Indonesië 1830-1949

Beoordeling 4.6
Foto van Frank
  • Samenvatting door Frank
  • Klas onbekend | 2253 woorden
  • 21 juni 2015
  • 5 keer beoordeeld
Cijfer 4.6
5 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Stap in jouw toekomst

Kom naar de Open Avond van Inholland op woensdagavond 29 maart van 17:00 - 20:00 uur. Proef de sfeer en ontdek onze opleidingen.

Meld je aan!

Het Cultuurstelsel 1830-1870

Toen de Nederlandse overheid Indonesië in 1798 van de VOC overnam, was het belangrijkste doel van de kolonie geld leveren aan Nederland. De kolonie bracht grote winsten voor de Nederlandse schatkist, maar om nog meer winst te halen uit de kolonie werd in 1830 het cultuurstelsel ingevoerd, door gouverneur-generaal Johannes van den Bosch.

Het cultuurstelsel hield in dat de bevolking 20% van hun grond moest bebouwen met voor producten voor de Nederlanders. Deze producten werden dan als belasting aan Nederland gegeven. Nederland verkocht deze producten in Europa en maakte daar veel winst mee. De producten waren onder meer koffie, thee, suiker en Indigo (een verfstof). De producten waren dus belasting. Als betaling voor het werk kregen de Indonesische boeren plantloon, een vergoeding die veel lager was dan normaal loon. Om te zorgen dat de boeren hard zouden werken, kregen de Nederlandse ambtenaren (residenten) en Indonesische vorsten (regenten) een deel van de opbrengst (cultuurprocenten).

Voor de Indonesische bevolking was het cultuurstelsel heel zwaar. Zij noemden het het "dwangstelsel". Voor Nederland was het cultuurstelsel heel positief. De aanleg van het Nederlandse spoorwegennet en de bouw van talloze bruggen werd door het cultuurstelsel bekostigd. Ook werden de Surinaamse slavenhouders ermee gecompenseerd voor de afschaffing van de slavernij in 1863. Ten slotte was het door het cultuurstelsel niet nodig om inkomstenbelasting te heffen.

Toch kwam er op den duur kritiek op het Cultuurstelsel. Deze kritiek kwam vooral van Nederlandse ondernemers die niet wilden dat alle winst naar de Nederlandse regering ging: ze wilden zelf ook bedrijven vestigen. In 1870 werd de Agrarische Wet en de Suikerwet ingevoerd. Daarmee eindigde het Cultuurstelsel. Door deze wetten konden particuliere bedrijven (dus van Nederlandse privé-personen) zich in Nederlands-Indië vestigen.

Nederlandse privé-bedrijven & Modern Imperialisme 1870-1900

Na de afschaffing van het cultuurstelsel kwam er meer ruimte voor Nederlandse bedrijven in Indonesië. Niet langer werd alles door de overheid geregeld. Door de opening van het Suez-kanaal, uitvindingen van telegraaf en de doorbraak van de stoomscheepvaart en (later) de uitvinding van vliegtuig en elektriciteit, werd het veel makkelijker om naar Indië te reizen. Veel Nederlanders kwamen daarom een bedrijf stichten in Indië. Op de nieuwe Nederlandse plantages werd koffie, thee en rubber verbouwd. Indonesische boeren werkten daar als landarbeiders. Ze werden echter heel slecht betaald. Op Sumatra was de situatie nog erger dan op Java. De werkers op de Sumatra-plantages (koelies) werden slecht behandeld. Ze werden afgeranseld en de plantagehouders lieten hun lang, zwaar werk doen.

Een tweede verandering in de periode 1870-1900 was het Modern Imperialisme. Het Modern Imperialisme is de periode van 1870 tot 1900 waarin Europese landen in hoog tempo nieuwe kolonies stichten en de binnenlanden veroveren van bestaande kolonies langs de kusten. Het Modern Imperialisme was vooral in Afrika, maar ook in Azië.

Voor Nederlands-Indië betekende het Modern Imperialisme, dat Nederland zich meer met de kolonie ging bemoeien. De redenen daarvoor waren dezelfde als voor andere landen. De belangrijkste reden was nationalisme: hoe groter je kolonie, hoe beter je was. Een andere belangrijke drijfveer was de angst voor buitenlandse inmenging. Nederland was bang, dat als het niet zelf de eilanden bezette, Engeland of Frankrijk dit zou doen. Ten slotte was de economie veranderd. De aardolie in de binnenlanden van bijvoorbeeld Borneo was nu erg belangrijk. Als je dat wilde oppompen, moest je natuurlijk wel zelf ter plaatse zijn.
Het Modern Imperialisme zorgde er dus voor dat Nederland vaker ingreep in gebieden die ver van Java lagen. Vroeger werd er alleen een kleine strafexpeditie gestuurd als een vorst niet wilde luisteren. Nu werd het gebied ook daadwerkelijk bezet. Een belangrijk voorbeeld is de Atjeh-oorlog. Door de opening van het Suez-kanaal werd de reis makkelijker en aantrekkelijker voor andere mogendheden. Een sterke uitbreiding van handelsverkeer en personenvervoer werd mogelijk Door de verlegging van de handelsroute ontstond er een politiek probleem. De route liep nu via Atjeh (noordpunt van Sumatra), dat piraterij bedreef. Nederland wilde de piraterij tegen gaan en Atjeh inlijven bij Indonesië om zo zijn machtspositie in Nederlands-Indië te verstevigen. Dat bleek lastig: de Atjeeërs voerden een guerilla-oorlog waarbij ze onverwacht vanuit de bossen aanvielen en dan weer snel verdwenen. Het KNIL (Koninklijk Nederland-Indisch Leger) had de grootste moeite om de oorlog te winnen: deze duurde van 1873 tot 1914 en kostte vele slachtoffers.
 

Ethische politiek 1900-1920

Met de term ethische politiek wordt bedoeld dat 1900 het Nederlandse koloniale beleid in Nederlands-Indië veranderde: het was voortaan de bedoeling dat we ‘iets terug zouden doen’ voor de Indiërs. Waar tot dan toe de economische uitbuiting van grondstoffen en mensen gebruikelijk was, werd nu het doel de koloniale bevolking voor te bereiden op politieke en economische zelfstandigheid. Dit werd vooral gedaan, omdat Nederlanders het gevoel kregen, dat er teveel van Indië geprofiteerd was: we hadden een "eereschuld" bij de Indiërs en verder een "zedelijke verplichting" de Indiërs op te voeden en op te leiden.

Deze ereschuld en zedelijke verplichting werden in de praktijk met name ingevuld door het financieren van volksonderwijs en ziekenhuizen, het helpen met het verbeteren van de landbouw (oa. irrigatie) en een beperkte mate van politieke inspraak voor de Indonesiërs.

Deze politiek leverde inderdaad een verbeterde infrastructuur en welvaart op, en ook (heel belangrijk) een grote verbetering van het onderwijs. Door dit onderwijs merkten Indonesiërs dat zij niet minder intelligent waren dan Nederlanders. Geleidelijk wilden zij daarom steeds meer meebeslissen en hetzelfde behandeld worden als de Nederlanders. Doordat Nederland bleef discrimineren (Indonesiërs mochten niet echt meebeslissen en de hoogste banen waren altijd voor de Nederlanders) het nationalisme: Indonesië wilde onafhankelijk worden. Een voorbeeld hiervan is de Volksraad die in 1916 opgericht werd. In dit Indonesisch parlement mochten de mensen in de kolonie meepraten over het bestuur van Indonesië. De meeste zetels waren echter voor in Indonesië wonende Nederlanders! Ook mocht de Volksraad alleen advies geven aan de gouverneur-generaal, en niet zelf wetten maken.

De samenvatting gaat verder na deze boodschap.

Verder lezen

Nationalisme 1910-1942

Dit streven naar onafhankelijkheid was een ongewenst bijeffect van de ethische politiek en Nederlandse bestuurders probeerden het nationalisme dan ook zoveel mogelijk te beperken. Dit leidden tot verbittering van de Indonesische nationalisten. Toen bleek dat de beloofde Volksraad eigenlijk niets voorstelde, ontstonden er gewelddadige lokale opstanden tegen het Nederlandse gezag. Er werden partijen en clubs opgericht die zich verzetten tegen de Nederlandse overheersing. Eén daarvan was de Partai Nasional Indonesia van Soekarno die in 1927 werd opgericht. Deze partij wilde onafhankelijkheid bereiken door de Indonesiërs op te roepen op geen enkele manier met de Nederlanders samen te werken. In 1927 werden alle nationalistische partijen verboden en opstanden werden met de harde hand neergeslagen. Dit zorgde ervoor dat de spanningen steeds hoger opliepen. Hoewel de welvaart ten gunste kwam van de Indonesische bevolking hadden de spanningen en het nationalistische gevoel toch de overhand.
 

Tweede Wereldoorlog 1942-1945

Dit wil je ook lezen:

In de Tweede Wereldoorlog werd Nederland door Japan uit Indonesië verdreven en op 8 maart 1942 werd de onvoorwaardelijke overgave afgedwongen. Het prestige van de Nederlanders kreeg een geweldige klap, toen zij (als ‘superieure blanken’) het verloren van een Aziatisch volk. Indonesische nationalisten kregen echter hoop: misschien dat ook de Indonesiërs het zouden kunnen winnen als ze zich net zo goed organiseerden als de Japanners.

Ook tijdens de Japanse bezetting daalde het aanzien van de Nederlanders. Alle Nederlandse tekenen van overheersing werden door de Japanners weggevaagd. Standbeelden werden afgebroken, het gebruik van Nederlandse taal werd verboden, plaatsnamen werden veranderd. Batavia ging Jakarta heten. Ook kregen Indonesiërs een groot deel van de economische en bestuurlijke functies. Alleen de hoge bestuursposten kwamen in Japanse handen. Het nationalistische gevoel van de Indonesiërs werd hierdoor gestimuleerd.

Toch bleek al snel dat Japan niet van plan was om Indonesië onafhankelijkheid te verlenen. Japan zag Indonesië ook als kolonie, vooral als leverancier van olie, rubber en rijst. Indonesiërs zelf zeiden: "De hond is vertokken, het varken is gekomen." Dit verduidelijkt dat er een algemene afkeer heerste tegenover buitenlandse bezetting. Maar naarmate Japan tegen het einde van de oorlog verzwakte, zag het zich gedwongen meer toezeggingen te doen. Soekarno en andere nationalistische leiders kregen steeds meer mogelijkheden om tegen buitenlandse bezetting te prediken. Dit was een bewuste strategie van Japan in alle bezette koloniën: als Japan de oorlog verloor, wilde het er in ieder geval voor zorgen dat de Nederlanders, Engelsen, Fransen en Amerikanen na de oorlog niet gewoon weer terug konden komen.

Onafhankelijkheidsstrijd 1945-1949

Na de Japanse capitulatie op 15 augustus 1945, riepen de nationalistische leiders Soekarno en Hatta op 17 augustus 1945 de onafhankelijke Republiek Indonesië uit. In de praktijk waren de nationalisten vooral sterk op Java en Sumatra. Nederland wilde de Republiek niet erkennen en Indonesië snel weer onder Nederlands bestuur brengen. Dit gevoel werd sterker toen berichten kwamen over massale moordpartijen op Nederlanders die de Japanse interneringskampen hadden overleefd, maar ook op Indo-Europeanen, Ambonezen en Chinezen.

Maar het Nederlandse leger was pas in maart 1946 klaar. Er volgden in het grensgebied doorlopend schermutselingen tussen Nederlandse en Republikeinse troepen. Uiteindelijk kwam er een wapenstilstand en werd het Akkoord van Linggadjati gesloten. Hierin werd bepaald dat Indonesië een federale staat zou worden, waarin de Republiek één van de deelstaten zou vormen. In de andere delen zou Nederland nog veel invloed houden. Ook zou een Nederlands-Indonesische Unie gevormd worden waarin Indonesië en Nederland nog veel samen zouden regelen.

Ondanks het Akkoord wilden zowel Nederland als de Republiek eigenlijk het liefst hun eigen zin doordrukken. Daarom zorgde Nederland voor een zo groot mogelijk leger in Indonesië. In 1949 waren dat meer dan 120.000 soldaten. Uiteindelijk besloot Nederland tot de politionele acties: militaire acties van Nederland om de onafhankelijkheid van Indonesië te verhinderen. Tijdens de Eerste Politionele Actie in juli 1947 was het belangrijkste doel om de economisch belangrijke gebieden (plantages, olievelden enz.) op Java en Sumatra weer terug te krijgen.

Deze gebieden werden inderdaad snel veroverd. Het Indonesische leger was wel groter dan het Nederlandse, maar veel slechter bewapend en getraind. De VN (opvolger van de Volkenbond) was echter boos over de aanval en dankzij VN-ingrijpen werd op 5 augustus 1947 een wapenstilstand afgekondigd.

Steeds meer landen, vooral de Verenigde Staten, gingen zich nu met de kwestie bemoeien. Veel landen vonden dat Indonesië het recht had om onafhankelijk te worden. Toch mislukte de wapenstilstand. Indonesische soldaten keerden stiekem terug naar het gebied dat de Nederlanders veroverd hadden en begonnen daar een guerilla-oorlog. Om die reden begon Nederland in december 1948 de Tweede Politionele Actie. Hoofddoel was de Indonesische Republiek te vernietigen. Hiertoe zouden de Nederlandse troepen het resterende grondgebied van de Republiek in Java en Sumatra veroveren. Maar het belangrijkste was om in de Republikeinse hoofdstad Jogjakarta de regering (oa. Soekarno) en legerleiding van de Republiek gevangen te nemen. Ten slotte moest het Indonesische leger op Midden-Java worden omsingeld en uitgeschakeld.

De operatie lukt maar voor een deel. De Indonesische regering werd gevangen genomen, maar de legerleiding ontsnapte. Alle gebieden op Java werden veroverd, maar het Indonesische leger had zich teruggetrokken in de bossen en begon een guerilla-oorlog. Op Sumatra werden alleen een aantal strategisch gelegen plaatsen in Republikeins gebied bezet.

De gevolgen van de Tweede Politionele Actie waren eigenlijk alleen maar negatief. De VN was heel boos en onder aanvoering van de Amerikanen eiste de VN dat Nederland de aanvallen onmiddellijk staakte en de Indonesische leiders vrijliet. Daarom werd de actie op 31 december 1948 gestaakt. Dat deed Nederland vooral omdat de beoogde gebiedsuitbreiding toen al min of meer gerealiseerd was. De Indonesische leiders bleven echter vastzitten.

Ook in Indonesië zelf waren de gevolgen niet positief: het Indonesische leger herstelde zich snel en bleek inmiddels zeer bekwaam in de guerrilla. Die strijdwijze bezorgde de Nederlandse troepen handenvol werk en toenemende verliezen. De beschikbare mankracht bleek onvoldoende om heel Java onder controle te houden. Bovendien gingen de nationalisten op grote schaal over tot de executie van Indonesiërs die met de Nederlanders samenwerkten, waardoor de stabiliteit van het binnenlands bestuur ernstig werd ondermijnd.

Ook in Indonesië zelf waren de gevolgen niet positief: het Indonesische leger herstelde zich snel en bleek inmiddels zeer bekwaam in de guerrilla. Die strijdwijze bezorgde de Nederlandse troepen handenvol werk en toenemende verliezen. De beschikbare mankracht bleek onvoldoende om heel Java onder controle te houden. Bovendien gingen de nationalisten op grote schaal over tot de executie van Indonesiërs die met de Nederlanders samenwerkten, waardoor de stabiliteit van het binnenlands bestuur ernstig werd ondermijnd.

Toen de VS vervolgens steeds bozer op Nederland werd en dreigde met internationale sancties en intrekking van de Marshallhulp, gaf Nederland toe.

Soeveriniteitsoverdracht.

In mei 1949 begonnen onderhandelingen. In deze onderhandelingen stelden de Indonesische nationalisten zich soepel op. Het onafhankelijke Indonesië zou een federale structuur kennen: de Verenigde Staten van Indonesië. De band met de vroegere kolonisator zou vorm krijgen in de Nederlands-Indonesische Unie. Financieel-economische afspraken werden gemaakt die de Nederlandse economische belangen moesten veiligstellen. Nieuw-Guinea bleef voorlopig een Nederlandse kolonie. Dit leek allemaal nogal op het Akkoord van Linggadjati met de Nederlandse toevoegingen. Maar de Indonesiërs gingen er vanuit dat ze hun eigen gang konden gaan als de Nederlanders eenmaal waren vertrokken.

En aldus geschiedde. Op 27 december 1949 vond in Amsterdam de soevereiniteitsoverdracht plaats. Direct daarna begon Soekarno met het veroveren van de overige deelstaten. Dat leidde met name op de Molukken tot verzet, maar dat verzet werd hardhandig de kop ingedrukt. De Nederlands-Indonesische Unie kwam nooit echt van de grond en werd uiteindelijk in 1956 opgeheven. In 1957 joeg Soekarno veel Nederlanders die nog in Indonesië woonden het land uit en pikte hun bedrijven in. Vervolgens ging hij over Nieuw-Guinea een harde confrontatiepolitiek ging voeren. Na kleine aanvallen en de dreiging van een grote oorlog, droeg Nederland in 1963 dat gebied over. Daarmee was de Indonesische eenheidsstaat die het gehele grondgebied van de voormalige kolonie Nederlands-Indië omvatte een feit.

Bronnen: geschiedenis.nl & Wikipedia (cultuurstelsel, ethische politiek en politionele acties)

REACTIES

A.

A.

dit is geweldig

4 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

Ook geschreven door Frank