Heb jij spreekangst? Voor een item van RTL Nieuws doen we onderzoek naar spreekangst. Laat ons weten of jij nerveus wordt van spreken voor een groep. Meedoen duurt maar 3 minuutjes.

 


Naar de vragenlijst


ADVERTENTIE
Open Avond = ontdekken of jij hier past Leren is keuzes maken. Continu blijven zoeken, twijfelen, vallen en opstaan. Dát leren, dat leer je bij Hogeschool Inholland. Tijdens onze Open Avond op woensdag 30 oktober staan onze studenten en docenten klaar om al je vragen te beantwoorden. Kom langs en ontdek of jij hier past.

Meer info!

ONTSTAAN

Mekka ligt in Saoedi-Arabië. Het was een tamelijk welvarende stad, omdat hij op een kruispunt van belangrijke karavaanroutes lag. Het was ook een pelgrimsoord. In het midden stond een heilig gebouw: de Ka’ba. De steen die daarin lag, werd door heidenen uit de hele omgeving vereerd. De tijd voordat Mohammed zijn openbaringen kreeg, wordt de tijd van ontwetendheid genoemd. : Jahillyya

De laatste profeet

Mohammed werd door zijn oudere broer Aboe Talib opgevoed. Als jonge jongen had hij een ontmoeting met een christelijke kluizenaar Bahira.

Mohammed leefde volgens de leefregels en was op zoek naar ALLAH, (God in het arabisch)

Gewoonlijk trok hij zich tijdens het bedevaartenseizoen uit Mekka terug in een grot van de berg Hira. Zo ook in de nacht van 17 ramadan in 610. Toen kwam hij in contact met een engel

De openbaring

Het was het begin van de Koran. Daarna was het twee jaar stil, in 612 gingen de openbaringen verder. Soms hoorde Mohammed Gabriël (Djibriel) die de woorden van Allah aan hem overbracht heel duidelijk en helder, maar vaak zag of voelde hij alleen maar beelden of emoties.

De vlucht naar Medina`

Mohammed moest een eind maken aan de afgoden vereering in Mekka. Daar geloofden ze niet in hem dus ging hij naar Yatrib.

622, de moslims gebruiken deze hidrja als het begin van hun jaartelling. Mohammed stichtte een theocratische gemeenschap. D.w.z: het woord van Allah is de belangrijkste leidraad voor al het handelen. Yatrib werd voortaan Medina genoemd.

Strijd

Mohammed wilde nadat hij in Medina macht had, Mekka te veroveren, dat was nodig om zijn openbaringen door te geven. Verschil tussen Jezus en Mohammed: Jezus wilde niet een nieuwe godsdienst stichten. Mohammed wilde dit wel.

Mekka was ingenomen in 630. Later wilde Mohammed alle Arabische stammen verenigen door het geloof  van Allah. In de zomer van het jaar 10 van de hidjra stierf Mohammed

HISTORISCH OVERZICHT

Verspreiding en bloei

Na de dood van Mohammed dacht men: “wie moet de politieke macht overnemen?!” Wie was de ware kalief

De Islam verspreidde zich over het Midden-Oosten tot Iran, over Noord-Afrika, Spanje en delen van het Byzantijnse rijk.

Hadith = de overlevering van het leven en uitspraken van de profeet. De verhalen van Mohammed

In de tijd dat West-Europa in de ‘donkere middeleeuwen’ zat, kende de islam een grote bloei in wetenschap en filosofie.  

Een wereldwijde religie

In 1492 werden de moslims uit Spanje verdreven, maar in de rest van de wereld was er een grote groei van de islam.

Na WO l  werd het Ottomaanse rijk (van het turkse rijk die in Europa in volle bloei waren) ontbonden. De Arabische wereld kwam onder Engels en Frans gezag.

Ibn Abd al-Wahhab is de grondlegger van het wahhabisme, nu de officiële staatsideologie van Saoedi-Arabië. De wahhabieten zijn vooral op zoek naar een terugkeer van de oorspronkelijke leer en de herinvoering van de islamtische wetgeving, de sharia

Het belangrijkste boek van Wahhab: “het boek over de eenheid van God” was een zeer strikte interpretatie van het monotheïsme.

Ideeën uit Egypte

Mensen die ook wilden dat de Koran en de Hadith bij de moslims zouden terugkeren, maar dan op een meer liberale manier waren mensen die aan de Egyptische universiteit hadden gestudeerd: Jamal al-Din al-Afghani en Mohammed Abdoe. Voor hen was het ook belangrijk dat de rede gebruikt werd en ze waren minder gericht op een letterlijke uitleg van de Koran. Egypte was ook de bakermat van de moslimbroederschap, die inmiddels in meerdere landen actief is. De grondlegger was Hassan al Banna. Hij was een onderwijzer die streefde naar een opleving in de Islam.

Het moslimbroederschap is

-          Religieuze beweging
-          Sociaal werk
-          Politiek actief
-          Organiseren sportactiviteiten
-          Erg modern dus!

De moslimbroederschap streeft ernaar dat een land geregeerd wordt op de basis van de Koran en de sharia.

Turkije, Iran, Marokko

Onder Mustafa Kemal Atatürk wird Turijke in de jaren ‘20 een moderne, seculiere staat. D.w.z. dat staat en godsdienst strikt van elkaar gescheiden zijn.

Iran is het tegenovergestelde. Daar nam in 1979 een revolutie plaats deels als reactie op de verwestersing van de samenleving. De sjiitische ayatollah Chomeiny kwam aan het hoofd te staan van een islamitische staat, met islamitische wetten. De koning, Mohammed VI behoort tot de dynastie van de Alavieten, dat zijn de opvolgers van Ali, de schoonzoon van de profeet Mhammed. Daardoor is VI ook de geestelijke leider van Marokko.

Negatieve beelden

Door naar de moskee te gaan vertrekt de sociale structuur van de immigrant zijn religieuze indentiteit. Door de diverse aanslagen in de wereld zijn mensen ervan overtuigd dat de islam een gewelddadige, intolerante religie is. Maar je moet kijken naar cultuur en religie, bovendien zijn er veel verschillende stromingen binnen de Islam.

KARAKTERISTIEKEN

Koran en Traditie

De Koran bevat de heilige teksten, het woord van Allah, zoals dat aan Mohammed geopenbaard is. Daarnaast ontlenen moslims hun ideen en richtlijnen voor het leven aan de soenna, de traditie. Dat zijn verhalen over het leven van Mohammed en zijn preken. Die verhalen zijn samengebracht in de hadith waarin ook de verhalen te lezen zijn over het wel en wee van de eerste moslimgemeenschappen. Voor veel moslims, de soennieten, vormt de traditie een belangrijke infobron voor het dagelijks handelen.

De Koran bevat de heilige teksten, het woord van Allah, zoals dat aan Mohammed geopenbaard is. Daarnaast ontlenen moslims hun ideen en richtlijnen voor het leven aan de soenna, de traditie. Dat zijn verhalen over het leven van Mohammed en zijn preken. Die verhalen zijn samengebracht in de hadith waarin ook de verhalen te lezen zijn over het wel en wee van de eerste moslimgemeenschappen. Voor veel moslims, de soennieten, vormt de traditie een belangrijke infobron voor het dagelijks handelen.

Een andere stroming in de islam wordt gevormd door de sjiieten deze stroming is ontstaan tijdens de opvolgingsconflicten in de zevende eeuw. Ze beschouwen bijv. Ali als een wettige opvolger van de profeet.

Tussen sjiieten en soennieten zijn vaak spanningen en conflicten. Soennieten hebben een gekozen bestuur, sjiieten vinden dat de moslimgemeenschap alleen geleid mag worden door een rechtstreekse afstammeling van Mohammed. Bij de sjiieten speelt de imam een vooraanstaande rol.

De vijf zuilen van het geloof

- De geloofsbelijdenis: de sjahada: er is geen god dan Allah en Mohammed is zijn profeet. Als je dit in het openbaar hebt verkondigt ben je moslim. Elke dag herhaald

- Het gebed, de salat, 5 x per dag zitten knielen etc met gezicht naar Mekka.

- Het afdragen van zakat, de armenbelasting. De gemeenschap moet zorgen voor degenen die het minder hebben.

- Ramadan, de saum, 9e maand moslimkalender vasten van zonsop-totzonsondergang

- De bedevaart, de hadj. Naar Ka’ba in mekka gaan.

De Ka’ba

Midden in Mekka staat het heiligdom de Ka’ba. In de muur van de Ka’ba zit een zwarte meteoriet Voglens de overlevering heeft Adam hier een altaar gebouwdd. Hagar en Ismaël werden door Abraham gedumpt in de woestijn maar het water raakte op. De engel Djibriel verscheen en hij liet hen de bron Zamzam zien. Dat was hun redding.

Djihad

De Djihad is de plicht om te strijden voor het geloof, net zoals Mohammed dus heeft gedaan. Iedere moslim heeft de plicht om heidenen te bestrijden. Deze strijd om het geloof te verspreiden heet de kleine Djihad. De grote Djihad is belangrijker. Dat is de strijd die je zelf voert om weerstand te bieden tegen de verleidingine die op je pad komen en écht gehoorzaam te zijn aan Allah

De umma

De hele wereldwijze moslimgemeenschap wordt de umma genoemd.

Het gezin

Niet monniken of nonnen maar het gezin wordt als erg belangrijk gezien.

De islamitische kalender

De jaartelling startte met de Hidjra, het moment dat Mohammed naar Medina vertrok, in 622 van de christelijke jaartelling.

Vieren en gedenken

Nieuwjaarsdag betekent voor moslims niet gewoon het begin van een nieuw jaar. Op deze dag wordt vooral herdacht dat Mohammed van Mekka naar Medina vertrok. Dat was de dag waarop de eerste gemeenschap van moslims werd gesticht.

De geboortedag van de profeet Mauloed an-Nabi wordt wel uitbundig gevierd.

Lailat-al-Mi’raadj => de hemelvaartsdag van de profeet.

Ramadan is een feestmaand. Men herdenkt het feit dat de openbaringen aan Mohammed in deze maand begonnen. De heiligste nacht is de Lailat-al-kadr in deze nacht bracht de engel Djibriel de eerste openbaring. Daarna het suikerfeest: ied alFitr

Het offerfeest, ied al-Adha. Eenmaal in zijn leven meot een moslim als dat mogelijk is een pelgrimstocht naar Mekka maken.

Rituelen en voorschriften

Naast de 5 zuilen zijn er nog een aantal regels waar de moslim zich aan moet houden. Jongetjes worden besneden. Alcohol en varkensvlees is verboden, dat is haram. Net als kreeft, krab en paling. Vlees dat wel gegeten mag worden, dat halal is, moet ritueel geslacht zijn.

Bron 1. Koran bestaat uit 114 soera’s (hoofstukken) De korte opening is de Fatiha.  Volgens de Islam is Mohammed de laatste profeet aan wie God zijn booschap geopenbaard heeft. Hij was Kathm al-anbiya.

Bron 2. Een van de beroemdste Kalief, opvolger van de profeet, is Harun al-Rashid

Bron 3. De filosoof Ibn Roesjd vatte bijv. het werk van aristoteles samen. 

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.