Hoofdstuk 1: kasten, karman en reïncarnatie.

Beroepskeuze in India:
Wij vinden het in Nederland heel raar als je ouders een beroep voor je uitkiezen, hoewel het nog niet zo lang geleden is dat ze dat hier wel deden.
In een land als India ligt dat veel anders. In India worden mensen beoordeeld op hun afkomst, de mensen zijn er verdeeld in 4 kasten, dat zijn deze 4 van hoog naar laag:
1. brahmanen: de priesters, die de heilige teksten bestuderen en religieuze handelingen verrichten.
2. ksatria´s: de krijgers, die zorgen voor het besturen en verdedigen van het land.
3. vaisja´s: de boeren en handelaren, die het economische draagvlak vormen voor de bevolking.
4. sjoedra´s: de arbeiders, die als dagloners in dienst zijn van de hogere kasten.

Heilige boeken:
De oudste geschriften van het hindoeïsme, de veda´s, zijn meer dan 30 eeuwen oud en geschreven in het Sanskriet. Het Sanskriet is een heilige taal die in het dagelijks leven niet meer wordt gesproken. De veda´s zijn lange liederen, offerspreuken en gebeden die gebruikt werden bij het offerritueel van de Bramhanen. De woorden die daarin voorkomen zijn bij de meeste Hindoes niet zo bekent. Daarentegen wel verhalen uit andere geschriften, zoals de 2 grote boeken: 1. Ramajana
2. Mahabharata
Het meest populaire gedicht in het Mahabarata is het beroemde Bhagavad Gita. Dit zeer lange gedicht is een verhaal over Ardjoena en Krisjna.

Hier zijn een paar voorbeelden van goden:
1. Indra: de god van het onweer. In verhalen wordt verteld dat hij draken versloeg en daarom wordt hij gezien als een god die de mensen beschermd tegen vijanden.
2. varoena: de god van het water. Hij weet ook of de mensen de waarheid of leugens vertellen. Hij is de god die waakt over het recht.
3. agni: de god van het vuur. Van oudsher is hij de god van het offervuur en daarom speelt hij een grote rol in de offerrituelen.
4. brahma: hoewel brahma tot de hogere goden behoort wordt hij weinig vereerd. Hij is de personificatie van het brahman, het oerbeginsel van alles wat bestaat. Brahma zou je kunnen zien als de oorsprong van de schepping, zonder dat hij de schepper is.
5. sjiva: sjiva is een god met positieve en negatieve eigenschappen: hij is schepper, vernietiger en hersteller. Hij is dus een god van tegenstellingen. Hij is aardig maar ook boosaardig. Hij beëindigt leven om nieuw leven te scheppen.
6. visjnoe: visjnoe wordt door veel Hindoes vereerd als de enige Heer van de wereld. Hij wordt aanbeden als een liefdevolle schepper en persoonlijke verlosser. Hij is meer dan eens op aarde verschenen om orde op zaken te stellen en de mensheid te redden. De gedaantes waarin hij verschijnt worden avatara´s of incarnaties genoemd.

Aantekening:
Je Atman (geest) komt d.m.v. Karman (oordeel na je dood) over de Dharma (levensoplichter) tot Moksja (verlossing) uit de Samsara (meerdere levens). Reïncarnatie is het middel daartoe.

Hier komen een paar feiten over India:
1. India gehoord tot de 5 landen met de meeste inwoners
2. de grootse stad van India heeft meer dan 3x zoveel inwoners als de 8 steden in Nederland met de meeste inwoners
3. India kent meer dan 5 steden met meer dan 1 miljoen inwoners
4. India heeft een woestijn
5. de Indiase bevolking zal in minder dan 60 jaar verdubbelen
6. De bevolkingsdichtheid is in Nederland groter dan in India
7. De gem. Nederlander verdiend 44x zoveel als de gemiddelde Indiër
8. In India verdiend 12% en in Nederland 27% van de bevolking zijn brood in de industrie
9. de levensverwachting in India is 58 jaar en in Nederland 76 jaar
10. Er sterven in India meer dan 10x zoveel zuigelingen dan in Nederland
11. In Nederland is er voor elke 173 inwoners een verpleegster, in India voor elke 7430
12. De sikhs zouden het liefst een onafhankelijke deelstaat Punjab willen
13. er worden in India meer dan 50 verschillende talen gesproken
14. er komen in India meer dan 10 verschillende schriftvormen voor

Kernpunten van dit hoofdstuk:
Hindoeïsme Grootste Godsdienst van India

Kastenstelsel Een maatschappelijk systeem van rangen en standen. Door geboorte behoort men tot een bepaalde kaste.
De vier belangrijkste zijn: Brahmanen, ksatria´s, vaisja´s, en sjoedra´s.
Beneden elke stand leven de kastelozen, die onaanraakbare of Paria´s worden genoemd.

Reïncarnatie Het opnieuw geboren worden in een ander levend wezen. Reïncarnatie in een volgend bestaan als mens of dier, in een hogere of lagere kaste, wordt bepaald door het Karman. Karman is de totale balans van alles wat je in het leven gedaan hebt.
Atman is de ziel (of geest) die niet met het lichaam sterft, maar in een volgend bestaan terugkeert.
Samsara is de kringloop van geboortendie de Atman moet doorlopen, totdat de verlossing bereikt is.
Moksja: de verlossing uit de samsara. De atman hoeft niet weer in een levend wezen op aarde te komen. Na de verlossing verenigd de atman zich met het Brahman, de goddelijke bron waaruit hij was voortgekomen.

Dharma de goddelijke orde van de kosmos, die voorschrijft wat de plichten van de hindoe zijn.

Goden Brahma: de personificatie van het brahman, de bron waaruit alles is voortgekomen.
Sjiva: een schepper en vernietiger van alles wat leeft; god van de wedergeboorten.
Visjnoe: een schepper en verlossen die in avatara´s (incarnaties) op aarde neerdaalt.

Boeken Veda´s, Ramajana en mahabharata (met daarin de Bhagavad Gita).

Hoofdstuk 2: een prinselijk bestaan.

Losse aantekeningen:
• ¨je bent niet wijs omdat je veel spreekt, maar wie rustig is, vrij van kwaadheid en angst, die is écht wijs!¨
• de verlichter: hij die wakker is: hij die het licht gezien heeft (35 jaar)
• ¨een mens heeft verlangens die niet vervuld worden. Hij/zij lijdt daaronder en moet teleurstellingen bereiken. Als hij/zij niets had verlangd, was hij/zij ook niet teleurgesteld¨.

De 4 belangrijkste dingen die een leerling van zijn monnik leert:
1. wanneer je in jezelf de rust hebt gevonden, dan zal je overal rust kunnen ervaren
2. wanneer je jezelf zo kunt beheersen dat je in gedachten je niet met vrouwen bezig houdt, dan doet een lichamelijk contact je niets
3. bevrijding of verlossing of verlossing is pas zinvol om na te streven, als je weet waarvan je verlost wilt worden.
4. iemand die erg tevreden is over zichzelf moet nog veel leren

Dit is een boeddhistische spreuk:
“De begeerte naar de vrucht mist de schoonheid van de bloem”.

Kernpunten van dit hoofdstuk:
Boeddhisme in India ontstane godsdienst, die zich vooral over China, Zuidoost-Azië en Japan verspreidde.

Boeddha Siddharta Gautama, de Boeddha genoemd, is de stichter van het boeddhisme. Hij verzette zich tegen het hindoeïsme, met name tegen de macht van de brahmaanse priesters.

Dharma de leer die Boeddha verkondigde, samengevat in de vier ¨edele waarheden¨:
1. de wereld is vol lijden
2. het menselijk lijden komt door verlangens
3. als er geen verlangens zouden zijn, zou er geen lijden zijn.
4. het achtvoudige pad bevrijdt je van je verlangens.

Stromingen Hinayana (kleine voertuig). Vooral een monniken religie. Boeddha is een voorbeeld of leermeester, maar geen godheid.
Mahayana (grote voertuig). Vooral een volksreligie. Goddelijke verlossers (Boddhisattva´s) helpen de gelovigen. Ook de Boeddha wordt als god vereerd.

Heilige boeken Pali-geschriften of tripitaka (drie korven). De korf met de soetra´s – gesprekken met de Boeddha – is de belangrijkste.

Hoofdstuk 3: kippen, antilopen en de weg van het evenwicht.

Er zijn een aantal stellingen over het slachten van dieren, waarover meningen verschillen:
1. je moet geen vlees eten, dieren hebben ook recht op leven.
2. als mens heb je het recht sommige dieren als voedsel.
3. het zou verboden moeten worden dat er, voor het fabriceren van cosmetica, dierenproeven worden uitgevoerd.
4. we hebben nu eenmaal vlees nodig om in leven te blijven.
5. het op dieren uitproberen van voor mensen bestemde medicijnen is een vorm van mishandeling.
6. omdat dieren ook ¨elkaar¨ eten, mogen mensen ook wel dieren eten.

Voor de dagelijkse praktijk van de ¨gewone¨boeddhisten kent men de volgende vijf hoofdregels:
1. geen levende wezens doden (ahimsa) – ook geen mensen of dieren kwellen.
2. niet stelen – niets nemen wat je niet gegeven wordt.
3. de seksualiteit niet misbruiken – voor monniken onthouding van seksualiteit.
4. geen onwaarheid spreken – ook geen grove of beledigende taal.
5. geen bedwelmende drank gebruiken – ook niet overdadig eten en drinken.

Een uitspraak van het hindoeïsme en boeddhisme:
¨Leer alle wezens met dezelfde ogen te aanschouwen door het ene zelf te zien in allen.¨

Kernpunten van dit hoofdstuk:
Ethiek in hindoeïsme en boeddhisme worden alle levende wezens gezien als gelijkwaardig. Dit is bepalend voor het omgaan met elkaar als mensen dieren en heel de natuur.

Ahimsa het niet doden van levende wezens. Komt zowel in het boeddhisme als het hindoeïsme voor. Veel hindoes en boeddhisten eten daarom geen vlees. Ook geweldloos tegenover mens en dier is een vorm van ahimsa.

Dharma In hindoeïsme: de vaste orde en wetmatigheid in de natuur. Deze bepaalt hoe je als mens moet handelen, namelijk in overeenstemming met deze natuurwet. Overtreding van de dharma-regels is een verstoring van de orde in de natuur. De dharma-regels worden door de kaste bepaald.

In boeddhisme: de leer (dharma) van de Boeddha. Deze dharma is een tijdelijk middel om iets te bereiken, namelijk het verlossende inzicht in de zin van het bestaan. De kern van de dharma zijn de ¨vier edele waarheden¨. Voor de praktijk van het dagelijks leven gelden de ´vijf hoofdregels¨.

Hoofdstuk 4: godsdienstige feesten, rituelen en symbolen.

Meerkeuze vragen, zie blaadje!!!

Kernpunten van dit hoofdstuk:
Rituelen het hindoeïsme kent talrijke rituelen, zodat men deze religie wel eens een
¨doe-godsdienst¨ noemt. Het oorspronkelijke boeddhisme kent zeer weinig rituelen.

Hindoeïstisch:
Puja dagelijkse vering van de huisgoden.

Holifeest nieuwjaarsfeest

Divafeest feest van het licht; wordt gevierd in november

Vuur symbool van de god Agni; heeft reinigende en zuiverende betekenis

Ganges heilige rivier, waarin veel rituele baden in plaatsvinden

Boeddhistisch:
Stoepa een bouwwerk (oorspronkelijk een grafheuvel) waarin een relikwie van de Boeddha wordt bewaard

Sanga leefgemeenschap van boeddhistische monniken

Retaite periode waarin monniken zich helemaal uit het dagelijkse leven terugtrekken

Gebedsmolen van oorsprong Tibetaans. Molens waarin zich heilige teksten bevinden. Het ronddraaien is een vorm van het opzeggen van gebeden.

Hoofdstuk 5: Van oost naar west.

Stellingen uit de Ashram:
Ghandhi´s visie op de mens en wereld is gebaseerd op de volgende hoofdpunten:
1. totale geweldloosheid
2. volstrekte gelijkheid tussen mensen en het respect voor de natuur
hij heeft hier verschillende uitspraken over gedaan zoals:
1. geweldloosheid is het kernpunt van mijn levensbeschouwing, het is het eerste en ook het laatste artikel van mijn geloofsbelijdenis.
2. ik beschouw de doodstraf als tegengesteld aan de Ahimsa en strijdig met de geesteshouding van vrede en geweldloosheid. Enkel Hij die neemt van het leven en die het leven geeft. Elke misdaad is een soort ziekte en moet als dusdanig behandeld worden.
3. niemand is zó volmaakt dat hij het recht heeft een ander te beschouwen als volledig slecht
4. ik wil niet herboren worden, maar als het moet, zou is willen dat het was als onaanraakbare. Dan zou ik hun lijden, hun pijnen en de beledigingen die hen worden aangedaan kunnen delen. Dan zou ik kunnen proberen hen en mij uit deze ellendige toestand te redden.
5. de natuur produceert elke dag voldoende voor onze behoeften. Indien iedereen slechts nam wat hij nodig had, zou er geen armoede zijn in de wereld en niemand zou er aan voedselgebrek sterven.
6. leven zonder godsdienst is een leven zonder principe en een leven zonder principe is als een schip zonder roer.

Kernpunten van dit hoofdstuk:
Yoga letterlijk ”juk” evenwicht. Een vorm van lichaamstraining, bedoeld om te komen tot beheersing van lichaam en geest. Leidt tot diepere bewustwording en leert los te komen van het zelf.

Goeroes leermeesters, vooral op het gebied van oosterse denkbeelden en yoga- en meditatietechnieken.

Hindoestanen Hindoes van Surinaamse oorsprong. Vanuit Suriname heeft zich de belangrijkste groei van de Hindoes in Nederland voorgedaan. Den Haag kent de grootse Hindoestaanse gemeenschap in Nederland.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.