Islam en moslim
Islam betekent: onderwerping, overgave aan de wil van Allah. Moslim betekent: iemand die de islam praktiseert. Moslims willen niet dat hun godsdienst het Mohammedanisme wordt genoemd, omdat niet Mohammed, maar Allah de stichter is van de religie.

Mohammed
Mohammed wordt gezien als de boodschapper van God en de laatste en grootste van alle profeten. Hij heeft de geboden van God op een unieke wijze in praktijk gebracht.
Mohammed werd geboren in Mekka in 570 na Christus. Hij werd schaapherder en trouwde met de rijke Khadidja. Toen hij 40 jaar was, kreeg hij tekenen van Allah. Veel van wat hij vertelde aan anderen werd doorverteld. Uiteindelijk werden zijn woorden opgeschreven door een geestelijke. Dat boek werd de Koran: ‘woord van Allah’. Mohammed stierf in 632.


Mohammed heeft waarschijnlijk contact met christenen gehad. Die baseerden hun geloof alleen meer op de apocriefe boeken en hebben hem waarschijnlijk dus geen duidelijk beeld van Jezus gegeven.

Allah
Volgens de islam is de God van de Joden en christenen dezelfde als Allah, maar hebben veel Joden en christenen een verkeerd beeld van hem. Toch staat Allah wel boven hun God. Op punten waar de Bijbel anders is dan de Koran, is de Bijbel vervalst. Moslims geloven bijvoorbeeld niet dat Jezus Gods Zoon is.

De geloofspunten van de islam
Geloof in eenheid van Allah: Allah heeft geen Zoon en ook geen ‘partners’.
Geloof in de engelen: Geschapen door Allah uit het licht. Elke moslim heeft twee engelen die zijn goede en slechte daden noteren.
Geloof in alle profeten: Adam was de eerste profeet en Mohammed de laatste. Hij is het zegel van de profeten en mag als enige bij het laatste oordeel voorspraak doen.
Geloof in alle geopenbaarde boeken: Allah heeft aan verschillende profeten boeken geopenbaard, waaronder ook de Torah, de Psalmen en het evangelie. Die boeken zijn door de christenen verdraaid en moeten dus getoetst worden aan de Koran.


Geloof in de Laatste Dag: Bij het eindoordeel worden de daden van de mensen gewogen.
Geloof in voorbeschikking: (kodar): Alles is bij Allah bekent, maar de mens heeft een gedeeltelijke vrije wil. De islam schrijft voor hard te werken.

Djihad
Om te komen van Dar al-Harb naar Dar al-Islam is een heilige oorlog nodig, de djihad.
1. het hart, de inspanning van het geloof
2. het gebruik van het woord, een culturele invasie met het gedachtegoed van de islam
3. de klassieke djihad, het invoeren van de shari’ah

Vijf zuilen van de islam
De geloofsbelijdenis (shahada): De kern van het islamitisch geloof.
Allah is een en uniek, hij heeft alles geschapen. Je kunt zijn liefde verdienen door volledige overgave aan zijn wil en gehoorzaamheid aan zijn geboden. Allah heeft alleen de goede mensen lief.
Mohammed is de dienaar een boodschapper van Allah.
Het rituele gebed: De moslim wordt zo steeds weer aan God herinnerd, wordt beschermd tegen het kwaad en het geeft hem hoge moraal en discipline. Voor het bidden moeten moslims zich reinigen. Op vrijdag bidden moslims gezamenlijk in de moskee. Een imam preekt er, maar de vrijdag is geen rustdag. Moslims hebben een kralensnoer met 99 kralen, die hen herinneren aan de 99 namen van Allah.
De armenbelasting (zakaat): Deze belasting reinigt het bezit van de gever en is boetedoening voor zijn zonden. Er wordt betaald in geld of goederen. Verder geeft een moslim ook aalmoezen aan de armen aan het eind van de vastenmaand.
Vastenmaand ramadan: Moslims vasten om het welbehagen van God te krijgen en hun religieuze plicht te vervullen. Naast de vastenmaand is er ook nog het vasten om de zonden te verzoenen en het vasten na het doen van een belofte. Id al-Fitr is het Suikerfeest, dat wordt gevierd aan het eind van de vastenmaand.
De pelgrimstocht (hadj): De reis naar Mekka. Iemand die de pelgrimsreis voltooid is een adji. Door de reis kun je vergeving van zonden krijgen. Centraal staat de Kaäba. In dit gebouw is een zwarte steen gemetseld. Door deze steen te kussen denken moslims goddelijke zegen te krijgen.

Verplichtingen van de vrouw
Volgens de Koran heeft de vrouw een lagere rang dan de man. Er is een duidelijke taakverdeling. Vrouwen zijn vooral binnenshuis bezig en mannen hebben de plicht hun vrouw te beschermen. Een man mag met maximaal vier vrouwen trouwen. Zijn vrouwen mogen geen familie zijn, hij moet ze apart huisvesten en hen allemaal hetzelfde geven.

Soennieten en sji’ieten
De meeste moslims zijn soennieten. Volgens hen kan niemand Mohammed opvolgen. Een opvolger is dus nooit meer dan een kalief van de erfenis van Mohammed. De gewoonte (soenna) van de vier kaliefen na Mohammeds dood zijn gezaghebbend voor de moslims.
De sji’ieten zijn extremer. Een imam is volgens hen de opvolger van Mohammed. De laatste imam zal nog een keer komen. Tot dat moment hebben de ayatollahs de macht.

Bronnen van de islam
De belangrijkste bronnen van de islam zijn:
1. de koran
2. de soenna , de leer van Mohammed
3. de idjma, de algemene overeenstemming
4. de kijaas, uitspraak naar analogie (vergelijkbare gevallen)

De shari’ah
De shari’ah betekent: de rechte weg en bevat alle bepalingen van het rechtssysteem van de islam. De shari’ah heeft ook een aantal straffen, zoals geseling, doodstraf of afhakken van de hand. In landen als Saoedi-Arabië is er een aparte tak van de politie die de naleving van de shari’ah controleert.

De koran
De koran is voor moslims het woord van Allah, dat aan Mohammed in het Arabisch is geopenbaard. Mohammed kon zelf niet lezen, maar schrijvers hebben de geopenbaarde verzen opgeschreven. De engel Gabriël heeft de Oerkoran in de hemel geciteerd en aan Mohammed gedicteerd. Twintig jaar na de dood van Mohammed is de hele koran opgeschreven. Er zijn vier goedgekeurde originele exemplaren van.
De koran is verdeeld in 114 soera’s (oplezingen). De langste soera’s staan voorin en de kortste soera’s achterin. De kortste zijn gelijk ook de oudste.
De koran is in het Arabisch doorgegeven en moet ook worden gereciteerd in het Arabisch, zodat er een grote kracht van uit gaat. De teksten uit de koran worden niet bekritiseerd.
De koran is de middelaar tussen Allah en de mens, terwijl in het christendom Jezus de Middelaar is tussen God en mens.

Halal en haram
Halal is: alles wat toegestaan is en rein. Haram: alles wat verboden is en onrein. Voor halal vlees moet het zo geslacht zijn dat er geen bloed in het dier overblijft. Haram is alles wat het denken bezoedelt, bijvoorbeeld alcohol en drugs, maar ook seks buiten het huwelijk.
De ergste vorm van haram is sjirk, heiligschennis en een doodzonde. Sjirk is alles wat de heiligheid van Allah aantast. Ook het erkennen van Jezus als Gods Zoon is sjirk.

Jezus in de islam
‘Isa’ wordt 93 keer genoemd in de Koran en is de zoon van de maagd Maria. Hij stierf niet aan het kruis, zoals christenen geloven, maar werd opgenomen in de hemel, omdat Allah niet wilde dat de Joden Hem kruisigden. Jezus is dus niet opgestaan uit de dood en niets meer dan een dienstknecht van Allah.
Aan het einde van de tijden zal Mahdi (volgens sommigen dezelfde als Jezus) terugkomen op aarde en naar Mekka gaan, waar hij het judaïsme en het christendom zal vernietigen. Moslims zullen het dan heel goed krijgen. Jezus zal als getrouwd man op aarde leven en uiteindelijk sterven.

Zonde, vergeving en redding
Zonde is: het uiten van godslastering of een verboden daad tegen de wetten van de islam. Christenen gaan verloren omdat zij sjirk begaan, ze aanbidden volgens de moslims meerdere goden. Andere zonden zijn: afval van het geloof, weigering om tot de islam te bekeren, doden van en moslims, verklaren dat Mohammed leugenaar was, bedrijven van overspel enz.
Ieder kind wordt zonder zonde geboren en is niet verantwoordelijk voor zonden van anderen. Allah’s vergeving betekent dat hij op de oordeelsdag de zonden niet meer ziet. Hij straft wie hij wil en vergeeft wie hij wil.
De mens is verder zelf verantwoordelijk en een moslim moet dus ook strijden op de weg van Allah. Verlossing komt in de islam niet voor, want een mens kan het zelf wel doen en is in staat om de wil van Allah te volbrengen.

De oordeelsdag
Op de oordeelsdag zal Allah alle doden levend maken en ze oordelen naar hun daden. Allah’s oordeel is niet afhankelijk van de uitkomst van de weegschaal, zijn oordeel is zijn ‘vrijmachtige beschikking’. De rechtvaardige mensen gaan naar de hemel, de ongehoorzame naar de hel. De hemel zal de plaats zijn waar al je wensen vervuld worden. Geen moeite en afmatting meer. De hel zal een plek zijn met eeuwig vuur en eindeloze pijn en kwelling. Iemand die sterft met een absoluut geloof in de eenheid van Allah en de profeet van Allah zal voor altijd in de hemel zijn. Degene die dat niet gelooft, zal voor altijd in de hel blijven.

Integratie van moslims
Moslims kunnen niet integreren in een niet-moslim samenleving, in ieder geval niet op de manier zoals wij dat denken. Als moslimleiders zeggen dat ze integratie belangrijk vinden, bedoelen ze meer de integratie vanuit islamitisch oogpunt. De maatschappij moet uiteindelijk volgens de waarden en normen van de islam (de sjaria) worden ingericht. In zo’n maatschappij zijn de niet-moslims alleen gedoogd als dhimmies, die moeten betalen voor hun bescherming,

REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.