Geschiedenis 6.1 t/m 6.4, 6.6,6.7

Beoordeling 5.3
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 3e klas vwo | 1072 woorden
  • 1 november 2015
  • 12 keer beoordeeld
  • Cijfer 5.3
  • 12 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode

Gs 6.1welke staatsvorm komt in steeds meer landen voor en waar vooral = democratie, vooral in westerse landenwaar ligt de macht bij democratie = bij het volk en niet bij een machthebber die op autoritaire wijze bepaalt wat goed is voor zijn landwelke vormen kan democratie hebben = indirecte democratie (bel.beslissingen via volksstemming;referendum) en indirecte (volksvertegenwoordigers beslissen over wetsvoorstellen)wat gebeurde in 1795 in Nl = Fr legers vielen binnen en naar Frans vb werden standsverschillen afgeschaft en werden Rechten vd Mens en de Burger vastgelegdwat gebeurde in 1813 in Nl = Napoleon werd verslagen en Willem I werd 1e koning van Nlwat gebeurde in 1848 in Nl = Willem II liet grondwet veranderen, tot die tijd was koning de baas. Hij boenoemde de ministers (die weinig in hadden te brengen)wat is de constitutie = grondwet, belangrijkste wet, staat boven alle andere wettenwat bepaalt grondwet van 1848 = dat burgers rechtstreeks de volksvertegenwoordigers in parlement konden kiezen en dat macht van koning werd beperkt.wat is censuskiesrecht = alleen rijke burgers mogen meedoen aan verkiezingen, overgrote deel van bevolking dus nietwanneer kwam algemeen kiesrecht en wat betekent dat = 1917, alle mannen van 23 jaar en ouder kregen kiesrechtwanneer kwam er vrouwenkiesrecht = 1919sinds wanneer mogen burgers van 18 jaar en ouder meedoen aan verkiezingen (behalve als rechter het kiesrecht ontneemt) = 1972

3.3 Gs 6.2 wat is een politieke partij en sinds wanneer zijn die er = vereniging v mensen die hetzelfde denken over hoe een land bestuurd moet worden, einde 19e eeuw ontstonden de eersteop wie stemde men in 1848 = je kon stemmen op iedereen die zich kandidaat stelde, ze konden wel bij een bepaalde stroming horenwelke 2 stromingen kende Nl in 1848 = liberalen (die vrijheid v burgers belangrijk vonden) en conservatieven (die tegen grote veranderingen in maatschappij waren)noem enkele politieke partijen = Anti-Revolutionaire Partij (werd CDA), Liberale Unie (werd VVD), Sociaal-Democr.Arbeiders Partij (werd PvdA)waarvoor zijn er verkiezingen = voor alle bestuursorganen, zoals Tweede Kamer, Provinciale Staten, Gemeente-raden, Europese Parlement (1e kamer-leden worden gekozen door Provinciale Staten)waaruit bestaat het parlement in Nl = 150 leden v Tweede Kamer en 75 leden v Eerste Kamerhoe kunnen 1e en 2e kamer regering controleren = vraagrecht, recht v interpellatie (spoeddebat aanvragen), budgetrecht (Tweede Kamer heeft hierbij meer mogelijkheden), (2e kamer:)recht v amendement (wijzigingen in wetsvoorstel) en (2e kamer:)recht v initiatief (zelf met wetsvoorstellen komen)

3.3 Gs 6.3 waaruit bestaat de regering in Nl en wanneer wordt die gevormd = koning(in) en ministers, wordt gevormd na Tweede Kamerverkiezingenwat doet de informateur = zoekt uit welke politieke partijen een coalitie kunnen vormen en houdt zich bezig met totstandkomen v regeerakkoordwat staat in regeerakkoord = hoofdlijnen v beleid vd regeringwie is de formateur en wat doet hij = aangesteld door koning(in), meestal aanstaande minister-president, begeleidt uit welke personen de regering gaat bestaanwaarvoor moet regering zorgen= eerst alleen dienaar v koning, sinds 1848 voor bestuur en handhaving v orde en rechtwaaruit bestaat kabinet = ministers en staatssecretarissen (staat minister bij)wat doet minister-president = voorzitter v ministerraad (zorgen dat ministers het met elkaar eens worden) en vertegenwoordigt Nl op Europese conferentieswat is een begroting = uitgaven en inkomsten van de afdeling van een minister berekenen en noteren (minister v Financiën rekent na en maakt begroting hele land,Rijksbegroting)tot blz 142

3.3 Gs 6.3 vanaf blz 142wat is taak van minister = maken van begroting, maken van wetten (bespreken met ministerraad, advies vragen overal en goedkeuring vragen v parlement)hoe is verhouding koning(in)/ministers = tot 1848 koning oppermachtig, benoemde ministers. daarna besturen ministers land (gecontrol.door parlement)wanneer ontstaat een kabinetscrisis = als Tweede Kamer twijfelt aan een of meer ministers. Koning(in) kan bij ontslagaanvraag Tw.Kamer ontbinden of nieuw kabinet laten formeren

3.3 Gs 6.4wie was Charles Montesquieu = 1689-1755 Fr. verlichte denker, legde basis voor staatsvorm die meeste landen met indirecte democr. nu kennenwas is Trias politica = politieke macht in 3 stukken verdeeld: wetgevende macht, uitvoerende macht (deze regelmatig controleren), rechterlijke macht, vervuld door 3 gescheiden instantieswaar ligt in Nl wetgevende macht = regering en parlement (parlement gekozen door volk)waar ligt in Nl uitvoerende macht = het kabinet??, gecontroleerd door Eerste en Tweede Kamerwat zijn de coalitiepartners = de regeringspartijen (samengesteld door informateur)wie hebben hoofdlijnen van beleid v regering afgesproken = coalitiefracties in Tweede Kamer (moeten het eens zijn met plannen v toekomstig kabinet)wat kunnen burgers doen als ze het niet eens zijn met beleidsplannen v kabinet = protesteren of volgende keer niet op een vd regeringspartijen stemmen.wat is een ander middel om de machten (v Trias Politica) gescheiden te houden = dualisme; fracties volgen regeringspartijen in Tweede Kamer kritisch (in praktijk gebeurt dit soms niet kritisch genoeg)wanneer dient Kamer motie v wantrouwen in = als een debat niet in een compromis eindigt en meerderheid van Kamer het niet met een minister eens is. minister moet dan aftreden

3.3 Gs 6.6 wie was 1e koning v Nl en werd Nl dus een monarchie = Willem Frederik, zoon v stadhouder Willem V in 1813sinds einde v 17e eeuw was macht in handen van .. = gewesten, steden en stadhouders (militaire bevelhebbers die Staten-Generaal moesten gehoorzamen) die afstamden van Willem v Oranjenoem koningen/koninginnen v Nl op = koning Willem I, Willem II,Willem III, Wilhelmina (1898-1948), Juliana, Beatrix, Willem-Alexanderwat doet koning(in) tegenwoordig = praat iedere week met minister-president, adviseert en stelt vragen over werk ministers. benoemen formateur. symboolfunctie: representeert ons land en benadrukt nationale eenheidwat is het Republikeins Genootschap = groep tegenstanders v koningshuis, vindt het niet democratisch dat staatshoofd door erfopvolging zijn/haar functie krijgt. het kost ook veel geld.

3.3 Gs 6.7wat doet een strafrechter = bepaalt welke straf iemand krijgt die de wet overtreedtwat doet het civielrecht = burgerrecht, houdt zich bezig met meningsverschillen tussen burgershoe heet degene die zich moet verdedigen bij een civiele procedure = gedaagde, de eiser is degene die naar de rechter gaataan wie is de rechter gebonden = hij is onafhankelijk, alleen gebonden aan het burgerlijk wetboekwie staan in een strafzaak tegenover elkaar = verdachte en Openbaar Ministerie (dat optreedt namens overheid)hoe heten licht strafbare feiten = overtredingenhoe heten ernstige strafbare feiten = misdrijvenwie roept verdachte naar de rechtbank = officier v justitie, een vertegenwoordiger v Openbaar Ministerie (OM) (valt onder ministerie v Justitie)wat kunnen de partijen doen als ze het niet eens zijn met de uitspraak vd rechter = in hoger beroep gaan; de zaak wordt dan behandeld door het gerechtshofwat voor straffen kan de rechter opleggen = gevangenisstraf, geldstraf of taakstraf (ergens werken of verplicht een cursus volgen) of een combinatie van straffen


REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.