ADVERTENTIE
Luisterboeken: de makkelijke optie? Lars is niet echt een fan van lezen. Daarom gaat hij op zoek naar de beste manieren om door zijn leeslijst heen te komen. Red je het met alleen maar samenvattingen, of is een e-reader of luisterboek een betere optie? Deze video wordt mede mogelijk gemaakt door Storytel.

Probeer 30 dagen gratis
Samenvatting: vindplaatsen van levensbeschouwing: muziek en reclame

Hoofdstuk 4 a en b

Binnenkant van levensbeschouwing = zolang je je levensbeschouwing voor je zelf houdt, weet niemand wat er binnenin jou allemaal gebeurt.(Levensbeschouwing heeft een binnenkant)
Buitenkant van levensbeschouwing = mensen brengen hun levensbeschouwing naar buiten. De meeste mensen hebben de behoefte om met anderen te praten over wat hen bezighoudt.

Muziek is een heel goede manier om je levensbeschouwing te uiten.
(het is een vindplaats van levensbeschouwing en ethiek)
- muziek is belangrijk.Omdat mensen zich op verschillende manieren kunnen uitleven in muziek.
Verschillende bedoelingen van muziek.
1. genieten: muziek heeft geen andere bedoeling dan zichzelf.
2. ontspannen: juist omdat je van muziek geniet, kun je er rustig van worden.
3. boodschap: een boodschap overbrengen doormiddel van teksten in muziek.
4. gevoelens: muziek kan zorgen voor een bepaald gevoel. Mensen gebruiken muziek om hun diepste gevoelens naar buiten te laten komen.
5. sociale bedoeling: muziek brengt mensen bij elkaar. ( een feest zonder muziek is niet voor te stellen, of een concert brengt mensen ook bij elkaar.)
Functies van levensbeschouwing:
1. levensbeschouwing kan zin geven aan het leven: iets waar je aan kunt werken.
2. (een rode draad in het leven)
3. levensbeschouwing zorgt ook voor structuur en veiligheid in het leven
4. levensbeschouwing zorgt voor steun en troost in het leven. Mensen kunnen moed en kracht putten uit hun levensbeschouwing.
5. levensbeschouwing is voor veel mensen een inspiratie. De inspiratie voor hun idealen die ze na willen streven halen mensen vaak uit hun levensbeschouwing.
Levensbeschouwelijke muziek= soorten muziek die uitdrukkelijk het doel hebben om levensbeschouwing te uiten.
Je hebt ook muziek die niet uitdrukkelijk levensbeschouwelijk is. Deze muziek is heeft niet de bedoeling om levensbeschouwing te uiten maar toch zit het vol levensbeschouwing.

Reclame heeft een openlijke boodschap en een verborgen boodschap.
Reclame= iedere vorm van betaalde openbare aanprijzing die tot doel heeft de verkoop van een bepaald product te bevorderen. (latijns reclamare = herhaaldelijk roepen)
Ook draagt reclame een levensbeschouwing uit:
• een beeld van hoen de wekelijkheid eruit ziet
• een beeld van onze idealen
• een beeld van behoeften, wensen.
• Een beeld wat belangrijk is en nastrevenswaardig is in het leven.
• Een beeld wat wel en niet hoort.
• Een beeld van wat wel of niet zinvol in t leven is.
• Een beeld van wie of wat de mens is.

Reclame geeft ook de mogelijkheden aan mensen om zich te identificeren.
Identificatie met bijvoorbeeld personen, leefstijlen, waarden en normen.
Hierbij gebruiken reclamemakers vaak symbolen.( Symbolen op zich of zaken die een symbolische waarde vertegenwoordigen zoals bepaalde kleding, kleuren enz.

Analysemodel: (beoordeling van een reclame)
Stap 1 welke doelgroep heeft de reclame? (een bepaalde groepering met dezelfde kenmerken)
Stap2 welk doel heeft de reclame? Reclame is een vorm van communicatie. En vormt een onderdeel van de marketing (het geheel v. handelingen waardoor een nieuw product van producent naar consument gaat.) Reclame is een marketing instrument. Concrete communicatie- reclame doelstellingen kunnen zijn:
- aandacht voor een nieuw product vragen.
- Herinnering geven van ene bepaald product.
- Aandacht vragen voor kwaliteiten v. een product.
- Opbouwen of in stand houden v. het imago v. een product.

Stap 3 wat is de inhoud van de reclameboodschap?
Een expliciete of een impliciete boodschap?
Expliciete= zichtbare informatie.
Impliciete= de boodschap wordt overgebracht maar de ontvangers zijn er niet bewust van.
(verborgen boodschap)
Volgens psycholoog MASLOW is er bij ieder mens sprake van de volgende behoeftes:
- lichamelijke behoeftes (dorst, seks, honger)
- behoefte aan veiligheid (fysieke bescherming)
- behoefte erbij te horen ( acceptatie is een groep)
- behoefte aan waardering (zelfrespect)
- behoefte aan zelfactualisatie (datgene te bereiken wat in je zit)
Stap 4 welke strategieën worden gebruikt in de reclame?
- naamreclame
- informatieve reclame
- leitbildreclame (voorbeeldfiguren)
- vergelijkbare reclame (vergeleken met de concurrent)
- testimonial reclame (bekend persoon vertelt resultaat v het product)
- weerleggende reclame ( imago v het merk oppoetsen)
- associatieve reclame (er wordt verband gelegd tussen gebruik v het product en iets anders. Bijv. alcohol en gezelligheid)
Stap 5 welke accenten worden gelegd binnen de strategie?
Rationele techniek of emotionele techniek?
Rationele techniek= het verstand van mensen wordt aangesproken (zakelijke info)
Emotionele techniek= het gevoel wordt aangesproken.
Stap 6 welke concrete technieken worden er in reclame gebruikt?
- gezichtsuitdrukking en houding
- kleding en voorwerpen
- symbolen
- vorm (kleuren, bewegingen, belichting enz)
- taal (bepaald lettertype, vorm en grootte van de letters)
Stap 7 welke levensbeschouwing straalt de reclame uit?
Wat is belangrijk in het leven?, wie is de mens?, hoe gaan mensen met elkaar om?, wat is tijd?, wat is de natuur?, wat is de betekenis van lijden en dood?
Stap 8 verder nadenken: welk model voor levensbeschouwing?

Reclame en ethiek:
Klachten over reclame:
Is de reclame misleidend, is de reclame kwetsend, is de reclame ethisch verantwoord?

Samenvatting hoofdstuk 7

Bedrijfsethiek

Wat is bedrijfsethiek?
Bedrijfsethiek bestudeert de normen en waarden die een rol spelen in een bedrijf.
Handelt het bedrijf wel menswaardig?
Bij bedrijfsethiek kun je aan een aantal vragen denken:
- behoort het bedrijf eerlijk te zijn tegenover haar klanten?
- Behoren de medewerkers inspraak te hebben in het bedrijfsbeleid?
- Wie is moreel verantwoordelijk voor fouten in de producten (milieuschadelijk)
- Hoe behoort het bedrijf om te gaan met ongewenste intimiteiten?
Deze ethische vragen hangen samen met relaties met bepaalde belanghebbenden. Groepen die voor- of nadeel kunnen hebben bij de handelingen van het bedrijf.
Bijv: primaire belanghebbenden: klanten, aandeelhouders, concurrenten, economie enzovoorts. En secundaire belanghebbenden: wetgever, omgeving en vakbonden)

Bedrijfsethiek is belangrijk vanuit verschillende gezichtspunten:
- Belangrijk vanuit de ethische optiek:
Deze optiek houdt ons voor om menswaardig te handelen.
Datgene wat mensen ethisch onjuist vinden is in de loop van de geschiedenis opgenomen in de wet. Deze zaken kunnen juridisch opgelost worden.
Sommige dingen zijn niet in de wet terug te vinden en dan dient de ondernemer zelf vanuit zijn eigen moraal te handelen. Door maatschappelijke ontwikkelingen komen er steeds meer ethische vraagstukken bij.
- Belangrijk vanuit de economische ethiek:
Het bedrijf dat ethisch verantwoord handelt, verbetert het corporate image. (Het beeld van een bedrijf zoals dat leeft bij verschillende belanghebbenden)het geeft dus aan hoe deze groepen een aantal aspecten van het bedrijf waarderen: kwaliteit, klantenservice, winstgevendheid en betrouwbaarheid in de onderneming. Het creëren van een positief corporate image(‘ik werk bij een goed bedrijf’)kan grote economische voordelen opleveren voor een bedrijf.

In een bedrijf of beroep spelen normen en waarden een rol.
Soms zijn ze onbewust aanwezig maar soms ook bewust aanwezig.
Dan spreken we over een bedrijfscode of een beroepscode:
Beroepscode:
Een samenhangend geheel van principes en regels met betrekking tot uitoefening van het beroep.
Voorbeeld: De eed van Hippocrates.(bijv: die medici afleggen wanneer ze hun beroep gaan uitoefenen
Bedrijfscode:
Hier ligt schriftelijk vast hoe het bedrijf zich wil gedragen ten opzichte van belanghebbenden bij het bedrijf.

Verschillende vormen van bedrijfscodes:
- Algemene bedrijfscode geeft de waarden en doelstellingen aan waardoor de onderneming zich wil laten leiden.
- Plichtencode wordt precies aangegeven wat de plichten zijn van de werknemers tegenover het bedrijf en de klanten . (directe gedragsaanwijzingen)
Bedoeling van bedrijfscodes:
- Duidelijkheid: (voor werknemers)
Men heeft zekerheid en duidelijkheid over hoe men zich in bepaalde situaties behoort te gedragen.
- versterken van Gemeenschappelijkheid:
Een bedrijfscode kan een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een bepaalde bedrijfscultuur.
- versterking Corporate image:
Verbetering van het imago van het bedrijf (corporate image) bij afnemers en publieke opinie (image building) De bedrijfscode geeft meer vertrouwen in een bedrijf. Meer vertrouwen?  Betere resultaten voor het bedrijf.
Beroepsmoraal= normen en waarden die beroepsoefenaars aanhangen en in praktijk brengen. Feitelijk aanwezige normen en waarden in een bedrijf.
De moraal van het bedrijf: bedrijfsculturen:
Bedrijfscultuur= het door medewerkers binnen het bedrijf gedeelde waarden-normenpatroon, dat ook herkenbaar is in een aantal uitingsvormen:
1. Uiterlijk en gedrag van de medewerkers:
Hier kan een bedrijf bepaalde normen en waarden uitstralen.
2. symbolen:
Het is een bepaald om snel een vaak ingewikkeld idee duidelijk te maken.
Een symbool verwijst naar iets. Zoals naar bepaalde waarden. Een bedrijf kan ook via symbolen vormgeven wat ze wil zijn en waar ze voor staan doormiddel van werkkleding, gebouwen en logo’s.
3. Rituelen:
Een ritueel is een bepaald gebruik, een handeling of activiteit die steeds terugkeert bij een bepaalde gelegenheid. Ze zijn belangrijk voor groepsvorming. Ze zorgen voor een gevoel van saamhorigheid en zekerheid bij mensen.
Bij elk bedrijf heb je vaste gebruiken(rituelen) zoals afscheidsrituelen bij een collega die al jaren lang voor het bedrijf werkt. Of bijvoorbeeld het verloop van een vergadering.
4. Helden:
Hiermee wordt bedoeld dat binnen bedrijven bepaalde mensen een voorbeeldfunctie hebben. Ze hebben invloed gehad op de ontwikkeling van een bedrijf. En zijn een voorbeeld voor veel toekomstige medewerkers. Ze laten zich inspireren door hun helden. Vooral waar die figuren voor stonden: hun normen en waarden. Verhalen over de helden vormen de mythes van de bedrijven.
Aantal vragen waar het om bedrijfscultuur gaat:
- welke waarden zijn overheersend in een bedrijf?
- Is de samenwerking belangrijk? Of is er onderlinge competitie?
- Wordt er rekening gehouden met de veiligheid en gezondheid van medewerkers.
Deze waarden zijn vaak niet schriftelijk vastgelegd maar wel aanwezig.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.