Kenmerkende Aspecten 4V

Beoordeling 4.6
Foto van een scholier
 • Samenvatting door een scholier
 • 4e klas vwo | 3307 woorden
 • 7 juli 2014
 • 5 keer beoordeeld
Cijfer 4.6
5 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
Stap in jouw toekomst

Kom naar de Open Avond van Inholland op woensdagavond 29 maart van 17:00 - 20:00 uur. Proef de sfeer en ontdek onze opleidingen.

Meld je aan!

[Download bijgevoegde bestand voor links en handige plaatjes]

Geschiedenis 4 vwo

Kenmerkende Aspecten

H1 t/m H4

 1. Jagers en boeren (prehistorie: .. – 3000 v.Chr.)
 1. Grieken en Romeinen (Oudheid: 3000 v.Chr. – 500 n.Chr.)
 1. Monniken en Ridders (Vroege middeleeuwen: 500 – 1000)
 1. Steden & Staten (Late middeleeuwen: 1000 – 1500)

Notitie:

Wanneer een titel gemarkeerd is, is het een kenmerkend aspect. Wanneer een titel niet gemarkeerd is, is het een subhoofdstuk die belangrijk, maar geen kenmerkend aspect is.

Dit u is een link naar een filmpje

De levenswijze van jagers-verzamelaars u

 • Nomaden
 • Grotten, hutten, tenten
 • Groepen van 20-30 man
 • Kleine sociale verschillen
 • Rolverdeling man (jagers) en vrouw (verzamelaars)

Ontstaan van landbouw en landbouwsamenlevingen u

Verschillende theorieën overgang naar landbouw:

 1. Natuur leverde zoveel voedsel op, dat mensen zich daar gingen vestigen
  1. Toen veranderde het klimaat opnieuw (koud en droog) > minder eetbare planten > voedseltekort > mensen wilden niet meer rondtrekken > zelf voedsel produceren
  2. Bevolkingsgroei > voedseltekort > zelf voedsel produceren
 • Agrarische revolutie

  • Gevestigd bestaan
  • Snellere bevolkingsgroei
  • Mensen gingen natuur steeds meer naar hun eigen hand zetten (bossen > akkers, grasvlakten > graanvlakten, meer dorpen)
  • Boeren waren minder gezond > werk was zwaar etc.
  • Als gewas mislukte, dreigde er hongersnood
  • Bevolking nam toe en dichter bij elkaar, infectieziekten
  • Sociale ongelijkheid > j.v. deelden, boeren zelfstandig

Mensen gingen meer aan veeteelt doen > vlees > wol, melk, leer > trekkracht

 • Nieuwe ‘levenswijze’ stimuleerde uitvinding nieuwe technieken (weven, potten bakken, productie gepolijst steen)
  • Gepolijst steen > hakbijl > bomen omhakken > nieuwe akkers > +hout als bouwmateriaal (neolithicum: nieuwe steentijd)
  • Volgende stap: metaal > eerst brons, later ijzer. (Bronstijd en ijzertijd)

Het ontstaan van de eerste stedelijke gemeenschappen u

De vroege steden ontstonden rond 3300 v.Chr. in Soemerië, zuid Mesopotamië. Hoe?

 • Zeer vruchtbare grond door overstromingen Tigris en Eufraat > boeren moest irrigeren > dijken aanleggen > hele jaar door landbouw > overvloedige oogsten

Deze overvloedige oogsten hadden belangrijke gevolgen

Dit wil je ook lezen:
 • Bevolking kon groeien > ontstaan steden
 • Specialisatie > nieuwe beroepen (leerlooier, pottenbakker, kleermaker, smid)
  • Koopman! > ruilen > welvarend en invloedrijk > hiërarchie
  • Priesters > veel aanzien > hiërarchie

De steden hadden natuurlijk ook goede bestuurders nodig

 • Machtige leiders > leiders werden koningen > koningen stelden ambtenaren

Niet lang hierna ontstonden er ook steden in Egypte. Hoe?

 • (vergelijkbaar!): klimaat overwegend heet & droog > Nijl overstroomde ook elk jaar > oevers erg vruchtbaar > hele jaar landbouw > voedseloverschot

Ontwikkeling van het schrift

Dingen noteren was noodzakelijk voor het besturen van een stad. Ontwikkeling ging in stappen: vormen in klei > symbolen > tekens lettergrepen en klanken > rebussen > abstracte tekens  (leken op spijkers: SPIJKERSCHRIFT)

Met de komst van het schrift verlaat een samenleving de prehistorie (Soemerië eerst)

De vroegste staten

Aboe Simbel (Egypte): de eerste staat ter wereld. Staat?: Een afgebakend gebied met een gecentraliseerd bestuur en een overkoepelend rechtssysteem waar de overheid een geweldsmonopolie heeft en verantwoordelijk is voor de ordehandhaving en de verdediging van de landsgrenzen.

Macht en religie

Godsdienst was erg belangrijk in Egypte. Farao’s werden als heilig beschouwd. Zijn belangrijkste taak van het handhaven van de Maät: de komische orde, de stabiliteit en de harmonie in de samenleving. (“gerechtigheid en waarheid”). De farao had een oppermachtige positie en had grip op alle onderdelen van de samenleving. Door de farao ontstonden echter geen beroepsgroep van handelaren en ontwikkelden zich geen handelssteden.

Godsdienst Mesopotamië: koningen waren opperpriesters, ook polytheïstisch.

Athene in de 5e eeuw v.Chr.

Athene was een polis (stadstaat die zichzelf bestuurd, mv.: poleis). Athene was veel groter dan de meeste poleis, er woonden 300.000 mensen, waaronder vrije mannen, vrouwen, kinderen, vreemdelingen en slaven. De 5e eeuw was het hoogtepunt van macht: het stond aan het hoofd van de Delisch-Attische zeebond. Deze bond ontwikkelde zich tot het Romeins Imperium. Athene breidde zich uit, soms met geweld. Athene was in die tijd een democratie. (Atheens burgerrecht, directe democratie). Atheners waren voor gelijkheid, ze waren bang voor tirannie en aristocratie. Er was ook ostracisme: Het verschijnsel dat Atheense burgers een politicus uit hun midden konden verbannen door hem weg te stemmen (schervengericht).

De ontwikkeling van het wetenschappelijk denken en het denken over burgerschap en politiek in de Griekse stadstaat u

Op de Atheense democratie bestond kritiek, enkele Atheense denkers hebben zich afgevraagd of democratie nu wel het beste bestuurssysteem was. Deze denkers maakten deel uit van een lange traditie van Griekse filosofen, mensen die allerlei aspecten van het bestaan onderzochten. Soms wordt de Griekse filosofie wel beschouwd als het begin van de wetenschap. Aantal belangrijke filosofen en hun standpunten:

 • Socrates: “Ik weet niks, behalve dat ik niets weet.” Hij ergerde zich aan mensen die beweerden dat ze wisten hoe iets in elkaar zat.
 • Plato: Hij dacht dat je voor het bestuur het beste wijze mannen kon hebben die onpartijdig zijn en die alle belangen goed afwogen. De meerderheid had volgens hem niet altijd gelijk.
 • Aristoteles: Hij vond dat alle monarchieën, democratieën en aristocratieën goed konden werken, maar ook gevaarlijk konden worden. Hij vond dat alle burgers een politieke taak hadden.

De samenvatting gaat verder na deze boodschap.

Verder lezen

Alexander de Grote: verspreiding van het Griekse Rijk

Alexander erfde een rijk van zijn vader waarin de Griekse steden erg verzwakt waren geraakt. Formeel waren de poleis nog onafhankelijk, maar feitelijk was hun autonomie ten einde: ze waren nauwelijks meer in staat hun eigen buitenlandse politiek te bepalen. Alexander veroverde het gehele Perzische Rijk. Hoe kon hij dit?

 • Persoonlijke eigenschappen en militaire inzicht (onvoorspelbaarheid)
 • Alex speelde goed in op de tradities in de landen waarover hij regeerde
 • Alex streefde doelbewust naar een gemengde elite en een gemengd Macedonisch-inheems leger

Verbreiding Griekse cultuur

De verbreiding van de Griekse cultuur (vergrieksening) kende een aantal aspecten.

 • Het bestuur in het voormalig Perzische rijk veranderde
  • Grieks > bestuurstaal
  • Griekse bestuursorganen (maar niet democratisch! Griekse democratie werd na de dood van Alex veranderd in een oligarchie)
 • Steden in het oosten kregen een Grieks uiterlijk
  • Door aanleg typisch Griekse centra ontmoeting en vermaak
 • Verbreiding Griekse beeldende kunst

Ontstaan en de uitbreiding van het Romeinse Rijk

Dat het Rijk uiteindelijk ontstond kwam door een aaneenschakeling van gebeurtenissen.

 • Behoefte aan veiligheid en macht en roem stimuleerden steeds nieuwe generaties Romeinen om gebieden te veroveren. > kostte geld, leverde geld > belasting innen en meer landbouwgrond > verovering leverden slaven op

De expansie van het Romeinse Rijk begon al tijdens de Romeinse Republiek. Bij de uitbreiding maakte de Romeinen gebruik van twee middelen:

 1. Diplomatie: sluiten van bondgenootschappen met lokale heersers
 2. Leger: als diplomatie faalt > geweld

De Romeinse Republiek u

Romeinse Republiek (een staat die door burgers gemeenschappelijk wordt bestuurd). Je weet wel: magistraten (mensen die tijdelijk hoge functie hadden), senaat, consuls, volkstribuun etc. Met patriciërs en plebejers. Verder was er ook patronage. Een machtig man (de patroon) zich omringde met afhankelijke burgers van lage afkomst (cliënten).

Het Romeinse Keizerrijk u

Gaius Julius Caesar maakte uiteindelijk een eind aan de republiek. Hij had heel Noord-Gallië veroverd wat hem veel prestige had opgeleverd. Door middel van slimme bondgenootschappen versterkte hij de machtspositie en werd hij dictator. Hij riep zichzelf uit tot dictator for life, maar door tegenstanders werd hij vermoord. Echter, hij had zijn neef aangewezen als opvolger (Octavianus), hij versloeg zijn vijanden, noemde zichzelf Augustus en werd de eerste keizer.

Augustus trok alle macht naar zich toe (machtsconcentratie)

 • Efficiënt maatregelen treffen om de situatie in het Rijk te verbeteren
 • Bestuur was soms meedogenloos en wreed
 • Pax Romana: “Romeinse Vrede”, “afgedwongen rust”
 • Romeinse elite legde zich neer bij de alleenheerschappij

De klassieke vormentaal van de Grieks-Romeinse cultuur u

Wat verstaan we onder de Grieks-Romeinse cultuur? Voorbeelden?

 • Beeldende kunst
  • Menselijke anatomie toepassen
  • Perfect beeld van mensen/goden
 • Bouwkunst/architectuur
  • Dorische stijl tempels (strakke lijnen en sobere zuilen)
 • Literatuur
  • Romeinen beheersten naast Latijn meestal ook Grieks
 • Filosofie

De groei van het Romeins Imperium, waardoor de Grieks-Romeinse cultuur zich in Europa verspreidde u

De grote verbreiding van de Grieks-Romeinse cultuur was mogelijk door de militaire veroveringen van de Romeinen. Met de veroveringen werd de cultuur ‘ingevoerd’ in deze gebieden. Gebruiken en dat soort dingen namen de staten over.

De confrontatie tussen de Grieks-Romeinse cultuur en de Germaanse cultuur van Noordwest Europa u

In het hoog ontwikkelde oosten van het rijk was de komst van de Romeinen cultureel van mindere betekenis dan in het westen. Dat deel was al overheerst door de Griekse elite en had al de Griekse cultuur. Het westen werd bewoond door Kelten en Germanen. Zij waren niet eens bekend met het schrift, bouwen met steen, gebruik van glas en muntgeld. Toen de Romeinen daar ineens badhuizen ging plaatsen, was dit echt een culture shock voor de Germanen. Gevolg: inwoners gingen in hoog tempo gebruiken overnemen van de Romeinen > romanisering.

De ontwikkeling van het Jodendom en het Christendom als de eerste monotheïstische godsdiensten u

Jodendom:

 • Monotheïsme! > geloof in één god. Joden beschouwden zichzelf als ‘uitverkoren volk’ van god
 • Heilige boeken
 • Houden aan religieuze voorschriften

Binnen deze ‘eenheid’ bestond ook een grote verscheidenheid, er waren verschillende opvattingen over het geloof. Toen kwam Jezus die gezien werd als mogelijke Messias. Jezus wilde het joodse geloof een nieuwe inhouden geven:

 • Het strikt naleven van religieuze voorschriften maakte iemand niet een goed mens, maar verdraagzaamheid en vergiffenis.
 • Hij had kritiek op de manier waarop de priesters de tempel beheerden

Jezus had veel aanhangers, maar ook tegenstanders. Het joodse gerechtshof sprak de kruisiging uit. Dit bracht alleen maar meer aanhang. Mede dankzij Paulus kwam het christendom definitief los van het Jodendom.

Van sekte tot staatsgodsdienst

 • Goede organisatie Christelijke kerk
 • De manier waarop de Romeinen met her christendom omgingen
 • Vervolging van christenen > christenen werden gezien als ‘helden’
 • Keizer Constantijn de Grote (280-337) stelde het Christendom gelijk aan de andere religies in zijn rijk (op sterfbed tot christen dopen)
 • Keizer Theodosius (392) verbood hij alle andere godsdiensten behalve het christendom > staatsgodsdienst

Het einde van het Romeinse Rijk

Keizers waren hun grip een beetje kwijt. Rijk was min of meer opgesplitst in oost en west. Theodosius liet west over aan zijn ene zoon en oost aan zijn andere zoon.

OOST: Grieks, Constantinopel

WEST: Latijns

Het einde van het WEST Romeinse Rijk

 • Grote druk op buitengrenzen van het rijk (hunnen, nomaden, Germanen) > volksverhuizingen! Deze konden de keizers niet beheersen > rijk verbrokkelde volkomen > keizers konden minder belasting innen > keizers deden afstand van keizerstitel > last keizer standing > West-Romeinse Rijk hield feitelijk op met bestaan L

Het OOST Romeinse Rijk

Dit gebied bleef nog zo’n 1000 jaar bijeen, go oost!

 • Nieuwe hoofdstad, goed beschermd rijkshart > Constantinopel was een vrijwel onneembare vesting
 • Godsdienst > veel discussies > orthodox (‘volgens het ware geloof’) kerken erkende gezag van de paus niet meer > kerken keerden zich van Rome af > oosters schisma
 • Veel handelsroutes in Constantinopel > welvaart (belastingen) > met geld konden aanvallen van buitenaf worden afgekocht
 • Goed functionerend leger en bureaucratie
 • Stevige greep op de organisatie van de kerk

Dit rijk kon bestaan tot 1453, toen kwam Mehmet II die Constantinopel innam, waarschijnlijk omdat de poort in de vestingmuur niet goed afgesloten was K

De vrijwel volledige vervanging in West-Europa van de agrarisch-urbane cultuur door een zelfvoorzienend agrarische cultuur, georganiseerd via hofstelsel en horigheid  u

Hofstelsel: wat is het? Zie plaatje ß

Oorzaak:

 • Uiteenvallen West Romeinse rijk > lokale edelen gingen oorlog voeren > onveiligheid (geen Romeinse soldaten meer) > reizen werd bemoeilijkt, handel kromp > internationale handel wordt regionale handel > verdwijnen van geld > ruilhandel > vraag specialisatie nam af > mensen bleven het liefst dicht mogelijk bij huis > eigen onderhoud (autarkisch)
 • Belastingsysteem verdween bijna overal > geen geld voor ambtenaren > hofstelsel yay.

De verspreiding van het christendom is geheel Europa  u

Kerstening: andere bekeren tot het christendom

Politieke ontwikkeling: het verbreiden van het Frankenrijk. Deze 2 gebeurtenissen gingen hand in hand. De Frankische koning Clovis had zich om laten dopen tot katholiek. Ook werkten de Frankische machthebbers veel samen. De Franken werden het machtigste volk in Noordwest-Europa en het katholicisme was dominant.

Ook stichtte de Franken door hun beschermde christelijke leefgemeenschappen. Zij stonden borg voor de fysieke veiligheid van de missionarissen. (Geestelijken die mensen tot het christendom probeert te bekeren).

Reguliere en seculiere geestelijkheid

Reguliere geestelijken: Lid van een kloosterorde, monnik of non.

 • Teruggetrokken gelovigen
 • Kloosterregels, bekendste/belangrijkste is van Benedictus van Nursia (480-547): gehoorzaamheid aan de abt, leven in armoede en onthouding
 • Zoveel mogelijk in eigen behoeften voorzien
 • Aantrekkingskracht op mensen uit hogere klassen (schenkingen) > kloosters kregen veel grond > ontwikkelden tot grootgrondbezitters > rol bij beheer van domeinen
 • Zielen- en ziekenverzorgers
 • Bewaren en doorgeven cultureel erfgoed

Seculiere geestelijken: priester die onderdeel vormt van het kerkelijke bestuur, vanaf het laagste niveau tot aan de leider van de kerk, de paus. Priesters: mannen die leiding gaven aan de kerk en daar verantwoordelijk waren voor de uitvoering van kerkelijke rituelen, met name van de mis.

Het ontstaan van feodale verhoudingen in het bestuur  u

Feodalisme: een bestuurssysteem waarbij een leenheer grond en rechten in ‘leen’ geeft aan een odnergeschikte leenman, in ruil voor trouwe dienst (leenstelsel, feodaliteit, feodaal stelsel)

Het feodalisme in na 700 ontstaan in het Frankische Rijk.

Martel: strijders beloofen hun legeraanvoerders militair te steunen, legden een eed van trouw aan hem af en werden hierdoor zijn vazal. In ruil daarvoor zorgde de legeraanvoerder voor hun levensonderhoud. Martel besloot zijn mannen een aantal boerderijen in leen te geven, zodat ze zelf in hun levensonderhoud en dat van hun knechten konden voorzien.

Karel de Grote: Karel koppelde het leenstelsel aan het bestuur.

Gevolgen:

Leenmannen zagen de leen al snel als hun eigendom en als erfelijk.

Leenmannen hadden vaak meerdere leenheren, lastig wanneer twee leenheren in oorlog waren. De vazallen kregen steeds meer macht.

Conclusie: Feodaliteit was dus wel een oplossing voor geldgebrek en machtsverlies, maar veroorzaakte ook nieuwe problemen.

Het ontstaan en de verspreiding van de islam  u

De stichter van de islam, profeet Mohammed, bouwde voort op ideeën en geschriften van joden, christenen en lokale religies. Hij predikte het geloof in één god, Allah. Hij zag zichzelf als de boodschapper van Allah. Door een combinatie van religieuze inspiratie, militaire strijd en diplomatie slaagde Mohammed erin zijn geloof erkend te krijgen.

De opzienbarende expansie van het rijk na 632 verliep in verschillende fasen.

 1. Heel Arabië onder controle
 2. Noorden veroverd
 3. Perzische Rijk en Egypte
 4. 720: Noord-Afrika en Spanje

732 werden de moslims verslagen door Karel Martel.

Hoe kon dit zo snel en zo groot?

 • ‘Jihad’: strijden voor god, nieuwe gebieden veroveren
 • Religie: saamhorigheidsgevoel

Macht vasthouden?

 • Bevelhebbers nieuwe nederzettingen: politieke bestuurders, religieuze leiders en rechters
 • Toplaag deed geen actieve poging de lokale bevolking tot de islam te bekeren: tolerante houding > acceptatie heerschappij
 • Sharia:Islamitische wetgeving die teruggaat op het woord van Allah, zoals dat is overgeleverd in de Koran en andere heilige geschriften

De opkomst van handel en ambacht die de basis legde voor het herleven van een argrarisch-urbane samenleving  u

De opleving was voor een belangrijk deel het gevolg van de toegenomen opbrengsten in de landbouw. Dit had 3 oorzaken:

 • Het drieslagstelsel: Een manier om een graanakker zo nuttig mogelijk te gebruiken, door in één jaar een derde van het land in de herfst in te zaaien, een derde van het land in de lente en een derde van het land braak te laten liggen.
 • Ontginnen: Woeste gronden gebruiken als landbouwgrond (à toename landbouwgrond à toename landbouwopbrengst)
 • IJzeren ploegen: effectiever ploegen

De grotere hoeveelheid voedsel had twee gevolgen:

 • De bevolking kon groeien
 • De handel nam toe (door verkoop van overschot op markten)

Deze markten ontstonden op strategische punten, zoals kruispunten van landwegen of in de buurt van waterwegen. Naast regionale markten, ontstonden ook grote jaarmarkten. Daar zien we de opleving van de langeafstandshandel. De opbloei van met name de langeafstandshandel had drie gevolgen:

 • Samenwerking handelssteden: Zoals de Hanze uit de 12e eeuw. De aangesloten steden hielpen elkaar bij bescherming van reizende kooplieden en gaven elkaar handelsvoordelen.
 • Koningen en landsheren gingen zich actief bemoeien met de handel: Markten stimuleerde welvaart
 • Groeiende vraag naar geld: Geldeconomie en de geldhandel kwamen tot ontwikkeling.

Opkomst van de stedelijke burgerij en de toenemende zelfstandigheid van steden u

In de late middeleeuwen ontstaan er steeds meer steden in Europa.

Toegenomen handel > handelsgemeenschappen > ambachtslieden

Bewoners vroegen op privileges:

 • Recht om het houden van een (jaar)markt
 • Recht om eigen rechtspraak te regelen
 • Tolvrijheid (kooplieden hoefden geen belasting te betalen voor vervoeren)
 • Stadsrecht: recht een verdedigingsmuur om hun nederzetting te leggen (landsheren kregen belasting en militaire steun) Met stadsrecht werd een stad relatief onafhankelijk (eigen wetten maken)

De voornaamste inwoners in een stad waren mensen met burgerrecht (berecht door stadsgenoten en officieel in aanmerking komen voor bestuursambten) = burgerij.

De komst van nieuwe stedelingen leidde tot meer concurrentie > gilde

De expansie van de Christelijke wereld naar buiten toe  u

Reconquista: verovering islamitische Spanje en Portugal

Kruistochten: verovering van het heilige land (gebied rondom Jeruzalem; in handen van de moslims). Verschillende partijen waren hierbij betrokken:

 • De Katholieke Kerk: beschouwden dit als heilige missie
 • Edelen: Roem
 • (Italiaanse) handelaren: handelsposten en privileges
 • ‘gewone’ volk: vergeving zonde

Landgebrek: de trek naar dunbevolkte gebieden in Oost-Europa

Hoewel er ook andere facotren aan het werk waren, stond de expansie van het middeleeuws Europa sterk in het teken van de verbreiding van het christelijk geloof. De strijd tegen geloofsvijanden werd ook binnen de christelijke wereld gevoerd. De katholieke kerk streefde naar een eenheid en zuiverheid van het geloof, mensen die afweken van de geloofsleer, ketters, werden streng bestraft. Speciaal daarom stelde de kerk een rechtbank in, inquisitie.

Gevolgen:

Reconquista:

 • Verdrijving van moslims uit Spanje en Portugal
 • Spanje werd doorgeefluik kennis tussen Arabische wereld en Europa
 • Opkomst universiteiten (klooster niet langer enige centrum van kennis)

Kruistochten:

 • Veel dodelijke slachtoffers
 • Bevordering handel tussen Europa en Oosten
 • Verrijking van de Europese wetenschap
 • Nieuwe impuls filosofie en theologie (scholastiek)

Het conflict in de christelijke wereld over de vraag of de wereldlijke dan wel de geestelijke macht het primaat behoort te hebben  u

Wereldlijke macht: Koning en Keizer, regeren over volk

Geestelijke macht: Paus, regeren over geloof

De wederzijdse afhankelijkheid van wereldlijke en geestelijke macht heet tweezwaardenleer. Volgens deze leer was de wereld verdeeld in de twee genoemde machten. Deze moesten elkaar respecteren en versterken.

Lekeninvestituur: De officiële inwijding van een geestelijke door een leek (niet-geestelijke). Het streven van de kerk en de paus om zicht te ontworstelen aan de invloed van de keizers leidde tot veel conflicten (investituurstrijd)

1222 werd er een compromis gesloten: Het Concordaat van Worms. De paus zou voortaan een bisschop de geestelijke macht geven en de keizer gaf een bisschop dan de wereldlijke macht. De strijd was echter niet voorbij: westers schisma: de tijdelijke scheuring in de westerse kerk waardoor de kerk twee elkaar tegenwerkende pausen had. (in Rome en Avignon)

Het begin van staatsvorming en centralisatie u

Centralisatie: het streven van heersers om hun gebied vanuit één punt te besturen en in het hele grondgebied gelijke wetten en belastingen in te voeren. Heersers wilde hun macht verstevigen.

Staatsvorming: kwam na centralisatie, het ontstaan van een groot gebied met één bestuur.

Staatsvorming: kwam na centralisatie, het ontstaan van een groot gebied met één bestuur.

Het proces verliep anders in andere staten. Duitsland bleef versnipperd, er kwamen geen centrale instelling en belastingen en de vorstendommen vormden één blok tegen de Keizer. In Frankrijk was er een succesvolle centralisatie van macht. De leenmannen van de koning gedroegen zich als zelfstandige vorsten. 987: Parijs rijke handelsstad > Koningen meer geld door belastingen > stimuleerden handel + beschermden > stedelingen steunden op koning. In Engeland nam Willem de Veroveraar het land in en verdeelde dit strategisch onder leenmannen. Verder ontstonden in Europa parlementen, overlegorganen waarin de Koning samenkwam met vertegenwoordigers uit de 3 standen. 

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.