreven naar voren, ook nationalisme en heldenmoed -> gericht op grootheid landelijk verleden -> zijn verhalen -> lessen voor toekomst
boek van Conscience -> sloot aan denkgang 'Vlaamse beweging': beweging voor groter zelfbewustzijn + zelfontplooing + verzet tegen franse taal

Leidse studenten [o.a. Nicolaas Beets] -> tijdelijke verwondering buitenlandse dichters [o.a. Lord Byron [EN]+ Victor Hugo [FA]]; na studie, studenten -> dominee -> bleven dichten -> gedichten voor massapubliek om moralen te leren [in poëzie vorm vanwege aantrekkelijkheid luisteren [is leuker dan preek]]; o.a. nationalisme + gezin onderwerpen;

1860 -> Multatuli [Eduard Douwes Dekker] -> Max Havelaar uitgebracht
Javanen worden uitgebuit; Max klaagt hierover -> genegeerd -> schrijver aan einde spreekt Koning Willem III toe: stop uitbuiten!
Multatuli -> boek geschreven aan hand eigen ervaringen; d.m.v boek wilde hij ingrijpen in politiek [ingrijpen in echte leven d.m.v. boek? -> buitenliterair effect!] -> arbeiders helpen; waarheid koloniaal bewind vertellen [uitbuiters]
Max -> écht romantische personage [vanwege verzet + onvrede + illusies van wereld]; lezers konden kiezen in boek [op een gegeven moment schrijft Multatuli 'of' in het boek -> keuze maken lezer]; óf Droogstoppel [ weergegeven in boek als normale gegoede burger] óf Max Havelaar [revolutionist] -> met keuze probeerde Multatuli mensen aan denken zetten

in 19e eeuw -> fotografie fascinerend -> Dageurre [één van 1e fotografen] -> vond foto's objectieve, betrouwbare waarneming wereld
schilders/kunstenaars -> imiteren fotografen/foto's -> wanneer kunstenaar werkelijkheid probeert weergeven -> realisme
idealistisch realisme: in 1839 Nicolaas Beets [zie boven samenvatting; Leidse studenten] -> pseudoniem: Hildebrand -> uitgave verhalen dagelijks leven: 'Camera Obscura' -> verhalen met commentaar, wat wel + niet mocht duidelijk weergegeven -> idealistisch realisme: werkelijkheid niet objectief geschreven om zélf objectief te blijven, maar om verbetering moraal publiek teweeg te brengen; idealistische realisme -> paste bij wereldbeeld toendertijd van bourgeoisie + la belle époque -> in boek Camera Obscura; gegoede burgers [normen en hun waarden weergegeven]; publiek kon die herkennen en in eigen leven toepassen

objectief realisme: Gustave Flaubert -> 1859 Madame Bovary -> verhaal wordt alleen objectief geschreven; geen commentaar [niet als idealistisch realisme]; schrijver gaf goede/slechte moralen weer: lezers zelf oordeel vellen over buitensporigheid + affaires die Madame Bovary in het verhaal heeft [tegen haar man]-> gegoede burgerij geschokt: overspel beschreven, maar geen afkeuring! -> waarden + normen -> niet vanzelfspreken meer hierdoor

Flaubert vs Hildebrand: Hildebrand -> zedemeester; wou mensen moralen leren, Flaubert -> geen zedemeester, objectief, laat lezer zelf beslissen
kunstenaar/schrijver doet dingen tegen sociaal geaccepteerde zaken? -> antiburger

REACTIES

P.

P.

echt een kei goeie samenvatting, ik zelf had het natuurlijk beter gedaan, maarja daarom zit ook op het vmbo. later wil ik ook de 19e eeuw gaan studeren en dit heeft me geholpen bij die keuze

10 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.