Hoofdstuk 1 Heeft het leven zin?

Paragraaf 2 De zin van het leven:

Zinvraag: Is de vraag of het leven uiteindelijk de moeite waar is.
Zin: Het heeft te maken met de vraag of we iets, of het leven in zijn geheel, de moeite
waard vinden.
Zinbeleving:

Drie kenmerken van zinbeleving:
1. Zinbeleving betekent dat je een bepaalde situatie als waardevol ervaart.
2. Zinbeleving betekent dat mensen zich in iets of iemand kan herkennen.
3. Zinbeleving heeft ook te maken met fundamentele gevoelens van lust en willen.
Uitleg van de drie kenmerken van zinbeleving:
1. Zinbeleving betekent dat je een bepaalde situatie als waardevol ervaart.
Een zinvolle situatie vertegenwoordigt een of meer belangrijke waarden die je nastreeft.
Nastreven = doelen willen bereiken.
Wanneer mensen een doel voor ogen hebbe, is er een basis om zich bij iets betrokken te voelen (engagement) en zich volledig in te zetten voor een bepaalde zaak (committment).
2. Zinbeleving betekent dat mensen zich in iets of iemand kan herkennen.
Mensen kunnen zich vereenzelvigen met iets of iemand (identificatie). Anders gezegd: zin beleven wil zeggen dat je een gevoel van vertrouwdheid hebt bij iets of iemand.

3. Zinbeleving heeft ook te maken met fundamentele gevoelens van lust en willen.
Zin heeft ook een emotionele en een wilscomponent. Zin is dan een bepaald gevoel (lust) en een bepaalde wil.
Zinbeleving is meestal onbewust: de zin is aanwezig maar je bent je er niet van bewust.
Alledaagse zin: Het woord ‘zin’ gebruiken we in relatie tot alledaagse activiteiten.
Existentiële zin: De zingeving op ‘existentieel niveau’: het niveau van ons ‘totale’ bestaan.

Paragraaf 3 De zinvraag: het hart van de levensbeschouwing.

Levensvragen: Vragen die over heel belangrijke dingen gaan.
Levensvragen raken ons persoonlijk: ze hebben betrekking op allerlei aspecten van je eigen leven.
Ze zijn heel fundamenteel: ze raken de grond van je bestaan. Vandaar worden ze ook zo genoemd: Bestaansvragen .
Op levensvragen kunnen we geen vast antwoord geven. Het is namelijk een vraag over je eigen ervaringen en meningen.
Levensvragen en de zinvraag:
De zinvraag is eigenlijk een soort samenvatting van alle levensvragen.
1. Wat is belangrijk in het leven?
Verband: In iedere vraag klinkt iets door van: wat is de uiteindelijke zin hiervan.
Voorbeelden:
- Is gezondheid belangrijk?
- Waarom geef ik zoveel om mijn familie?
- Is geld verdienen het belangrijkste in mijn leven?
- Welke waarde heeft sport?
2. Wie is de mens?
Verband: Wat is nu toch de zin van mijn leven, is er wel zin aan te geven?
Voorbeelden:
- Wie ben ik?
- Ben ik tevreden met mijzelf?
- Wat wil ik met mijn leven?
- Waarom lukt niet alles wat ik doe?
3. Hoe leven mensen meet elkaar samen?
Verband: Wat is de zin van het leven van al die anderen, heeft dat leven wel een zin?
Voorbeelden:
- Hoe gaan ouders met kinderen om?
- Vertel je al je geheimen aan je beste vriend of vriendin?
- Hoe ga je om met mensen die een andere huidskleur hebben?
4. Wat is de betekenis van lijden en dood?
Verband: Is er zin in dat lijden te ontdekken, welke zin dan, of zijn lijden en verdriet volstrekt zinloos?
Voorbeelden:
- Waarom is er zoveel lijden en verdriet?
- Waarom horen die nu eenmaal bij het leven?
- Hoe moeten we met lijden omgaan?
- Waarom krijgen sommige mensen zoveel lijden te verduren?
5. Wat is tijd?
Verband: Steeds willen we weten wat toch de zin ervan is dat we met die tijd en het tijdelijke te maken hebben.
Voorbeelden:
- Waarom duurt ons leven niet eeuwig?
- Waarom gaat alles zo snel voorbij?
- Wat zal de toekomst ons brengen?
- Waarom verandert er toch zoveel in ons leven?
6. Wat is de natuur?
Verband: Wat is nou toch de zin van de natuur?
Voorbeelden:
- Vorm ik zelf een deel uit van de natuur?
- Waarom worden mensen zo sterk door de natuur bepaald?
- Kunnen wij de natuur naar onze hand zetten?
Levensbeschouwing: Kijk op het leven, waarin antwoorden worden gegeven op levensvragen en
op die ene fundamentele vraag: wat is de zin van het leven?
Antwoorden op levensvragen zijn maar tijdelijk.
Dat komt doordat:
- Antwoorden op levensvragen geen vaste antwoorden hebben.
- Mensen steeds nieuwe ervaringen opdoen en zo steeds anders tegen iets aankijken.
2 soorten levensbeschouwing:
- Persoonlijke levensbeschouwing
- Gemeenschappelijke levensbeschouwing
Persoonlijke levensbeschouwing:
Het gaat om de levensbeschouwing van één persoon.
Gemeenschappelijke levensbeschouwing:

Het gaat om de levensbeschouwing van een groep mensen.
Bij een gemeenschappelijke levensbeschouwing gaat het om een groep mensen die dezelfde (voorlopige) antwoorden geeft op levensvragen en op de zinvraag.

Paragraaf 4 Waarom zoeken mensen naar zin?

Betekenis: Mensen maken allerlei dingen mee. Ze hebben er behoefte aan steeds een verklaring
te geven voor wat ze meemaken.
Zin geven wil zeggen:
- Evalueren
- Inschattingen maken voor de toekomst
- Voorspellingen doen
- Afwegingen maken over het gedrag.

Cultuur: In de cultuur zijn allerlei modellen en handelingsschema’s aanwezig en vastgelegd die
overgedragen worden aan jonge mensen (of eventueel aan nieuwkomers in de samenleving).
De cultuur bepaalt uiteindelijk in belangrijke mate hoe wij denken, voelen, ervaren en betekenis geven.
Ieder mens is een zinzoeker: ieder mens probeert zin te geven aan zijn leven. Daarbij maakt de mens gebruik van voorgegeven modellen uit de cultuur waarin hij leeft. Deze modellen kunnen godsdienstig zijn of niet-godsdienstig.
Paragraaf 5 Wanneer stellen mensen de vraag naar zin?
Mensen gaan pas zinvragen stellen, als het leven niet meer – of onvoldoende – als zinvol wordt ervaren.
- Men kan zich niet meer vereenzelvigen met bepaalde zaken
- Men is niet meer in staat bepaalde waarden te realiseren in het leven.
- Men voelt zich niet meer betrokken bij bepaalde levensactiviteiten en –projecten.
- Men heeft ‘er geen zin meer in’. De lust en de wil om er iets van te maken ontbreken.
Mensen stellen de vraag naar zin in drie soorten situaties:
1. Zo kan het niet langer
Er moet verandering komen.
2. De leegheid in mijn bestaan
Ook al loopt de dagelijkse gang van zaken naar wens, toch kan er een diep gevoel van onvrede bestaand. Iemand kan toch het gevoel hebben dat diepere behoeften onbevredigd blijven.
3. Een persoonlijke catastrofe
Ervaringen die er voor zorgen dat het leven op z’n kop komt te staan.
Zinvragen komen bij mensen op in situaties waarbij de kwaliteit van het leven is aangetast. Mensen krijgen besef dat de kwaliteit van het leven niet is zoals men zou willen ( het LEVENSIDEAAL).
Paragraaf 6 Antwoorden op de vraag naar zin:
Mensen vullen hun zingeving verschillend in:
- Er is geen zin te vinden.
- Immanent (in deze wereld)
- Transcendent ( overstijgt deze wereld) (God(en))
Je kunt immanent onderscheiden in verschillende zaken:
- Jezelf
- Bepaalde waarden
- Bepaalde doelen
- Medemens (en)
- Natuur
- Zin in het zoeken naar zin
Voorbeelden van antwoorden op de zinvraag:
1. Geen zin
Als we zouden accepteren dat het leven geen zin heeft zouden we depressief worden. Het leven heeft geen zin. En als u dat nu tot u door laat dringen, dan heeft het leven zin gekregen.
2. Zin vinden in mezelf
Het doel van geestelijke bewustwording is gelukkig zijn vanuit jezelf. Niet door anderen! Mensen proberen steeds hun geluk te halen uit externe prikkels. Maar niets van buitenaf kan je gelukkig maken. Dat kun je alleen zelf.
3. Zin in waarden
4. Zin in doelen nastreven
Jezelf bepaalde doelen stellen en die doelen ook zien te bereiken. Een mens moet voortdurend een uitdaging hebben.
5. Zin vinden in anderen (Je medemensen)
De zin van ons leven bestaat niet uit het verzamelen van zoveel mogelijk spullen, of het bereiken van zoveel mogelijk persoonlijke doelen. Het gaat erom te leven vanuit het begrip een sterfelijk mens te zijn samen met anderen. Het verbeteren van je eigen leven betekent dus ook het verbeteren van je betrekkingen met anderen en daarmee ook het verbeteren van de samenleving.
6. Zin in de natuur
7. Zin in het zoeken zelf
Niet het doel, maar de weg naar het doel is de zin van het leven.
Het is niet de waarheid die men bezit, of denkt te bezitten, die de mens zijn waarde geeft, maar de moeite die hij heeft ondernomen om de waarheid uit te vinden.
8. Zin vinden in God

Het gaat om de levensbeschouwing van een groep mensen.
Bij een gemeenschappelijke levensbeschouwing gaat het om een groep mensen die dezelfde (voorlopige) antwoorden geeft op levensvragen en op de zinvraag.

Paragraaf 4 Waarom zoeken mensen naar zin?

Betekenis: Mensen maken allerlei dingen mee. Ze hebben er behoefte aan steeds een verklaring
te geven voor wat ze meemaken.
Zin geven wil zeggen:
- Evalueren
- Inschattingen maken voor de toekomst
- Voorspellingen doen
- Afwegingen maken over het gedrag.

Cultuur: In de cultuur zijn allerlei modellen en handelingsschema’s aanwezig en vastgelegd die
overgedragen worden aan jonge mensen (of eventueel aan nieuwkomers in de samenleving).
De cultuur bepaalt uiteindelijk in belangrijke mate hoe wij denken, voelen, ervaren en betekenis geven.
Ieder mens is een zinzoeker: ieder mens probeert zin te geven aan zijn leven. Daarbij maakt de mens gebruik van voorgegeven modellen uit de cultuur waarin hij leeft. Deze modellen kunnen godsdienstig zijn of niet-godsdienstig.
Paragraaf 5 Wanneer stellen mensen de vraag naar zin?
Mensen gaan pas zinvragen stellen, als het leven niet meer – of onvoldoende – als zinvol wordt ervaren.
- Men kan zich niet meer vereenzelvigen met bepaalde zaken
- Men is niet meer in staat bepaalde waarden te realiseren in het leven.
- Men voelt zich niet meer betrokken bij bepaalde levensactiviteiten en –projecten.
- Men heeft ‘er geen zin meer in’. De lust en de wil om er iets van te maken ontbreken.
Mensen stellen de vraag naar zin in drie soorten situaties:
1. Zo kan het niet langer
Er moet verandering komen.
2. De leegheid in mijn bestaan
Ook al loopt de dagelijkse gang van zaken naar wens, toch kan er een diep gevoel van onvrede bestaand. Iemand kan toch het gevoel hebben dat diepere behoeften onbevredigd blijven.
3. Een persoonlijke catastrofe
Ervaringen die er voor zorgen dat het leven op z’n kop komt te staan.
Zinvragen komen bij mensen op in situaties waarbij de kwaliteit van het leven is aangetast. Mensen krijgen besef dat de kwaliteit van het leven niet is zoals men zou willen ( het LEVENSIDEAAL).
Paragraaf 6 Antwoorden op de vraag naar zin:
Mensen vullen hun zingeving verschillend in:
- Er is geen zin te vinden.
- Immanent (in deze wereld)
- Transcendent ( overstijgt deze wereld) (God(en))
Je kunt immanent onderscheiden in verschillende zaken:
- Jezelf
- Bepaalde waarden
- Bepaalde doelen
- Medemens (en)
- Natuur
- Zin in het zoeken naar zin
Voorbeelden van antwoorden op de zinvraag:
1. Geen zin
Als we zouden accepteren dat het leven geen zin heeft zouden we depressief worden. Het leven heeft geen zin. En als u dat nu tot u door laat dringen, dan heeft het leven zin gekregen.
2. Zin vinden in mezelf
Het doel van geestelijke bewustwording is gelukkig zijn vanuit jezelf. Niet door anderen! Mensen proberen steeds hun geluk te halen uit externe prikkels. Maar niets van buitenaf kan je gelukkig maken. Dat kun je alleen zelf.
3. Zin in waarden
4. Zin in doelen nastreven
Jezelf bepaalde doelen stellen en die doelen ook zien te bereiken. Een mens moet voortdurend een uitdaging hebben.
5. Zin vinden in anderen (Je medemensen)
De zin van ons leven bestaat niet uit het verzamelen van zoveel mogelijk spullen, of het bereiken van zoveel mogelijk persoonlijke doelen. Het gaat erom te leven vanuit het begrip een sterfelijk mens te zijn samen met anderen. Het verbeteren van je eigen leven betekent dus ook het verbeteren van je betrekkingen met anderen en daarmee ook het verbeteren van de samenleving.
6. Zin in de natuur
7. Zin in het zoeken zelf
Niet het doel, maar de weg naar het doel is de zin van het leven.
Het is niet de waarheid die men bezit, of denkt te bezitten, die de mens zijn waarde geeft, maar de moeite die hij heeft ondernomen om de waarheid uit te vinden.
8. Zin vinden in God

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

B.

B.

Als je opzoekt, wat is een zin van het buitenaf. Dan krijg je dit te zien, maar dat staat er helemaal niet in.

3 jaar geleden