Het gezin in de moderne tijd

Beoordeling 4.2
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 4e klas vwo | 930 woorden
  • 5 juni 2003
  • 26 keer beoordeeld
Cijfer 4.2
26 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

ADVERTENTIE
Sturen mensen in jouw appgroep ongevraagd naaktbeelden door?

Weinig mensen zitten te wachten op ongevraagde naaktbeelden, maar toch worden ze massaal doorgestuurd. Het verspreiden van zulke beelden is eenvoudig, maar kan grote gevolgen hebben voor degene over wie het gaat. Het is dus belangrijk om in actie te komen als je ongevraagd naaktbeelden van iemand hebt ontvangen. Weten wat jij het beste kunt doen? 

Check het nu!

H4.4 Het gezin in de Moderne Tijd

Waarom spreken geschiedkundigen van emotionalisering van het gezinsleven? Aan het einde van de Vroegmoderne tijd kregen huwelijkheid, aandacht voor kinderen en liefde een steeds grotere plaats in de maatschappij emotionalisering.

Wat beperkte het aantal kinderen per voltooid gezin tot drie of vier? Door de hoge huwelijksleeftijd, grote kinder- en oudersterfte, en het geven van borstvoeding.

Hoe kwam het dat er in de eerste helft van de twintigste eeuw minder dienstmeisje waren? Er waren meer soorten opleidingen, er was meer werk open, er kwamen nieuwe apparaten, zoals stofzuiger en dienstmeisjes hadden minder zin in een baan die hun vrijheid beperkte en slecht betaalde.

Wat is demografische transitie? Dat is een demografische overgang

Verschil tussen de grootte van de huishoudens in bv. Westnederland en de rest van Nl.? Een akkerbouwbedrijf is veel arbeidsintensiever dan bijvoorbeeld een veeteelt bedrijf, daardoor komt het verschil tussen de huishoudens.

Waarom steeg in de negentiende eeuw de algemene welvaart? Er waren nieuwe gewassen, zoals aardappelen, deze aardappel gaf hoge opbrengsten en de toename van de wereldhandel zorgde ervoor dat voedselvoorraden gemakkelijker door import konden worden aangevuld. De mensen aten beter, meer weerstand tegen ziekten. De toename van hygiëne. In de steden werden waterleidingsystemen en rioleringen aangelegd waarmee cholera en tyfus met succes werden bestreden. De medische wetenschap ontwikkelde zich in snel tempo.

Waarom stellen mensen hun huwelijk niet meer uit? Steeds minder mensen hadden een eigen bedrijfje, velen werden loonarbeider in dienst van de industrie of de overheid, voor hun was het niet langer zinvol om het huwelijk uit of af te stellen. Hierdoor meer kinderen, van wie er meer volwassen werden.

Welke deugden moesten er binnen het gezin worden geleerd? Netheid, orde, spaarzaamheid, plichtsbetrachting, gehoorzaamheid, arbeidsdiscipline en het verstandig beheer van goederen.

Wat betekent een huishouden van Jan Steen en waar komt dit vandaan? Een huishouden waar grote wanorde heerst, omdat er deugden ontbreken. Jan Steen schilderde zo’n situatie.

Hoe werd het huishouden beschouwd? Als de kleinste eenheid binnen de staat en tegelijkertijd als een klein koninkrijk, een spiegelbeeld van de staat.

Waarom spreken historici van een patriarchaal gezin? Omdat wet, kerk en gewoonterecht bepaalden in gezag dat de man boven de vrouw stond. De vader(Latijns: Pater) had het voor het zeggen.

Burgerlijk huisgezin vanaf zeventiende eeuw= Kerngezin waar orde saamhorigheid en gezelligheid heerst. Vanaf de achttiende eeuw kwam de romantische liefde er bij. Armen konden zich zo’n levensstijl niet veroorloven. In het burgerlijke gezin werd de rol van de moeder steeds belangrijker geacht.

Hoe verliep de huwelijkswetgeving? 1811- de man had volledig gezag over zijn vrouw en kinderen. Hij besliste over goederen en inkomsten. 1947- beide ouders kregen macht, maar bij meningsverschillen besliste nog altijd de man. 1957- de gehuwde vrouw kreeg handelingsbekwaamheid. Ze hoefde haar man niet meer te gehoorzamen en kon nu zelfstandig een contract sluiten. 1970- de wet dat de man aan het hoofd van het gezin stond werd afgeschaft.

Waarom was voor protestanten in Nederland echtscheiding al sinds de zeventiende eeuw onmogelijk? Ongebruikelijk, schande en financiële gevolgen.

Hoe droeg de wetgeving bij aan echtscheiding? De Algemene Bijstandswet werd in 1963 ingevoerd, gescheiden vrouwen kregen dus een uitkering. Ook vergemakkelijkte de Echtscheidingswet van 1971 de procedure en schrapte de schuldvraag.

Vanaf de achttiende eeuw andere ideeën over opvoeding. De rijken profiteerden hiervan. Ze konden langer naar school, lazen boeken en kregen veel aandacht van de ouders.

1874- kinderwet van Van Houten, hij legde kinderarbeid aan banden, zo konden meer (arme) kinderen naar school.

1901- leerplicht ingevoerd

20ste eeuw- eeuw van het kind naar een boek van Ellen Key.

Maria Montessori, kinderen moesten zich zonder dwang vanuit eigen natuurlijke nieuwsgierigheid ontwikkelen.

Wat veranderde er allemaal na 1960 voor de jeugd? - de jeugd genoot van de welvaart - via televisie andere ideeën - opvattingen van jongeren en ouderen begonnen uit elkaar te lopen - andere kleding - andere muziek - ze accepteerden het gezag niet altijd

Onderhandelingshuishouden werd een ideaal, de kinderen hebben het recht om mee te praten.

1811 Sodomie en prostitutie geen misdrijven meer. Aan de houding tegenover seksualiteit veranderde weinig. Tot in de 20ste oude kerkelijke normen. Aan de houding tegenover seksualiteit veranderde weinig. Tot in de 20ste eeuw bleven de oude kerkelijke normen .

Wetboek werden rechten van vrouwen verminderd. Ongehuwde moeder kon niet meer verwekker aansprakelijk stellen.

Waarom werd overspel door vrouw erger gevonden dan door de man? De overspelige vrouwe kon zo een kind in het gezin brengen wat niet van de man was. Het kind zou zelfs de erfenis van de man ten onrechte kunnen krijgen.

De Feministen streden tegen de ongelijke behandeling van mannen en vrouwen. Christelijke groeperingen wilden dat iedereen, dus ook mannen, zich aan strenge zedelijke normen hielden. Socialisten betoogden dat de wet rijke mannen een vrijbrief gaf om arme meisje te misbruiken.

Dit gezamenlijk offensief had succes, in 1901 werd de vader opnieuw verantwoordelijk gesteld voor zijn buiten de echt verwekte kind. In 1911 werd een nieuwe zedelijkheidswetgeving aangenomen, die het houden van bordelen verbood.

In de 17e en 18e eeuw waren de seksuele normen streng. Maar er was wel wat een open houding tov van seks, maar het moest wel om natuurlijke seksuele praktijken gaan. In de 19e eeuw verdween de openheid en werden de mensen erg preuts. 20ste eeuw droegen vrouwenemancipatie, medische ontwikkelingen en de socialistische beweging bij aan een meer vrije geëmancipeerde levenshouding. Door de introductie van de pil werd midden jaar 60 werd anticonceptie zo eenvoudig en doeltreffend dat seks en kinderen losgekoppeld werden.

De grote welvaart, de emancipatie van de jeugd en de feministische beweging zorgden voor een seksuele revolutie.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.