Hoofdstuk 3

Beoordeling 6
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 4e klas havo | 1094 woorden
  • 3 juni 2003
  • 26 keer beoordeeld
Cijfer 6
26 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode

1.1
Landverhuizen à Emigreren met als doel om je permanent in het nieuwe land te vestigen en daar een nieuw bestaan op te bouwen. (19de eeuw)

In de periode 1821-1860 vertrokken ongeveer 21000 nederlanders naar de VS. (1846/1847 alleen al 7000)

Afgescheidenen à Groep orthodoxe protestanten die zich in 1834 om geloofsredenen afscheidden van de Nederlandse Hervormde Kerk en waarvan een aantal leden in de jaren 1846/1847 als groep emigreerde naar Amerika. Zij vormden een groot deel van de Nederlandse emigranten

Push-factoren à Motieven om je woonplaats en/of je geboorteland te verlaten.

Motieven om te emigreren: - Godsdienstig motief à Wens tot godsdienstvrijheid, wens om arme kerkgenoten een zedelijk bestaan te geven. - Economisch motief à stagnatie van de economie; hoge belastingen, misoogsten - Persoonlijk motief à ontlopen dienstplicht, ontlopen van straf, zin in avontuur, je slechte huwelijk ontlopen, vervelende familie ontlopen. - Sociaal motief à te sterke standsverschillen in Nederland (verschil tussen arm en rijk) - Politiek motief à teleurstelling om het mislukken van revoluties - Andere motieven à Familie achterna reizen

Geloofsovertuiging Nederlanders in 1813: -protestanten -katholieken -Joden -Luthersen -remonstranten -doopsgezinden

de afgescheidenen scheidden zich af o.l.v. H.P. Scholte en H. de Cock. De afgescheidenen bestonden naast de predikanten vooral uit kleine middenstanders, arbeiders en boeren. De afgescheidenen vormden in Amerika een eigen kerkgemeenschap. Namelijk Pella, Iowa.

In de eerste helft van de 19de eeuw kende Nederland een periode van economische stagnatie. Er zijn voor deze achteruitgang 4 oorzaken te geven: -Nederland kreeg op het gebied van handel concurrentie uit het buitenland. (Amerika) Amsterdam was altijd een centrum van handelaren geweest met volle pakhuizen en kooplieden uit de hele wereld. Deze positie als tussenhandelaar raakte amsterdam kwijt doordat er steeds meer rechtstreeks handel werd gedreven. Door oorlogen aan eind 18de begin 19de eeuw waren veel scheepvaartroutes gesloten voor handelsverkeer. -Nederland bleef op het gebied van de nijverheid en handel achter bij Engeland, dat zich snel en succesvol ontwikkelde op industrieel en handelsgebied. -Nederland kende hoge accijnzen op de eerste levensbehoeften en hoge belastingen. -De landbouw had in de periode 1843-1847 enorm te lijden onder natuurrampen (overstromingen, veesterfte, aardappelziekte) Broodprijs steeg, strenge winter, er brak cholera uit

Pull-factoren à motieven om naar een nieuwe plaats/land toe te gaan.

Engelsen, Fransen en Nederlanders stichtten in de 17de eeuw aan de oostkust van Amerika handelsposten (Boston Nieuw-Amsterdam)

Frontier à 19de eeuwse naam in de VS voor de grens tussen het gekoloniseerde gebied in het oosten en het ongekoloniseerde gebied in het westen (wilde westen) In het gebied van de frontier vestigden zich nieuwe migranten.

De meeste Nederlanders kwamen tussen 1830 en 1860 naar Amerika.

Begin 19de eeuw: Amerika Agrarisch land. Eind 19de eeuw : Amerika Industrieel land. Amerika kon zich zo snel ontwikkelen omdat ze een grote hoeveelheid grondstoffen bezat.

Factoren die er voor zorgden dat Amerika een aantrekkelijker bestemming was dan Indië: - onafhankelijk - weinig belasting en tol betalen - geen dienstplicht - weinig regels - trouwen of verkopen kon je regelen zonder notaris - economische mogelijkheden groter - minder oude europese standsverschillen - makkelijker hogerop klimmen op maatschappelijke ladder - vrijheid en gelijkheid voor nieuwkomers (ook politiek) - godsdienstvrijheid, kerk en staat waren strikt gescheiden. - Makkelijker bereikbaar

Kettingmigratie à emigratievorm waarbij familie en kennissen van al eerder geemigreerden ook besluiten om te verhuizen, omdat de stap minder groot is vanwege tips, informatie en bekenden die er al wonen.

2.1 Hoe zag de VS als migrantensamenleving er in de 19de eeuw uit? De eerste kolonisten waren vooral afkomstig uit Engeland en Ierland. Maar zeker eenderde kwam uit Duitsland. Deze kolonisten kwamen na verloop van tijd steeds meer los te staan van de tradities uit hun land van herkomst. Toen in 1776 de VS onafhankelijk werden de kolonisten min of meer Amerikaan : Ze vormden hun eigen staat, met vanaf 1887 een eigen grondwet. Accommodatie en Assimilatie:

Accomodatie à Immigranten nemen aspecten van de nieuwe cultuur over zoals taal, voeding en manieren.

Assimilatie à Immigranten nemen naast aspecten van de nieuwe cultuur zoals taal, voeding en manieren (=accommodatie) ook de normen en waarden van de nieuwe cultuur over.

Nieuwkomers waren in Amerika tot aan het eind van de 19de eeuw welkom

Men verwachtte van de nieuwkomers dat zij zich zouden aanpassen aan de heersende engelstalige cultuur Ieder die niet WASP was werd gewantrouwd. WASP à White, Anglo-Saxon, Protestannt

American Dream à om maatschappelijk te stijgen en om het te maken

Er wordt wel eens gezegd dat men voor het opbouwen van zo’n nieuw bestaan overzee eigenschappen nodig had als durf, ijver en spaarzaamheid. Veel nieuwkomers zouden deze eigenschappen bezitten en zo kon er een cultuur ontstaan waar deze eigenschappen hoog werden gewaardeerd en mensen die de American Dream hadden waargemaakt en van rags to riches waren opgeklommen als ideaalbeeld werden gezien.

Volgens historicus Turner zou Het leven aan het frontier zou individualisme, economische onafhankelijkheid, vrijheid om op te klimmen en democratie bevorderen

Men noemde Amerika graag een smeltkroes (melting-pot) met erin verschillende ingredienten (immigranten uit verschillende culturen) en waaruit door samensmelting een nieuwe cultuur ontstaat, de Amerikaande.

Latere historici vinden America meer lijken op een salade (salad-bowl) wel een gerecht, maar de samenstellende onderdelen zijn nog te herkennen. Je zou ook kunnen zeggen: Amerika werd een multiculturele samenleving.

Multiculturele samenleving à een samenleving waarin verschillende bevolkingsgroepen leven en waarin culturele elementen van diverse immigrantengroepen zijn te herkennen.

Geloof was een belangrijk aspect van de etnische identiteit

Er wordt vaak beweerd dat het proces van veramerikanisering goed op gang kwam door de Amerikaanse Burgeroorlog. Nederlandse nieuwkomers kozen hierin de kant van het noorden waar ze vandaan kwamen. Veel jongens die in het leger hadden gevochten, waren voor het eerst buiten hun eigen staat en zelfs woonplaats geweest. Door soldaat te worden, zagen ze meer van Amerika, waaronder andere gewoonten. Na hun terugkeer namen zij deze nieuwe gewoonten mee naar hun Nederlandse kolonie Zo kwam er na de burgeroorlog in de kolonies van afgescheidenen een minder strikte leiding van de kerk en een meer wereldse levenswijze met vermaak.

3.1
Nieuwkomers in Nederland:

De samenvatting gaat verder na deze boodschap.

Verder lezen

3.1
Nieuwkomers in Nederland:

-kooplieden à burgerij à opvallend is oosterse kleding à economisch motief. -kooplieden à burgerij à Armenie à economisch motief -handwerksman, officier en adelborst à volksklasse à Duitsland à economisch motief -studenten à gegoede burgerij of adel à Schotland, Polen, Frankrijk, Engeland à religieus motief -grondwerkers à volksklasse à Denemarken, delen van Duitsland, Oost-Nederland à economisch motief -boerenknecht, maaiers, arbeiders in blekerijen loodwit en moddermolens à volksklasse à Duitsland à economisch motief. -uitgever en boekhandelaar à burgerij à Zuiderlijke Nederlanden à religieus motief -koopman à gegoede burgerij à Portugal à religieus motief -waardin tapster prostituee à volksklasse à Duitsland à economisch motief

conclusies: - De buitenlanders zijn in veel verschillende beroepsgroepen te vinden - Ze zijn vooral afkomstig uit de volksklasse - Het zijn voornamelijk mannen - Ze komen voornamelijk uit verschillende West- Europese landen, vooral Duitsland. - Het economisch motief overheerst, daarnaast zijn er ook religieuze vluchtelingen.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.