Hoofdstuk 6

Beoordeling 5
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 5e klas havo/vwo | 1924 woorden
  • 19 februari 2013
  • 7 keer beoordeeld
Cijfer 5
7 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
Twijfel je nog over jouw studiekeuze?

Of heb je hulp nodig bij het inschrijven? Bezoek dan onze Extra Open Avond op 7 juni. Kom een kijkje nemen en voel hoe het is om te studeren bij Hogeschool Inholland. Wij staan voor je klaar! 

Meld je aan!

§1     Een Wereldeconomie

Wereldwijde handelscontacten, handelskapitalisme en het begin van een wereldeconomie

In 1594 kwamen 9 kooplieden in een wijnhuis bij elkaar om plannen te beramen voor een 1e reis naar Azië langs Kaap de Goede Hoop. Na de overzeese expansie van Portugal en Spanje in de 15e en 16e eeuw, kozen ook Nederlanders en Britten het ruime sop om rijkdommen te vergaren in Azië en Amerika.

De scheepvaart (naar Indië)

Oost-Azië werd toen nog Indië genoemd, een zeereis hierheen was gevaarlijk door:

Stroming, onbekende kliffen, stormen, routes, Portugezen, ijs, ziektes en geld

Er werd geprobeerd via Rusland te varen (Nova Zembla) maar via Afrika werd Java toch gevonden

De reizen leverden grote winsten op en er schoten handelsondernemingen uit de grond, deze richtten zich vooral op peper, kruidnagelen, foelie en nootmuskaat uit de Molukken

De oprichting van de VOC

Door concurrentie daalden de winsten en richtte de Staten Generaal in 1602 de VOC op

Bevoegdheden: handelsmonopolie in heel Azië, verdragen sluiten, vestigingen bouwen en oorlog voeren

De VOC gaf aandelen uit om een startkapitaal op te bouwen, bestuurd door 17 bestuursleden

De VOC liet de Molukkers hun specerijen alleen aan hun verkopen, daarbij werd geweld gebruikt

Handel en Gebied

In 1619 werd Java het hoofdkwartier van Batavia en werden er langs heel Azië handelsposten gebouwd

Ze wilden geen grote gebieden beheersen (kost geld, maar handel stond wel veilig) maar kregen toch Java

Op Kaap de Goede Hoop werd een verversingspost (en kolonies) gesticht voor schepen tussen Azië en EU

Dit wil je ook lezen:

De VOC handelde vooral in specerijen, kaneel, textiel, suiker en koffie (populair genotsmiddel 1700)

Slaven en Suiker

De handelsrelaties die NL’ers en andere EU’en over de hele wereld aanknoopten, vormden het begin van een wereldeconomie: gebieden over de hele wereld raakten verbonden (ook in Afrika en Amerika actief)

In 1621 werd de WIC opgericht met het hoofddoel om Spanje te bestrijden (= financieel uitputten) dit deden ze doormiddel van piraterij met toestemming van de overheid, zoals met Piet Heijn (1628)

Daarna werden ze winstgevend d.m.v. slaven en goud vanuit West-Afrika, suiker uit Brazilië en het veroveren van kolonies in Amerika, maar alleen Suriname en 6 andere Antilliaanse eilanden bleven over

Batavia

In 1618 werd Jan Pieterszoon Coen gouverneur-generaal van de VOC

Hij moest in Jakatra een hoofdkwartier oprichten, terwijl de vorst en de Engelsen hem tegenwerkten.

Hij liet alles afbranden en stichtte Batavia, dit werd het nieuwe aankomst- en vertrekpunt voor alle schepen van- en naar Europa, ook werden er goederen opgeslagen.                 

§2     De Gouden Eeuw van Nederland

De bijzondere plaats in staatkundig opzicht en de bloei in economisch en cultureel opzicht van de Nederlandse Republiek

Na 1588 probeerden de 7 gewesten van de Unie van Utrecht niet meer om een nieuwe landsheer te vinden. Daarmee begon de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. De eeuw die volgde stond in het teken van economische voorspoed en de bloei van kunst en wetenschap. De republiek beleefde haar Gouden Eeuw.

Zeven Staatjes

De gewesten hadden veel zelfstandigheid en geen centrale regering, zoals in andere landen

Tijdens overleg werden er veel compromissen, het leek een eenheid, maar toch waren het aparte staatjes

De macht was in handen van de regenten, ze  behoorden tot de handelselite waar ze veel macht hadden

De steden werden geleid door de vroedschap (30 regenten) en benoemde bijv. burgemeesters

De functie van een regent was niet erfbaar, maar ze zorgden ervoor dat het wel gebeurde

De provinciale staten waren het hoogste bestuursorgaan, steden hadden 18 stemmen en de adel 1 (bijv)

De stadhouder was de hoogste functionaris in de gewesten, zoals aan nakomeling van Willem van Oranje

1 stadhouder was opperbevelhebber van leger en vloot, rechtspraak en verleende gratie (machtigste)

Hij had ook het laatste woord bij de benoeming van leden van de vroedschap, maar was geen alleenheerser; het was meer theorie dan praktijk. 67 jaar lang was er geen stadhouder.

In de Republiek was de Staten Generaal het hoogste orgaan met de landsadvocaaat of raadspensionaris

Ze beslisten over buitenlandse politiek, in- en uitvoerrechten en over leger en vloot

Iedere provincie had 1 stem maar Holland kreeg er meer

Hollands Welvaren

In Holland was er geen/weinig graan, maar veel schepen, specerijen, hout en wol om mee te handelen

Amsterdam was de belangrijkste stapelmarkt van EU en had veel welvaart, ook door de val van Antwerpen in 1585 en het afsluiten van de Schelde waardoor Antwerpen al helemaal verloren was.

Goederen uit de hele wereld werden er opgeslagen, soms verwerkt en weer doorverkocht (pakhuizen)

De Staten-Generaal hielden de in- en uitvoerrechten laag en in het buitenland zwaar (ondersteunend)

Veel bedrijfstakken profiteerden: scheepswerven, touwslagerijen, houtzagerijen en zeilmakerij.

Kunst en Wetenschap

De burgerij liet zijn geld rollen, de kerk was geen opdrachtgever en er was ook geen koninklijk hof meer

Rembrandt van Rijn, Johannes Vermeer, Frans Hals en Jan Steen maakten schutterstukken, familieportretten, stillevens, zeegezichten en dorpstaferelen, in opdracht van regenten en kooplieden.

PC Hooft, Joost van den Vondel en Bredero zorgde voor een belangrijke periode in de literatuur

Hugo de Groot werd grondlegger van het volkenrecht, Christiaan Huygens was wiskundige, astronoom en fysicus, Jan Adriaensz was waterbouwkundige en Leeghwater maakte een nieuw soort watermolen.

Veel kwamen hierheen voor de geestelijke (gewetens)vrijheid; verboden boeken werden hier wel gedrukt

Het Calvinisme was de hoofdgodsdienst, maar dominees hadden niet veel te vertellen tegen ’n koopman

Vanwege handelsbelangen hadden ze geen baat bij ‘precisie’ maar bij ‘rekkelijkheid’.

Johan van Oldenbarnevelt (1547-1619)

landsadvocaat, hij stelde orde op zaken op politiek gebied, maar er ontstond een godsdienst conflict

De samenvatting gaat verder na deze boodschap.

Verder lezen
Gids Leraar worden

Alles wat je moet weten over leraar worden

Remonstranten (rekkelijk) en Contraremonstraten (precisie) vernielden en vochten veel

Hij gaf steden toestemming om een eigen leger te maken, Maurits liet hem hiervoor arresteren

In 1619 kreeg hij de doodstraf wegens hoogverraad (hij kwam in het remonstrantse kamp)

§3     Het Absolutisme

Het streven van vorsten naar absolute macht

L’etat c’est moi, de staat dat ben ik. Korter kunnen de opvattingen van Lodewijk XIV over het koningschap niet samengevat worden. Vanuit zijn schitterende paleis in Versailles regeerde de Zonnekoning als een almachtige vorst. Met zijn absolute koningschap vormde Frankrijk de tegenpool van de Republiek.

Lodewijk XIV

In grote delen van EU veroorzaakten godsdienst verzet tegen de centralisatiepolitiek, zoals bij ons

Engeland was even een Republiek maar werd al snel een constitutionele monarchie (grondwetten)

In Frankrijk was er absolute macht van 1643 tot 1715 door Lodewijk XIV, hij zorgde voor gezag en orde

Hij was 9 toen er een opstand van edelen was die plunderend rondtrokken, het zorgde voor wantrouwen

Hij nam de regering op zich, besliste alleen en zorgde voor een bureaucratisch apparaat (intendanten)

Zij inden belastingen, rekruteerden soldaten, bemoeiden zich met rechtspraak, landbouw, nijverheid etc.

Lodewijk zorgde ook voor legerhervorming; ze waren niet langer onafhankelijk en van de edelen

Het leger werd groter, hierdoor waren er geen opstanden meer van de adel en was het buitenland bang

Hij herriep het Edict van Nantes dat zorgde voor godsdienstvrijheid, hij begon calvinisten te vervolgen

Ook kunst en wetenschap werden gecentraliseerd, er kwamen verschillende academies die kunstenaars financierden en naar Parijs brachten.

Toch hielden regio’s hun eigen regels en privileges en kreeg de adel en kerk maar weinig belasting

Door gebrek aan geld werd het Mercantilisme bedacht, toltarieven werden afgeschaft, wegen werden aangelegd, de export werd bevorderd en de import werd met hoge tarieven belast.

Droit Divin

Hobbes schetste hoe mensen zouden leven als er geen overheid of wetten zouden zijn, de mens kon alleen uit deze akelige toestand van permanente oorlogvoering ontsnappen als er een autoriteit was.

Bossuet ging hiermee verder en bedacht het ‘goddelijk recht’. Volgens deze leer was de koning Gods politieke vertegenwoordiger op aarde; onderdanen mochten niet in opstand komen tegen hun vorst.

Versailles

Lodewijk XIV liet zijn rijkdom en macht zien door het bouwen van Versailles en imponeerde hiermee

Er was veel symmetrische natuur met fonteinen, vijvers en rechte paden door de bomen en struiken

In de Spiegelzaal werden gala’s gehouden, delegaties ontvangen en werden de overwinningen getoond

Wilhelm II liet zich hier tot Duitse keizer kronen & er werd het Verdrag van Versailles getekend.

 §4    De wetenschappelijke revolutie

De wetenschappelijke revolutie

Tot de 16e eeuw werd gedacht dat de aarde het middelpunt was van het heelal. Rond de aard draaiden doorzichtige bollen, sferen, waar de planeten aan vast zaten. Buiten deze sferen was een ‘onbewogen beweger’ die het geheel in beweging hield. Deze visie was ontwikkeld door de klassieke Griekse wetenschappers Aristoteles en Ptolemaeus, maar paste uitstekend bij het christelijke beeld van de aarde als het middelpunt van een goddelijke schepping en de mens als het hoogste wezen daarin.

En toch draait zij

Copernicus stelde via wiskundige berekeningen vast dat de aarde om de zon draaide en om haar eigen as

In 1543 werd het gepubliceerd maar als absurd bestempeld, pas in de 17e eeuw werd het aanvaard

Kepler toonde aan dat ook planeten om de aarde draaien, maar dan wel in ellipsvormige banen, hij stelde wiskundige formules op waarmee hij de snelheid van planeten berekende en hun afstand tot de zon

Galileo bouwde telescopen en toonde aan dat Ptolemaeus ongelijk had; de maan weerkaatste licht en gaf zelf dus geen licht. Er werd ontdekt dat sterren en planeten van hetzelfde materiaal waren als op aarde.

Door de gedachte dat de aarde niet het midden van het heelal was, maar een stipje in een enorme kosmos, zorgde voor een conflict met de katholieke kerk, Galileï mocht niets meer publiceren vanaf 1609. Toch publiceerde hij verder met veel risico. Pas in 1992 erkende paus Johannes Paulus II dat hij gelijk had.

In 1687 verscheen een boek van Newton over zwaartekracht, de wetenschappelijke revolutie bereikte een hoogtepunt, het heelal werd een verzameling mechanische wetten met wiskundige formules.

Logica en Experimenten

Historici vinden de wetenschappelijke revolutie belangrijker dan het ontstaan van het christendom.

Er ontstond een andere kijk op mens en wereld door sterrenkunde, natuurkunde, wiskunde en anatomie.

Tot de 17e eeuw werd wetenschap niet beoefend, dus hadden wetenschappers zoals Da Vinci weinig kans

Er was geen duidelijke grens tussen magie en wetenschap, later verdween dit en steunden overheden onderzoeken, bijeenkomsten en academies.

Niet door het napraten, maar door het observeren, proeven en redeneringen kon de wereld worden verklaard en begrepen. Maar zintuigen zijn bedrieglijk; niets kon met zekerheid gezegd worden.

Descartes twijfelde zoveel dat volgens hem alleen wiskunde zekerheden opleverde (ik denk, dus ik ben)

Vooruitgangsoptimisme

Door uitvinding van instrumenten als de telescoop en microscoop zorgde voor vooruitgang

Planten en dieren werden bestudeerd, verzameld en ingedeeld, verzameld door ontdekkingsreizigers

Christiaan Huygens: slingerbeweging, uurwerk, ringen rond Saturnus en licht was een golf

Ook voor oorlog en scheepvaart bracht het vooruitgang; er kwamen zeekaarten, meetinstrumenten, de vuurkracht van een kogel en technologie hielp de staten de edelen onder de duim te houden.

In 1702 werden de eerste stoommachines gebouwd; water werd hiermee uit de mijnen gepompt

Het bracht ook optimisme; met het verstand kon je veel bereiken, dit zorgde voor De Verlichting

Robert Boyle: eigenschappen van lucht

William Harvey: de bloedsomloop

William Harvey: de bloedsomloop

Jan Swammerdam: anatomie van insecten

Antoni van Leeuwenhoek: micro-organismen

Antoni van Leeuwenhoek (1632 – 1723)

Hij werkte als kamerbewaarder van stoffen en garen maar besteedde zijn vrije tijd aan het slijpen van lenzen en het bouwen van microscopen, ze waren flinterdun en loepzuiver.

Zo ontdekte hij voor het eerst bacteriën en sperma en tekende het na, hij werd de vader van microbiologie genoemd vanwege zijn ontdekkingen, onder andere in de Royal Society in Londen.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.