Bovenbouwers gezocht!

Ben je bezig met je studiekeuze en doe je havo of vwo? Doe mee aan dit onderzoek over een Nederlandse universiteit. Vul de vragenlijst in en maak kans op één van de Bol.com bonnen!

Doe mee!

De weg naar de hemelse vrede, Geschiedenis2

Beoordeling 6.3
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 5e klas vwo | 1217 woorden
  • 4 februari 2002
  • 42 keer beoordeeld
Cijfer 6.3
42 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak

Bourgeoisgewoonten: “kapitalistische” gewoonten

Middelen v.e. totalitaire staat om de wil v.h. individu te breken, zijn identiteit te beïnvloeden: - indoctrinatie - propaganda - censuur

§1.1.1 Het familiesysteem Idealistisch meergeneratiegezin: 5 generaties
Vijf menselijke relaties (volgens confucianisme): 1 heerser – onderdaan 2 man – vrouw
3 vader – zoon 4 oudere broer – jongere broer
5 vriend – vriend De vrouw kon alleen aanzien verwerven door zonen te baren en oud te worden.

§1.1.2 Confucianisme

Kenmerken van het confucianisme: - filosofie van Confucius (551 tot 479 v Chr.) - Vijf menselijke relaties - Sociale gedragsleer -> etiquette - Godsdienst - Opleidingsidee - Staatsleer - Individu speelt geen rol meer - Verstarring (niet soepel, geen aanpassing - Mens alleen mens in relatie tot andere mensen - Keizer had hemels Mandaat - Mens geneigd tot goede

Chinese keizerrijk was vanaf 221 v. Chr. in wisselende omvang de eerste staat die op een bureaucratie van ambtenaren steunde, die deskundig werden bevonden door kennis van confucianistische boeken.Kloof tussen elite en het volk was enorm en het kostte een lange weg van studie en examens om over ‘de ladder naar de wolken’ te lopen. China sterk ↔ Japan zwak (politiek, sociaal, wetenschappelijk)

§1.1.3 Sociale gelaagdheid

Maatschappelijke ladder oude China: 1 Keizer onbereikbaar autocratisch vorst. 2 Ambtenaren / geleerden meeste aanzien, besturen land, bezaten kennis, grootgrondbezitters
3 Boeren theoretische plek, arm, zware belastingen, dwangarbeid, opstanden
4 Ambachtlieden 5 Kooplieden profiteurs, verdienen geld aan wat anderen maken. 6 soldaten geen plaats voor geweld in hiërarchie, dus zeer laag aanzien
Grote continuïteit keizerrijk door – bureaucratie – confucianisme – vermogen buitenlandse invloeden in te passen in eigen beschaving
Gevolg was verstarring.

§ 1.2.1 De inmenging van het Westen Sinocentrisme: centraal stellen eigen beschaving. Langdurige afzondering begon 15e eeuw door keizers die contacten met buitenland ontmoedigden en eindigde i.d. 19e eeuw door opdringerigheid van westerse mogendheden op zoek naar afzetmarkten. Opiumoorlogen: China vs. GB in 1839 – 1842 en in 1856 – 1869 resulteerde in openstelling China. In de afgedwongen verdragshavens golden exterritoriale rechten. Westerlingen vielen niet onder Chinese wetten maar van eigen land. Waren ongelijke verdragen (want opgelegd). Tai Ping opstand: +/- 1850 – 1870, de langste en wreedste opstand.

§1.2.2 Het einde van het Keizerrijk Manchu dynastie 1644 – 1911 had laatste kind-keizertje Puyi van de troon gegooid en China werd republiek met Sun Yatsen als voorlopig president. Sun was leider van – Revolutionaire Liga – Guomindang – Nationalistische Partij

Drie volksbeginselen: nationalisme, democratie en welzijn voor het volk. Sun faalde drie volksbeginselen te verwezenlijken en China viel uiteen in provincies met militaire dictators: warlords.

§1.3.1 De Guomindang en de opkomst van de Communistische Partij Revolutie van 1911 meer machtswisseling met chaos en uiteenvallen China als gevolg. 5 hoofdzaken vier Mei Beweging: 1 Gelijkheid man en vrouw
2 Tégen het westerse imperialisme
3 verbetering positie vrouw - Afschaffing voetbinden - Vrouwen onderwijs geven
4 Tégen dwingende familie systeem
5 Voor vereenvoudiging Chinese taal Deze golf van studentendemonstraties, stakingen en anti-Japanse boycots begon op 4 mei 1919 en was mijlpaal en voorbode communistische revolutie, maar zelf nog niet communistisch. Oprichting CPC
1917 -----> Russische Revolutie | |- - - - -> internationale communistische organisatie | verspreiding v.h. communisme | 1921 -----> CPC
Na 1934 steunt CPC vooral op boeren. De drie pogingen tot samenwerking werden in alle gevallen beëindigd door GMD leider Chiang Kaishek die een moderner uitgerust leger heeft. De Vier Mei Beweging was veel explosiever en dynamischer dan de afzetting van de keizer. De VMB raakte ook het volk, terwijl het uitroepen van de Chinese republiek alleen de top raakte. Nationalistische periode leidde tot – modern goed getraind leger – huwelijkswet ter verbetering positie vrouw – corruptie en wreedheid GMD, Chiang dictator

§1.3.2 De Japanners en de overwinning van de communisten Japan… - was een eilandenrijk dat ook invloed wilde op het Aziatisch vasteland - wilde ook Rusland dwarszitten, omdat ze vasteland van hen wilden zoals Siberië. - was geïnteresseerd in Mantsjoerije, omdat dat dunbevolkt was 9en Japan overbevolkt) en rijk aan grondstoffen. 1900 Japan krijgt speciale rechten in Mantsjoerije, bv aanleg spoorwegen
1931 Japan gaat over tot verovering. 1937 Japan en China raken met elkaar in oorlog en de 2e WO begint voor China. GMD leider Chiang Kaishek verloor veel steun onder eigen troepen door burgeroorlog tegen communisten door te zetten tijdens oorlog Japan. Guerrillatactiek van communisten succesvoller dan GMD bij bestrijden Japan en later GMD tijdens 4-jarige burgeroorlog. GMD troepen gedemoraliseerd, liepen over. Door wreedheid, corruptie en wanbeheer verloor GMD stedelijk intellectuele aanhang. Communisten wonnen door (1) de te lange communicatielijnen tussen de verschillende GMD gebieden en (2) communisten bezaten platteland, waar landhervorming veel aanhang bezorgde.

§2.1.1 De landbouw Problemen CPC: - 4/5 v.d. bevolking was analfabeet - (spoor) wegen en irrigatiewerken verwoest - buitenlandse banken en handelaren verdwenen - steden geteisterd door hongersnood en enorme inflatie

Maatregelen: – Sleutelsectoren economie onder staatsbeheer (banken, spoor, zware indus en buitenlandse handel) – Landhervorming: tussen 1950 en 1953 werd 46.6mln ha. Land verdeeld onder 300mln boeren Slechts tijdelijk, snelle collectivisatie om nieuwe klasse rijke boeren te voorkomen. – Landbouwopbrengsten verhogen: d.m.v. propaganda, politieke bewustwording en pressie boeren heropvoeden tot socialistische boeren die graag collectieve arbeid verrichten.

§2.1.2 De Industrie Communisten baseerden Eerste Vijfjarenplan voor industriële ontwikkeling op sovjetmodel van stedelijke industrialisatie, werd uit landbouwopbrengsten gefinancierd. Gevolgen 1e Vijfjarenplan: behoorlijke economische groei & bevolkingsgroei die leidde tot voedseltekorten. Lage voedselprijzen van overheid demotiveerden boeren wat tekort versterkten. Dit alles samen met de hoge prijs sovjethulp leidde tot meningsverschillen in Partij.

§2.2 De politieke ontwikkeling 1949-1957 Klassenvijanden: zij die zich tegen CPC keerden werden uitgeschakeld. Macht werd verdeel over - de Partij - de regering - het Volksbevrijdingsleger
China kent een parallelle machtsstructuur: naast staatsinstelling (zoals nat. Volkscongres) bestaan er partij instellingen (zoals nat. Partijcongres en Centr. Comité) Massa organisaties zoals vakbonden en vrouwen- en jeugdorg. moesten mensen beïnvloeden en controleren en de kloof tussen regering, communistische kaders en volk overbruggen. Massa campagne: nieuwe richtlijn → kaderleden partij, regering en leger op hoogte → kaderleden van massaorg. indoctrineren en controleren tijdens campagne → massamedia maakt bevolking bekend met richtlijn → begin eigenlijke campagne met ‘enthousiaste en spontane inzet van iedereen’. Drie-anti Beweging ambtenaren die onder GMD hadden gewerkt doelwit
Vijf-anti beweging arbeiderscomités onderzoeken eigen bazen resulteerde meestal in collectivisatie. Honderd bloemen beweging Mao roept intellectuelen op tot grotere vrijheid van meningsuiting. Dit leidde halverwege 1957 tot ingrijpen van de partijtop en de Anti-rechtsen Campagne.

§2.3 De sociale ontwikkeling 1949-1957 Sociale veranderingen in Guomindang periode: – afschaffing - voorouderverering - voetbinden - concubinaat – huwelijk vereiste instemming beide partners – scheiden werd mogelijk – vrouwen kregen erfrecht
1950 huwelijkswet: man en vrouw gelijk voor wet, jongeren vrij in keuze, verhoging huwelijks leeftijd. Klassenstatus: na 1949 op basis van sociaal-economische positie, bv - (land) arbeiders - kapitalist. - landheer - grote boer - middel- en arme boeren

Data ontstaan politieke partijen e.a. 551-479 v.C. - Confucius
221 v.C.-1911 - keizerrijk
Vanaf 1900 - Japan speciale rechten in provincie Mantsjoerije, zoals recht spoorwegen aanleg - Mao onbetwiste leider CPC
1911 - Revolutionaire Liga (=GMD) met Sun Yatsen als voorlopig president
1919 - GMD opgericht
1920 - CPC opgericht
1923-1945 - 3 pogingen tot samenwerking GMD en CPC tegen Japan
1925 - Chiang Kaishek leider GMD
1931 - Japan probeert Mantsjoerije te veroveren
1934 - Mao Zedong leider CPC
1937 - Oorlog met Japan begin 2e WO
1945 - overgave Japan
1945-1949 - burgeroorlog China om Mantsjoerije
1949 - Volksrepubliek China op 1 oktober door Mao Zedong uitgeroepen
1949 - communisten breken radicaal met sociale gelaagdheid
1949-1953 - wittebroodsweken Chinese Revolutie
1950 - Huwelijkswet
1950-1953 - Landhervorming
1951-1952 - Drie-anti en Vijf-anti bewegingen
1953 - geleidelijke collectivisatie
1953-1957 - Eerste Vijfjarenplan gebaseerd op sovjetmodel
1956 - Honderd bloemen beweging
1957 - Anti-rechtsen Campagne
1976 - Mao Zedong overlijdt
1976 - Hua Guofeng volgt Mao op
1984 - ontmanteling volkscommunes in de landbouw

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.