H6; Oorlog en vrede

Beoordeling 6.5
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • Klas onbekend | 1069 woorden
  • 9 maart 2004
  • 30 keer beoordeeld
Cijfer 6.5
30 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

ADVERTENTIE
"Hij was echt die meester die iedereen voor de klas wil hebben"

Pabo-student Melle wil graag leraar worden. Wij spreken hem over zijn rolmodel en hoe het is om stage te lopen. Wil je meer weten over hoe het is om voor de klas te staan en hoe je zelf leraar kunt worden? Check onze pagina over ‘leraar worden’! 

Naar de pagina

Hoofdstuk 6 Oorlog en vrede
Paragraaf 1 van ridderkrijg tot totale oorlog
Eind Middeleeuwen -> beperkte oorlog -> ridderideaal (regels die rekening hielden met eer en levensstijl ridders), weersomstandigheden, geen vuurwapens, niet vechten op kerkelijke feestdagen, vrouwen/kinderen/bejaarden/priesters ontzien

Vanaf 18e eeuw -> oorlogen werden conflicten tussen staten i.p.v. tussen vorstenhuizen
Macciavelli (schrijver) -> staatsbelang erg belangrijk, beroepsleger i.p.v. huurleger
Beroepsleger erg duur -> staat wierp leger niet zomaar in de strijd
Staat had monopolie op geweld: alleenrecht op geweld

Guerillastrijders: burgers die buiten het leger om vochtten
Verandering oorlog voeren: - dienstplicht - nationalisme - guerrillastrijders - minder onderscheid soldaat en burger - vijanden werden gezien als misdadigers

totale oorlog: - burgers deden eraan mee - nationalisme en militarisme gingen samen - afzetten tegen andere landen
militarisme: alles draait om leger, generaals hebben het voor het zeggen

Eerst Conventie van Genève -> regels voor behandeling van gewonden in oorlogstijd -> oprichting Internationale Rode Kruis

Volkenrecht: regelt relaties tussen staten
Eerste Haagse Vredesconferentie (1899) -> oprichting Internationale Hof van Arbitrage (soort vredesorganisatie, werkte niet), regels voor behandeling van krijgsgevangenen
Tweede Haagse Vredesconferentie (1907) -> regels voor oorlog op zee, verbod bepaalde zeemijnen, rechten neutrale staten Paragraaf 2 De Volkenbond Wilson richtte Volkenbond op -> blijvende internationale organisatie om vrede te handhaven
Frankrijk en Engeland moesten Wilson volgen
1919: Verdrag van Versailles -> Volkenbond

Zelfbeschikkingsrecht van volken: recht dat ieder volk zou bezitten om eigen onafhankelijke staat op te richten
Minderheidsverdrag: geen eigen staat, maar sommige dingen worden toegestaan. Vb. les in eigen taal. Collectieve veiligheid: samen verantwoordelijk zijn voor de vrede

Verdrag van Locarno (1925) -> Duitsland, Frankrijk en België accepteerden elkaars grenzen
Kellog-Briandpact -> alleen nog defensieve oorlogen

1930 -> geen succes Volkenbond meer door: - crisis 1929/1930 - politieke spanningen namen toe - nationalisme - Hitler aan de macht, Duitsland verliet Volkenbond

Japan -> zwaar getroffen door crisis -> weinig export -> onvoldoende voedingsmiddelen -> verovering (vruchtbare) Mantsjoerije
Incident van Moekden (1931) -> Chinezen zouden sabotage gepleegd hebben aan spoorweg -> Japan veroverde stad

Mussolini/Italië -> Abessynië veroveren (1936) - wraak nemen op nederlaag (eind 19e eeuw) - Hitler laten zien wie de sterkste is - Italiaanse glorie vergroten - Nationalisme
Volkenbondleden: embargo’s -> Italië bleef handelen met Duitsland, VS en Japan. Engeland en Frankrijk hadden geheim verdrag aan Mussolini aangeboden.

Volkenbond faalde door: - eigenbelang lidstaten - VS waren niet vertegenwoordigd - Economische sancties werkten niet - Duurde lang voordat er beslissingen genomen werden - Geen Volkenbondsleger

Ideologie: bepaald (politiek) idee
Marionettenregering: ‘regering’ die helemaal afhankelijk is van een bepaald land. Vb. Mantsjoerije van Japan Paragraaf 3 De oorlog in Vietnam: een regionaal conflict in de Koude Oorlog

Dit wil je ook lezen:

Eind 19e eeuw -> Vietnam werd Franse kolonie
Frankrijk voerde eigen rechten en gewoonten in zonder rekening te houden met Vietnamezen

Ho Chi Minh -> 1e nationalist -> richtte Communistische Partij op -> riep op tot omverwerping van Franse overheersing en Vietnamese kapitalisten
Ho Chi Minh ging voor onafhankelijkheid en sociale revolutie (verdeling grootgrondbezit onder boeren)

1e Onafhankelijkheidsoorlog (1940-1945) -> tussen Japen en Vietnam (Viet Minh) 2e Onafhankelijkheidsoorlog (1946-1954) -> tussen Fransen en Vietnam (Viet Minh)

Conferentie van Yalta (februari 1945) -> VS, SU en Groot-Brittannië ->o.a. oprichting VN
Dit zou begin van geschiedenis van Koude Oorlog zijn

VS gingen Europa helpen: - Trumandoctrine: vrije landen helpen die bedreigd worden door communisme -> communistische agressie tegengaan - Marshallplan: hulp bieden bij naoorlogse opbouw (ook: VS had zo weer een handelspartner, zwakke landen waren ‘vatbaar’ voor communisme, door hulp van VS zouden die landen kiezen voor kapitalisme)

Balance of terror: VS en SU wilden niet voor elkaar onderdoen, dus namen ze steeds meer wapens e.d. Als de 1 meer nam deed de ander dat ook.

Dominotheorie: als 1 land communistisch wordt zullen er meer volgen
Complottheorie: landen willen allemaal communistisch worden -> complot van communistische wereld

Koude Oorlog: periode zonder oorlog of vrede tussen VS en SU, waarbij alle middelen, behalve direct wapengeweld worden gebruikt

VS eerst afwijzend tegenover kolonies/wilden zich nergens mee bemoeien -> verandering na overwinning Mao in China ->1949: SU had atoomwapens/China communistisch -> dreiging voor VS groter

Zuidoost-Aziatische Verdragsorganisatie = Zoavo -> verdrag omschreef omstandigheid waaronder het bondgenootschap in actie zou komen -> tegen communistische agressie

Conferentie van Genève (1954) -> Laos en Cambodja werden neutrale, onafhankelijke staten, Vietnam werd (tijdelijk) verdeeld in Noord- en Zuid-Vietnam, binnen 2 jaar zouden er vrije verkiezingen zijn
VS tekenden niet omdat ze bang waren dat communisten verkiezingen zouden winnen. Formeel: ze vonden de regeling rond de verkiezingen te vaag
Noord-Vietnam: communistisch: Viet Minh
Zuid-Vietnam: kapitalistisch

Nieuwe president Zuid-Vietnam: Diem
Diem -> pro-westers, anti-Frans, katholiek, anticommunist

Politiek van Diem -> drijfkrachten ‘anti-democratie’ ‘vernietigen’ - sekten, eigenaars speelhuizen, bordelen, danstenten uitroeien - echtscheiding bemoeilijkt, polygame huwelijken ontbonden - oppositie onmogelijk (ondanks dat het kapitalistisch was)

- herstel grootgrondbezit -> Diem vervreemdde zich - herstel feodale verhoudingen -> van boeren: - pachtgelden terugvorderen -> landbouwpolitiek - vervolgen met geweld -> mislukt

achtergebleven Viet Minh-strijders vormden eerste guerrillagroepen -> door Diem Vietcong (Vietnamese Communisten) genoemd = soort geuzennaam

Nationaal Bevrijdingsfront = NLF -> n.a.v. oprichting agrovilles: landbouwsteden, waarin boeren werden geconcentreerd en gecontroleerd (druppel die emmer deed overlopen) 1963 -> Diem kwam ten val door coup van generaals -> gebeurde met stilzwijgende instemming van VS

1963 balans opgemaakt: positief: China/SU deden niets, Noord-Vietnam hield zich ook rustig
negatief: Zuid-Vietnam was nog geen welvarende rijke staat

Amerikanen verhoogden cijfers over Noord-Vietnamese infiltranten -> hadden ze een excuus om oorlog te voeren

De samenvatting gaat verder na deze boodschap.

Verder lezen
Gids Leraar worden

Alles wat je moet weten over leraar worden

Amerikanen verhoogden cijfers over Noord-Vietnamese infiltranten -> hadden ze een excuus om oorlog te voeren

Tonkin-inicdent (1964): Amerikaans schip aangevallen door Noord-Vietnam -> dus vonden VS dat ze oorlog moesten voeren (is misschien wel verzonnen) Tonkin-resolutie: president mag alle noodzakelijke maatregelen nemen om aanval af te slaan

Tet-offensief: aanval van Noord-Vietnam en Vietcong tegen Amerikanen -> is keerpunt: VS realiseerden zich voor ’t eerst dat de oorlog misschien wel niet konden winnen, VS moesten in verdediging
Tet-offensief had niet kunnen gebeuren zonder stilzwijgende instemming Zuid-Vietnamese bevolking: bleek dat Zuid-Vietnam meer op de hand van Noord-Vietnam was; Zuid-Vietnam steunde VS niet meer

Vietnamiseren van de oorlog: er een oorlog van maken tussen Noord-Vietnam en Zuid-Vietnam, dus zonder VS
President Nixon wou terug naar situatie van voor 1960: directe/zichtbare bemoeienis moest weg

VS wil zich terugtrekken met zo weinig mogelijk gezichtsverlies -> VS moesten weg omdat iedereen tegen hen was. Zoveel mogelijk krijgsgevangenen mee: minder gezichtsverlies. Voor vertrek ook nog grote slag toebrengen aan Noord-Vietnam

1973-1975: VS was weg uit Vietnam, maar oorlog ging door tussen Noord-Vietnam en Zuid-Vietnam
1975: oorlog af: heel Vietnam communistisch

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.